Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dalyko pedagogikos, anglų kalbos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Subject (The English Language)

Valstybinis kodas

KVALLAIP00649

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju. Asmuo, įgijęs anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti suprasti kitų mintis sakytine (rašytine kalba), bendrauti užsienio kalba, vertinti socialinį ir kultūrinį užsienio šalių gyvenimą, puoselėti savo ir ugdytinių gimtosios kalbos kultūrą, planuoti užsienio kalbos mokomąją veiklą, pasirinkti ugdymo tikslus ir metodus, kūrybiškai taikyti užsienio kalbos mokymo metodiką praktinėje veikloje, vadovautis pagrindiniais darbo mokykloje principais, aktyvinti mokinių mokymosi veiklą, ugdant jų mokymosi gebėjimus, ugdyti sociokultūrinę mokinių kompetenciją Lietuvoje ir pasaulio kultūros vertybių kontekste, formuoti mokinių nuostatas neigiamų visuomenės reiškinių atžvilgiu; - žinoti rašytinės komunikacijos užsienio kalba ypatumus, konceptualias reformuojamos švietimo sistemos nuostatas ir principus, bendrosiose programose keliamus užsienio kalbų mokymo tikslus bei principus, didaktines nuostatas, ugdymo būdus, individualiųjų programų rengimo principus, pagrindinius raštvedybos ir klasės vadovo dokumentacijos tvarkymo reikalavimus, žinoti bei taikyti užsienio kalbų sistemų ir komunikacijos rūšių mokymo strategijas, papildomojo ugdymo sistemą; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus. Anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programą. Norintiems siekti anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju nėra pripažįstami. Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose.