Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Chemistry

Valstybinis kodas

KVALLAIP00023

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse. Ugdomos funkcinės kompetencijos: Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti, Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais, Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes, Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus, Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus, Gebėti registruoti gautus matavimus, Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis. Ugdomos pažintinės kompetencijos: Išmanyti chemijos principus, dėsnius, Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus, Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą, Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką, Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas, Išmanyti cheminės analizės principus, Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius, Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką, Taikyti žinias apie darbų saugą, Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus. Ugdomos bendrosios kompetencijos: Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje, Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai, Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba, Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis), Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai, Gebėti mąstyti kritiškai, Gebėti mąstyti kūrybiškai, Gebėti mokytis, Gebėti plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, Gebėti veikti informacijos centre, Gebėti prisitaikyti prie naujų situacijų, Gebėti spręsti problemas, Gebėti priimti sprendimus, Gebėti dirbti komandoje, Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, Gebėti prisiimti etinę atsakomybę, Matematinio raštingumo gebėjimai, Informacinių technologijų naudojimo gebėjimai, Turėti informacijos paieškos įgūdžių, Iniciatyvumas, Gebėti mąstyti moksliškai, Išmanyti verslo pagrindus, Projektų valdymo įgūdžiai, Pareigingumas, Gebėti dirbti tarptautinėje aplinkoje; Gebėti vadovauti; Novatoriškumas. Šią kvalifikaciją galima įgyti universitete. Minimalus stojančiojo išsilavinimas - chemijos, biochemijos, bioinžinerijos, cheminės inžinerijos studijų krypčių bakalauro laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš analizinė chemijos, bendrosios chemijos, fizikinės chemijos, neorganinės chemijos, organinė chemijos, polimerų chemijos, biochemijos, koloidų chemijos, kristalų chemijos, kvantinės chemijos ir baigiamojo darbo gynybos pažymių.