Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetika (anglų k. - Electrical Energy)

Programos studijų kryptis

Elektros inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti būsimiems specialistams tokį išsilavinimą, kad jie: turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektros energetikos inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose; išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai; būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą
Studijų rezultatai:
A1 Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti;
A2 Žinos svarbiausias elektros inžinerijos studijų krypties sąvokas ir suprasti jų turinį;
A3 Turės pagrindinių praktikoje svarbių elektros inžinerijos žinių;
A4 Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą;
B1 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą elektros inžinerijos problemoms išspręsti kūrybiškai taikant žinomus metodus;
B2 Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
B3 Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant su elektros energetika susijusius inžinerinius uždavinius;
C1 Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus;
C2 Supras elektros sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti;
D1 Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
D2 Gebės atlikti elektros energetikos inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas;
D3 Turės darbo su įranga, naudojama elektros inžinerijoje įgūdžių;
E1 Gebės parinkti elektros energetikos inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti;
E2 Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant elektros energetikos inžinerines problemas;
E3 Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
E4 Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
F1 Gebės spręsti elektros energetikos inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje;
F2 Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus;
F4 Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus;
F5 Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas, taikant pažangius mokymo ir mokymosi metodus: tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, interaktyvi paskaita, laboratoriniai darbai, konsultacijos, darbas grupėse, praktika, specialių programinių paketų taikymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų. Studijuojama pasirinkta užsienio kalba, teisė, filosofija arba sociologija, profesinis komunikavimas arba verslo etika.
Studijų krypties dalykų apimtis - 135 kreditai.
Studentai studijuoja Matematiką, Fiziką, Informacines technologijas, Mechaniką, Elektrotechnines medžiagas ir elektronikos komponentus, Inžinerinę grafiką ir kompiuterinę braižybą, Elektrotechniką, Elektros matavimus, Ergonomiką, Bendrąją energetiką, Elektrines ir pastotes, Elektros mašinas ir transformatorius, Automatikos pagrindus ir valdiklius, Aplinkos ir žmonių saugą, Elektros tinklus ir sistemas, eEektros įrenginių diagnostiką, Projektų valdymą, Verslo ekonomiką ir vadybą.
Studijų metu studentai atlieka Pažintinę, Elektros darbų, Profesinę, Technologinę ir Baigiamąją praktikas. Visų praktikų apimtis – 33 kreditai
Specializacijos:
Elektros tinklai ir sistemos
Elektros įrenginių montavimas
Lokalieji elektros tinklai
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditai. Šiuos dalykus studentas gali rinktis iš kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo arba gali būti įskaityti dalykai, kuriuos studentas yra išklausęs kaip laisvai pasirenkamuosius dalykus kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Programoje numatytos alternatyvios specializacijos - Elektros tinklai ir sistemos, Elektros įrenginių montavimas, Lokalieji elektros tinklai. Specializacijoje elektros tinklai ir sistemos studijuojami tokie dalykai: Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas, Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai, Apsauga nuo viršįtampių, Elektros tinklų projektavimas.
Specializacijoje Elektros įrenginių montavimas studijuojami tokie dalykai: Elektros įrenginių montavimas, Elektros įrenginių eksploatacija, Energetikos objektų statybos pagrindai, Elektros įrenginių bandymai ir kontrolė.
Specializacijoje Lokalieji elektros tinklai studijuojami tokie dalykai: Paskirstytoji elektros energijos gamyba, Pažangieji elektros energijos tiekimo elementai ir jų valdymas, Elektros pavaros ir jų valdymas, Apskaitos stebėjimo ir valdymo sistemos. Pasirinktos specializacijos dalykų apimtis – 18 kreditų.
Studijų programoje numatyti 3 kreditų alternatyvūs dalykai: Įmonių elektros įranga ir Apsauga nuo elektros ir elektromagnetinis suderinamumas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos specializacijų spektras užtikrina plačias pasirinkimo galimybes
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti AB "Lietuvos energija" ir nacionalinio tinklo padaliniuose, elektros įrenginių montavimo organizacijose, stambiose pramonės įmonėse, kurti savo verslą, t.y. visur, kur susiduriama su elektros gamyba, perdavimu ir skirstymu.
Giminiškos profesijos: elektros ir automatikos įrenginių inžinierius, automatinio valdymo inžinierius.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas absolventai turi galimybę tęsti studijas universitetuose magistratūros studijų programose.

Identifikatorius

3325_2017

Institucijos identifikatorius

88603090358

Programos identifikatorius

1755
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technikos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Tvirtovės al. 35

Institucijos telefonas

+370 37 308620

Institucijos faksas

+370 37 333120

Institucijos el. paštas

ktk@edu.ktk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ktk.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 6 2644990

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@edu.ktk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas