Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžiagų apdirbimo inžinerija (anglų k. - Material Processing Engineering)

Programos studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos „Medžiagų apdirbimo inžinerijos“ tikslas parengti analitiškai mąstančius kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kurie:
• turėtų dalykinių žinių ir supratimą mechanikos inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
• išmanytų technologinio gamybos programinėmis medžiagų apdirbimo sistemomis ir 3D įrenginiais proceso ypatumus;
• gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, konstruoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti technologinį gamybos procesą pagal apibrėžtus reikalavimus ir užtikrinti gamybos proceso kokybę;
• būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
• Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus mechanikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
• Žinos svarbiausias mechanikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
• Turės pagrindinių mechanikos inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai.
• Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
• Gebės taikyti savo žinias ir supratimą mechanikos inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
• Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
• Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas mechanikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
• Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
• Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
• Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
• Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
• Turės darbo su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
• Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
• Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
• Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
• Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
• Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
• Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
• Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
• Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojam pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis kreditais – 15.
Užsienio kalba, Teisė, Filosofija/Sociologija, Profesinis komunikavimas/Verslo etika.
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais - 141.
Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Elektronikos pagrindai, Inžinerinės medžiagos, Techniniai matavimai, Aplinkos ir žmonių sauga, Pjovimo procesai ir įrankiai, Kompiuterinis projektavimas, Verslo ekonomika ir vadyba, Technologinė konstrukcinių elementų analizė, Gaminių gamybos technologijos, Gamybos technologijos, Mechatronika ir mechatroninės sistemos, Įrenginių projektavimas, Programinės medžiagų apdirbimo sistemos, Semestrinis darbas 1, Semestrinis darbas 2.
Praktikos: Mokomoji praktika, Matavimų praktika, Profesinės veiklos praktika, Gamybos technologijų praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Dalykų, skirtų gilesnei specializacijai apimtis kreditais – 15.

I specializacija „Gamybos technologijų valdymas“: Gamybos paruošimo organizavimas, Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos, Gamybos įrenginiai, Gamybos procesų kokybės valdymas

II specializacija „Gamyba 3D technologijomis“: Erdvinis programavimas 3D gamybai, 3D gamybos proceso organizavimas, 3D įrenginiai gamybai, 3D gamybos procesų kokybės valdymas.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę studijų programą, gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.

Identifikatorius

2876_2017

Institucijos identifikatorius

88603090358

Programos identifikatorius

2779
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technikos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Tvirtovės al. 35

Institucijos telefonas

+370 37 308620

Institucijos faksas

+370 37 333120

Institucijos el. paštas

ktk@edu.ktk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ktk.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 6 2644990

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@edu.ktk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas