Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filosofijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Philosophy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00044

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

ilosofijos magistro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą. Asmuo, įgijęs filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją, turi: - gebėti atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, priimti tinkamus sprendimus konkrečiose situacijose, aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti mokslo tiriamuosius darbus; - žinoti humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinas, politinę filosofiją; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškaimąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis. Filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą. Norintiems siekti filosofijos magistro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami. Įgiję filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, žurnalistais, vertėjais, valstybės įstaigų darbuotojais, verslo plėtros konsultantais, politikais, tarpdisciplininių ryšių tarpininkais, sprendžiančiais ir teorinius, ir praktinio pobūdžio, veiklos strategijos ir taktikos klausimus.