Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Programos studijų kryptis

Verslas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti tarptautinio verslo vadybininkus, gebančius analizuoti tarptautinio verslo aplinką, bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio partneriais bei klientais, taikyti verslo valdymo principus ir tarptautinio teisinio reguliavimo nuostatas, planuojant bei organizuojant tarptautinio verslo veiklas įmonėje ar jos padalinyje.
Studijų rezultatai:
1. Žinos globalaus verslo rinkų veikimo ir darnaus vystymosi principus.
2. Taikys ekonomikos, verslo valdymo teorijas ir tarptautinį verslą reglamentuojančius teises aktus profesinėje veikloje. 3. Analizuos tarptautinio verslo aplinką, atliks taikomuosius tyrimus konkrečioms verslo problemoms spręsti, planuos tarptautinio verslo plėtros galimybes.
4. Analizuos ir vertins verslo įmonės tarptautinės veiklos rezultatus.
5. Planuos ir organizuos tarptautinės prekybos procesus, atsakingai valdant įmonės išteklius.
6. Gebės parinkti tinkamas eksportuojamo produkto pridėtinės vertės kūrimo priemones skirtingoms užsienio rinkoms.
7. Planuos ir organizuos verslą e. erdvėje/ Planuos tarptautinio marketingo verslo įmonėje veiklas skirtingoms rinkoms bei analizuos kintančias rinkų tendencijas/ Analizuos tarptautines maisto produktų rinkas ir parengs maisto verslo organizavimo projektą.
8. Demonstruos derybų valdymo įgūdžius, gebės dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje bei daugiakalbėje verslo aplinkoje.
9. Suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, vadovausis įmonės vertybinėmis nuostatomis ir pateiks argumentuotus pasiūlymus verslo problemoms spręsti.
10. Demonstruos savarankiškumą ir kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus, diegiant ir vystant inovacijas.
11. Planuos profesinės karjeros ir saviugdos kryptis, taikydamas įgytas žinias ir įgūdžius nuolatiniam tobulėjimui. Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, projektų rengimas, mokomieji projektai verslo įmonėse, atvejo analizė, darbas grupėse, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, minčių lietus, demonstravimas, informacijos paieška ir analizė, konsultacijos ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1 Studijų krypties moduliai – 135 kreditai:
1.1. Studijų moduliai (90 kreditų): Tarptautinio verslo pagrindai (Tarptautinio verslo aplinka, Verslo organizavimo pagrindai, Verslumas ir inovacijos, Tarptautinis verslo teisinis reguliavimas); Tarptautinio verslo komunikacija (Verslo anglų k., Tarpkultūrinė komunikacija, Bendravimo psichologija), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Verslo matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai), Verslo valdymas (Vadyba; Marketingas; Verslo apskaita), Darnus įmonės išteklių valdymas (Įmonės ekonomika, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Verslo valdymo sistemos, Finansai), Eksporto ir importo valdymas (Tarptautinė prekyba; Tiekimo grandinės valdymas; Tarptautinė verslo teisė, Tarptautinės derybos).
1.2. Profesinės veiklos praktika (Tarptautinio verslo veiklos imitavimas IB; Profesinė praktika verslo įmonėje) (30 kreditų); 1.3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) - 15 kreditų.
Specializacijos:
Maisto verslas (30 kreditų): Maisto rinkos tyrimai (Maisto produktų marketingo tyrimai, Vartotojų elgsena, Tausojantis maisto vartojimas, Verslo užsienio k.), Maisto verslo organizavimas (Verslo projektai, Prekės ženklo valdymas, ES produktų rinka, Verslo rizikos valdymas);
E. verslas (30 kreditų): E. verslo organizavimas (E. paslaugos, E. marketingas, E. verslo teisinė aplinka, Verslo projektai), E. verslo valdymas (E. verslo platformos ir įrankiai, Socialinių paskyrų ir interneto svetainių valdymas, Investicijų ir rizikos valdymas, Verslo etika);
Tarptautinis marketingas (30 kreditų): Tarptautinio marketingo valdymas (Marketingo planavimas ir valdymas, Prekės ženklo valdymas, Tarptautinės rinkos tyrimai, Verslo etika), Integruotos marketingo komunikacijos (Tiesioginis ir e. marketingas, Turinio ir socialinių medijų marketingas, Komunikacijos priemonių valdymas,; Vartotojų elgsena). Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis
Antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių) - 4 kreditai.
Vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų). Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų): Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra; Skandinavų kultūra ir kalba; Rytų slavų kultūra ir rusų kalba; Azijos kultūra ir kinų kalba; Vokiečių kalba ir kultūra;
Darnus vystymasis (Darnus verslas; Aplinkosaugos vadyba; Antroji verslo užsienio k.),
Inovacijų vadyba (Pokyčių vadyba; Inovatyvios IT; Projektų valdymas; Antroji verslo užsienio k.),
Asmenybė ir karjera (Asmenybės psichologija ir saviugda; Lyderystė; Karjeros planavimas; Antroji verslo užsienio k.), Logistikos pagrindai (Logistikos sistemos grandys; Transportas logistikos procesuose; ES transporto politika; Antroji verslo užsienio k.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarptautiškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, atlikti vieno semestro praktiką verslo įmonėse. Programa orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą. Studijų programos dėstytojai – verslo patirtį turintys specialistai. Programos studentai vieną semestrą studijuos užsienio aukštojoje mokykloje arba atliks praktiką užsienio šalies verslo įmonėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: Absolventai bus konkurencingi darbuotojai tarptautinėje darbo rinkoje; turės įgūdžių ir praktinės patirties, reikalingos bendraujant su verslo partneriais ir klientais; pasirengę pradėti ir plėtoti savo verslą, dirbti tarptautinių verslo įmonių eksporto, tiekimo, klientų aptarnavimo, marketingo, projektų valdymo, kokybės, e. komercijos, tarptautinių ryšių ir komunikacijos, produktų vystymo, verslo plėtros padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės: Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomas universitetines studijas turės teisę stoti į antros pakopos studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo, ekonomikos krypčių studijų programose.

Identifikatorius

2408_2018

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3943
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas