Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įvaizdžio dizainas (anglų k. - Image Design)

Programos studijų kryptis

Dizainas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti mados dizaino specialistą, gebantį sukurti vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių užsakovo poreikių bei įgyvendinti remiantis vidinės ir išorinės darnos principais. Programos išskirtinumas – krikščioniškos vertybės ir visuminis požiūris į asmenybę.

Studijų rezultatai:
1. Apibūdina pamatinius žmogaus būties bruožus, estetikos svarbą visuomenės kaitos ir saviugdos kontekste, kritinio, kūrybinio, analitinio ir sisteminio mąstymo, asmeninių ir bendražmogiškųjų vertybių sąryšį.
2. Įžvelgia sociologinę perspektyvą socialinių reiškinių analizėje, panaudojant informacines technologijas informacijos paieškai, apdorojimui, sisteminimui, saugojimui.
3. Interpretuojažmogų kaip fizinę ir dvasinę visumą, atpažįsta ir nagrinėja visuomenės ir konkrečių užsakovų poreikius, problemas bei kūrybiškai modeliuoti sprendimo būdus, laikantis etinių, psichologinių ir teisinių normų.
4. Vartoja taisyklingą ir įtaigią lietuvių bei užsienio kalbą įvairiose socialinėse ir kultūrinėse bei profesinėje įvaizdžio dizainerio aplinkose.
5. Apibūdina dailės, kultūros bei kostiumo istorijos raidą ir kaitą.
6. Analizuoja dizaino artefaktų apraiškas šiuolaikiniame taikomajame mene.
7. Taiko profesinėje įvaizdžio dizainerio veikloje kultūros, meno bei specialybės sąvokas, pagrindines spalvotyros bei piešimo išraiškos priemones.
8. Pagrindžia intelektinės nuosavybės teisinio reguliavimo esmines ypatybes, išaiškina mados verslo organizavimo bei finansinės veiklos elementus.
9. Taiko teorines žinias įvertinant konkretaus užsakovo situaciją, rengiant meno srities projektus bei sprendžiant įvaizdžio dizaino praktines problemas; demonstruoja mokymosi įgūdžius, reikalingus įvaizdžio kūrimo profesiniams gebėjimams nuolat tobulinti.
10. Laikosi profesinės etikos normų kuriant bei įgyvendinant individualaus įvaizdžio koncepciją; dirba savarankiškai ir komandoje, bendrauja ir bendradarbiauja.
11. Įvardina esminius įvaizdžio koncepcijos sukūrimo, įgyvendinimo pagrindų elementus bei procesus.
12. Projektuoja užsakovo įvaizdį per pagrindinius elementus (kostiumo projektavimą ir/ar komplektavimą; šukuosenos modeliavimą; veido korekciją ir makiažą; įvaizdžio elementų sujungimą į vieningą visumą).
13. Planuoja ir organizuoja kūrybinį procesą įgyvendinant įvaizdžio projektą; pristato sukurtą įvaizdžio projektą, įvertina individualaus įvaizdžio projekto kokybę.
14. Konsultuoja užsakovą dėl individualaus įvaizdžio kūrimo ar keitimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 5 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesionalūs dėstytojai, studijas baigę tarptautinėje įvaizdžio dizaino mokykloje Bogomolov‘ Image School; Daug ir įvairių profesinės veiklos galimybių; Po studijų laukia įdomus ir kūrybingas darbas mados industrijoje, grožio, pramogų ir prekybos sferoje; Galimybė vykdyti individualią veiklą, dirbti kūrybiniuose meno, kultūros projektuose; Sudaromos galimybės atlikti praktiką užsienio šalyse; Baigus studijų programą, gebės kurti nuoseklaus, harmoningo, individualaus įvaizdžio idėją; Išmokstama vertinti mados tendencijas bei kurti ir įgyvendinti originalų kliento stilių. Tarptautinė patirtis: Erasmus + studijos ir praktika.

Identifikatorius

2922_2015

Institucijos identifikatorius

88888880189

Programos identifikatorius

2136
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Vilniaus g. 29

Institucijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos faksas

+370 37 200260

Institucijos el. paštas

ilk@ilk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.loyola.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@ilk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas