Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physical therapy)

Programos studijų kryptis

Reabilitacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kineziterapeutą, gebantį ištirti, vertinti, koreguoti asmens fizinę būklę ir savarankiškumą, parinkti technines priemones; grąžinti, palaikyti ir stiprinti sveikatą, gydant judesiu bei fiziniais ir fizikiniais veiksniais asmens ir visuomeniniu lygmeniu bendraujant ir bendradarbiaujant reabilitacijos komandoje.

Studijų rezultatai:
1. Tirti ir vertinti asmens funkcinę būklę ir savarankiškumą, identifikuoti sutrikusias veiklas, vadovaujantis norminiais dokumentais, teisės aktais ir kt.
2. Taikyti informacines ir komunikacines technologijas, atliekant taikomuosius tyrimus
3. Sudaryti kineziterapijos programą asmens sveikatos grąžinimui, palaikymui ir stiprinimui
4. Vykdyti, koreguoti kineziterapijos programą, gydant judesiu, fiziniais bei fizikiniais veiksniais ir tikrinti jos efektyvumą
5. Bendrauti ir bendradarbiauti reabilitacijos komandoje ir su kitais specialistais, laikantis medicinos etikos principų, palaikant ir stiprinant sveikatą
6. Vertinti aplinkos saugumą, skleisti profesinę patirtį, vykdant asmens ir visuomenės sveikatos mokymus.
7. Vertinti asmenį kaip fizinę ir socialinę visumą, ugdant kūrybinius ir darbinius įgūdžius.

Mokymo ir mokymosi veiklos: įtraukianti paskaita, grupės diskusija, seminarai, testavimas, refleksija žodžiu ir raštu, darbas grupėse, atvejo analizė, filmų peržiūra, demonstravimas, dokumentų analizė, vaidmenų žaidimai, praktinės situacijos analizė, kūrybiniai metodai, projektinis darbas, grafinis vaizdavimas, profesinės veiklos praktikos refleksija ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas. Vertinimo metodai: testavimas, apklausa raštu/ žodžiu, refleksijos parengimas, atvejo analizės parengimas, dokumentų analizės parengimas, temos parengimas ir pristatymas, projekto parengimas, plakato pristatymas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai 17 kreditų: Informacijos technologijos, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba, Verslo ekonomika ir vadyba. Studijų krypties dalykai 86 kreditai: Įvadas į kineziterapijos studijas, Anatomija, fiziologija, Visuomenės sveikatos pagrindai, Būtinoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai, Biomechanika. Kineziologija, Ašinio skeleto mobilizacija, Patologijos pagrindai, Taikomieji tyrimai. Statistikos pagrindai, Kineziterapijos pagrindai ir funkcinis testavimas, Kūrybinės meno terapijos, Kineziterapija nėščioms bei ginekologinėms pacientėms, Kineziterapija vaikams, Kineziterapija ortopediniams, traumatologiniams bei chirurginiams pacientams, Kineziterapija terapiniams ir geriatriniams pacientams, Ašinio skeleto mobilizacija, Gydomųjų pratimų pagrindai, Kineziterapija neurologiniams pacientams, Klasikinis ir gydomasis masažas. Profesinės veiklos praktikos 40 kreditų. Baigiamasis vertinimas 10 kreditų: Kvalifikacinis egzaminas, Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Dalykai gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje 18 kreditas: Fizinė medicina ir reabilitacija, Farmakologija, Ergonomika, Galūnių sąnarių mobilizacija, Kompleksinis raumenų grandinių testavimas ir vertinimas.

Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamieji dalykai 9 kreditai: Studijų programa siūlo: Kineziterapijos metodikos vandenyje, Alternatyvūs gydymo metodai ir kt. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų per Studijų valdymo sistemą (SVS) arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijuojamos įvairios kineziterapijos metodikos. Praktiniai užsiėmimai vyksta klinikinėse mokymo bazėse, pirminės sveikatos priežiūros, ortopedijos įstaigose, sporto ir reabilitacijos centruose. Programos studentai skatinami įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas ar praktiką užsienyje pagal studentų mainų programas (Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Maltoje, kt.). Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje, gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Kineziterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos įstaigose, sveikatingumo įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, verstis privačia veikla.

Tolesnių studijų galimybės: Absolventai, baigę kineziterapijos koleginių studijų programą, po papildomų studijų (ne ilgesnių kaip 60 kreditų), gali tęsti studijas pagal antrosios pakopos studijų programą toje pačioje studijų kryptyje.

Identifikatorius

3092_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

1500
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas