Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinė pedagogika (anglų k. - Social pedagogy)

Programos studijų kryptis

Pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Socialinis pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialiai atsakingus, kritiškai mąstančius ir kūrybiškus specialistus, gebančius savarankiškai ir / ar bendradarbiaujant su kitais ugdymo proceso dalyviais veikti įvairiose socialinio ugdymo ir globos veiklos srityse Lietuvos ir tarptautiniame kontekste; teikti socialinę pedagoginę pagalbą ugdytiniams, įvairioms ugdytinių grupėms ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigų bendruomenei; vykdyti prevencinę bei mokslo taikomąją veiklas siekiant pozityvios įvairių ugdytinių grupių socializacijos.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. gebės taikyti įgytas žinias nustatant artimojoje ugdytinių socialinėje aplinkoje esančias problemas vadovaujantis individualaus priėjimo, lygių galimybių, konfidencialumo, asmens apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės principais;
2. gebės planuoti socialinės pedagoginės pagalbos ir prevencinės veiklos procesą siekiant įvairių ugdytinių grupių pozityvios socializacijos;
3. gebės vykdyti prevencinę veiklą su įvairiomis ugdytinių grupėmis ir jų šeimomis numačius neigiamus reiškinius ir poelgius ir padedant jų išvengti;
4. gebės teikti socialinę pedagoginę pagalbą ugdytiniams, įvairioms ugdytinių grupėms ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigų bendruomenei atstovaujant ugdytinio interesams ir juos ginant, informuojant, patariant ir konsultuojant ugdytinio šeimą;
5. gebės įgyvendinti socialinius projektus ir programas telkiant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei prisiimant atsakomybę;
6. gebės vertinti socialinės pedagoginės pagalbos ir prevencinės veiklos veiksmingumą ugdytiniams, įvairioms ugdytinių grupėms ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigų bendruomenei;
7. tobulins profesinę kvalifikaciją vertinant Lietuvos ir tarptautinę patirtį socialinio ugdymo veiklos srityse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, atliekami projektai, praktinių darbų ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: Lietuvių kalbos kultūra, Informacijos technologijos, Darnusis vystymasis, Filosofijos įvadas.
Pedagoginių studijų dalykai: Pedagogikos pagrindai ir didaktika, Hodegetika, Pedagogikos istorija, Bendroji ir asmenybės psichologija, Raidos psichologija, Socialinė ir pedagoginė psichologija, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.
Socialinės pedagogikos specializacijos studijų dalykai: Profesinė etika, Specialioji pedagogika, Familistika, Socialinių tyrimų metodai, Socialinė pedagogika, Prevencinė veikla, Laisvalaikio organizavimo formos, Dailės ir žaidimų terapija, Socialinės pedagoginės pagalbos teorija ir metodai, Teisės įvadas ir civilinė teisė, Vaiko gerovė, Žmogaus ekologija ir vaiko sveikata, Socialiniai projektai, Socialinės rizikos grupių resocializacija ir integracija, Profesijos užsienio kalba, Baigiamasis darbas sveikata. Praktikos: Pažintinė profesinės veiklos praktika, Socialinės pedagoginės pagalbos praktika, Prevencinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Sociologijos įvadas, Lietuvos ir pasaulio kultūros istorija, Lietuvių etninė kultūra, Religijotyra, Dokumentų valdymas, Užsienio kalba (II-oji), Etika, Estetika, Projektų valdymas, Socialinė fotografija, Etiketo pagrindai, Švietimo vadyba, Andragogika, Lyginamoji edukologija, Psichologinė saviugda, Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Socialinės pedagogikos studijų programa pasižymi įvairiapusiu požiūriu į rengiamą specialistą, paremtą teikiamų studijų dalykų tarpdiscipliniškumu. Studijų programos sąranga grindžiama socioedukcinės veiklos kryptimis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję socialinio pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu pedagogu socialinės apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, Darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose - Carite, Raudonajame kryžiuje, švietimo sistemai priklausančiose institucijose, sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, vidaus reikalų sistemai priklausančiose institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Identifikatorius

3918_2018

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

4061
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas