Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu studijuotiStudijų sritis: (1334) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: (1334) (Daugiau kitame puslapyje)
Programa:

Administracinė teisė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 90
Ištęstinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Institucijos pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas
Institucijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20
Švietimo sritis: Teisė
Švietimo posritis: Teisė
Programos valstybinis kodas: 6211KX007
Programa:

Aeronautikos inžinerija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti aeronautikos inžinerijos žinių, išugdyti gebėjimus nustatyti ir spręsti aviacinių ir kosminių aparatų – įprastinių ir bepiločių orlaivių bei mažųjų palydovų – sistemų ir komponentų patikimumo, funkcionalumo problemas, įvertinti ir prognozuoti jų būseną ir elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus taikant tinkamus metodus ir įrangą, įgalinant vykdyti inžinerinę ir mokslinę veiklą aviacijos įmonėse, organizacijose bei tyrimus vykdančiose institucijose.
Studijų rezultatai:
Žinojimas ir supratimas
A1. Žino ir supranta aeronautikos mokslo teoriją, vystymosi tendencijas ir jų taikymus inžineriniams uždaviniams spręsti
A2. Žino aviacinių ir kosminių aparatų tinkamumo skraidyti reikalavimus, jų funkcinių sistemų ir elementų patikimumo, saugos vertinimo metudus ir geba juos taikyti praktikoje
A3. Žino ir supranta tarpkryptinių teorinių ir eksperimentinių tyrimų bei pažangių technologijų diegimo aeronautikoje svarbą ir jų taikymo ypatumus
Inžinerinė analizė
B1. Geba kurti ir taikyti matematinius modelius aeronautikos objektų ir procesų analizei ir parinkti tinkamą programinę įrangą
B2. Geba įžvelgti, formuluoti ir spręsti aviacinių ir kosminių aparatų, jų komponentų ir sistemų inžinerines problemas naujoje ar nežinomoje situacijoje
B3. Geba įžvelgti socialinių, sveikatos, saugos ir komercinių reikalavimų svarbą, taip pat teisinius oro ir kosmoso erdvės naudojimo aspektus tirdamas ir vertindamas aeronautikos procesus
Inžinerinis projektavimas
C1. Geba projektuoti aviacinius kosminius aparatus ir jų veikimą užtikrinančias sistemas ar elementus nesant išsamios techniškai apibrėžtos informacijos ir rengti projektinę dokumentaciją
C2. Geba parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus aeronautikos sistemų bei paslaugų ir valdymo projektinius sprendimus
Tyrinėjimas
D1. Geba surasti, analizuoti ir sisteminti reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir informacijos šaltiniais, kritiškai vertinti ir daryti išvadas
D2. Geba atlikti analitinius ir eksperiemntinius tyrimus, apdoroti, vertinti ir interpretuoti gautus rezultatus
D3. Geba nustatyti metodų, būdų ir priemonių pritaikomumą ir taikymo ribas atliekant aeronautikos taikomuosius tyrimus

Inžinerinė veikla
E1. Geba integruoti aktualias elektros ir elektronikos bei mechanikos inžinerijos žinias ir jas taikyti praktinėje projektavimo ir eksploatavimo veikloje
E2. Geba inicijuoti ir vykdyti aviacinių kosminių aparatų, jų sistemų ir elementų projektavimo ar modernizavimo projektus ir parinkti tinkamus metodus, programinę ir techninę įrangą
E3. Išmano etinius ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus bei geba įvertinti ją darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai
F1. Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis
F2. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą, asmeninę/pasaulinę mokslinę ir inžinerinę aeronautikos inžinerijos patirtį bei žinias specialistams ir plačiajai visuomenei
F3. Geba dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje su/ne aeronautikos srities specialistais ir verslo atstovais bei prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už inžinerinės veiklos kokybę

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Skaičiuojamąją aerodinamiką, Orlaivių patikimumą ir saugos vertinimą, Įprastinių ir bepiločių orlaivių sistemų projektavimas, Orlaivių stabilumas ir valdumas, Skrydžio valdymo sistemas, Telekomunikacijas bei navigaciją bei kitus dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
2-3 semestre studentai gali pasirinkti 30 kreditų apimties alternatyvų rinkiniuose Įprastinių ir bepiločių orlaivių sistemų inžinerija ir Kosmoso inžinerija ir tyrinėjimas studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpkryptinio pobūdžio originali programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos aeronautikos srities inžinierius-tyrinėtojus, gebančius vertinti ir spręsti su aviacinių kosminių aparatų (įprastinių ir bepiločių orlaivių, raketų ir palydovų) kūrimu ir taikymu susijusias problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti mokslinį tiriamąjį, analitinį, konsultacinį bei vadovaujantį darbą aviacinių kosminių aparatų ar jų sistemų kūrimo ir taikymo srityse

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: K. Donelaičio g. 73, Kaunas
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Programos valstybinis kodas: 6211EX024
Programa:

Agrobiotechnologija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji biotechnologijos magistrai studijuoja 5 privalomuosius gilinamojo lygio teorinius dalykus: ląstelės biologiją, eukariotų molekulinę genetiką, augalų agrobiologinį potencialą, GMO panaudojimą ir aplinką, augalų biotechnologiją, 4 privalomuosius taikomuosius dalykus: molekulinių žymenų metodus, bioinformatiką ir biomodeliavimą, augalų genų inžineriją, augalų genetinės įvairovės didinimą biotechnologiniais metodais bei 9 pasirenkamuosius dalykus - alternatyvas. Praktika nenumatyta.
Institucijos pavadinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Institucijos adresas: Kauno r. sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6211FX014
Programa:

Agroekosistemos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji ekologijos magistrai pagal studijų programą Agroekosistemos studijuoja šiuos gilinamojo lygio bei taikomuosius dalykus: žemės ūkio augalų biologija, mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, informacinės technologijos agronomijoje, agroekologija ir aplinka, pasėlių bendrijos ir jų tyrimai, piktžolių ekologija, žemės dirbimas ir aplinka, ekologinis žemės ūkis. Magistrantai pasirenka 17 kreditų programos alternatyviųjų dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Institucijos pavadinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Institucijos adresas: Kauno r. sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6213DX001
Programa:

Agronomija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji agronomijos bakalaurai studijuoja 10 kr. bendrojo universitetinio lavinimo dalykų (filosofiją, psichologiją, visuomenės raidą, bendrinę užsienio kalbą), 111 kr. žemės ūkio krypties dalykų (agrochemiją, augalininkystę, žemdirbystę, sodininkystę, daržininkystę, piktžolių kontrolę ir kt.) ir 39 kr. kitos krypties dalykus (GIS ir žemėtvarkos pagrindus, žemės ūkio vadybą ir ekonomiką, žemės ūkio verslo projektų valdymą, žemės ūkio inžineriją).
Asmuo, baigęs Agronomijos studijų programą, įgyja vienos krypties (agronomijos bakalauro) laipsnį.
Studijų programoje numatytos dalykų sudėtyje botanikos, dirvotyros, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, žemdirbystės ir kt. mokomosios praktikos, viso 7,6 kr. ir viena 10 kr. profesinės veiklos praktika, kuri trunka 10 savaičių.
Institucijos pavadinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Institucijos adresas: Kauno r. sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6121IX004
Programa:

Agronomija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji agronomijos magistrai pagal Agronomijos studijų programą studijuoja gilinamojo lygio teorinius dalykus: mokslinių tyrimų planavimas ir analizė, žemės ūkio augalų biologija, augalų agrobiologinis potencialas, augalų patologija, bestuburių zoologija ir taikomuosius dalykus: informacinės technologijos agronomijoje, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, dirvožemio bendrieji, specialieji tyrimai ir kartografavimas, tręšimo sistemų analizė. Programoje 11 pasirenkamųjų teorinių ir taikomųjų dalykų.
Praktika nenumatyta.
Institucijos pavadinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Institucijos adresas: Kauno r. sav. Akademijos mstl. Studentų g. 11
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6211IX004
Programa:

Agroverslo technologijos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos žemės ūkio profesinius bakalaurus darbui žemės ūkio gamybos ir jo infrastruktūros įmonėse, gebančius racionaliai naudojant išteklius parinkti augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, turinčius ekonomikos, vadybos žinių, gebančius valdyti žemės ūkio technologijas, plėtoti ir kurti konkurencingą, tausojantį agroverslą, pasirengusius tobulėti asmeninėje ir profesinėje srityse.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Paaiškinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus.
2. Apibūdinti atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir ūkinių gyvūnų mitybos technologijas.
3. Taikyti tiksliosios žemdirbystės metodus augalų auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas ir duomenų bazes.
4. Paaiškinti maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo bei perdirbimo procesus.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų teorines žinias ir modelius.
6. Žinos bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą.
7. Analizuoti, vertinti ūkio duomenis, taikyti duomenų analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai planuoti.
8. Analizuoti augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus.
9. Pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausoti esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę.
10. Vertinti pasėlių derliaus formavimo principus ir dėsningumus.
11. Vykdyti augalinės ar gyvulinės produkcijos laikymą, pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinkti tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas.
12. Vertinti žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus, rezultatus bei parinkti žemės ūkio produktų rinkodaros strategijas ir modelius.
13. Naudoti kompiuterines ūkio valdymo programas duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti ūkio veiklos planavime.
14. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatyti ir parinkti veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
15. Bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose komunikacinėse situacijose, argumentuotai reikšti mintis dalyvaujant konsultacijose.
16. Formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti racionalius sprendimus.
17. Naudotis moksline literatūra, rekomendacijomis bei teisės aktais, juos analizuoti ir taikyti praktinėje veikloje.
18. Dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 kr.): Užsienio kalba; Komunikavimo pagrindai; Taikomoji matematika ir informatika.
Studijų krypties dalykai (110 kr.): Dirvotyra; Žemės ūkio chemija ir analizė; Augalų patologija ir apsauga; Augalų selekcija ir sėklininkystė; Augalų mityba; Augalininkystė; Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas; Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija; Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena; Ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita; Žemės ūkio technika; Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas; Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai; Žemės ūkio verslo vadyba; Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika; Agropolitika ir žemės ūkio teisė; Buhalterinė apskaita ir mokesčiai; Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais; Tyrimų metodologija, taikomoji statistika; Mėsos produktų technologija / Duonos gaminių kepimo technologija; Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje.
Praktikos (32 kr.): Kompiuterinės ūkio valdymo programos; Agrochemijos; Profesinė; Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Ekologinis ūkininkavimas; Biodinaminis ūkininkavimas; Arklių veisimas ir auginimas; Bitininkystė; Sodininkystė; Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas profesinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje.
Sudaroma galimybė formuoti specialiuosius gebėjimus renkantis alternatyvas.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus kolegija
Institucijos adresas: J. Jasinskio g. 15, Vilnius
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6531IX004
Programa:

Agroverslų technologijos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus profilio koleginio išsilavinimo profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, organizuoti ir vadovauti žemės ūkio gamybos technologiniams procesams.
1. Žinoti teisės aktus, dokumentų rengimo principus.
2. Išmanyti augalų ir gyvūnų biologines savybes, jų vystymosi ypatumus, produktyvumo formavimo, kaitos bei tobulinimo dėsningumus.
3. Apibrėžti dirvožemio svarbą ekosistemoms bei žemės ūkio veiklai vykdyti.
4. Plėtoti ir taikyti fundamentaliųjų mokslų žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių, fizinių ir technologinių mokslų žinias ir įgūdžius.
6. Rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, literatūrą bei kitą informaciją, tyrimo rezultatus, plėtojant agroverslą ir rengiant pranešimus bei baigiamuosius darbus.
7. Vertinti vykdomų darbų bei gaminamos produkcijos kokybę.
8. Organizuoti ir planuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
9. Parinkti augalininkystės bei gyvulininkystės technologinio proceso elementus, reikiamus gamybinius materialinius išteklius.
10. Eksploatuoti žemės ūkio statinius.
11. Organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą bei realizavimą.
12. Analizuoti ir vertinti verslo aplinką, savo galimybes.
13. Planuoti įmonės veiklą, pajamas, kontroliuoti įmonės veiklos procesą.
14. Taikyti įgytas lietuvių ir užsienio kalbos žinias profesinėje veikloje.
15. Žinoti aplinkosaugos dabartinę politiką bei globalines problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymasis ir mokymas orientuotas į studentą. Paskaita, praktinis darbas (pagrįstas užduotimi), savarankiški darbai, kursinis ir baigiamasis darbas, savarankiškas literatūros studijavimas, diskusijos, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimtbalė vertinimo sistema
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų (4800 darbo valandų). Nuolatinių studijų trukmė – treji metai (6 semestrai), ištęstinių studijų trukmė keturi metai (8 semestrai). Studijų krypties dalykai sudaro 156 kreditus (87%). Bendrieji koleginių studijų dalykai apima – 15 kreditų (8%). 30 kreditų (18%) skirta praktikoms, laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai (5%); baigiamajai praktikai 9 kreditai (5%) ir baigiamojo darbo rengimui skirta 9 kreditų (5%). Studentai 940 valandas praleidžia teorijos paskaitose, 1010 valandas praktiniuose užsiėmimuose, 404 užima konsultavimas ir vertinimas, bei 2446 valandos skirtos savarankiškiems užsiėmimams.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant studijų krypties laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma lietuvių kalba. Formuojamos žinios ir gebėjimai dirbti atitinkančiose žemės ūkio srityse. Studijų programa nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti, spręsti žemės ūkio, naujų technologijų taikymo praktikoje problemas, gebančią organizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą ir realizavimą bei užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę, gebančią įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys gebės:
• organizuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
• įkurti augalininkystės, gyvulininkystės ar kitą žemės ūkio įmonę, vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybos, sandėliavimo ir realizavimo darbams.
• analizuoti technologinę dokumentaciją, vertinti žemės ūkio produkcijos technologijas, planuoti gamybą, taikant naujoves praktikoje.
• bendrauti ir bendradarbiauti su pavaldiniais ir kitų institucijų darbuotojais, verslo partneriais, turės vadybos, teisės ir aplinkosaugos žinių.
• apskaičiuoti gamybos kaštus, parengti įmonės verslo ir ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.
• vertinti žemės ūkio verslų aplinką ir produktų rinką.
• užtikrinti augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos kokybę.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas antroje studijų pakopoje.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6531IX002
Programa:

Agroverslų technologijos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji agroverslų technologai studijuoja užsienio kalbą, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, socialinę psichologiją, informacijos technologijas, taikomąją biologiją, bendrąją ekologiją ir aplinkos apsaugą, žmogaus saugą, matematiką, teisės pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: technologinė, vadybinė-technologinė, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami žemės ūkio technologijų, įmonių veiklos planavimo ir valdymo ir kt. gebėjimai.
Agroverslų technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Institucijos pavadinimas: Kauno kolegija
Institucijos adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas
Švietimo sritis: Žemės ūkis
Švietimo posritis: Augalininkystė ir gyvulininkystė
Programos valstybinis kodas: 6531IX008
Programa:

Akušerija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji Akušerijos bakalaurai studijuoja humanitarinius-socialinius mokslus, slaugos pagrindus, klinikinę slaugą, motinos ir naujagimio sveikatos priežiūrą, intensyviąją slaugą ir skausmo malšinimo pagrindus akušerijoje, šeimos psichinę sveikatą, administravimą akušerijoje, mokslinį tiriamąjį darbą, bendruomenės slaugą, ugdymo pagrindus ir kita. Iš viso studijuojama 18 modulių.
Studijų metu numatytos 5 praktikos: slaugos praktika I ir II kursuose; akušerijos praktika III ir IV kursuose ir baigiamoji akušerijos praktika IV kurso pavasario semestre.
Akušerijos bakalauro studijų apimtis 240 kreditų. Studijų trukmė - 4 metai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu - bakalauro tezėmis ir baigiamuoju praktiniu egzaminu. Sėkmingai apgynusiajam baigiamąjį darbą ir išlaikius praktinį egzaminą suteikiamas Akušerijos bakalauro laipsnis.
Baigus Akušerijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti slaugos magistrantūroje ir doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas
Švietimo sritis: Sveikatos priežiūra
Švietimo posritis: Terapija ir reabilitacija
Programos valstybinis kodas: 6121GX007
Programa:

Akušerija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 210
Nuolatinė - 3.5 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji akušeriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus (anatomiją, fiziologiją, biofiziką, biochemiją ir kt.) ir specialiuosius profesinius dalykus (akušeriją, ginekologiją, neonatomiją ir kt.)
Praktinės studijos vyksta nuosekliai per 6 semestrus: orientacinė, bendrosios, akušerinės-ginekologinės, intensyvios ir pooperacinės slaugos, nėščiųjų priežiūros, akušerijos ir baigiamoji praktika. Bendra praktikų trukmė - 47 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami nėščiosios ir vaisiaus sveikatos priežiūros, gimdymo priėmimo, naujagimio priežiūros ir kt. gebėjimai.
Akušerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti akušeriais.
Institucijos pavadinimas: Kauno kolegija
Institucijos adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas
Švietimo sritis: Sveikatos priežiūra
Švietimo posritis: Medicina
Programos valstybinis kodas: 6531GX041
Programa:

Analitinė žurnalistika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti profesionalius žurnalistus, gebančius dirbti modernioje tradicinės ir daugiaterpės raiškos žiniasklaidos organizacijoje, suvokiančius masinės komunikacijos funkcionavimo principus, pasirengusius analizuoti visuomenei aktualius politikos, ekonomikos, kultūros, meno faktus ir reiškinius, gebančius juos pateikti analitiniais žurnalistikos žanrais.
Studijų rezultatai:

1. Kritiškai vertinti visuomenės raidos problemas, suvokti ir pagrįsti demokratinės visuomenės funkcionavimo principus.
2. Analizuoti ir taikyti praktikoje pagrindines žmogaus teisių ir žodžio laisvės nuostatas
3. Analizuoti temą pasirinkta tinkama rašto raiška (žanru, forma, stiliumi, apimtimi), gebėti redaguoti analitinės žurnalistikos ir mokslo tiriamuosius tekstus
4. Komunikuoti žodžiu ir nežodine kalba, mokėti įvairioms auditorijoms taikyti viešojo kalbėjimo gebėjimus
5. Gebėti stebėti, analizuoti, sisteminti procesus ir pateikti jų vertinimą visuomenei mokslo populiarinimo arba analitinių žurnalistikos žanrų forma
6. Gebėti atlikti konkrečias užduotis, praktiškai realizuojant temą pasirinktu žanru ir raiška, organizacinius ir kūrybinius įgūdžius pritaikyti modeliuojamoje ar realioje žiniasklaidos organizacijoje (redakcijoje)
7. Gebėti formuluoti, kritiškai vertinti, interpretuoti komunikacijos ir informacijos teorijas ir tyrimo metodus
8. Gebėti tirti žiniasklaidą istorinės raidos požiūriu, atskleisti jos kaitą komunikacijos ir informacijos technologinių lūžių etapais
9. Gebėti atlikti žiniasklaidos organizacijos struktūros, vadybos, veiklos analizę ir pristatyti visuomenei tyrimo rezultatus
10. Gebėti atpažinti, atskleisti ir apibūdinti žurnalistinio turinio poveikio efektus tradicinėje ir naujojoje žiniasklaidoje

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, pratybos, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, kūrybinių darbų rašymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis balas, susidedantis iš lankomumo, praktinių darbų atlikimo, aktyvumo seminaruose, teorinių žinių egzamino metu vertinimų. Šių komponentų procentinė raiška nustatoma dalykų sanduose.

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:

Pasirenkamiesiems dalykams skiriami 24 kreditai. Studentai kiekvieną semestrą gali rinktis iš dviejų alternatyvių politikos ekonomikos ar kultūros meno srities dalykų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai pasirinktinai gali gilinti žinias kultūros meno arba politikos ekonomikos srityse
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Universiteto g. 3, Vilnius
Švietimo sritis: Žurnalistika ir informacija
Švietimo posritis: Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6211JX032
Programa:

Andragogika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 210
Nuolatinė - 3.5 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji edukologijos bakalaurai studijuoja andragogikos įvadą, andragogikos istoriją, andragogikos teorijas, andragogikos technologijas, suaugusiųjų švietimo politiką, suaugusiųjų mokymosi psichologiją, suaugusiųjų resocializaciją, profesinį konsultavimą, andragogikos mokslinius tyrimus ir praktiką, tutorystę ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: organizacijos pažinimo, mokymosi poreikių nustatymo, kurso programos planavimo, rengimo ir įgyvendinimo. Praktika atliekama įvairiose suaugusiojo švietimo institucijose, kitose verslo organizacijose, vykdančiose personalo mokymą. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami besimokančių suaugusiųjų konsultavimo, andragoginės veiklos planavimo, koordinavimo bei realizavimo ir kt. gebėjimai.
Andragogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti edukologijos bakalaurais.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos universitetas
Institucijos adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84
Švietimo sritis: Švietimas
Švietimo posritis: Edukologija
Programos valstybinis kodas: 6121MX048
Programa:

Andragogika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 90
Ištęstinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Edukologijos bakalaurą turintiems asmenims plečiamojo lygio dalykai yra tokie: Rinkodara, Žmonių išteklių vadyba, Finansų valdymas, Organizacinė kultūra, Žinių vadyba, Žmogus ir socialinė aplinka, Besimokančios organizacijos vadyba, o gilinamojo lygio - Edukologijos tyrimų metodologija, Ugdomasis vadovavimas, Karjeros savivalda, Andragoginės veiklos technologijos, Suaugusiųjų švietimo kokybės vadyba, Teisė ir suaugusiųjų švietimas, Suaugusiųjų psichologija, Švietimo politika, Veiklos projektų vadyba, Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas, Mokslinis darbas.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos universitetas
Institucijos adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84
Švietimo sritis: Švietimas
Švietimo posritis: Edukologija
Programos valstybinis kodas: 6211MX036
Programa:

Anglistika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti aukščiausios kvalifikacijos anglų literatūros, kalbotyros ir kultūros specialistus darbui mokslinėje ir švietimo srityje bei platesnėje visuomenės literatūrinės ir kultūrinės komunikacijos srityje: literatūrinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje, leidyboje, literatūros ir kultūros vadybos institucijose, gebančius orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias;
parengti specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje;
stiprinti studentų kūrybingumą ir informacinės kultūros ugdymą.

Studijų rezultatai:
Absolventai:
gebės analizuoti ir sintezuoti, interpretuoti ir reikšti savo požiūrį į šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo ir mokslo procesų kontekstuose;
gebės spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą, integruoti ir generuoti naujas idėjas ir naujus sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje;
išmoks diegti skaitmenines informacijos technologijas savo profesinėje veikloje ir naudoti jas sisteminant kalbos duomenis, analizuojant gautus rezultatus);
gebės numatyti sprendimo strategiją ir siūlyti galimus sprendimo būdus;
gebės plėtoti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus: rinkti ir sisteminti empirinę literatūros ir kalbos duomenų informaciją, analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas, rašyti vidutinės ir didelės apimties mokslinius tekstus;
gebės lyginti skirtingų kultūrinių epochų ir socialinių grupių literatūrinės ir rašytinės raiškos bruožus bei mąstymo ypatumus;
gebės pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios, paskaitos, seminarai, konsultacijos, praktinės užduotys, rašto darbai, egzaminai, prezentacijos, grupinės diskusijos, kritinis-analitinis skaitymas, sintezė, apžvalginis skaitymas, reziumavimas, savarankiškas darbas. Interaktyvių paskaitų ir seminarų metu studentai aktyviai dalyvauja diskusijose, rengia pranešimus, rašo darbus dėstytojo siūlomomis bei pačių pasirinktomis temomis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Taikomi tarpiniai atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, namų darbų užduotys, rengiamos prezentacijos). Galutinį vertinimą sudaro tarpinių vertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anglistikos magistrantūros studijų programą sudaro trys pagrindiniai dalykų blokai: literatūra, kultūra ir kalbotyra dėstomi anglų kalba. Tai turi užtikrinti jų gilesnes ir išsamesnes žinias apie šiuolaikinius kalbos tyrimus, anglakalbes kultūras ir literatūros tyrimus, gebėti orientuotis šiuolaikinėje humanitarinėje erdvėje ir kūrybiškai taikyti žinias ir gebėjimus praktikoje. Anglakalbių šalių literatūros ir anglų literatūros istorijos seminarų turinyje akivaizdžiai matyti pastangos suaktualinti klasikinės anglų literatūros aptarimą, ir išanalizuoti svarbiausias dabartinės Vakarų literatūrologijos problemas. Siūlomos kultūros ir medijų studijos išplečia tradicinę filologo kompetencijos sąvoką.
Programai būdingas nuoseklus semestrinis dalykų išdėstymas: einama nuo bendresnių prie labiau specializuotų, mažėja privalomų ir daugėja pasirenkamųjų kursų, galop daugiausia dėmesio skiriama rašomam moksliniam darbui (29 kreditai 4-ame semestre), kurio gynimu, kaip įprasta, baigiamos dvejų metų studijos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Yra galimybė gilinti literatūrologijos, kultūrologijos, kalbotyros žinias.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Anglistikos programos tarpdiscipliniškumas – tai sąlyga, laiduojanti optimalų būsimojo anglų literatūros, kultūros ir kalbotyros specialisto pasirengimą konkurencijai Lietuvos ir Europos darbo rinkoje. Be to, ji orientuota ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio studentus, atvykstančius į VU pagal SOCRATES/ERASMUS akademinių mainų programą.
Anglistika suprantama kaip platus tarpdalykinis mokslas, teoriškai ir empiriškai analizuojantis anglų kalbos, kultūros ir literatūros vaidmenį nuolatos kintančioje visuomenėje. Programa neapsiriboja siauros specializacijos ir akiračio specialistų rengimu, bet yra orientuotą į „specialybės“ ribas gebančios peržengti, atsakingos, kūrybingos asmenybės formavimą.
Programą sudaro trys subalansuoti dalykų blokai: kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų plečiamieji ir gilinamieji dalykai.
Studijos neatsiejamos nuo mokymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, ugdymo turinio integracijos principų, aktualių naujausių mokymosi metodų taikymo.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės yra plačios. Anglistikos magistrantūros absolventų darbo rinka yra ne tik akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, literatūros ir kalbos dalykų dėstymas aukštosiose mokyklose), bet ir praktinis įgytų žinių pritaikymas (literatūros rengimas publikuoti, tvarkymas ir išsaugojimas, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose bei įvairiose kitose valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose.
Šios studijų programos absolventų įgyjamos kvalifikacijos taip pat yra tinkamos ir platesnei anglistikos studijų specialistų profesinės veiklos sričiai – darbui plačiajai visuomenei skirtos literatūros leidyklose; mokslinėje, profesinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje; taip pat literatūros grožinių ir mokslinių tekstų vertėjo veiklai. Platesniosios darbo rinkos darbdavių interesus atitinka programos absolventų įgyti analitiniai bei interpretaciniai gebėjimai, plačios žinios apie literatūros funkcionavimo kultūroje šiuolaikinius ir istorinius kontekstus, kritinis mąstymas ir erudicija, taip pat studijų programos teikiamos specialiosios kvalifikacijos – gebėjimas kurti mokslinius ir profesinius tekstus.

Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje arba rinktis kitas šios krypties magistrantūros studijas.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Universiteto g. 3, Vilnius
Švietimo sritis: Kalbos
Švietimo posritis: Kalbų studijos
Programos valstybinis kodas: 6211NX017
Programa:

Anglų filologija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji anglų filologijos bakalaurai studijuoja dabartinę anglų kalbą, anglų kalbos gramatiką bei jos teoriją, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, kalbotyros įvadą, kalbos istorijos įvadą, literatūrą, stilistinę teksto interpretaciją, leksikologiją, tipologiją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, anglų kalbos įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Lietuvos edukologijos universitetas
Institucijos adresas: Studentų g. 39, Vilnius
Švietimo sritis: Švietimas
Švietimo posritis: Mokytojo su dalyko specializacija rengimas
Programos valstybinis kodas: 6121MX006
Programa:

Anglų filologija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, išugdyti anglų kalbos komunikacinius gebėjimus (C1-C2), angliškai kalbančių šalių kultūros supratimą, gebėjimą analizuoti ir vertinti anglų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste. Taip pat siekiama išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. Praktikos tikslas – suteikti studentams vertimo, mokslo tiriamojo darbo ar anglų kaip svetimosios kalbos mokymo metodikos pagrindus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai
• suvoks kalbą ir literatūrą kaip reiškinius,
• gebės atlikti filologinį tyrimą,
• gebės analizuoti anglų kalbos reiškinius fonetikos, gramatikos, leksikologijos, pragmatikos, kalbos raidos ir kt. požiūriais, gretinti juos su lietuvių kalba,
• gebės analizuoti ir interpretuoti anglų, amerikiečių, ir kt. angliškai kalbančių šalių literatūrą platesniame literatūros ir kultūros kontekste, suprasti anglų ir anglakalbių šalių kultūrą ir lyginti ją su lietuvių kultūra;
• gebės raštu ir žodžiu bendrauti anglų (C1–C2) ir lietuvių kalbomis įvairiose situacijose, suprasti, referuoti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų tekstus anglų kalba, versti raštu ir žodžiu iš/į anglų kalbą;
• bus įgiję anglų kaip svetimosios kalbos mokymo(si) metodikos ir kalbos apdorojimo pasitelkiant IT pagrindus;
• gebės dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje;
• gebės analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją;
• gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje;
• gebės kūrybiškai generuoti idėjas;
• gebės vertinti savo veiklos kokybę ir nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Kontaktinis darbas sudaro apie 35 proc. viso studento darbo krūvio. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, referatams rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, kalbų mokyklose ar kitur). Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar literatūrologinis empirinis tyrimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami taikant kaupiamąjį vertinimą. Egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų – rašto darbų, kontrolinių darbų (testų, atviro bei uždaro tipo užduočių), pranešimų, tiriamųjų projektų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Bakalauro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas.
Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro:
1) anglų filologijos kaip pagrindinės studijų krypties dalykai (mažiausiai 165 kreditai) – kalbotyra, kalbinė komunikacija (tekstų supratimas, kūrimas ir vertimas), literatūra ir kultūra. Tarp jų numatytas ir baigiamasis darbas (20 kreditų) bei profesinė praktika (15 kreditų.), kurios pobūdį studentai gali rinktis (vertimas, mokslinė praktika (tekstynų lingvistika), anglų kalbos mokymas);
2) bendrosios universitetinės studijos (mažiausiai 15 kreditų);
3) kiti pasirenkamieji dalykai (ne daugiau kaip 60 kreditų) – galima gilintis į įvairius anglų kalbos, kalbotyros, literatūros dalykus; rinktis gretutines studijas (tarp jų – dalyko pedagogikos arba derinti kitų studijų krypčių pasirenkamuosius ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji anglų kalbos, kalbotyros ir literatūros dalykai (60 kreditų iš pagrindinės krypties studijų) bei bendrieji universitetiniai dalykai leidžia individualizuoti studijas.
Taip pat numatyta galimybė nuo antro kurso rinktis kitos krypties (šakos) gretutines studijas (60 kreditų) arba pagal savo interesus rinktis įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos stiprybės – visapusiškos anglų filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios anglų kalbą, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą, ir mokslinių tyrimų integravimas į studijas, užtikrinantis solidų išsilavinimą.
Programos išskirtinumas – lanksčios galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus (iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam):
1) tikslingai gilintis į įvairius anglų kalbos, kalbotyros, literatūros aspektus;
2) rinktis VU siūlomas gretutines studijas;
3) rinktis dalyko pedagogikos studijas ir įgyti bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją;
4) derinti įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius, gebantys dirbti vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas puikus anglų kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. Įgijusieji pedagogo kvalifikaciją gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Anglų filologijos absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programų, pirmiausia – filologijos krypčių grupės: pvz., Vilniaus universitete vykdomose vertimo, bendrosios ar taikomosios kalbotyros, literatūros antropologijos ir kultūros, intermedialiųjų literatūros studijų, semiotikos ar kt. programose, taip pat gali rinktis kitų aukštųjų mokyklų vykdomas humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programa, jei atitinka jų reikalavimus.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Universiteto g. 3, Vilnius
Švietimo sritis: Kalbos
Švietimo posritis: Kalbų studijos
Programos valstybinis kodas: 6121NX014
Programa:

Anglų filologija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji anglų filologijos bakalaurai studijuoja kultūros istoriją, informacijos valdymą, kalbotyros įvadą, visuotinę literatūrą, vertimo teorijos pagrindus, II užsienio kalbą, dabartinę anglų kalbą, anglų literatūros istoriją, vertimą raštu ir kt.
Praktinės studijos vyksta 2 etapais: paskaitos ir vertimo praktika (darbas švietimo ir kultūros įstaigose, įmonėse, vertimų biuruose, leidyklose ir kt.). Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Anglų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti filologais.
Institucijos pavadinimas: Šiaulių universitetas
Institucijos adresas: Vilniaus g. 88, Šiauliai
Švietimo sritis: Kalbos
Švietimo posritis: Kalbų studijos
Programos valstybinis kodas: 6121NX056