Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Programos studijų kryptis

Teisė

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kvalifikuotus, kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisininkus, turinčius teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę, paskirtį ir principus, atskirų teisės šakų normas bei gebančius jas taikyti standartinėse ir nestandartinėse situacijose, siekiančius nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo dirbant viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuje.

Studijų rezultatai:
1. Žinos nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus, Lietuvos teisinę sistemą, tarptautinės viešosios, privatinės, Europos Sąjungos teisės normas bei įgytas žinias taikys profesinėje veikloje, sprendžiant konkrečias teisines problemas;
2. Žinos ekonomikos, vadybos, žmogaus ir aplinkos apsaugos, teisės istorijos, psichologijos ir filosofijos teoriją ir gebės ją taikyti praktikoje;
3. Gebės komunikuoti profesine užsienio kalba;
4. Gebės rinkti informaciją, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis, ir atlikti mokslinius-empirinius tyrimus, taikant efektyvius metodus, reikalingus teisės srities profesinės veiklos problemoms spręsti;
5. Gebės analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo principus, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;
6. Gebės atstovauti fizinius ir juridinius asmenis, vadovaujantis teisininko profesinės etikos reikalavimais, bei prisitaikant prie praktinės veiklos naujovių ir besikeičiančių sąlygų;
7. Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų veiklą, žinias;
8. Mokės taisyklingai ir sklandžiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu bei gebės veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėse grupėse bei efektyviai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius;
9. Gebės savarankiškai tobulėti profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, gebės taikyti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikydamas prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;
10. Gebės planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos: tradicinė ir (ar) interaktyvioji paskaita, grupės diskusija, individualūs grupiniai projektai, minčių lietus, atvejo analizė, problemų sprendimas, mokymasis iš patirties, probleminis mokymas, ekspertų metodas, sąvokų žemėlapis, individualios problemų paieškos, informacijos analizė ir sintezė, duomenų interpretacija, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: kontroliniai darbai, egzaminas, kursiniai darbai, referatai, žodiniai pranešimai, projektinio darbo pristatymas, praktikų ataskaitos, individuali žodinė apklausa, pateikčių rengimas ir pristatymas, apžvalgų parengimas raštu, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, teisinių situacijų analizės parengimas raštu, individualių ir grupinių užduočių pristatymai baigiamasis darbas.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji studijų dalykai (15 kreditų): Teisinė užsienio kalba, Ekonomikos pagrindai, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai – 156 kreditai:
1. Studijų krypties dalykai (95 kreditai): Teisinė kalba ir dokumentų valdymas, Teisinė sistema ir teisės teorija, Konstitucinė teisė, Bendroji ir teisės psichologija, Teisės istorija, Administracinė ir administracinio proceso teisė, Teisės filosofija, Darbo teisė, Teisininko profesinė etika, Interneto ir technologijų teisė, Civilinė teisė, Šeimos teisė, Baudžiamoji teisė, Verslo teisė, Civilinio proceso teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Finansų teisė, Ikiteisminio tyrimo teorija ir praktika, Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Kursinis darbas* (*Studentas turi teisę pasirinkti kursinį darbą iš studijų krypties, teisės srities dalykų).
2. Studijų krypties pasirenkamieji dalykai (19 kreditų) sudaryti iš penkių alternatyviųjų studijų dalykų grupių, iš kurių studentai turi pasirinkti vieną:
2.1. Notariato teisė/ Nusikaltimai versle/ Kriminalistika;
2.2. Mokesčių teisė/ Intelektinės nuosavybės teisė/ Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai;
2.3. Tarptautinės prekybos teisė/ Transporto ir draudimo teisė/ Bankininkystės teisė;
2.4. Įmonių teisė/ Vartotojų teisės/ Viešojo administravimo subjektų veiklos teisinis reguliavimas;
2.5. Aplinkos ir energetikos teisė/ Viešųjų pirkimų teisė/ Bankroto teisinis reguliavimas.
3. Profesinės veiklos praktikos (32 kreditai): Teisinių dokumentų rengimo praktika (I), Profesinė veiklos praktika (II), Profesinės veiklos praktika (III).
4. Baigiamasis darbas (10 kreditų).

Studento pasirinkimai: Studentas gali rinktis:
• vieną dalyką iš studijų krypties penkių alternatyviųjų dalykų grupių (studijų krypties pasirenkamieji dalykai);
• laisvai pasirenkamuosius dalykus (9 kreditai): Vadyba, Karjeros planavimas ir lyderystė, Žmogaus teisių apsauga, Socialinės apsaugos teisė ir kt. iš Kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programoje siūlomi studijų dalykai, ugdantys bendrąsias ir dalykines studentų kompetencijas, padedančias parengti išsilavinusius, viso mokymosi gyvenimo koncepcija besivadovaujančius ir atsakingus visuomenės narius, kurie studijų procese įgytas žinias pritaiko darnios, multikultūrinės, teisinės valstybės kūrime. Greta klasikinių teisės studijų dalykų yra studijuojami Ekonomikos pagrindai, Užsienio kalba, Vadyba, Karjeros planavimas ir lyderystė bei Informacinės technologijos. Studijų programoje dirba teisės srities profesionalai - praktikai, dirbantys įvairiose teisėsaugos institucijose bei verslo, draudimo bendrovėse, valstybės, savivaldybių įstaigose, institucijose. Studentai vieną semestrą gali studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje bei atlikti praktiką užsienio valstybinėse ar privačiose įstaigose, įmonėse, organizacijose; dalyvauti tarptautinėse mokymosi programose; sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti teisinių renginių organizavimo ir įgyvendinimo procese bei mokslo taikomoje veikloje, rengiant mokslines publikacijas bei pranešimus įvairiuose tarptautinėse studentų konferencijose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: profesinio bakalauro teisininkai rengiami dirbti - privačiame sektoriuje (įmonėse - juristu, teisės skyriaus specialistu, personalo vadovu ar specialistu; advokatų kontorose – teisininku) taip pat užsiimti individualia teisine veikla bei viešame sektoriuje (teisėsaugos institucijose: teisme - teismo posėdžio sekretoriumi, teismo raštinės darbuotoju, prokuratūroje – teisininku, raštinės darbuotoju, antstolių kontorose – antstolių padėjėju; notarų biuruose – teisininku, policijos įstaigose, muitinėje, karo policijoje, specialiųjų tyrimų tarnyboje, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, valstybės sienos apsaugos tarnyboje, pataisos namų sistemoje, viešojo saugumo tarnyboje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboje - pareigūnu; valstybės ir savivaldybių įstaigose - valstybės tarnautoju).

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose teisės studijų krypties studijų programose.

Identifikatorius

383_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

4159
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas