Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kibernetinės sistemos ir sauga (anglų k. - Cyber Systems and Security)

Programos studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Kibernetinių sistemų ir saugos studijų programos tikslas – parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius informatikos inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti kibernetines sistemas, prižiūrėti techninę - programinę sistemų įrangą, administruoti tarnybas ir aptarnauti naudotojus užtikrinant paslaugų kokybę, planuoti, koordinuoti ir įdiegti kibernetinės saugos technologijas; vadovauti asmenų grupei įgyvendinant kibernetinių sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus bei mokančius įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; dirbti individualiai, komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Suprasti informatikos inžinerijos konceptualius pagrindus ir gebėti šias žinias taikyti projektuojant ir diegiant kibernetines sistemas organizacijose.
2. Žinoti informacijos ir ryšių technologijas (toliau IRT) ir gebėti įdiegti, derinti bei konfigūruoti informacijos ir ryšių technologijų įrangą, vadovaujantis specifikacijoje numatytais reikalavimais.
2.1. Žinoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo technologijas, jų veikimo principus bei gebėti žinias pritaikyti specifinių valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui.
2.2. Žinoti naujausias kibernetinės saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas bei gebėti žinias pritaikyti.
3.Žinoti inžinerinės veiklos planavimo, organizavimo metodus, teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius žmogaus ir darbų saugą bei kibernetinę saugą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. Taikant tiriamuosius metodus – informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius bei techninius kibernetinių sistemų reikalavimus bei interpretuoti duomenis ir formuluoti išvadas.
5. Pasirenkant tinkamus tiriamuosius metodus analizuoti organizacijos IRT sistemos poreikius ir įdiegimo sąlygas bei sudaryti techninių reikalavimų specifikacijas.
5.1. Analizuoti kiberfizinės sistemos ir daiktų tinklo sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, juos įvertinti ir sudaryti reikalavimų specifikacijas.
5.2. Analizuoti ir įvertinti kibernetinės saugos reikalavimus bei parengti reikalavimų specifikacijas.
6. Ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti kibernetinės sistemos projektą, būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
Specialieji gebėjimai
7. Savarankiškai parinkti informacijos ir ryšių technologijas ir paslaugas, tarpusavyje suderinti bei parengti projekto aprašą ir brėžinius.
8. Planuoti ir organizuoti kibernetinių sistemų tarnybų bei įvairių įrenginių įdiegimo darbus, priimti sprendimus ir koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos analizę ir specialistų rekomendacijas.
9. Analizuoti ir įvertinti kibernetinių sistemų techninės ir programinės įrangos būseną.
9.1. Administruoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo darbą, atpažinti eksploatavimo ir saugos problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.
9.2. Atpažinti kibernetinės saugos problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.
10. Užtikrinti kibernetinių sistemų įrangos stabilų darbą ir saugų, nustatyti gedimus bei juos šalinti.
11. Administruoti tarnybas ir aptarnauti vartotojus, užtikrinant paslaugų kokybę.


Socialiniai gebėjimai
12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę.
13. Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
Asmeniniai gebėjimai
14. Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.
15. Būti atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos – aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas – projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų vertinimo sistema. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų.
Profesinė anglų kalba, Dokumentų rengimas ir komunikacija, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais – 120 kreditų – iš jų:
Studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 81 kreditas
Matematika, Diskrečios struktūros ir logika, Inžinerinė grafika, Inžinerinė fizika, Elektrotechnika, Elektronika, Scenarijų programavimo kalbos, Objektinis programavimas, Duomenų valdymo technologijos, Programavimo technologijos, Kompiuterių ir tinklo aparatinė įranga, Linux sistemos, Kompiuterių tinklo sauga, Kompiuterių tinklai 1, Kompiuterių tinklai 2, Kompiuterių tinklai 3, MS Windows sistemos, Debesų kompiuterija, Kibernetinės sistemos
Praktikos – 30 kreditų.
Projektavimo praktika, Informacijos ir ryšio technologijų praktika, Baigiamoji praktika
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas -9 kreditai.
Gilesnės informatikos inžinerijos krypties studijos – 45 kreditai:
Privalomieji dalykai – 15 kreditų
Kompiuterių tinklų automatizavimas, Teisinis duomenų saugos reglamentavimas, Skaitmeninė ekonomika
Specializacijos – 21 kreditas:
1. Specializacija. „Kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administravimas“
Įterptinės sistemos, Aparatinės įrangos programavimas, Virtualių sistemų administravimas, Kursinis projektas
2.Specializacija. „Kibernetinė sauga“
Kriptografija, Kibernetinės saugos reglamentai ir standartai, Kibernetinės saugos valdymas, Kursinis projektas
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Tinklapių kūrimo pagrindai, Turinio valdymo sistemos, Taikomųjų tyrimų metodologija, Karjeros planavimas, Mokslinė komunikacija anglų kalba.
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kompiuterių tinklų dalykų studijos vyksta anglų kalba.
Dvigubo diplomo (Double degree) studijų programa Information Technology, (XAMK - South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Mikkeli, Suomija)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kibernetinių sistemų ir saugos studijų programos absolventas – informatikos mokslų profesinis bakalauras, gali dirbti sistemų administratoriumi, informacinių technologijų sistemų administratoriumi, kompiuterių sistemų administratoriumi, kibernetinės saugos specialistu įvairiose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Tolesnių studijų galimybės universitetuose užtikrinamos informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje. Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal aukštųjų mokyklų statutus.


Identifikatorius

11471_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3797
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas