Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto technologija (anglų k. - Food technology)

Programos studijų kryptis

Maisto technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti maisto technologijos specialistą, priimantį technologinius ir organizacinius sprendimus, projektuojantį/modeliuojantį technologinius procesus visoje maisto gamybos grandinėje, turintį žinias ir praktinius gebėjimus parinkti priemones ir įrangą, maisto produkcijos kūrimui bei tobulinimui.
Studijų rezultatai:
1. Panaudos gamtos, fizinių, socialinių mokslų ir inžinerijos žinias, priimdamas sprendimus profesinėje veikloje.
2. Pritaikys maisto technologijų ir inžinerijos teorinius bei taikomuosius pagrindus su gamyba susijusioje veikloje.
3. Rinks ir analizuos informaciją apie technologinius procesus visoje maisto gamybos grandinėje.
4. Eksperimentuos, modeliuodamas maisto produktų technologinius procesus, panaudodamas laboratorinę įrangą, įvertins rezultatus ir pateiks išvadas/rekomendacijas.
5. Parinks žaliavas, medžiagas, įrangą ir vykdys maisto produktų gamybą pagal technologinius reikalavimus.
6. Numatys maisto produktų technologinės veiklos organizavimo principus ir juos valdys, vadovaudamasis maisto saugos ir kokybės, žmogaus saugos, komerciniais, etiniais bei aplinkosaugos reikalavimais.
7. Spręs technologinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, vertins technologinių procesų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika.
8. Bendraus ir bendradarbiaus su maisto pramonės specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, priimant technologinius sprendimus.
9. Susies profesinį ir asmeninį tobulėjimą su mokymosi visą gyvenimą svarba.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas, mokslo ir mokomosios literatūros skaitymas, informacinių šaltinių apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, diskusijos, individualus ir grupinis darbas, atvejo analizė, projektų rengimas, uždavinių sprendimas, praktika, dalykinės ekskursijos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Baigiamasis studijų dalyko vertinimas gali būti egzaminas arba projekto gynimas. Galutinį dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų ir egzamino/projekto įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): profesinė kalba, kūrybiškumas ir antreprenerystė, profesinė etika ir darbuotojų sauga.
Studijų krypties dalykai (96 kreditai): matematika ir informacinės technologijos, organinė chemija, įvadas į maisto technologijas, pakavimo medžiagos ir technologijos, maisto produktų juslinė analizė, eksperimentinė fizika, maisto mikrobiologijos pagrindai, verslo teisė, maisto kokybės ir saugos pagrindai, instrumentinė analizė, bendrieji maisto pramonės įrenginiai, maisto biochemija,
augalinio maisto technologija, gyvūninio maisto technologija, įmonės ekonomika ir apskaita,
maisto kokybės ir saugos valdymas, mokslinių tyrimų metodologija, augalinio maisto gamybos projektavimas, gyvūninio maisto gamybos projektavimas, marketingas ir tyrimai.
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų):
gamybinė praktika 1, gamybinė praktika 2, specialybinė praktika, maisto gamybos įmonių projektavimo praktika, ekonominių skaičiavimų praktika, maisto kokybės ir saugos praktika, baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos – 15 kreditų. Alternatyva 1: patiekalų gamybos technologija ir maisto dizainas, molekulinė gastronomija, kaštų valdymas ir meniu planavimas. Alternatyva 2: naujų maisto produktų kūrimas ir reguliavimo aplinka, inovatyvus maisto produktų apdorojimas ir pakavimas, tvari sauga.
Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo, pateikiamo Studijų valdymo sistemoje.
Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamuosius dalykus: mityba, tvari gamyba, maisto toksikologija/ kulinarinis paveldas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa iš kitų panašaus profilio koleginių programų išsiskiria tuo, kad yra vienintelė Lietuvoje, turinti technologinio profilio mokslinį personalą, praktinio ir mokslo taikomųjų tyrimų bazes, leidžiančias užtikrinti studijų ir mokslo rezultatų vienovę, įgalinančią tiekti darbo rinkai specialistą, analizuojantį technologines naujoves ir kūrybiškai jas taikantį praktinėje veikloje.
Studijų programoje gerai organizuotas praktinis mokymas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti gamybos vadovais, vyr. technologais, technologais, gamybos kontrolieriais, meistrais/pamainos vadovais maisto pramonės įmonėse, galės kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Maisto studijų profesinio bakalauro laipsnį įgiję kolegijos absolventai studijas gali tęsti Lietuvoje: Kauno technologijos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Identifikatorius

1234_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3805
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas