Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ortopedijos technologija (anglų k. - Orthopaedycs Technology)

Programos studijų kryptis

Medicinos technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
suteikti studentams šiuolaikinį išsilavinimą ir kompetencijas, būtinas ortopedo technologo profesinei veiklai. Studijų programa studentui sudaro galimybes susipažinti su dabartinėmis Lietuvos ir užsienio šalių ortopedijos technikos sektoriaus galimybėmis, kaitos dėsningumais ir perspektyvomis.
Studijų rezultatai:
Pritaiko įgytas bendrąsias kolegines žinias profesinės veiklos srityse.
Vertina paciento sveikatą ir ortopedinės technikos poreikius.
Analizuoja sveikatos teisės ir profesinės etikos dokumentus.
Naudoja įvairius duomenų rinkimo metodus.
Vertina ir taiko naujas technologijas.
Vertina šalies ir užsienio ortopedinės technikos gaminių analogus.
Įvertina asmens poreikį ir galimybes ortopedijos technikos priemonių pasirinkimo srityje.
Projektuoja ortopedijos technikos priemonę.
Parenka tinkamus ortopedijos technikos gamybos technologijos būdus ir juos taiko
atlikant pacientų aptarnavimo procedūras.
Taiko saugos reikalavimus dirbant su klientu, aparatūra ir įranga.
Įvertina ortopedinės technikos priemonių kokybę.
Planuoja ir organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą ortopedinės technikos verslo įmonėje ar jos padaliniuose.
Įvertina individo grėsmes sveikatai ir į jas reaguoja.
Bendrauja ir perteikia informaciją,
skleidža profesinę patirtį ir moko visuomenę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Ortopedijos technologijos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Ortopedijos technologijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
nė viena aukštoji mokykla Lietuvoje nevykdo šios programos, galimybė praktikas atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos sąjungos valstybėse.
Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Identifikatorius

10874_2015

Institucijos identifikatorius

88888880189

Programos identifikatorius

1777
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Vilniaus g. 29

Institucijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos faksas

+370 37 200260

Institucijos el. paštas

ilk@ilk.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.loyola.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 200260

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@ilk.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas