Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baldų ir medienos dirbinių gamyba (anglų k. - Production of furniture and wood products)

Programos studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį kurti naujus gaminius, projektuoti ir taikyti technologinius procesus, vykdyti medienos ir baldų pramonės žaliavų, medžiagų, produkcijos ir technologinio proceso kokybės kontrolę ir analizę, organizuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams.

Studijų rezultatai:
1. Sudaryti technologinius procesus ir analizuoti gamyboje naudojamų resursų (medžiagų, pusfabrikačių, energijos ir darbo laiko) sąnaudas.
2. Suprojektuoti naujus gaminius ir nustatyti naujo gaminio įdiegimo į gamybą galimybes.
3. Suplanuoti padalinio veiklą, nustatant jo vystymosi strategiją, užtikrinant saugią ir ekologišką gamybą.
4. Integruoti tiriamąją veiklą į medienos apdirbimo ir baldų pramonės procesus.
5. Patikrinti ir įvertinti technologinio proceso būseną ir produkcijos kokybę. Analizuoti žaliavų ir medžiagų kokybės kontrolę.
6. Įvertinti padalinio veiklą . Bendrauti ir bendradarbiauti – dirbti komandoje.
7. Analizuoti ekonominius rodiklius, suprasti ir įvertinti įmonės veiklos rezultatus ir vykstančius pokyčius.
8. Išplėtoti mokymosi visą gyvenimą principus.

Mokymo ir mokymosi veiklos: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, atvejo analizė, diskusijos, seminarai, darbas grupėmis, minčių lietus, kursinių, savarankiškų darbų, praktikų ataskaitų rengimas, jų pristatymas ir gynimas. Praktiniai užsiėmimai vyksta kompiuterių klasėse, simuliacinėse laboratorijose.
Praktikos atliekamos Kauno kolegijos Medienos apdirbimo mokomosiose dirbtuvėse bei Įrankių laboratorijoje, Kaune įsikūrusiame Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų centre, pažangiausiose baldų ir medienos apdirbimo pramonės įmonėse.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijavimo pasiekimams vertinti taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, naudojant dešimties balų vertinimo skalę. Vertinami kursiniai, praktiniai, savarankiški darbai, praktikų ataskaitos, tarpiniai atsiskaitymai, kt. Vertinant vadovaujamasi aiškumo, objektyvumo, nešališkumo, vertinimo tvarkos viešumo, abipusės pagarbos bei geranoriškumo principais.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų: Filosofijos įvadas, Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba.
Studijų krypties apimtis – 135 kreditai: Matematika, Fizika, Chemija, Mechanika, Elektrotechnika, Konstrukcinės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Medienos džiovinimas, Transporto sistemos, Žmogaus sauga, Medienotyra, Konstravimas, Lentpjūvystės technologija, Gamybos įrengimai, Klijuotų medžiagų gamybos technologija, Verslo ekonomika ir vadyba, Teisės pagrindai, Standartizacija ir kokybės valdymas.
Praktikos: pažintinė mokomoji (6 kreditai), kvalifikacinė (6 kreditai), gamybinė technologinė (10 kreditų), baigiamoji (8 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 11 kreditų.

Specializacijos:
Baldų gamybos technologija - nagrinėjama medienos gaminių gamybos technologinio proceso struktūra, detalių ir surinkimo vienetų apdirbimo tikslumas, medienos medžiagų skaičiavimai. Supažindinama su stalių gaminiais, konstrukcija ir medžiagomis. Apibrėžiami technologinio proceso tipai, operacijos, medienos medžiagų pjaustymo būdai ir įrengimai, pirminis ir antrinis ruošinių mechaninis apdirbimas. Lenkimas. Klijavimas. Skydinių detalių ir tašelių faneravimas. Surinkimas. Sudaromi medienos gaminių technologiniai procesai. Nagrinėjama minkštų baldų gamybos technologija, medžiagų parinkimas ir kiekių skaičiavimai. Sprendžiami racionalaus technologinio proceso pasirinkimo ir planavimo klausimai, produkcijos kokybė, naujo gaminio įdiegimo į gamybą galimybės. Atliekamas gaminio technologijų projektavimo kursinis darbas. 30 kreditų: Baldų gamybos technologija, Specialusis dizainas, Apdailos technologija.
Medienos apdirbimo technologija - nagrinėjama medienos gaminių gamybos technologinio proceso struktūra, surinkimo vienetų ir detalių apdirbimo tikslumas. Stalių gaminiai. Medienos medžiagų pjaustymo būdai ir įrengimai. Pirminis ir antrinis ruošinių mechaninis apdirbimas. Lenkimas. Klijavimas. Skydinių detalių ir tašelių faneravimas. Surinkimas. Nagrinėjamas medienos gaminių technologinio proceso sudarymas. Aliuminio, plastmasių, stiklo elementų ir kitų medžiagų naudojimas langų ir durų gamyboje. Produkcijos kokybė. Gaminių gamybos paruošimas. Gaminio technologinio proceso sudarymo kursinis projektavimas. 30 kreditų: Medienos apdirbimo technologija, Konstrukcinių elementų atsparumas, Apsauga ir apdaila.

Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamus dalykus: Technologijos ir žmogus, Dizaino pagrindai, Įmonių projektavimas, Racionalios gamybos projektai, Inovacijos ir naujų produktų kūrimas, Socialinė psichologija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Baldų ir medienos dirbinių gamybos studijų programa yra vienintelė tokios srities programa Lietuvos kolegijose.
• Galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų: medienos apdirbimo technologiją arba baldų gamybos technologiją.
• Studentai turi galimybę savo profesinius įgūdžius demonstruoti viešosiose erdvėse, profesiniuose renginiuose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali dirbti technologinių linijų operatoriais, technologais, gamybos vadovais įvairaus dydžio įmonėse. Jie išmano technologinius procesus, įrenginius, gaminių konstrukciją ir jų gamybai naudojamas medžiagas.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus šią studijų programą studijas galima tęsti magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (Kauno technologijos universitete, kt.) jų nustatyta tvarka.

Identifikatorius

10123_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3800
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas