Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (anglų k. - Physical Activity and Lifestyle)

Programos studijų kryptis

Laisvalaikio sportas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Remiantis tarptautinio lygmens taikomojo mokslo ir technologijų pasiekimais rengti fizinio aktyvumo ir gyvensenos koregavimo specialistą, gebantį taikyti ugdomojo konsultavimo bei sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo principus ir lydėti asmenį keičiantis jo gyvensenai bei identitetui, veikiant pirminės, antrinės ir tretinės prevencijos lygmenyse bei galintį dirbti verslo sektoriuje (įmonėse ir įstaigose), sporto, sveikatingumo, SPA, grožio centruose, sanatorijose sveikos gyvensenos ugdytoju (treneriu).
Studijų rezultatai:
Programos absolventas geba:
Geba savarankiškai organizuoti ir planuoti savo bei kitų darbą, kritiškai analizuoti, organizuoti profesinį ir asmeninį tobulėjimą, demonstruoja norą tobulėti;
Dirbti remiantis autonomišku apsisprendimu ir atsakomybe be išorinės kontrolės;
Remdamasis naujausių mokslinių tyrimų išvadomis, geba savo darbe taikyti inovatyvius sprendimus;
Turi asmeninę poziciją profesiniais klausimais, prisideda prie profesijos plėtros šalies ir tarptautiniame lygmenyje;
Žino savo stipriąsias ir silpnąsias puses, vertybių sistemą, yra atviras grįžtamojo ryšio gavimui ir geba jį teikti;
Geba efektyviai mokytis ir formuluoti mokymosi tikslus, yra proaktyvus ir motyvuotas visapusiškai tobulėti;
Geba į problemas žvelgti kaip į iššūkius, mąstyti plačiai, nesivadovaujant nusistovėjusiomis problemų sprendimo "klišėms";
Geba demonstruoti kūrybingumą, eksperimentuoti ir taikyti inovatyvius sprendimus.
Geba atpažinti ir taikyti pagrindinius komunikacijos įgūdžius, su tiksline auditorija komunikuoti raštu ir žodžiu, aktyviai klausytis, dalintis žiniomis;
Dirbdamas su kitais profesionalais demonstruoja kolegialų požiūrį, geba organizuoti aptarimus, siūlyti inovatyvias idėjas, prisidėti prie veiklos organizavimo, pasirinkti efektyvų komunikavimo metodą, užmegzti ir palaikyti efektyvius socialinius santykius;
Geba demonstruoti asmeninę lyderystę, valdyti grupę siekiant bendrų tikslų, naudoti situacinius lyderystės stilius, mąstyti ir veikti win-win situacijose siekiant sinerginės vertės, įkvėpti ir motyvuoti grupės narius, būti empatišku individualiam ir grupės veiklos procesui, būti etišku;
Geba atskirti vidinius ir išorinius įtakos veiksnius, geba rasti galimybių surasti reikiamus žmones ir keistis informacija, įtraukti kitus į organizacinę veiklą;
Žino pastaruosius visuomenės socialinės raidos ir gyvensenos, profesinės veiklos aspektus šalies ir tarptautiniu mastu, geba suvokti ir būti tolerantišku etniniams, kultūriniams skirtumams

Geba apibūdinti pagrindinius filosofijos, pasaulio ekonominės, politinės sąrangos, nacionalinės ir pasaulio istorijos, kūno kultūros, biomedicininės etikos dėsningumus bei suprasti pažinimo ribotumą;
Geba demonstruoti novatoriškų, kūrybiškų moksliškai grįstų sprendimų priėmimą sprendžiant praktines užduotis bei suvokti socialinę atsakomybę už šių žinių naudojimą priimant sprendimus;
Geba struktūruotai ir objektyviai, taikydamas validžius metodus, stebėti asmens elgesį;
Žino pagrindinius biomedicininių ir socialinių tyrimų etikos principus;
Remdamasis naujausiomis mokslo žiniomis, geba užtikrinti asmens saugumą testuojant skirtingo amžiaus ir sveikatos būklės asmenis;
Geba taikyti validžius metodus ir instrumentus testuojant asmens ar grupės fizinį pajėgumą, fizinį aktyvumą, gyvenseną ar kt.;
Geba kurti, validizuoti ir naudotis klausimynais, taikyti stebėjimo, interviu metodus, testuoti asmens gyvensenos veiksnius, fizinį aktyvumą ir pajėgumą
Geba kritiškai vertinti pastaruosius mokslinių tyrimų rezultatus pasirinktoje srityje (asmens gyvensenos, sveikatos, elgesio, fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo testavimo ir kt.)
Žino pagrindines sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas, supranta pagrindines teorines nuostatas;
Žino ir geba laikytis sveikatos ugdymo etikos;
Geba identifikuoti įvairaus amžiaus ar sveikatos būklės asmens arba grupės poreikius, apibendrinti gautą informaciją, suteikti ar nukreipti dėl reikiamos pagalbos;
Geba formuoti ir palaikyti profesinius santykius su klientu, atpažinti klientų elgesio keitimosi žingsnius, atlikti elgesio keitimosi proceso stebėseną;
Geba nustatyti asmenybės tipą, grupės pasirengimo keistis stadiją, efektyviai taikyti elgesio keitimo teorinius modelius taikant intervencines programas asmenims ir grupėms;
Geba parengti sveikatos ugdymo užsiėmimo (programos) planą, instruktuoti žodžiu ir vizualiai;
Geba taikyti aktyvaus mokymo metodus ir pagrindinius šiuolaikinės didaktikos principus,
Geba užtikrinti klientų saugumą konsultavimo metu ir fizinio aktyvumo pratybose;

Geba stebėti, nustatyti ir vertinti asmens ar grupės elgesio keitimo procesą, jo efektyvumą;
Žino mokslinę terminologiją, geba atskirti, susirasti, analizuoti, sisteminti naujausią mokslinę informaciją;
Geba laikytis mokslinių tyrimų etikos, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, taikyti šiuolaikinius statistinės analizės metodus;
Geba suplanuoti ir atlikti nesudėtingus mokslinius tyrimus;
Geba kritiškai vertinti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis;
Geba analizuoti tyrimų duomenis, vertinti ir žodžiu bei raštu pristatyti profesinei ar kitai bendruomenei;
Remdamasis atliktų tyrimų duomenimis, geba parengti pranešimą konferencijai ir/ar mokslinį straipsnį;
Remdamasis naujausia moksline informacija geba ieškoti ir rasti inovatyvių metodų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, elgesio keitimo srityse;
Geba kurti įrodymais grįstas ir inovatyvias sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, sveikatos ugdymo programas;
Geba taikyti inovatyvius metodus asmens konsultavimo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo srityse.
Geba kurti grupės ar bendruomenės gyvensenos pokyčius skatinančius projektus, juos vykdyti;
Geba priimti daugiafunkcinius sprendimus ir bendradarbiauti su darbdaviais, rengiant sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo ar sveikatos stiprinimo projektus įvairioms organizacijoms;
Geba kurti strateginius planus, sukurti viziją ir misiją, pradėti savo verslą ir jį efektyviai valdyti
Geba atlikti rinkos analizę;
Geba valdyti riziką, finansinius, žmogiškuosius išteklius, kultūrinius ir organizacinius pokyčius
Supranta politinius procesus, geba identifikuoti politinius šaltinius, kliūtis ir tikslines grupes, kurti politinius tikslus ir nustatyti veiklos prioritetus, prognozuoti;
Supranta socialinį ir kultūrinį kontekstą, socialinius ir ekonominius bei makro aplinkos veiksnius;
Geba stebėti ir vertinti su asmens gyvensena ir fiziniu aktyvumu susijusius politinius procesus, politinių procesų išdavas;
Geba teikti rekomendacijas sprendimų priėmėjams politiniame lygmenyje;
Geba atskirti pasiekimų sporto ir sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo koncepcijas sveikatos politikoje;
Geba taikyti fizinio ugdymo, mokyklos sporto ir sporto klubo ryšius (PESSCL) strategiją
Geba suprasti biomedicininius fizinio aktyvumo mechanizmus, testuoti ir vertinti asmens fizinę būklę ir fizinį pajėgumą, nustatyti asmens ar grupės fizinį aktyvumą;
Geba nustatyti riziką fiziniam aktyvumui, suprasti pagrindinius fizinio krūvio skyrimo ir kontrolės principus įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms;
Geba taikyti fizinio krūvio skyrimo principus įvairaus amžiaus, sveikatos būklės žmonėms;
Geba efektyviai motyvuoti asmenis ar grupes fiziniam aktyvumui, nustatyti jų poreikius, konsultuoti fizinio aktyvumo klausimais;
Remiantis testavimo rezultatais geba kurti ir valdyti asmens sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo programą;
Geba valdyti individualių bei grupinių pratybų organizavimo procesą;
Geba parengti, vesti ir vertinti individualias bei grupines pratybas, įvairias sveikatingumo treniruotes taikant novatoriškus technologinius sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos
Įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, grupės diskusija, debatai, probleminis dėstymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, esė, pateikčių rengimas, projektai, grupinis ir asmeninis treniravimas, stebėjimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa, testavimas, dienoraščio rengimas, projektas, atvejo analizė, literatūros apžvalga, naujo modelio parengimas, demonstravimas, aplanko metodas, pranešimas, pateikčių pristatymas, praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas.

Identifikatorius

3962_2016

Institucijos identifikatorius

88603090112

Programos identifikatorius

3401
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sporto universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Sporto g. 6

Institucijos telefonas

+370 37 302621

Institucijos faksas

+370 37 204515

Institucijos el. paštas

lsu@lsu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.lsu.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 201476

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@lsu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas