Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžiagų apdirbimo inžinerija (anglų k. - Material Processing Engineering)

Programos studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti analitiškai mąstančius, kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kompetentingus aukštų technologijų valdymo ir gamybos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros žinovus bei praktikus, gebančius profesionaliai taikyti medžiagų apdirbimo metodus, analizuoti ir vertinti technologinius procesus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
• Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, pagrindžiančius mechanikos inžinerijos fundamentinius sprendimus.
• Žinoti svarbiausias mechanikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir suprasti jų turinį praktinėje veikloje.
• Žinoti su mechanikos inžinerija susijusias problemas platesniame kitų mokslų kontekste.
Inžinerinė analizė:
• Gebėti analizuoti mechanikos inžinerijos problemas ir jas kūrybiškai spręsti taikant analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
• Gebėti formuluoti bei atlikti projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
• Gebėti taikyti projektavimo metodikas.
Tyrinėjimai:
• Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
• Gebėti atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas
• Turėti darbo su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Inžinerinė veikla:
• Gebėti parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
• Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
• Suprasti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
• Suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinoti pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai:
• Gebėti spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
• Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
• Suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanyti pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
• Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi klasikiniai ir inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, interaktyvios paskaitos, praktinės užduotys, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, seminarai, praktikos įmonėse, diskusijos, specialiųjų programinių paketų taikymas, pažintinės išvykos, realių situacijų modeliavimas, individualios konsultacijos, individualus projektas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties (šakos) dalykai (141 kreditas): Mаtematika 1, Mаtematika 2, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Elektrotechnikos pagrindai, Inžinerinės medžiagos, Techniniai matavimai, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektronikos pagrindai, Pjovimo procesai ir įrankiai, Mechatronika ir mechatroninės sistemos, Kompiuterinis projektavimas, Gamybos technologijos, Programinės medžiagų apdirbimo sistemos, Technologinė konstrukcinių elementų analizė, Semestro darbas 1, Gaminių gamybos technologijos, Įrenginių projektavimas, Semestro darbas 1, Aplinkos ir žmonių sauga, Verslo ekonomika ir vadyba, Baigiamasis darbas
Dalykai skirti gilesnei specializacijai (gilinimuisi) kryptyje (šakoje)(15 kreditų): Gamybos technologijų valdymas. Gamybos paruošimo organizavimas, Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos, Gamybos įrenginiai, Gamybos procesų kokybės valdymas;
Gamyba 3D technologijomis. Erdvinis programavimas 3D gamybai, 3D gamybos proceso organizavimas, 3D įrenginiai gamybai, 3D gamybos procesų kokybės valdymas
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).
Praktika (30 kreditų):Mokomoji praktika, Matavimų praktika, Profesinės veiklos praktika, Gaminių technologijų praktika, Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos: gamybos technologijų valdymas;
gamyba 3D technologijomis

Studento pasirinkimai:
laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose, organizuoti gamybos ir remonto procesų planavimo įmonėse modelius, vykdyti įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus kaip įmonės veiklos dalį, kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:


Identifikatorius

2876_2017

Institucijos identifikatorius

88603090358

Programos identifikatorius

2779
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technikos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Tvirtovės al. 35

Institucijos telefonas

+370 37 308620

Institucijos faksas

+370 37 333120

Institucijos el. paštas

ktk@edu.ktk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.ktk.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 6 2644990

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@edu.ktk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas