Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicininių medžiagų industrijos (anglų k. - Biomedical Materials Industries)

Programos studijų kryptis

Chemija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų ir Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Dvigubas kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 240
Nuolatinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Išugdyti integruotas gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijas, būtinas tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinant jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Studijų rezultatai: Žinios ir jų taikymas: A1 Geba apjungti įvairių chemijos sričių, įskaitant neorganinę, organinę, fizikinę, koloidų ir analizinę

chemiją, žinias apibūdinant biomedicinines medžiagas, jų paskirtį, tipus, savybes, struktūros bei savybių analizės būdus (C01); A2 Geba parinkti biomedicininių medžiagų gamybai tinkamus neatsinaujinančius ir atsinaujinančius gamtos išteklius, įvertinant jų savybes, gavybos būdus bei panaudojimo galimybes įvairiuose šiuolaikinės chemijos pramonės sektoriuose (F01); A3 Geba sistemiškai susieti matematikos, statistikos, fizikos, informacinių technologijų ir inžinerijos pagrindų žinias analizuojant ir aprašant biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos procesus (F01, C01); A4 Geba apibūdinti biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūras, savybes ir funkcijas, reikalingas biomedicininėms medžiagoms kurti ir jų gamybos technologijoms projektuoti (C01, F01); A5 Geba išaiškinti tradicinių ir pažangių biomedicininių medžiagų gamybos būdų taikant cheminę sintezę bei perdirbant atsinaujinančius ir neatsinaujinančius gamtos išteklius ypatumus, apibūdinant jų galimą poveikį žmogui ir aplinkai (C01, F01); A6 Geba parinkti tinkamus biomedicininių medžiagų kokybės ir saugos užtikrinimo bei gamybos technologijų modeliavimo ir skaitmenizavimo būdus (C01, F01). Gebėjimai atlikti tyrimus: B1 Geba rasti ir analizuoti reikiamą profesinę ir mokslinę literatūrą apie biomedicininių medžiagų savybes, gamybos technologijas bei taikymo ypatumus, panaudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius (F01, C01); B2 Geba parinkti tinkamus metodus biomedicininių medžiagų mokslinių ir taikomųjų tyrimų uždaviniams įgyvendinti (F01, C01); B3 Geba savarankiškai suformuluoti mokslinių tyrimų tikslą, atlikti eksperimentus pagal sudarytą planą, apdoroti, apibendrinti ir interpretuoti gautus duomenis bei formuluoti pagrįstas išvadas (F01, C01). Specialieji gebėjimai: C1 Taikant chemijos, gamtos išteklių technologijų, procesų inžinerijos, modeliavimo, projektavimo ir skaitmenizavimo žinias, geba analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos panaudojant gamtos išteklius technologinius procesus (F01, C01); C2 Geba parinkti ir taikyti tinkamas biomedicininių medžiagų sintezės, savybių tyrimų bei gamybos technologijų projektavimo, modeliavimo ir skaitmenizavimo metodikas (F01, C01); C3 Geba parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų tyrimams ir gamybai tinkamą laboratorinę ir technologinę įrangą bei priemones (F01, C01); C4 Įgyvendinant techninius, darbo saugos, aplinkosaugos, ekonominius ir etinius reikalavimus

atitinkančius biomedicininių medžiagų gamybos projektus, geba identifikuoti ir spręsti medžiagų sintezės, savybių tyrimų ir gamtinių išteklių panaudojimo technologines problemas bei įvertinti įvairių proceso grandžių tarpusavio sąveiką (F01, C01); C5 Geba plėtoti darnaus vystymosi ir žiedinės ekonomikos principus atitinkančios biomedicininių medžiagų gamybos idėjas, analizuojant naujausius chemijos bei gamtos išteklių technologijų sričių mokslo pasiekimus bei technologinės pažangos rezultatus (F01, C01). Socialiniai gebėjimai: D1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą, laikantis akademinės etikos ir gerosios laboratorinės praktikos normų (F01, C01); D2 Geba žodžiu ir raštu bendrauti valstybine ir bent viena užsienio kalba, pristatant biomedicininių medžiagų tyrimų, jų gamybos technologijų kūrimo ir taikymo problemas bei galimus jų sprendimo būdus šios srities specialistams bei plačiajai visuomenei (F01, C01); D3 Geba efektyviai ir atsakingai dirbti komandoje, laikantis profesinės etikos, mokslinės ir technologinės veiklos normų (F01, C01); D4 Geba organizuoti biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos technologinius procesus, užtikrinant saugų darbą laboratorijose ir įmonėse (F01, C01). Asmeniniai gebėjimai: E1 Plečiant profesinės veiklos kompetencijas, geba priimti socialiai atsakingus, gamtos išteklius, energiją bei žmonių sveikatą tausojančius sprendimus kuriant biomedicinines medžiagas ir jų gamybos technologijas (F01, C01); E2 Geba įvertinti profesinės veiklos komercines aplinkybes ir susieti biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos technologijų projektavimo sprendimus su jų ekonominiais ir socialiniais padariniais (F01, C01); E3 Geba nepriklausomai mokytis visą gyvenimą ir tobulėti atsižvelgiant į biomedicininių medžiagų mokslo ir technologijų pažangą bei šiuolaikinės visuomenės poreikius ir iššūkius (F01, C01). Mokymo ir mokymosi veiklos: Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą. Studijų dalykuose įtrauktos klasikinės paskaitos, kurių metu suteikiamos esminės studijų dalyko žinios ir supratimas. Dalyje modulių numatytos ir kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos. Daugiau nei pusėje studijų programos modulių įtraukti laboratoriniai darbai suteikiant studentams galimybę susieti įgytas teorines žinias ir gebėjimus su praktine veikla dirbant

individualiai arba grupėje. Dalyje modulių įtraukti aktyvesnę studento ir dėstytojo arba studentų tarpusavio sąveiką skatinantys metodai, tokie kaip diskusija, problemų sprendimu grįstas mokymasis, atvejo analizė, patirtinis mokymasis, tyrinėjimu grįstas mokymasis, pasitelkiami tokie studijų metodai, kaip idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas, koncepcijų žemėlapių sudarymas ar modeliavimas ir kt. Studijų metu studentų įgytos žinios ir gebėjimai pritaikomi bei tobulinami praktikų metu, kurios bus vykdomos septintajame ir aštuntajame studijų semestruose. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgytų studijuojant modulius semestro metu, vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinių koeficientų ir šias sandaugas susumuojant. Pasiekimų vertinimui naudojami įvairūs metodai, tarp kurių dažniausiai pasitaikančios formos yra tarpinis egzaminas, egzaminas raštu, laboratorinio darbo gynimas, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita), žodinis iliustruotas pranešimas, kontrolinis darbas, egzaminas žodžiu, probleminių užduočių sprendimas, ataskaita, egzaminas žodžiu ir raštu, kolokviumas (dėstytojo ir/ar specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu)), individualus projektas, idėjų (minčių žemėlapis). Rečiau naudojami vertinimo metodai: egzaminas kompiuteriu, veiklos refleksija, darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), kolegų įvertinimas ir kt. Studijų pasiekimų vertinimui yra naudojamos vertinimo rubrikos, kurios parodo dėstytojo lūkesčius ir nurodo reikalavimus vertinamai veiklai, apibrėžia, kas bus vertinama, taip pat apibūdina kriterijus, pagal kuriuos bus vertinama. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu. Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje. Galutinį projekto įvertinimą sudaro trijų dedamųjų (recenzento projekto įvertinimo, kvalifikacijos komisijos projekto įvertinimo ir kvalifikacijos komisijos gynimo įvertinimo) balų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos (Medijų filosofija, Darnus vystymasis); Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) (Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba, Prancūzų kalba, Rusų kalba, Vokiečių kalba).

Inžinerijos mokslų pagrindų dalykai: Informacinės technologijos 1; Inžinerinė grafika; Procesų inžinerija. Fizinių mokslų pagrindų dalykai: Neorganinė chemija; Fizika 1; Organinė chemija; Fizikinė ir koloidų chemija. Matematikos mokslų pagrindų dalykai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika. Pagrindiniai C01 ir F01 studijų krypčių dalykai: Įvadas į biomedicininių medžiagų industrijas; Ląstelės biologija; Žmogaus anatomija ir fiziologija; Mikrobiologija; Neatsinaujinantieji gamtos ištekliai; Biomedicininių medžiagų mokslas; Atsinaujinantieji gamtos ištekliai; Cheminės ir instrumentinės analizės metodai; Polimerų chemija ir technologija; Biokompozitinės neorganinės sistemos; Gamtos išteklių perdirbimo technologijos; Pažangios biomedicininių medžiagų gamybos technologijos; Medžiagų tvarumas ir aplinkosauga; Medžiagų toksikologija ir rizikos vertinimas; Geros gamybos praktika ir sauga. C01 ir F01 studijų krypčių gilinimosi (specializacijų) dalykai: Molekulinė biologija; Bioetika; Technologinių procesų modeliavimas ir skaitmenizavimas; Audinių inžinerija; C01 ir F01 studijų krypčių gilinimosi alternatyvos (Bioaktyvių medžiagų pernašos sistemos, Biomedicininių medžiagų nanotechnologijos). Alternatyvų grupė: Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai; Įmonių valdymo pagrindai; Inžinerinė ekonomika; Marketingas; Technologijų antreprenerystė; Produkto vystymo projektas; Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos). Praktikos: Profesinė praktika 1,2. Baigiamasis projektas: Bakalauro baigiamasis projektas. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Programos studentai turi galimybę individualizuoti savo studijas pasirenkant išlyginamuosius kursus, bendruosius universitetinius studijų modulius, Programos studijų modulių alternatyvas, taip pat praktikų ir baigiamojo projekto temas. Papildomą iki 6 kreditų apimties, studijų modulį kiekvieną semestrą nemokamai turi galimybę išklausyti „GIFTed“ talentų akademijoje dalyvaujantys studentai. Išlyginamieji kursai yra įgyvendinami lygiagrečiai studijuojant pagrindų studijų modulius per pirmąjį ir antrąjį semestrus. Programos studentai pirmajame semestre renkasi vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvų, o antrajame semestre – vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš užsienio kalbų alternatyvų C1 lygiu. Šeštajame semestre Programos studentai renkasi vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš socioekonominės aplinkos pažinimo arba verslumo ugdymo bei vieną 6 kreditų apimties modulį iš KTU I pakopos Asmeninio modulių rinkinio arba 12 kreditų modulį „Produkto vystymo projektas“. Studijuodami

septintajame semestre, Programos studentai renkasi modulius iš studijų krypčių gilinimosi alternatyvų modulių bloko. Taip pat Programos studentai turi galimybę papildomai individualizuoti savo studijas pasirenkant profesinių praktikų ir baigiamojo projekto temas. Studijų programos skiriamieji bruožai: Absolventas turi integruotų gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijų, būtinų tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, taip pat kritiškai įvertinti jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Įgytos kompetencijos absolventams suteikia galimybę dirbti įvairiose biomedicininių medžiagų kūrimo, technologijų diegimo, gamybos ir platinimo įmonėse, biomedicininių medžiagų sintezės ir tyrimų įstaigose, akreditavimo ar kokybės užtikrinimo laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose. Tolesnių studijų galimybės: Programos studentai galės tęsti studijas KTU arba kitos Lietuvos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos įvairių studijų krypčių grupių (pvz., fizinių, technologijų, inžinerijos) antrosios pakopos (magistro) studijų programose.

Identifikatorius

144756_2023

Institucijos identifikatorius

88603090113

Programos identifikatorius

41854
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249

Institucijos telefonas

+370 37 300000

Institucijos faksas

+370 37 324144

Institucijos el. paštas

ktu@ktu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://ktu.edu/

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 665 17478

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimo.sistema@ktu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas