Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Archeologijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Archaeology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00005

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Įgyjama kvalifikacija yra reikalinga archeologo profesijai: ardomuosius archeologinius tyrimus gali vykdyti tik archeologo kvalifikaciją turintys ir Kultūros paveldo departamento atestuoti specialistai. Studijuojančiajam sudaromos galimybės: 1. Įgyti žinias ir supratimą apie bendrąją archeologijos raidą bei jos santykį su kitomis mokslo sritimis, suprasti skirtingų chronologinių laikotarpių (nuo akmens amžiaus iki naujųjų laikų) šaltinius, metodus bei aktualias tyrimų problemas. Absolventui sudarytos galimybės gilintis į vieną ar keletą archeologinių laikotarpių, tyrimų sričių, taip pat specializuotis archeologijos mokslo šakoje - bioarcheologijoje. 2. Ugdyti kompetenciją įgytas žinias ir supratimą taikyti praktikoje, priimti sprendimus - taikyti teorines žinias praktikoje (atlikti lauko tyrimus), formuluoti ir pagrįsti sprendimus savo studijų srityje. Ugdomi gebėjimai priimti argumentuotus sprendimus archeologijos tyrimų, paveldosaugos ir bioarcheologijos srityse atsižvelgiant į archeologijos mokslo reikalavimus, socialinius kontekstus ir etinius profesijos įsipareigojimus. 3. Ugdyti bendrąsias kompetencijas, kurios išugdytų absolventui poreikį mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, kūrybiškai prisitaikyti prie dinamiškos profesinės aplinkos, taip pat gebėjimą valdyti informaciją, organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse ir bendradarbiauti su kitų specialybių atstovais, siekti kokybės, perteikti informaciją žodžiu ir raštu specialistų ir ne specialistų auditorijai. Archeologijos bakalauro kvalifikacija gali būti įgyjama tik aukštojo mokslo institucijose. Minimalus reikalavimas minėtai kvalifikacijai įgyti - vidurinis išsilavinimas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu kvalifikacija nėra įgyjama. Archeologijos bakalauro laipsnį įgijęs asmuo taip pat gali dirbti paveldosaugos, mokslo ir studijų institucijose, muziejuose, privačiame sektoriuje, kt.