Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtuali mokymosi aplinka GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

2

Programos įregistravimo data

2020-12-07

Programos teikėjas

Mažeikių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programoje gali dalyvauti mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas.

Programos aprašymas

Nuo 2020 metų kovo 16 dienos dėl pandemijos pasaulyje ir Lietuvoje mokyklose tris mėne-sius vyko nuotolinis ugdymas. Pandemijai tęsiantis ir toliau naudojamas mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti. Šiam tikslui naudojama virtualioji mokymosi aplinka. Virtualioji mokymosi aplinka – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) susiejanti skaitmeninius mokymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę medžiagą, užduotis, testus ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokančiaisiais, atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas.
Mokytojams tenka ne tik taikyti IKT, bet ir patiems kurti įvairias mokomąsias kompiuterines priemones, mokymosi objektus. Todėl labai svarbu mokytojams sudaryti sąlygas mokytis naudoti IKT.

Programos „Virtuali mokymosi aplinka GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION“ adresatas – įvairių dalykų mokytojai, siekiantys plėtoti IKT taikymo profesinę kompetenciją.
Programos paskirtis – suteikti mokytojams IKT taikymo ugdymo procese žinių, būtinų nau-doti virtualią mokymo(si) aplinką. Programos trukmė- 40 val. Iš jų 21 val. savarankiško darbo.