Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu studijuotiStudijų sritis: (190) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: (190) (Daugiau kitame puslapyje)
Programa:

Agroverslų technologijos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus profilio koleginio išsilavinimo profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, organizuoti ir vadovauti žemės ūkio gamybos technologiniams procesams.
1. Žinoti teisės aktus, dokumentų rengimo principus.
2. Išmanyti augalų ir gyvūnų biologines savybes, jų vystymosi ypatumus, produktyvumo formavimo, kaitos bei tobulinimo dėsningumus.
3. Apibrėžti dirvožemio svarbą ekosistemoms bei žemės ūkio veiklai vykdyti.
4. Plėtoti ir taikyti fundamentaliųjų mokslų žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių, fizinių ir technologinių mokslų žinias ir įgūdžius.
6. Rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, literatūrą bei kitą informaciją, tyrimo rezultatus, plėtojant agroverslą ir rengiant pranešimus bei baigiamuosius darbus.
7. Vertinti vykdomų darbų bei gaminamos produkcijos kokybę.
8. Organizuoti ir planuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
9. Parinkti augalininkystės bei gyvulininkystės technologinio proceso elementus, reikiamus gamybinius materialinius išteklius.
10. Eksploatuoti žemės ūkio statinius.
11. Organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą bei realizavimą.
12. Analizuoti ir vertinti verslo aplinką, savo galimybes.
13. Planuoti įmonės veiklą, pajamas, kontroliuoti įmonės veiklos procesą.
14. Taikyti įgytas lietuvių ir užsienio kalbos žinias profesinėje veikloje.
15. Žinoti aplinkosaugos dabartinę politiką bei globalines problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymasis ir mokymas orientuotas į studentą. Paskaita, praktinis darbas (pagrįstas užduotimi), savarankiški darbai, kursinis ir baigiamasis darbas, savarankiškas literatūros studijavimas, diskusijos, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimtbalė vertinimo sistema
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų (4800 darbo valandų). Nuolatinių studijų trukmė – treji metai (6 semestrai), ištęstinių studijų trukmė keturi metai (8 semestrai). Studijų krypties dalykai sudaro 156 kreditus (87%). Bendrieji koleginių studijų dalykai apima – 15 kreditų (8%). 30 kreditų (18%) skirta praktikoms, laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai (5%); baigiamajai praktikai 9 kreditai (5%) ir baigiamojo darbo rengimui skirta 9 kreditų (5%). Studentai 940 valandas praleidžia teorijos paskaitose, 1010 valandas praktiniuose užsiėmimuose, 404 užima konsultavimas ir vertinimas, bei 2446 valandos skirtos savarankiškiems užsiėmimams.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant studijų krypties laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma lietuvių kalba. Formuojamos žinios ir gebėjimai dirbti atitinkančiose žemės ūkio srityse. Studijų programa nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti, spręsti žemės ūkio, naujų technologijų taikymo praktikoje problemas, gebančią organizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą ir realizavimą bei užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę, gebančią įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys gebės:
• organizuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
• įkurti augalininkystės, gyvulininkystės ar kitą žemės ūkio įmonę, vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybos, sandėliavimo ir realizavimo darbams.
• analizuoti technologinę dokumentaciją, vertinti žemės ūkio produkcijos technologijas, planuoti gamybą, taikant naujoves praktikoje.
• bendrauti ir bendradarbiauti su pavaldiniais ir kitų institucijų darbuotojais, verslo partneriais, turės vadybos, teisės ir aplinkosaugos žinių.
• apskaičiuoti gamybos kaštus, parengti įmonės verslo ir ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.
• vertinti žemės ūkio verslų aplinką ir produktų rinką.
• užtikrinti augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos kokybę.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas antroje studijų pakopoje.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Švietimo posritis: Paslaugos asmenims (Plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6531IX002
Programa:

Akušerija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji Akušerijos bakalaurai studijuoja humanitarinius-socialinius mokslus, slaugos pagrindus, klinikinę slaugą, motinos ir naujagimio sveikatos priežiūrą, intensyviąją slaugą ir skausmo malšinimo pagrindus akušerijoje, šeimos psichinę sveikatą, administravimą akušerijoje, mokslinį tiriamąjį darbą, bendruomenės slaugą, ugdymo pagrindus ir kita. Iš viso studijuojama 18 modulių.
Studijų metu numatytos 5 praktikos: slaugos praktika I ir II kursuose; akušerijos praktika III ir IV kursuose ir baigiamoji akušerijos praktika IV kurso pavasario semestre.
Akušerijos bakalauro studijų apimtis 240 kreditų. Studijų trukmė - 4 metai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu - bakalauro tezėmis ir baigiamuoju praktiniu egzaminu. Sėkmingai apgynusiajam baigiamąjį darbą ir išlaikius praktinį egzaminą suteikiamas Akušerijos bakalauro laipsnis.
Baigus Akušerijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti slaugos magistrantūroje ir doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas
Programos valstybinis kodas: 6121GX007
Programa:

Anglų kalba ir literatūra

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Anglų kalbos ir literatūros studijų programa siekia suteikti studentams įgūdžius, žinias bei gebėjimus, reikalingus sėkmingai siekti karjeros su kalba susijusiose veiklos srityse.
Studijuodami retoriką, rašytinę ir žodinę komunikaciją, kalbotyrą, analizuodami literatūrą, gilindamiesi į vertimo praktiką studentai tobulina gebėjimą mokytis visą gyvenimą, įgyja žinių ir įgūdžių kaip mokyti anglų kalbos kitus, kaip įtikinti klausytoją anglų kalba ir kaip pajusti kalbos džiaugsmą.
Studentai parengiami tęsti studijas aukštesnėse pakopose arba dalykinės programose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje arba gilintis į mokslinę veiklą.
Studentai pasirengia dirbti tiek nuosavame, tiek viešajame sektoriuose Lietuvoje, ES bei pasaulyje – visur, kur vertinamas kritinis mąstymas ir profesionalios anglų kalbos žinios.
Studentams siūlomos šios specializacijos: užsienio (anglų) kalbos mokymas (TESOL), vertimas iš(į) anglų kalbą bei literatūra. Pagal pasirinktą sritį studentams ugdomi anglų kalbos gebėjimai, būtini atlikti reikalingoms užduotims ( pvz., rašyti, redaguoti, mokyti, versti).
Studentai įgyja praktiškų, karjerai reikalingų kompetencijų, pagrįstų supratimu apie kalbos ir visuomenės ryšį. Studentai gilina žinias apie anglų kalbos kilmę bei raidą, bendrą kalbos struktūrą ir funkcionalumą.
Studijų rezultatai:

Anglų kalbos ir literatūros programos absolventai įgyja įvairiapusį universitetinį išsilavinimą bei dalykinių įgūdžių. Įgytos žinios, įgūdžiai bei gebėjimai pagerina absolventų įsidarbinimo galimybes bei parengia juos tolesnėms studijoms. Programos studijų rezultatai skirstomi į keturias sritis: teorinės žinios ir jų taikymas, gebėjimai vykdyti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai gebėjimai.

Teorinės žinios ir jų taikymas

Studentai:
Įgis žinių, reikalingų bendram išsilavinimui, kritiniam mąstymui, intelektualiniam smalsumui ir atviram dialogui.
Gebės diferencijuoti diskurso aspektus pagal žodinio ar rašytinio teksto tikslą, žanrą, tikslinę auditoriją, situaciją.
Išmoks vertinti vertimo procesą kaip būdą bendrauti tarp skirtingų kalbų ir kultūrų.
Išmanys šiuolaikines pirmosios ir antrosios kalbos mokymo(si) teorijas.
Supras pagrindinius edukacinius principus, skirtus užsienio kalbų mokymui(si).
Supras tradicines pagrindines kalbos struktūros dalis, pvz.: garsų sistemą, gramatiką, prasmę.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Studentai:

Sugebės rašyti tikslius, aiškius ir įtikinamus tekstus. Studentai gebės ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir atskirti bei pristatyti subjektyvius požiūrius.
Žinos bei gebės analizuoti naujausius studijuojamos studijų krypties (šakos) tyrimus
Gebės taikyti tinkamus tyrimo metodus
Gebės atlikti tyrimus analizuojant užsienio kalbų mokymo(si) būdus ir metodus, tarp jų ir post-metodiką.
Išmanys ir taikys pagrindinius tyrimo eigos procesus
Remiantis literatūros apžvalga ir atliktu tyrimu galės pasiūlyti mokymo(si) sprendimus įvairiuose pedagoginiuose kontekstuose

Specialieji gebėjimai

Studentai:

Įgis pagrindinių kūrinio interpretacijos įgūdžių: kritikos, lyginamosios teksto analizės, atidaus skaitymo.
Ištobulins sakytinę ir rašytinę anglų kalbą; pagerins literatūros terminologijos žodyną.
Gebės išvardyti ir aptarti vertimo projekto etapus.
Analizuos vertėjui būtinus įgūdžius.
Praktiškai atliks vertimo darbus.
Išsiugdys vertėjui reikalingas klausymo ir kalbėjimo strategijas.
Prižiūrimi specialistų praktikuosis versti, išmoks aiškiai, tiksliai ir sklandžiai perteikti teksto prasmę ir tikslą.
Dėstys anglų kalbos pamokas mokiniams; kurs pamokų planus, paremtus pedagogikos principais.

Socialiniai gebėjimai

Studentai:

Sustiprins rašymo įgūdžius; supras rašymo bendradarbiaujant, diskusijos, pasirengimo rašymui, bei redagavimo procesus.
Supras bendradarbiavimo svarbą dirbant su žmonėmis, tiesiogiai susijusiais su vertimo projektu.
Gebės aktyviai ir kūrybingai dalyvauti pilietiniame visuomenės gyvenime; galės prisidėti prie visuomenės augimo vietiniu, valstybiniu bei tarptautiniu lygmeniu. Studentai pripažins moralų charakterį, asmeninį principingumą bei atsidavimą kitų gerovei pilietinio gyvenimo pagrindu.
Gebės kritiškai įvertinti bei naudoti įvairias informacijos formas tam, kad teigiamai veiktų bendruomenės gyvenimą.

Asmeniniai gebėjimai

Studentai:

Supras kūrybingumo, inovatyvumo ir vizijos vertę. Išsiugdys įgūdžius kaip spręsti problemas, kaip vadovauti įvairiose profesinėse, socialinėse, asmeninėse situacijose. Studijų programa pabrėžia vadovavimą, kuriame būtinas santykių tobulinimas, bendradarbiavimo vertinimas, įgaliojimų kitiems suteikimas.
Išsiugdys suvokimą apie įvairias kultūras bei įgūdžius, reikalingus darbui daugiatautėje aplinkoje, pvz., pagarbą savo kultūros paveldui, prasmingą kultūrinės įvairovės vertinimą. Supras tarptautinę verslo ir bendravimo prigimtį, taip pat tarptautinius tikėjimo, socialinių bei politinių problemų aspektus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Dalykai dėstomi taikant įvairius metodus: paskaitas, diskusijas grupelėse ir auditorijoje, pristatymus, projektus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno dalyko metu studentai vertinami taikant įvairius metodus: testus, kontrolinius darbus, rašto darbus, projektus. Dėstytojai vertina pagal holistines ir analitines vertinimo skales. Studentams rašomi pažymiai bei turinio, struktūros, anglų kalbos lygio pastabos. Baigiamąjį darbą vertina komisija, sudaryta iš darbo vadovo, išorinių ekspertų, dalyko dėstytojų.

Specializacijos:
Specializacija įgyjama pasirinkus šiuos modulius:
1. Vertimas iš (į) anglų kalbą
2. Anglų kaip užsienio kalbos kalbos mokymo metodika
3. Literatūra
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę studijuoti pagal dvigubo anglų filologijos ir teologijos laipsnio programą. Toks pasirinkimas ypač naudingas tiems absolventams, kurie nori išsiugdyti gerų anglų kalbos įgūdžių ir papildyti savo išsilavinimą teologijos dalykais (teorijos ir praktikos). Ši programa siūlo stiprų anglų kalbos pagrindą, suteikiantį absolventams galimybę studijuoti toliau arba dirbti kalbos mokytoju arba vertėju. Tuo pačiu studentai mokysi teologijos ir filosofijos dalykų. Šių abiejų sričių žinios pagerina įsidarbinimo galimybes.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali patys suformuoti savo programą, pasirinkdami pagrindinius ir/ar išplėstinius modulius vienoje ar dviejose specializacijų srityse, kurių apimtis nuo 24 iki 36 ECTS kreditų.
Studentai gali pasirinkti du išplėstinius modulius (72 ECTS kreditai) arba vieną išplėstinį ir vieną pagrindinį (60 ECTS kreditų).
Institucijos pavadinimas: Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Institucijos adresas: Kretingos g. 36, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6121NX005
Programa:

Automobilių elektronikos sistemos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti elektronikos ir elektros inžinerijos specialistus, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai projektuoti, diegti, prižiūrėti ir remontuoti automobilių elektronikos sistemas, vadovauti šias paslaugas teikiančioms įmonėms, planuoti įmonės (padalinio) veiklą ir analizuoti įmonės (padalinio) veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias elektronikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių praktikoje svarbių elektronikos inžinerijos žinių. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti žinias ir žinomus metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties problemas. Gebės taikyti žinias analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama elektronikos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas bei vykdydamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Inžinerinės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Taikomoji mechanika, Elektrotechnika, Elektronika ir automatika, Vidaus degimo varikliai, Analoginiai ir skaitmeniniai įtaisai, Duomenų perdavimo sistemos, Elektriniai matavimai, Mikroprocesoriai ir valdikliai, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Elektros ir elektronikos įtaisai ir valdymas, Variklių maitinimo sistemos, Hibridinių ir elektrinių automobilių elektroninės sistemos, Diagnostikos sistemos, Aktyvios ir pasyvios saugumo sistemos, Apsaugos ir komforto sistemos, Programavimas.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami dalykai (Alternatyvūs energijos šaltiniai automobiliuose, Techninė ekspertizė, Automobilių eksploatacinės medžiagos, Intelektualios eismo valdymo sistemos, Eismo saugumas, Transporto ekologija, Automobilių techninė priežiūra, Robotika, Žaibosauga – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Mokomoji praktika, Elektroninės įrangos derinimo praktika, Gamybinė praktika, Technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina naujos laboratorijos, aprūpintos modernia įranga bei kolegijos bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Studentai turi galimybę įgyti naujausių teorinių žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių transporto priemonių elektros ir elektronikos priežiūros srityje bendraudami su dėstytojais - praktikais, dirbančiais inovatyviose įmonėse. Mokoma rasti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, nustatyti jų priežastis, šalinti gedimus, analizuoti ir vertinti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus, atlikti elektroninių sistemų derinimo ir reguliavimo darbus, analizuoti struktūrines ir principines schemas. Studijuodami studentai dalyvauja projektuose, rengia realius eksperimentinės plėtros darbus. Studentai dalyvauja tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Automobilių elektronikos sistemų specialistas gali dirbti įvairiose transporto priemonių remonto įmonėse, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Institucijos adresas: Antakalnio g. 54, Vilnius
Programos valstybinis kodas: 6531EX024
Programa:

Automobilių techninis eksploatavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programoje studijuojami:
1) Bendrojo lavinimo modulis (bendrieji koleginių studijų dalybai);
2) Bendrųjų inžinerijos pagrindų modulis I ir II, Automobilių inžinerijos pagrindų, Automobilių ir techninės priežiūros, Įmonių ekonomikos ir verslumo, Automobilių diagnostikos ir remonto, Lengvųjų automobilių ir motociklų serviso arba Krovininių automobilių serviso moduliai
- Studijų metu atliekamos 3 praktikos: verslumo mokymo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika. Verslumo mokymo praktika atliekama kolegijoje. Kitos praktikos atliekamos autoserviso ir transporto įmonėse. Praktikų apimtis - 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. - 24) kreditai. Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir atitinka tai darbo vietai, kuriai rengiamas absolventas.
- Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus programą suteikiamas Automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.
Institucijos pavadinimas: Alytaus kolegija
Institucijos adresas: Studentų g. 17, Alytus
Programos valstybinis kodas: 6531EX001
Programa:

Automobilių techninis eksploatavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji inžinieriai studijuoja automobilių remontą, automobilių teoriją, specialiąją braižybą, elektrotechniką ir elektroniką, eksploatacines medžiagas, įrangos konstravimą, variklius, automobilių valdymo mechanizmus, transmisiją ir važiuoklę, automobilių elektrinius įrenginius ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: technologinė I (šaltkalvystė), technologinė II (suvirinimas), technologinė III (išardymo-surinkimo), technologinė IV (kėbulų remonto ir dažymo), profesinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami technologijų vertinimo, techninės dokumentacijos analizės, automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų planavimo ir organizavimo gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Kauno technikos kolegija
Institucijos adresas: Tvirtovės al. 35, Kaunas
Programos valstybinis kodas: 6531EX003
Programa:

Automobilių techninis eksploatavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingą, aukštos kvalifikacijos sausumos transporto inžinerijos specialistą, gebantį savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias sausumos transporto inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių sausumos transporto inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai, apie automobilių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti savo dalykines žinias transporto inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus. Gebės taikyti savo žinias analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas sausumos transporto inžinerijos studijų krypties kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius. Gebės taikyti inžinerines žinias vykdydamas, organizuodamas bei kontroliuodamas vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, automobilių technologinius procesus pagal numatytus reikalavimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais. Gebės atlikti sausumos transporto inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su technologine įranga, naudojama sausumos transporto inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti automobilių variklių, valdymo sistemų, valdymo bei reguliavimo įrenginių diagnostikos ir priežiūros technologinį procesą. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines automobilių saugaus eksploatavimo problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti projektuodamas technologinius procesus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius dirbdamas savarankiškai ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje). Mokės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Kompiuterinis modeliavimas, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Inžinerinės medžiagos, Bendroji elektrotechnika, Mechanika, Standartizavimas ir techniniai matavimai, Automobiliai, Eksploatacinės medžiagos, Hibridiniai, elektriniai ir kuro celių automobiliai, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Automobilių elektros įrenginiai, Varikliai, Automobilių teorija, Automobilių remonto technologija, Automobilių diagnostika, Automobilių techninė priežiūra.
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Lengvųjų automobilių servisas. Studijuojami šie dalykai: Lengvųjų automobilių valdymo sistemos, Lengvųjų automobilių serviso įmonių projektavimas, Automobilių techninė ekspertizė.
Specializacija – Krovininių automobilių servisas. Studijuojami šie dalykai: Krovininių automobilių valdymo sistemos, Krovininių automobilių serviso įmonių projektavimas, Specializuoti riedmenys.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami studijų dalykai (Suvirinimo technologijos, Robotika, Transporto ekologija, Technikos istorija, Intelektualios eismo valdymo sistemos, Automobilių valdymo blokų programavimas, Inovacijų valdymas, Pedagogika, Eismo saugumas – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Technologinė praktika, Ardymo ir surinkimo praktika, Gamybinė praktika 1, Gamybinė praktika 2, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Kolegijai bendradarbiaujant su tarptautine kompanija Toyota Baltic AS įkurtas TOYOTA mokymo centras. Įmonė aprūpina laboratorijas naujausia įranga, suteikia galimybę naudotis mokomąja medžiaga, dėstytojai ir studentai kelia dalykinę kvalifikaciją organizuojamuose mokymuose bei seminaruose. Geriausiems studijų programos studentams mokama vardinė Įmonės stipendija.
Studentams sudaroma galimybė dalyvauti eksperimentinės plėtros projektuose: Aerodinaminio vamzdžio projektavimas ir gamyba, Šoninio slydimo triratės transporto priemonės projektavimas ir gamyba bei kituose. Inovatyvaus eksperimentinės plėtros projekto metu pagaminta pirma Lietuvoje „Studentiška formulė“. Studentai dalyvauja tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Automobilių techninio eksploatavimo specialistas gali dirbti įvairiose transporto priemonių remonto įmonėse, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse, techninės apžiūros įmonėse, draudimo bendrovėse žalos ekspertais.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas transporto inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Institucijos adresas: Antakalnio g. 54, Vilnius
Programos valstybinis kodas: 6531EX025
Programa:

Automobilių transporto inžinerija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji automobilių techninio eksploatavimo inžinieriai studijuoja inžinerinę grafiką, automobilius, vidaus degimo variklius, automobilių valdymo sistemas, automobilių remonto technologijas, serviso įmonių projektavimą, automobilių techninę priežiūrą ir remontą, transporto įmonių ekonomiką, automobilių teoriją, mašinų elementus ir mechanizmus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: kompiuterizuoto projektavimo, mokomoji automobilių įrangos, verslo, profesinė pažintinė, gamybinė technologinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami automobilio techninės būklės diagnostikos, automobilių gedimų nustatymo ir šalinimo, automobilių techninės eksploatacijos įrangos kontrolės ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6531EX015
Programa:

Automobilių verslo vadyba

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas(-ai):
Automobilių verslo vadybos studijų programos tikslas – parengti automobilių verslo specialistą, gebantį suprasti, analizuoti ir vertinti verslo organizacijų funkcionavimo procesus ir automobilių verslo veiklos pažinimo instrumentus, priimantį automobilių verslo valdymo ir administravimo sprendimus, plačiai, kūrybiškai ir kritiškai mąstantį, nuolat siekiantį asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Automobilių verslo vadybos studijų programoje siekiamais studijų rezultatais formuojamos kompetencijos, skirtos sudėtingai automobilių verslo vadybos specialisto veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Kadangi sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai, veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias ekonomikos, finansų, teisės, verslo, vadybos, automobilių verslo teorines žinias, pagrįstas naujų ir taikomųjų tyrimų rezultatais ir būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.
Automobilių verslo vadybos studijų programos studijų rezultatai apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga automobilių verslo vadybos srityje, tobulinti ir praplėsti ekonomikos, finansų, teisės, verslo, vadybos, automobilių verslo srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai.
Baigę Automobilių verslo vadybos studijų programą absolventai:
išmanys automobilių pramonės istoriją ir vystymosi tendencijas, automobilių konstrukciją ir veikimo principus, automobilių eksploataciją, žinos ir suvoks automobilių verslo ypatumus, rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius, suvoks ir ir gevės vertinti socialinius, ekonominius ir teisinius veiksnius, turinčius įtakos automobilių verslo vadybos veiklai;
mokės taikyti automobilio vertinimo metodus ir argumentuotai, pagrįstai, nešališkai pateikti savo nuomonę apie automobilį, gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti automobilių verslą, rengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą, panaudojant informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes, gebės analizuoti ir vertinti automobilių versle ir jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus, taikyti verslo veiklos, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, mokės kūrybiškai naudoti vadybos instrumentus automobilių verslo organizavime ir valdyme, mokės naudoti kontrolės ir kokybės valdymo metodus automobilių versle;
atsakingai, efektyviai ir etiškai taikys savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje; efektyviai panaudos savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos Automobilių verslo vadybos studijų programoje, kurių reikia, kad būtų pasiekti numatomi studijų rezultatai apima auditorines valandas (t. y. laiką, kurį studentas praleidžia vadovaujamas akademinio personalo), savarankiško darbo valandas (t. y. laiką, praleistą dirbant savarankiškai, atliekant privalomą praktiką, skirtą pasirengti vertinimui ir laiką, kurio reikia pačiam vertinimui).
Automobilių verslo vadybos studijų programos studijų rezultatų siekiama įvairiomis mokymo ir mokymosi veiklomis: teorinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji informaciniai studijų metodai: aiškinimas, demonstravimas (šiuo atveju labai svarbus yra dėstytojo darbas, teikiamos žinios yra pagrįstos moksliniais tyrimais ir įžvalgomis); praktinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi tokie studijų metodai kaip diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, atvejo analizė, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentas, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose (mokymas(is) vyksta naudojant laboratorinę praktiką, mokymąsi darbo vietoje ir yra pagrįstas studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis, grupiniu darbu); vertybinio nuostatų studijų rezultatams pasiekti taikomi savianalizės ir vaidybiniai pratimai, panaudojama studentų asmeninė patirtis ir pan.
Automobilių verslo vadybos studijų programoje studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis – programos studijos orientuotos į studentus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, nustatytus Automobilių verslo vadybos studijų programai ir paskiriems jos elementams, pagal kuriuos sprendžiama, ar studento pasiekti rezultatai atitinka nustatytus studijų rezultatus taikomi tokie vertinimo metodai: vertinimo žodžiu metodai; apklausos metodai (frontalinė žodinė apklausa, individuali žodinė apklausa); pristatymų metodai (pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas)); vertinimo raštu metodai (referatas, apžvalgos, bibliografijos sąrašo sudarymas); grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai (minčių ir sąvokų žemėlapiai; darbų demonstravimas); kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai (aplanko ar portfelio metodas, atskiro atvejo analizė, projektai).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Automobilių verslo vadybos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams iš viso skirta 10 kreditų: galima pasirinkti papildomus tos pačios ir/ar kitos krypties studijų dalykus (5 kreditai), taip pat galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (5 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma ir anglų kalba
Institucijos pavadinimas: "Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
Institucijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 58
Programos valstybinis kodas: 6531LX020
Programa:

Bendrosios praktikos slauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 210
Nuolatinė - 3.5 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir ligonio namuose (integralioji slauga) visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą.
Studijų rezultatai:
1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas slaugos praktikoje, konsulatuoja profesinės kompetencijos ribose.
3. Taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.
4. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti slaugos problemoms spręsti.
5. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius, planuoti slaugą.
6. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
7. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
8. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
9. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.
10. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
12. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
13. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
14. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejo analizė, individualūs darbai, internetinių šaltinių analizė, mokslinių straipsnių apžvalga, pranešimų rengimas ir pristatymas, savirefleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, kontroliniai darbai, egzaminas). Testai, situacijos analizės, komandinis projekto pristatymas, savarankiško darbo gynimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai: Informacinės technologijos medicinoje, Profesinė užsienio kalba, Profesinė etika, Aplinkos ir žmonių sauga, Anatomija, fiziologija ir patologija, Sveikatos psichologija ir sociologija, Bendroji slauga, Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė, Akušerinė slauga, Vaiko sveikatos priežiūra ir slauga, Terapinė ir geriartrinė slauga, Bendruomenės slauga, Gerontologija, Medicininė biochemija, Klinikinė biofizika ir radiologija, Slaugos teisė ir administravimas, Slaugos taikomieji tyrimai, Kardiologinė slauga, Farmakologija, Dietetika, Chirurginė slauga, Sveikatos mokymas, Fizinė medicina ir reabilitacija, Paliatyvioji ir onkologinė slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Psichikos sveikatos priežiūra ir slauga,
Praktikos: Akušerinės slaugos ir vaiko sveikatos priežiūros, Vaiko slaugos, Terapinės slaugos, Geriartrinės slaugos, Bendruomenės slaugos, Kardiologinės slaugos, Chirurginės slaugos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Psichikos sveikatos slaugos, Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos, Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Numatyta du laisvai pasirenkami ir du pasirenkamami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse auditorijose ir kabinetuose, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio medicinos praktikos centruose, antrinio lygio ligoninėse. Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių sveikatos priežiūros ir reabilitacijos institucijas pagal mainų programas. Tiriamojo ir taikomojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: II ir III lygio ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybos padaliniuose, o taip pat integralios slaugos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose. Baigę papildomąsias pirmosios pakopos universitetines studijas turi teisę stoti į antrosios pakopos universitetines studijas.
Institucijos pavadinimas: Alytaus kolegija
Institucijos adresas: Studentų g. 17, Alytus
Programos valstybinis kodas: 6531GX001
Programa:

Bendrosios praktikos slauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 210
Nuolatinė - 3.5 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja terapinę, geriatrinę, vaikų, akušerinę, paliatyviąją, chirurginę slaugą, neatidėliotiną pagalbą ir intensyviąją slaugą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dešimčia etapų. Praktinių studijų trukmė - 57 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami slaugos organizavimo ir įgyvendinimo, pacientų mokymo, bendravimo bei bendradarbiavimo ir kt. gebėjimai.
Bendrosios praktikos studijų slaugos programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti bendrosios praktikos slaugytojais.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6531GX002
Programa:

Buhalterinė apskaita

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji buhalteriai studijuoja apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, verslo ekonomiką, finansus, mokesčius, kompiuterizuotą apskaitą, projektų vadybą, informacines technologijas, sociologiją, verslo etiką, matematiką, ekonomikos teoriją, statistiką, marketingą, teisės pagrindus, finansus, mokesčių sistemą ir bankus.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: apskaitos pagrindų, finansinės apskaitos, kompiuterizuotos apskaitos, įmonės finansinės analizės, verslo plano rengimo, mokesčių specializacijos, praktika įmonėje. Praktinių studijų trukmė – 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų sudarymo, įmonės veiklos kontrolės organizavimo ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Alytaus kolegija
Institucijos adresas: Studentų g. 17, Alytus
Programos valstybinis kodas: 6531LX001
Programa:

Buhalterinė apskaita

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą verslo subjektų bei viešųjų organizacijų buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ekonominę informaciją, spręsti veiklos problemas prisitaikant prie aplinkos pokyčių.
Studijų rezultatai:
1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui.
2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemą bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti.
3. Geba naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus organizacijoje.
4. Geba tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.
5. Geba formuoti apskaitos politiką atsižvelgiant į verslo pobūdį ir kontroliuoti jos teisėtumą.
6. Geba planuoti, organizuoti ir koordinuoti apskaitos tarnybos darbą.
7. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, užtikrinančius objektyvius analizės rezultatus.
8. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų vykdymą siekiant užsibrėžtų tikslų.
9. Geba rengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams ir vidiniams vartotojams.
10. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją.
11. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus bei pagrįstus sprendimus.
12. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją.
13. Geba savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais.
14. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas, individualios užduotys ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Dalyko studijų rezultatai vertinami semestro metu, rašomi tarpiniai vertinimai, atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami praktiniai, savarankiški darbai. Dalyko studijos baigiamos egzamino įvertinimu.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji studijų dalykai (15 kreditų): Sociologija, Filosofija, Darbo ir civilinė sauga, Įmonių socialinė atsakomybė, Užsienio kalba.
Studijų krypties dalykai (93 kreditai): Teisė, Mikro- ir makroekonomika, Teisė, Vadyba, Informacinės technologijos, Apskaitos pagrindai, Taikomoji matematika, Dokumentų valdymas, Statistika, Profesinė etika ir komunikacija, Finansai ir draudimas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo organizavimas, Finansinė apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita, Mokesčiai, Finansinė analizė, Valdymo apskaita, Kompiuterizuota apskaita, Auditas, Kursinis darbas.
Profesinės veiklos praktikos (35 kreditai): Apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės, Produkcijos savikainos skaičiavimas ir biudžetų sudarymas, Kompiuterizuotos apskaitos sistemos, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Apskaita biudžetinėse įstaigose
Apskaita prekybos įmonėse
Studento pasirinkimai: alternatyviai pasirenkami dalykai (Filosofija/Sociologija), laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai). Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Klaipėdos valstybinėje kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Buhalterinės apskaitos tvarkymo įgūdžių mokymui naudojama keletas kompiuterizuotų apskaitos sistemų, studijų programa turi dvi specializacijas: Apskaita biudžetinėse įstaigose, Apskaita prekybos įmonėse
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti buhalterinių paslaugų įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitetuose pagal pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6531LX010
Programa:

Buhalterinė apskaita

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesinio bakalauro specialistą (buhalterį), gebėsiantį taikyti naujausias žinias ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, pagrįstas fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrinėje profesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti su šia veikla susijusias problemas; planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose; pritaikyti mąstymo įgūdžius ir požiūrius, teikiančius galimybę kūrybiškai veikti naujoje situacijoje; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perteikti informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijoms, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino bendruosius filosofijos, psichologijos, ekonomikos, finansų, vadybos ir kitų mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus, analizuojant ūkio subjekto problemas ir priimant sprendimus.
2. Žino esmines studijuojamų dalykų sąvokas ir geba taikyti turimas apskaitos profesinės veiklos teorines žinias, būtinas buhalterinės apskaitos duomenims rinkti, interpretuoti ir valdyti praktinėje veikloje.
3. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais rinkti, analizuoti ir interpretuoti apskaitos duomenis, taikant šiuolaikines informacines technologijas ir jų galimybes.
4. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaupiant informaciją apskaitos klausimams nagrinėti, ir atlikti į praktiką orientuotus tyrimus.
5. Geba organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, tvarkant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis norminiais aktais, tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, rengiant finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę bei vertinti, lyginti, naudoti apskaitos informaciją pagal buhalterio pareiginius nuostatus.
6. Geba rengti mokesčių deklaracijas ir konsultuoti mokesčių apskaitos klausimais, prognozuoti ir sudaryti finansinių ataskaitų planus, rengti juridinio asmens biudžetus.
7. Geba vertinti ūkio subjekto išorinę ir vidinę situaciją, taikyti ūkio subjekto veiklą apibūdinančius rodiklius ir vertinti rezultatus, atlikus ūkio subjekto rodiklių analizę.
8. Vadovaudamasis profesinės etikos principais praktinėje veikloje, geba kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais ir norminiais aktais, numatyti apskaitos politikos taikymo kontrolės formas ir procedūras, užtikrinti veiksmingą apskaitos politikos vykdymą bei atlikti buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų auditą.
9. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoti su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
10. Geba dirbti komandoje, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaujantis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu.
11. Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas praktinėje veikloje, taikant analitinius ir loginius įgūdžius, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
12. Geba organizuoti savo darbą ir tobulinimąsi savarankiškai, taikant įgytas teorines žinias praktikoje bei prisiimant moralinę atsakomybę už patikėtas užduotis ir jų rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos: paskaitos, seminarai, atvejo analizė, sukuriant diskusinę aplinką tarp dėstytojo ir studentų; pratybos, savarankiškas darbas ir jo rezultatų pristatymas, pagrįstas moksliniais tyrimais, problemų sprendimu, užduotimis, individualiu ir grupiniu darbu, kuriame labai svarbu kritinis mąstymas, kūrybingumas, inovatyvumas; praktinės veiklos refleksija, semestro ir baigiamojo darbo projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (taikant dešimtbalę kriterinę proporcinę kaupiamąją vertinimo sistemą), praktikos atlikimo, baigiamojo egzamino ir baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: egzaminai žodžiu ir raštu, atvejų analizė, pristatymai, ataskaitos, savęs ar kolegų įvertinimas, aktyvumas ir kt.), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 141.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: aukštąją matematiką, mikro-makroekonomiką, vadybos pagrindus, informacines technologijas, ekonominę statistiką, teisės pagrindus, mokesčių apskaitą, finansų pagrindus, , auditą, finansinių institucijų apskaitą, darbo teisę, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugą ir sveikatą, finansinę apskaitą pagal nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus, biudžetinių įstaigų apskaitą, apskaitos informacines sistemas, valdymo apskaitą, specializacijos dalykus, pažintinę, mokomąją, profesinės veiklos ir baigiamąją profesinės veiklos praktikas.
Specializacijos:
1. Vidaus auditas.
2. Verslo vertinimas.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją.
Galima rinktis tris laisvai pasirenkamus dalykus iš Kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties buhalteriui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję buhalterio kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą, studijas galima tęsti pagal Socialinių mokslų srities Apskaitos studijų krypties universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija
Institucijos adresas: Turgaus g. 21, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6531LX030
Programa:

Buhalterinė apskaita

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji buhalteriai studijuoja užsienio kalbą, informacines technologijas, matematiką, teisę, ekonomiką, kalbos kultūrą, finansinę ir valdymo apskaitą, apskaitos taikomąsias programas, finansus, mokesčius, auditą, įmonių veiklos analizę, vadybą, rinkodarą, ūkio statistiką, filosofiją, logiką, viešojo sektoriaus finansus, apskaitą pagal VSAFAS ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: mokomoji kompleksinė apskaitos praktika, verslo organizavimo praktika (verslo plano rengimas), technologinė ir baigiamoji praktikos verslo įmonėje. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinamos teorinėse paskaitose įgytos žinios, tobulinami praktiniai studentų gebėjimai rengiant ir apdorojant apskaitos dokumentus, registruojant juos apskaitos registruose, tobulinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB
Institucijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 11
Programos valstybinis kodas: 6531LX032
Programa:

Burnos higiena

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji burnos higienistai studijuoja žmogaus anatomiją, fiziologiją, ekonomiką ir vadybą, medicinos etiką, sveikatos stiprinimą, burnos mikrobiologiją, burnos sveikatą, odontologinių ligų profilaktiką, profesionalią burnos higieną, burnos higienisto profesinę sveikatą, odontologinių ligų epidemiologiją ir kt.
Vykdoma profesionalios higienos praktika. Praktinių studijų trukmė - 240 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami burnos higienisto darbo, individualių odontologinių ligų profilaktinių priemonių parinkimo ir taikymo ir kt. gebėjimai.
Burnos higienos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti burnos higienistais.
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas
Programos valstybinis kodas: 6121GX005
Programa:

Burnos higiena

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštojo koleginio išsilavinimo burnos higienos specialistus, kurie savarankiškai arba komandoje su gydytojais odontologais ir padėjėjais teiks burnos priežiūros paslaugas, apimančias burnos sveikatos būklės ištyrimą, burnos priežiūros paslaugų teikimą pagal pacientų poreikius, standartizuotą burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikio vertinimą, sistemingą individų ir bendruomenės burnos sveikatos ugdymą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Kurti pasitikėjimu grįstus, nekonfliktiškus santykius su kolegomis, pacientais ir verslo partneriais, efektyviai dirbti komandoje su įvairių specializacijų gydytojais odontologais, jų padėjėjais ir visuomenės sveikatos specialistais.
2. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir lanksčiai reaguos į paslaugų paklausos dinamiką.
3. Demonstruoti darbo saugos ir higienos reikalavimų supratimą ir užtikrins pacientų etinių bei teisinių interesų apsaugą.
4. Įvertinti paciento burnos ir bendrą sveikatos būklę.
5. Teikti visapusiškas, technologijų ir mokslo plėtrą atitinkančias burnos priežiūros paslaugas įvairių poreikių turintiems pacientams.
6. Standartizuotai vertinti bendruomenės burnos sveikatos būklę, intervencijų poreikį ir jų efektyvumą.
7. Sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos ir bendrą sveikatą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatomus studijų rezultatus padeda pasiekti įvairios į studentą orientuotos studijų formos: paskaitos, praktikumų atlikimas ir savarankiškai parengiami darbai. Užsiėmimų formą lemia dalyko tikslai ir specifika. Studijų krypties dalykų užsiėmimų metu ugdomi profesiniai praktiniai įgūdžiai, todėl daugiau laiko skiriama praktikos darbams, tuo tarpu bendrųjų koleginių studijų dalykų užsiėmimuose daugiau laiko skiriama paskaitoms ir seminarams. Skiriamas laikas konsultacijoms, kurių tikslas – diskutuojant su individualiai su dėstytoju ar grupėse išsiaiškinti kilusius klausimus, konsultuotis dėl savarankiškos užduoties atlikimo. Dalykų aprašuose numatyti metodai ir studijų eigoje taikomas aktyvių mokymo(si) (pvz.: situacijos analizė, minčių lietus, simuliacijos, vertinamoji diskusija, komandinis darbas, probleminis mokymas(sis), debatai) ir pasyvių ugdymo(si) (pvz.: paskaita, demonstravimas, savarankiškas darbas ir pan.) metodų kompleksas sudaro sąlygas pasiekti numatomus studijų rezultatus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų pasiekimo vertinimas susideda iš tokių elementų: žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo. Vertinimas grindžiamas patikimumo, aiškumo, naudingumo ir nešališkumo principais. Dalyko rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas egzamino metu, studijų rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas kvalifikacinio egzamino ir baigiamojo darbo gynimo metu. Taikoma dešimtbalė vertinimo sistema, kaupiamojo vertinimo strategija. Vertinimo metodai yra susiję su ugdomomis kompetencijomis ir joms ugdyti taikomais studijų metodais. Vertinant įgytas žinias, taikomi vertinimo metodais – apklausa ir testavimas, vertinant supratimą ir gebėjimą taikyti žinias, vertinimo metodai – pristatymas ir praktikumai. Mąstymo (analizės, sintezės) gebėjimai vertinami taikant atvejo analizės, projektų rengimo ir literatūros šaltinių analizės metodus. Vertinimo gebėjimams vertinti taikomas profesinio bakalauro baigiamojo darbo metodas.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima:
Rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš KVK laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo;
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas papildomas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas formaliuoju (pasirenkant papildomus burnos priežiūros krypties dalykus) ir neformaliuoju būdu (profesijos praktika, projektinė ir konsultacinė veikla).
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Programos valstybinis kodas: 6531GX003
Programa:

Dekoratyvioji želdininkystė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – išugdyti dekoratyviojo želdinimo specialistą, turintį teorinių, taikomųjų bei analitinių gebėjimų ir žinių apie dekoratyvinius augalus, jų auginimą bei pritaikymą, gebantį spręsti želdynų kokybės gerinimo problemas, gebantį kurti ir organizuoti želdinimo verslą.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti želdynų formavimo ir aplinkos tvarkymo sąvokas bei terminus.
2. Išmanyti dekoratyvinių augalų savybes bei auginimo sąlygas.
3. Parinkti dekoratyviuosius augalus įvairios paskirties želdynams įrengti.
4. Ištirti ir įvertinti želdynų specifiką ir aplinką.
5. Gebėti tirti verslo aplinką.
6. Išmanyti dirvos dirbimo ir augalų priežiūros technologijas.
7. Planuoti ir įrengti želdynus kraštovaizdyje
8. Suprasti kultūros paveldo objektų bei želdynų formavimo nuostatas.
9. Derinti teorines ir praktines žinias kuriant menines augalų kompozicijas, įrengiant, prižiūrint bei pertvarkant želdynus ir jų įrenginius.
10. Taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos teisinius ir norminius dokumentus, standartus, reglamentuojančius verslo kūrimą, kraštovaizdžio tvarkymo ir želdynų kūrimo pagrindus.
11. Gebėti įkurti verslo įmonę ar padalinį bei planuoti jos veiklą.
12. Formuoti bendravimo įgūdžius, gebėjimus; mokėti aiškiai ir teisingai pateikti savo nuomonę; savarankiškai spręsti problemas ir daryti išvadas bei apibendrinimus.
13. Suvokti moralinę atsakomybę už saugų darbą, jo rezultatus, už savo darbuotojų veiklos kokybę.
14. Taikyti fundamentaliųjų mokslų, aplinkosaugos įgytas žinias profesinėje veikloje.
15. Taikyti įgytas lietuvių ir užsienio kalbos žinias profesinėje veikloje
16. Organizuoti savo darbą, savarankiškai studijuoti ir planuoti tolimesnį asmeninio tobulėjimo procesą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymasis ir mokymas orientuotas į studentą. Paskaita, praktinis darbas (pagrįstas užduotimi), savarankiški darbai, kursinis ir baigiamasis darbas, savarankiškas literatūros studijavimas, diskusijos, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimtbalė vertinimo sistema
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų (4800 darbo valandų). Nuolatinių studijų trukmė – treji metai (6 semestrai), ištęstinių studijų trukmė keturi metai (8 semestrai). Studijų krypties dalykai sudaro 156 kreditus (87%). Bendrieji koleginių studijų dalykai apima – 15 kreditų (8%). 30 kreditų (18%) skirta praktikoms, laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai (5%); baigiamajai praktikai 9 kreditai (5%) ir baigiamojo darbo rengimui skirta 9 kreditų (5%). Studentai 884 valandas praleidžia teorijos paskaitose, 1664 valandas praktiniuose užsiėmimuose, 394 užima konsultavimas ir vertinimas, bei 1858 valandos skirtos savarankiškiems užsiėmimams.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant studijų krypties laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma lietuvių kalba. Formuojamos žinios ir gebėjimai dirbti želdynų aplinkos gerinimo srityse. Studijų programa nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti, spręsti dekoratyviojo želdinimo, naujų technologijų taikymo praktikoje problemas, suvokiantį gražios ir tvarkingos aplinkos poveikį. Dalis studijų dėstoma virtualioje erdvėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dekoratyviojo želdinimo profesinio bakalauro absolventai:
• gebės įkurti nuosavas įmones ir vykdyti jų veiklą, steigti įvairaus profilio augynus, tiekiančius sodinamąją medžiagą vidaus ir užsienio rinkai, taikant naujas mokslo žinias profesinėje veikloje;
• gebės dirbti įvairiose privačiose ir visuomeninės paskirties įmonėse; želdynų formavimo ūkinėse struktūrose, aplinkos tvarkymo ir apželdinimo paslaugų srityse;
• gebės dirbti dekoratyvinių augalų medelynuose, botanikos soduose, savivaldos institucijose dekoratyvinių augalų, parkų ir želdynų priežiūros sritys;
• gebės planuoti ir tvarkyti želdynų aplinką, parinkti dekoratyvinių augalų asortimentą želdynams įrengti;
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas antroje studijų pakopoje.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Institucijos adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Švietimo posritis: Paslaugos asmenims (Plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6531IX003