Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Oral hygiene)

Programos studijų kryptis

Burnos priežiūra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti socialiai atsakingą specialistą, turintį holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, gebantį savarankiškai ir komandoje teikti kokybiškas ir saugias paslaugas; taikyti šiuolaikines priemones ir įrangą, konsultuoti, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, siekti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Žinoti burnos higienisto profesinės veiklos praktiką reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius norminius dokumentus, taikant juos burnos higienisto profesinės veiklos praktikoje.
2.Integruoti biomedicinos mokslų žinias, nustatant odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius burnos higienisto praktikoje.
3. Vykdyti į burnos higienisto praktinę veiklą orientuotus taikomuosius tyrimus, interpretuojant epidemiologinius duomenis ir tyrimų rezultatus burnos priežiūros problemų sprendimui.
4. Dirbti su diagnostine odontologijos įranga, įrengimais, instrumentais ir medžiagomis, taikant infekcijų kontrolės priemones ir metodus burnos priežiūros procedūroms atlikti.
5. Pildyti profesinę dokumentaciją, vertinant paciento bendrąją ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, formuluojant diagnozę, sudarant numatomų profilaktinių procedūrų planą.
6. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikiant būtinąją medicinos pagalbą.
7. Dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti į pacientą orientuotoje burnos higienisto praktikoje, diegiant naujoves.
8. Konsultuoti pacientus burnos ir dantų ligų profilaktikos ir sveikos gyvensenos klausimais, parengiant profilaktikos programas sveikatos palaikymo veiksniams ugdyti.
9. Vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, atliekant procedūras, užtikrinančias burnos higienos klinikinės praktikos kokybę
10. Kritiškai vertinti burnos higienisto priimamus sprendimus, laikantis etikos ir konfidencialumo principų, naudojant šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai.
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.
Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu.
Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Burnos higienos studijų programą sudaro šios dalys:
1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kreditai (Įvadas į Burnos higienos studijas. Žmogaus sauga, Profesinė užsienio kalba, Specialybės kalba (lotynų, lietuvių, Psichologijos pagrindai, Informacinės technologijos).
2. Studijų krypties dalykai – 141 kreditai, kuriuos sudaro: studijų dalykai – 87 kreditai (Infekcijų kontrolė odontologijoje, Veido, žandikaulių ir burnos anatomija, fiziologija ir patologija, Švietimas ir mokymas, Ergonomika ir medžiagos odontologijoje, Ikiklinikiniai darbai su fantomais, Farmakologija. Fitoterapija, Kūrybiškumas ir antreprenerystė, Medicininė teisė, Pirmoji medicinos pagalba, Profesinės etikos principai ir filosofija, Biochemija. Genetika, Odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija, Burnos higienisto atliekamos procedūros, Klinikinių dalykų pagrindai, Visuomenės sveikatos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Ortopedinė odontologija, Visapusiškas paciento vertinimas ir burnos priežiūra), praktikos - 39 kreditai, (Burnos priežiūros mokymo profesinės veiklos praktika (9 kreditai), Burnos higienisto atliekamų procedūrų profesinės veiklos praktika (15 kreditai), Burnos higienisto darbo su pacientu profesinės veiklos praktika (15 kreditai)), Baigiamasis darbas/ egzaminas – 15 kreditai, ( Profesinio bakalauro baigiamasis darbas– 12 kreditai, Baigiamasis egzaminas – 3 kreditai)
3. Pasirenkami dalykai – 24 kreditai, kuriuos sudaro : Gilesnių tos pačios krypties studijų dalykai 15 kreditų (Klinikinė odontologija ir nuskausminimas, Odontologinė radiologija, Vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai, Periodontologija. Burnos gleivinės ligos), bei 9 kreditai laisvai pasirenkami dalykai.
Specializacijos: nėra

Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studijų programa siūlo: Individuali ir profesionali burnos higiena, Burnos ir dantų skausmas, jo mažinimo būdai, Estetinės odontologijos pagrindai.
Taip pat studentai gali laisvai rinktis iš Kauno kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Burnos higienos studijų procese ypač svarbią vietą užima žinių ir įgūdžių vertinimas. Nuolatinė žinių ir įgūdžių kontrolė skatina studentus sistemingai dirbti, įgyti naujų žinių, vystyti gebėjimus. Vertinimas ir tinkamas grįžtamasis ryšys keičia studento mokymąsi, skatina mokymosi motyvaciją. Aiškindamiesi studentų pasiekimus, dėstytojai siekia studijuojančiųjų tobulėjimo.
BH studijų programos studentai skatinami ugdyti gebėjimus interpretuoti gaunamą informaciją, kritiškai ją įvertinti ir pritaikyti realioms problemoms spręsti: pvz. Praktinių darbų metu studentams sudaromos sąlygos dirbti su pacientais ar imituoti realias klinikines situacijas, teikti burnos priežiūros paslaugas įvairiems asmenims. Tinkamas grįžtamasis ryšys skatina studentų pasiekimų gerinimą: studentų akademinį pažangumą, asmeninį tobulėjimą (savarankiškumo ir kūrybiškumo plėtojimą, bendravimo ir karjeros valdymo gebėjimus), pasirengimą profesinei veiklai. 2007–2008 m. buvo pasirašytos trišalės sutartys pagal ES Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą dėl studentų ir dėstytojų mainų su šiomis aukštosiomis mokyklomis: Riga Stradins University (Riga, Latvija), Stevenson College (Edinburgh, Škotija), Medical university of Lodz (Lodz, Lenkija), Savonia University of Applied Sciences (Kuopio, Suomija). Užmegzti ryšiai ir derinamos sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų bei profesinės veiklos praktikų bei stažuočių pagal Erasmus programą su Coatbridge College, Glasgow, Škotija; Haaga University of Applied Sciences, Nyderlandai; University of Applied Sciences Utrecht, Nyderlandai. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvairius renginius ir studentiškas šventes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai praktikas gali atlikti valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose. Praktikos metu studentai išmoksta pritaikyti įgytas teorines žinias ir tobulina turimus ir bendruosius ir profesinius gebėjimus. Visi norintys turi galimybę atlikti praktikas užsienyje Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, jie dažniausiai įsidarbina pagal specialybę miesto, įvairiose respublikos ar ES šalių odontologijos klinikose ar skyriuose, privačiose odontologijos klinikose ir kabinetuose, vaikų darželiuose ir mokyklose. Pagal specialybę dirba beveik 80 % absolventų.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti LSMU ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kauno kolegijos organizuojamose konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose

Identifikatorius

424_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

4455
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas