Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinių tinklų administravimas (anglų k. - Computer Network Administration)

Programos studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos paskirtis – parengti informatikos mokslų profesinį bakalaurą, gebantį – projektuoti ir diegti informacijos ir komunikacijų technologijų (toliau IKT) sistemas organizacijose, eksploatuoti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų techninę – programinę įrangą, vadovauti asmenų grupei įgyvendinant IKT sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.
Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos tikslas – rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius informatikos inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų (toliau IKT) sistemas, prižiūrėti techninę - programinę sistemų įrangą, administruoti tarnybas ir aptarnauti naudotojus užtikrinant paslaugų kokybę, planuoti, koordinuoti ir įdiegti informacijos saugumo priemones; vadovauti asmenų grupei įgyvendinant informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus bei mokančius įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; dirbti individualiai, komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Žinios, jų taikymas
1. Suprasti informatikos inžinerijos konceptualius pagrindus ir gebėti šias žinias taikyti projektuojant ir diegiant IKT sistemas organizacijose.
2. Žinoti informacijos ir komunikacijos technologijas ir gebėti įdiegti, derinti bei konfigūruoti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų įrangą, vadovaujantis specifikacijoje numatytais reikalavimais.
2.1. Žinoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo technologijas, jų veikimo principus bei gebėti žinias pritaikyti specifinių valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui.
2.2. Žinoti naujausias kibernetinės saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas bei gebėti žinias pritaikyti.
3.Žinoti inžinerinės veiklos planavimo, organizavimo metodus, teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius žmogaus ir darbų saugą bei kibernetinę saugą.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. Taikant tiriamuosius metodus – informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius bei techninius organizacijos informacijos ir komunikacijos technologijų sistemų reikalavimus bei interpretuoti duomenis ir formuluoti išvadas.
5. Pasirenkant tinkamus tiriamuosius metodus analizuoti organizacijos informacijos ir komunikacijų technologijų sistemos poreikius ir įdiegimo sąlygas bei sudaryti techninių reikalavimų specifikacijas.
5.1. Analizuoti kiberfizinės sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, juos įvertinti ir sudaryti reikalavimų specifikacijas.
5.2. Analizuoti ir įvertinti kibernetinės saugos reikalavimus bei parengti reikalavimų specifikacijas.
6. Ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų projektą, būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
3. Specialieji gebėjimai
7. Savarankiškai parinkti informacijos ir komunikacijų technologijas ir/ar paslaugas, tarpusavyje suderinti bei parengti projekto aprašą ir brėžinius.
8. Planuoti ir organizuoti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų tarnybų bei įvairių įrenginių įdiegimo darbus, priimti sprendimus ir koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos analizę ir specialistų rekomendacijas.
9. Analizuoti ir įvertinti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų techninės ir programinės įrangos būseną.
9.1. Administruoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo darbą, atpažinti eksploatavimo ir saugos problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.
9.2. Atpažinti informacijos sistemų ir kompiuterių tinklų kibernetinės saugos problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.
10. Užtikrinti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų įrangos stabilų darbą ir saugų, nustatyti gedimus bei juos šalinti.
11. Administruoti tarnybas ir aptarnauti vartotojus, užtikrinant paslaugų kokybę.
4. Socialiniai gebėjimai
12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę.
13. Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
5. Asmeniniai gebėjimai
14. Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.
15. Būti atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos – aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas – projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų.
Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais – 120 kreditų – iš jų:
Studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 81 kreditas
Matematika 1, Matematika 2, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Inžinerinė fizika, Elektrotechnika, Elektronika, Daiktų tinklo sistemos, Objektinis programavimas, Duomenų valdymo technologija, Kompiuterių ir tinklo aparatinė ir programinė įranga(CompTIA+), Linux sistemos, Kompiuterių tinklo sauga, Kompiuterių tinklai 1, Kompiuterių tinklai 2, MS Windows sistemos, Debesų kompiuterija
Praktikos – 30 kreditų.
Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas -9 kreditai.
Gilesnės informatikos inžinerijos krypties studijos – 45 kreditai:
Privalomi dalykai – 15 kreditų
Programų inžinerija, Duomenų saugos reglamentavimas, Belaidžio ryšio sistemos, Skaitmeninė ekonomika
Specializacijos – 21 kreditas
1.Specializacija. „Kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administravimas“
Scenarijų programavimo kalbos, Išmaniųjų įrenginių programavimo technologijos, Realaus laiko sistemos, Virtualių sistemų administravimas, Kursinis projektas
2.Specializacija. „Kibernetinė sauga“
Duomenų saugumas ir kriptografija, Informacijos saugos technologijos, Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas, Kibernetinės saugos valdymas, Kursinis projektas
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Tinklapių kūrimo pagrindai, Turinio valdymo sistemos, IT Academy (sertifikavimas anglų kalba), JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2,3,4), Teisės pagrindai, Java pagrindai
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas internete
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai (CCNA 3,4) dalykų studijos vyksta anglų kalba.
IT Academy (sertifikavimas anglų kalba)
Dviejų diplomų (Double degree) studijų programa Information Technology (Mikkeli XAMK, Suomija)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos absolventas – informatikos mokslų profesinis bakalauras, gali dirbti kompiuterinių tinklų administratoriumi, kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administratoriumi, kibernetinės saugos specialistu įvairiose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Absolventas taip pat geba dirbti kompiuterinių tinklų įrangos prekybos atstovu.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą „Kompiuterinių tinklų administravimas“, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypčių programas. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos studentai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
Atnaujinimo: 2018-03-07

Identifikatorius

11471_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3797
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas