Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geoinformatika (anglų k. - Geoinformatics)

Programos studijų kryptis

Aplinkotyra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 120
Nuolatinė, 2, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Geoinformatikos magistrantūros studijų programos pagrindinis tikslas – suteikti kokybišką antros pakopos universitetinį išsilavinimą fizinių mokslų srityje, geoinformatikos studijų kryptyje (šakoje), paremtą pasaulio universitetų gerosiomis patirtimis, tarptautinių organizacijų ir profesionalių asociacijų siūlomu geoinformatikos ir gretimų sričių studijų programų turiniu, akcentuojant jūros ir pajūrio aplinkos tyrimų ir plėtros srities poreikius.
Šiam tikslui pasiekti ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad studentai, būsimieji aukštos kvalifikacijos specialistai, suvoktų erdvinių ir geoduomenų prigimtį, savybes ir apdorojimo metodus, geoinformacinių ir kompiuterinio modeliavimo sistemų architektūrą ir funkcijas, jų vaidmenį aplinkotyroje ir gebėtų pritaikyti turimas geoinformatikos žinias kuriant pridėtinę vertę visuomeniniam sektoriui, mokslui ir verslui.
Detalizuoti programos tikslai:
1. Užtikrinti, kad absolventams būtų suteikta matematikos, informatikos ir gretutinių mokslo sričių žinių, būtinų sudėtingoms geoinformatikos mokslo ir verslo problemoms spręsti taikant naujas sprendimo ir valdymo strategijas bei naujai atsirandančias informacines ir ryšių technologijas, ypač ribotos, nepažįstamos ir prieštaringos informacijos apie tiriamą problemą sąlygomis.
2. Parengti specialistus, kurie gebėtų analizuoti bei prognozuoti visuomenės, verslo ir mokslo poreikius geoinformacinių ir (arba) modeliavimo sistemų srityje, kokybiškai projektuoti, realizuoti ir diegti naujas, modifikuoti ir administruoti esamas geoinformacines ir (arba) modeliavimo sistemas bei užtikrinti aukštą darbų kokybę.
3. Parengti studentus tolimesniam praktiniam ir moksliniam darbui aplinkotyros srityje, suteikiant jiems fundamentinių žinių apie sudėtingas gamtines sistemas, jų stebėjimo, analizės ir valdymo metodus, taikomas šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, tarp jų ir erdvinių duomenų analizės, geoinformacines ir modeliavimo sistemas.
4. Suteikti studentams būtinus socialinių, ekonomikos ir vadybos žinių pagrindus, leidžiančius apibrėžti geoinformacinių ir modeliavimo sistemų vietą versle ir moksle, profesionaliai suvokti ir analizuoti su erdvinių duomenų taikymu susijusias mokslo ir verslo problemas, formuluoti ir siūlyti integruotus šių problemų sprendimus.
5. Užtikrinti tarptautinį studentų mobilumą, parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius dirbti Europos Sąjungos ir pasaulio erdvėje.
6. Ugdyti visapusiškai išsilavinusį, gebantį nuolat tobulėti, kūrybiškai mąstantį, komunikabilų ir aukštos kultūros pilietį, gebantį dalyvauti Lietuvos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Studijų rezultatai:
Geoinformatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį – vadybinį ir kitą aukštos kvalifikacijos specialisto (inžinieriaus) darbą informacinių ir ryšio technologijų, aplinkos planavimo, aplinkotyros ir aplinkosaugos ir kituose ekonomikos sektoriuose. Asmuo, įgijęs Geoinformatikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turės tokių dalykinių sričių, apimančių keturias pagrindines žinių sritis, žinių ir jų taikymo įgūdžių:
- turi gilių žinių apie geo- ir erdvinių duomenų analizės, gavybos, vizualizavimo ir interpretavimo metodus ir technikas, geosistemos dinamikos procesų kompiuterinį modeliavimą;
- turi gilių žinių apie modernią geoinformatikos programinė įranga ir šiuolaikines informacines paslaugas, geoinformacinių ir modeliavimo sistemų programų inžineriją, supranta ir vertina jų pridėtinė vertė mokslui ir verslui, planuoja, organizuoja ir vykdo šios įrangos ir paslaugų kūrimo ir taikymo veiklas;
- demonstruoja gilių žinių apie geosistemas ir jūrines ekosistemas, jų struktūrą ir funkcionavimą, apibūdina ir interpretuoja geosistemose vykstančius procesus;
- tikslingai parenka modernius geo- ir ekologinių sistemų stebėsenos (monitoringo) ir tyrimo metodus, nustato erdvinių duomenų prigimtį, gavimo šaltinius, saugojimo ir komunikavimo metodus, geba kurti ir taikyti geoinformacines technologijas ir sistemas.

Tad Geoinformatikos dalykinės srities žinios apima matematikos, informatikos, aplinkotyros ir geofizinių mokslų bei socialinių mokslų sričių žinias.
Baigusieji Geoinformatikos studijų programą taip pat turės gebėjimus atlikti tyrimus, specialiuosius praktinius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, įgalinančius juos suprasti ir taikyti aukščiau išvardintas atitinkamų dalykinių sričių ir posričių žinias įvairiuose mokslo ir verslo kontekstuose.

Gebėjimai atlikti tyrimus:
- gebės planuoti ir savarankiškai atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius geoinformatikos tyrimus, gebės teoriškai suprasti, kritiškai įvertinti ir taikyti modernias beatsirandančias technologijas ir naujų tyrimų rezultatus ir pasiekimus (laimėjimus) geoinformatikos ir geoinformacinių sistemų srityje.
- gebės integruoti matematikos ir statistikos, informatikos, geomokslų ir kitų geoinformatikos sričių žinias ir valdyti sudėtingas tarpdalykines situacijas, sprendžiant kompleksiškas aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas, ypač esant ribotai ir prieštaringai informacijai ir nepažįstamos aplinkos sąlygomis.
- gebės derinti teoriją ir praktiką ir demonstruos profesionalius praktinius įgūdžius taikant moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės plėtros veikloje (darbuose) šiuolaikines informacines ir ryšio technologijas, programų sistemas, web paslaugas, duomenų bazes ir saugyklas, CASE įrankius dalykinės ir probleminės srities analizei, problemos įvardijimui, sprendimo strategijos parinkimui ir įgyvendinimui bei gaunant procesų vadybai reikalingą informaciją.

Specialieji gebėjimai:
- turi profesionalių praktinių įgūdžių taikant erdvinės statistikos, fotogrametrijos, skaitmeninio kartografavimo, GIS ir daugiamačio kompiuterinio modeliavimo metodus specifinių aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemų sprendimams;
- praktiniai įgūdžiai taikant modernias IS ir programų inžinerijos koncepcijas, metodus bei priemones geoinformatikoje;
- įgūdžiai taikant duomenų analizę, duomenų gavybą, žinių išgavimą, erdvinės statistikos metodus, pažangiuosius dirbtinio intelekto kūrimo metodus bei įrankius, agentines technologijas, moderniųjų duomenų bazių technologijas geoinformacinių ir modeliavimo sistemų inžinerijoje;
- gilus geografinių informacinių sistemų (GIS) architektūros, funkcijų ir kūrimo metodų supratimas, moderniųjų vystymosi tendencijų išmanymas, profesionalūs praktiniai įgūdžiai GIS sistemų ir technologijų adaptavimo ir diegimo tipinėse taikymo sferose (nuo kartografijos ir navigacijos iki aplinkos ir verslo planavimo, sprendimų priėmimo ir valdymo);
- gebės holistiškai vertinti esamas ir kuriamas sistemas ir taikomus profesinius sprendimus, subalansuojant kaštus, pelną, kokybę, saugą, patikimumą, naudojamumą ir išvaizdą bei aplinkos įtaką.

Socialiniai gebėjimai:
- gebės efektyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių, skirtingos kompetencijos ir tautybės žmonių, ir jai vadovauti;
- efektyvaus ir savarankiško darbo savo profesinėje srityje įgūdžiai ir gebėjimai aiškiai ir argumentuotai perteikti darbo rezultatus apibūdinančią specialistams ir kitiems asmenims, sprendžiant profesinės ir gretimų sričių uždavinius;
- gebės planuoti, organizuoti, vadovauti ir įgyvendinti mokslinio-projektinio darbo asmenines ir kolektyvines užduotis šalies ir tarptautinėje aplinkoje.

Asmeniniai gebėjimai:
- gebės savarankiškai planuoti studijų ir asmeninio tobulėjimo procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptis ir integruotis į naujas mokymosi bei profesines aplinkas;
- gebės apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę informaciją, jos patikimumą tradicinėse ir moderniose besiformuojančiose geoinformatikos srityse, gebės savarankiškai priimti sprendimus, numatyti veiklos strategijas ir jas pagrįsti įgytomis žiniomis;
- gebės prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis geoinformatikos specialisto profesine etika ir pilietiškumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotas mokymas: interaktyvios paskaitos, diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, laboratoriniai ir praktiniai darbai, savarankiški darbai, projektų ir parengčių pristatymai. Programa siekia aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, studento savarankiškas darbas pagrįstas netrivialiomis užduotimis ir komandiniu darbu, kuriame labai svarbu problemų sprendimo įgūdžiai ir kritinis mąstymas. Esminė tiriamoji studijų programos komponentė taip pat leis absolventams pasirinkti akademinę karjerą ir tęsti studijas atitinkamų krypčių doktorantūroje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Geoinformatikos magistratūros studijų programa susideda iš privalomų ir pasirenkamų studijų dalykų, Tiriamojo (projektinio) darbo (bendra dalykų apimtis – 90 kreditų) bei Magistro baigiamojo darbo (30 kreditų) ir trunka 2 metus (120 ECTS kreditų). Iš viso studijuojama 15 studijų dalykų. Studijų programa baigiama magistro darbu, sėkmingai baigusiajam suteikiamas geoinformatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Privalomi dalykai: Geoinformatika, Geosistemos ir jų tyrimų metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, Modernios GIS, Ekologinių ir Geoinformacinių sistemų programų sistemų inžinerija, Integruotas duomenų valdymas ir geoduomenų saugyklos, Erdvinė ir geostatistika, Aplinkos fizika ir modeliavimas, Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, Mokslinių projektų rengimas ir valdymas.
Papildoma (pasirenkama) praktinė stažuotė derinama su baigiamojo darbo (magistro baigiamojo darbo) rengimu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 18 kreditų pasirenkamųjų dalykų. Pasirenkami dalykai iš ekologijos ir aplinkotyros, informatikos, statistikos ir gretutinių mokslo ir studijų krypčių (techninių informacinių sistemų, gamtinės geografijos, aplinkosaugos ir kt.), pvz. Jūrų ir vandenynų monitoringas, Pajūrio ekologija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos, Informacinių sistemų inžinerija, Statistinė duomenų analizė ir žinių gavimas, Žmogaus ir kompiuterio sąveika ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijose ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad studentai suvoktų geoduomenų, erdvinės informacijos ir geoinformatikos žinių prigimtį ir savybes, analizės ir modeliavimo metodus, moderniųjų intelektualiųjų, geoinformacinių ir programų sistemų kūrimo koncepcijas, jų architektūrą ir funkcijas ir gebėtų pritaikyti turimas žinias kuriant pridėtinę vertę visuomeniniam sektoriui, mokslui ir verslui. Geoinformatikos programa parengta ir įgyvendinama Klaipėdos universitete vykdant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Jūrinio slėnio“ plėtros programą. Jos išskirtinis bruožas – mokslo, studijų ir verslo sąveikos stiprinimas jūriniame sektoriuje, esminis tarpdiscipliniškumas ir tarptautiškumas.
Studijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje su videokonferencijų galimybėmis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję Geoinformatikos magistro kvalifikaciją asmenys galės dirbti informacinių ir geoinformacinių sistemų, geoduomenų saugyklų kūrimo ir administravimo, geoduomenų analizės ir kompiuterinio modeliavimo specialistais jūrinės aplinkos ir kranto zonos planavimo, valdymo ir prognozavimo srityse, taip pat transporto planavimo ir logistikos, laivybos, navigacijos bei telekomunikacijos sistemų srityse, Lietuvos bei užsienio įmonėse ir kitose institucijose. Esminė tiriamoji studijų programos komponentė taip pat leis absolventams pasirinkti akademinę karjerą ir tęsti studijas atitinkamų krypčių doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas, studijuoti fizinių ir technologijos mokslų srities doktorantūroje.

Identifikatorius

3923_2019

Institucijos identifikatorius

88603090119

Programos identifikatorius

1771
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, H. Manto g. 84

Institucijos telefonas

+370 46 398900

Institucijos faksas

+370 46 398999

Institucijos el. paštas

klaipedos.universitetas@ku.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ku.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 398994

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

komisija@ku.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas