Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Office administration)

Programos studijų kryptis

Vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti vadybininką, įstaigų ir įmonių veiklai organizuoti ir administruoti, turintį analitinių, organizacinių ir administracinių gebėjimų spręsti problemas ir priimti sprendimus, atlikti administravimo funkcijas, vadovauti darbuotojams, organizuoti darbuotojų ir organizacijos padalinių darbą, taikyti socialiai atsakingo bei etiško verslo nuostatas, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.

Studijų rezultatai:
1. Žinos ir supras ekonominius ir socialinius pokyčius visuomenėje, personalo, prekių ir paslaugų kokybės svarbą organizacijos veiklos rezultatams, verslo ir finansinę politiką, nacionalinius ir ES įstatymus, reguliuojančius organizacijų veiklą ir verslą ir taikys šias žinias problemoms spręsti ir sprendimams priimti;
2. Žinos vadybos funkcijas, organizacijos valdymo principus, supras organizaciją kaip sistemą ir gebės žinias pritaikyti konkrečioje situacijoje;
3. Analizuos organizacijos ir jos padalinių ekonominės, finansinės padėties ir ūkinės veiklos rezultatyvumą, pateiks praktinius problemų sprendimus;
4. Analizuos verslo aplinką, vertins vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių įtaką organizacijos tikslų pasiekimui ir rezultatus pateiks vidiniams ir išoriniams vartotojams;
5. Parengs ir tvarkys dokumentus pagal nacionalinius ir ES teisės aktus ir taikys organizacijų veiklą reguliuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus;
6. Planuos, organizuos ir kontroliuos organizacijos bei jos padalinių darbą; tirs rinką; planuos išteklius ir parengs išlaidų sąmatas;
7. Supras įmonių ekonominės veiklos dėsningumus, gebės analizuoti verslo/viešojo sektoriaus finansinius bei teisinius aspektus, supras ir gebės taikyti darnaus verslo/ darnios organizacijos administravimo principus./ Gebės administruoti projektus, supras projektų teisinį reguliavimą, gebės analizuoti projektų finansinius rodiklius/ gebės valdyti ryšius su klientais, supras vartotojų elgseną, mokės spręsti konfliktus su klientais;
8. Formuos produktyvius darbo santykius, analizuos ir valdys konfliktus pagal etiškumo ir socialinės atsakomybės principus;
9. Gebės vesti derybas, atstovauti organizaciją ir formuoti gerą jos įvaizdį;
10. Gebės savarankiškai tobulinti profesines žinias, lavins kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei požiūrį, ugdysis atsakingumą, iniciatyvumą ir bendrąją erudiciją.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties moduliai - 165 kreditai.
Studijų moduliai (120 kreditų): Dalykinis bendravimas (Profesijos anglų kalba, Dokumentų valdymo pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija); Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Žmonių išteklių valdymas (Žmonių išteklių vadyba, Teisė, Organizacinė kultūra ir darbo psichologija); Biuro valdymas (Dokumentų valdymas, Darbo procesų valdymas, Dokumentų ir procesų valdymo sistemos); Organizacijos komunikacija (Organizacijos komunikacijos vadyba, Profesinė etika, Organizacijos komunikacijos sistemų valdymas); pasirenkamieji moduliai: Verslo administravimas (Įmonių ekonomika, Verslo finansai, Verslo teisė, Darnus verslas)/ Viešojo sektoriaus administravimas (Viešųjų paslaugų administravimas, Viešieji finansai, Viešieji pirkimai, Darnus organizacijų valdymas); Projektų vadyba (Projektų administravimas, Projektų finansai, Projektų teisinis reguliavimas)/ Klientų valdymas (Ryšių su klientais valdymas, Klientų valdymo sistemos, Konfliktų valdymas, Vartotojų elgsena).
Praktikos (30 kreditų): Organizacijos vadybos praktika (Kūrybinių projektų valdymas, Kūrybiškumo ugdymo metodai, Praktika imitacinėje bendrovėje) - 15 kreditų; Baigiamoji praktika (I) - 15 kreditų.
Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika (II), Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis: du iš keturių studijų krypties pasirenkamųjų modulių (30 kreditų); antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių); vieną iš skandinavų kalbų (danų/ švedų/suomių/ norvegų); vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų).

Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Studijų programoje dirba specialistai, turintys praktinės patirties vadybos, verslo administravimo, ekonomikos srityse. Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai bus pasirengę dirbti administratoriais bei vadybininkais įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) įstaigose, įmonėse ir organizacijose personalo, projektų ir kt. skyriuose, įgiję praktinės patirties vadovauti institucijų padaliniams bei įkurti ir valdyti savo organizaciją.

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.

Identifikatorius

10818_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3940
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas