Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Karinė diplomatija (anglų k. - Military diplomacy)

Programos studijų kryptis

Politikos mokslai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 120
Ištęstinė, 2, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti ekspertus, gebančius analizuoti tarptautinio saugumo procesus ir tarptautinius konfliktus, taikant skirtingas tarptautinių santykių ir konfliktų teorines perspektyvas ir metodologijas, siūlant adekvačius jų sprendimo būdus, remiantis įgytais diplomatijos teorijos ir mokslinių tyrimų įgūdžiais.
Studijų rezultatai:
1. Geba analizuoti ir vertinti tarptautinio saugumo iššūkių ir tarptautinių konfliktų priežastis, procesus ir sprendimo būdus, remdamiesi skirtingomis (klasikinėmis ir naujausiomis) tarptautinių santykių, karo ir konfliktų bei jų sprendimo teorijomis, geopolitiniu ir istoriniu kontekstu, diplomatijos ir tarptautinės teisės žiniomis, siūlydami alternatyvas egzistuojančioms prieigoms.
2. Geba sistemiškai vykdyti tarptautinio saugumo (konvencinių ir nekonvencinių) iššūkių, tarptautinių konfliktų ir jų sprendimų mokslinius tyrimus pasitelkdami kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimo metodus, įvertindami jų taikymo patikimumą ir aiškinimo ribotumus, pateikdami rekomendacijas dėl užsienio ir saugumo politikos pasirinkimų ir diplomatinių sprendimų, kritiškai įvertindami jų pasekmes.
3. Geba kritiškai vertinti atskirus saugumo, konfliktų ir diplomatinius procesus nacionaliniu, regioniniu ir globaliu lygmeniu, vykstančias tarptautines akademines diskusijas, jas papildydami individualiais ir grupiniais tyrimais ir mokslinėmis publikacijomis.
4. Geba kokybiškai pristatyti atliktus mokslinius tyrimus Lietuvoje ir užsienyje (lietuvių ir kitomis kalbomis) skirtingoms auditorijoms, pateikti kritinius mokslinių tarptautinio saugumo, konfliktų ir diplomatinių procesų vertinimus, remdamiesi įgytomis žiniomis ir skirtingomis teorinėmis bei metodologinėmis prieigomis, dirbdami grupėmis ir individualiai, vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
5. Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus ir atsižvelgdami į juos koreguoti individualiai vykdomų tyrimų procesus, savarankiškai ugdydami kompetencijas.
6. Geba priimti pažangius sprendimus, svarbius savo veiklai, įvertinti šių sprendimų pasekmes visuomenei, valstybei, tarptautinei aplinkai, vadovaudamiesi valstybės ir jos sąjungininkų interesais, tarptautine teise ir suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiksmus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo metu studentai nagrinėja tarptautinio saugumo iššūkius, konfliktus, jų reguliavimą, tarptautinės teisės poveikį ir tarptautinių santykių veikėjų veiksmus pasitelkdami praktinius pavyzdžius, audiovizualinę medžiagą, žemėlapius, statistinius duomenis, dirbdami grupėmis, diskutuodami, siūlydami alternatyvas, analizuodami mokslinę literatūrą, rašydami įvairius rašto darbus ir baigiamąjį magistro darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami pasitelkiant egzaminus raštu, rašto darbus, atvejų analizes, pristatymus, simuliacijas, magistro baigiamuosius darbus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Tarptautinių santykių teorijos;
Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas;
Diplomatijos teorija ir praktika;
Karo ir diplomatijos istorija;
Gynybos politikos studijos;
Mažų valstybių užsienio ir saugumo politika;
Ginklų kontrolė;
NATO ir ES gynybos ir saugumo politika;
Karo studijos;
Karo ir karinių konfliktų teisė;
Didžiųjų galybių gynybos ir karinė politika;
Gynybos ekonomika ir finansai;
Strateginė komunikacija;
Tarptautinių santykių ir saugumo tyrimų metodologija;
Magistro darbo rengimo seminaras;
Magistro darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Karinės diplomatijos studijų programa skiriasi nuo kitų Lietuvos universitetuose siūlomų magistro studijų programų, nes ji yra aiškiai orientuota į tarptautinio saugumo iššūkių, karinių konfliktų ir jų reguliavimo analizę, pasitelkiant tarptautinės teisės, diplomatijos instrumentus, tarptautinių santykių veikėjų pagalbą. Ši programa suteikia gebėjimus, kurie yra itin svarbūs užtikrinant ir stiprinant Lietuvos ir sąjungininkų saugumą, dirbant valstybės institucijose ir diplomatinėje tarnyboje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Karinės diplomatijos magistrantai gali dirbti valstybės ir diplomatinėje tarnyboje, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privataus verslo sektoriuje, kur reikalingi darbo su duomenų kaupimu ir analize, informacija ir komunikacija, strategijos ir politikos planavimo įgūdžiai, taip pat gali dirbti analitikais ir konsultantais analitiniuose centruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę Karinės diplomatijos magistro studijų programą, gali stoti į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos siūlomą politikos mokslų doktorantūrą ar į kitų socialinių mokslų krypčių doktorantūrą kituose universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01

Identifikatorius

1189_2016

Institucijos identifikatorius

88603090171

Programos identifikatorius

1518
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Institucijos buveinė (adresas)

Vilnius, Šilo g. 5A

Institucijos telefonas

+370 5 2126313

Institucijos el. paštas

lka@mil.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.lka.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 5 2103597

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimo.komisija@mil.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas