Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Moderniųjų gynybos technologijų vadyba (anglų k. - Management of Modern Defence Technologies)

Programos studijų kryptis

Vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 240
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti krašto apsaugos sistemoje naudojamų technologijų vadybos specialistus, turinčius išsamių žinių, gebėjimų ir įgūdžių karinės ginkluotės, informacinių technologijų bei transporto srityse, sugebančius suprasti sudėtingų sistemų kūrimo ir veikimo procesus, šiuolaikiškai spręsti civilinio bei karinio transporto ir logistikos problemas įvairiose Lietuvos organizacijose ar įmonėse.
Absolventas turi išmanyti pagrindines vadybos teorijas, ekonomikos dėsnius, mokėti naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, gebėti analizuoti organizacijų ir verslo įmonių veiklos problemas, mokėti taikyti moksliškai pagrįstus įmonių veiklos bei rinkos tyrimų metodus; mokėti planuoti įmonės veiklą ir tinkamai panaudoti tiek materialius, tiek žmogiškuosius išteklius.
Studijų rezultatai:
1. Absolventas geba naudotis moksline literatūra užsienio kalba, moksliškai dėstyti mintis, naudotis specialybės terminijos žodynu; geba įvertinti tyrimų rezultatus ir jų praktinio pritaikymo galimybes.
2. Žino mokymosi visą gyvenimą metodus ir principus, sugeba dirbti komandoje.
3. Sugeba priimti sprendimus, pagrįstus kritiniu, sisteminiu ir kognityviu mąstymu; geba plačiai mąstyti ir prisiderinti prie skirtingų situacijų verslo pasaulyje; sugeba savarankiškai priimti sprendimus esant įvairioms etinėms situacijoms; įgyja brandžios ir visapusiškos asmenybės savybių.
4. Supranta civilinėse įmonėse bei karinėse organizacijose naudojamas informacines sistemas, jų kūrimo bei integracijos principus, informacijos svarbą; sugeba tinkamai naudoti informacines technologijas įmonės/organizacijos valdyme.
5. Žino karinėse organizacijose naudojamas sistemas, išmano jų specifiką ir keliamus valdymo iššūkius, sugeba analizuoti ir spręsti jų problemas.
6. Išmano fundamentinius dėsnius bei metodus, taikytinus sudėtingų transporto ir logistikos srities problemų sprendimams; sugeba planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti pervežimus.
7. Turi žinių apie transporto priemonių veikimą, sandarą ir priežiūrą, geba skaityti techninius brėžinius.
8. Suvokia verslo aplinką ir ekonominius procesus įmonėse bei pasaulyje.
9. Įgyja fundamentinių žinių, būtinų sprendžiant valdymo problemas; žino organizacijų/įmonių valdymo teorijas ir principus; geba valdyti organizacijos procesus ir vadovauti žmonėms.
10. Geba atpažinti ir spręsti konfliktus organizacijoje.
11. Sugeba fiksuoti finansines operacijas, įvertinti finansinius veiklos rezultatus, planuoti srautus.
12. Išmano darbo saugą įmonėse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, baigiamojo darbo projektas, praktika
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu; praktikos ataskaitos gynimas; baigiamojo bakalauro darbo viešas gynimas. Tarpiniai vertinimo būdai (kaupiamasis balas egzaminui): pristatymai seminaruose, atvejo analizė, referatai, kursiniai rašto darbai. Egzaminai vertinami nuo 1 iki 10 balų, rezultatai žemiau 5 balų yra nepatenkinami.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
5% studijų programos apimties (11 ECTS kreditų) yra laisvai pasirenkami dalykai: politikos mokslas; religijų istorija; civilizacijų istorija ir t.t.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje studijų programa, orientuota į kariuomenėje naudojamų technologijų vadybą. Dalis studijų dalykų vykdoma anglų kalba (priklausomai nuo studentų pageidavimo, arba atvykus užsieniečiams studentams)

Identifikatorius

2144_2016

Institucijos identifikatorius

88603090171

Programos identifikatorius

2004
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Institucijos buveinė (adresas)

Vilnius, Šilo g. 5A

Institucijos telefonas

+370 5 2126313

Institucijos el. paštas

lka@mil.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.lka.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 5 2103597

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimo.komisija@mil.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas