Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Akušerija (anglų k. - Midwifery)

Programos studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Akušeris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti akušerį, gebantį organizuoti ir atlikti nėščiosios, gimdyvės, naujagimio sveikatos priežiūrą ir mokymą normalaus ir patologinio nėštumo bei gimdymo metu, prižiūrėti reprodukcinę moters sveikatą įvairiais amžiaus tarpsniais, teikiant akušerinę priežiūrą patvirtintose sveikatos priežiūros įstaigose
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. Ttaikys profesinės veiklos teorijas, teisės aktus ir norminius dokumentus, integruojant akušerijos ir ginekologijos, gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, prižiūrint nėščiąsias, gimdyves, naujagimius bei pacientes, turinčias ginekologinių problemų
2. atliks akušerijos mokslo taikomuosius tyrimus ir kurs įrodymais grįstą praktiką, skleis profesinę patirtį akušeriams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams
3. prižiūrės nėščiąją ir vaisių normalaus ir patologinio nėštumo metu, taikant šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas, argumentuotai pagrįs sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose
4.stebės ir teiks priežiūrą gimdyvei, vaisiui iki gimdymo, naujagimiui po gimdymo, priims gimdymą, atliks naujagimių gaivinimą savarankiškai ir komandoje
5. vykdys profilaktikos, onkoginekologinių susirgimų, pasirengimo motinystei (tėvystei) programas, mokant sveikos gyvensenos, konsultuojant šeimos planavimo klausimais
6. vertins vaisių, moterį ir naujagimį holistiniu požiūriu, laikantis saugumo, patikimumo, ekologiškumo, įtakos aplinkai principų, teiks paslaugas praktinėje akušerio veikloje, kuriant naujas idėjas, vykdant akušerijos mokslo ir praktikos sklaidą
7. savarankiškai priims profesinius sprendimus, vertinant jų poveikį akušerio praktinėse situacijose, prisiims atsakomybę, laikantis etikos principų, perteikiant žinias ir praktinę patirtį sveikatos priežiūros personalo rengime
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Problemų sprendimo užduotys, literatūros analizė, sąvokų žemėlapiai, kompiuterizuotos užduotys, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, problemų sprendimo užduotys, atskiro atvejo analizė, projektai, mokslinių straipsnių apžvalga, pristatymai, pranešimai, informacijos paieška, mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizė, empirinio tyrimo metodai, pranešimo rengimas ir pristatymas, savo veiklos ir savęs įsivertinimo metodai: praktikos dienoraštis, savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpinai atsiskaitymai, savarankiškas darbas, egzaminas).
Testai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, užduočių atlikimo stebėjimas, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 kreditų:
Užsienio kalba (anglų, vokiečių), Profesinė kalba. Lotynų kalba, Informacijos technologijos, Žmogaus sauga
Studijų krypties dalykai 165 kreditai:
Psichologijos pagrindai, Medicininės teisės ir vadybos pagrindai akušerijoje, Mikrobiologija, Farmakologija, Profesinė etika, Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai, Biofizika, radiologija. Biochemija, Bendroji slauga, Klinikinių dalykų pagrindai, Terapinė slauga, Chirurginė slauga, Mažos rizikos nėštumo ir gimdymo akušerinė priežiūra, Didelės rizikos nėštumo ir gimdymo akušerinė priežiūra, Lytinis auklėjimas ir šeimos planavimas, Taikomieji tyrimai akušerijoje, Naujagimio priežiūra, Vaikų ligos, priežiūra. Genetika
Profesinės veiklos praktikos 74 kreditai:
Bendrosios slaugos praktika, Naujagimio slaugos profesinės veiklos praktika, Gimdymo priėmimas ir postnatalinės priežiūros profesinės veiklos praktika, Nėščiosios priežiūros profesinės veiklos praktika, Akušerinės priežiūros profesinės veiklos praktika, Pooperacinės ir ginekologinės slaugos profesinės veiklos praktika, Intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji praktika
Baigiamasis vertinimas: 10 kreditų
Baigiamojo darbo rengimas, gynimas 7 kreditai, Baigiamasis egzaminas 3 kreditai
Dalykai gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje 21 kreditas:
Šeimos sveikata, Kritinės būklės akušerijoje, Sveikatos mokymas. Visuomenės sveikata, Sveikatos sociolgija, Mityba ir dietetika, Būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga, Ginekologinė slauga
Laisvai pasirenkamieji dalykai 9 kreditai:
Šeimos planavimas, Vaikų ligos, Slauga namuose. Dalykai iš KK siūlomo sąrašo www.kauko.lt
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Žinias ir gebėjimus galima gilinti pasirenkant dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/
Studento laisvai pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio praktikos centruose, antro lygio ligoninėse bei visuose trečio lygio ligoninės padaliniuose.
Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių institucijas pagal Erasmus programą.
Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant
savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai gali vykti studijoms arba atlikti praktiką užsienyje Įgiję akušerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti akušeriu savarankiškai ir sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikdami paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose.

Identifikatorius

1224_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

1498
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas