Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio darbo įrankiai mokykloje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

32

Programos savarankiško ugdymo trumė

18

Programos įregistravimo data

2020-11-16

Programos teikėjas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompiuterinio raštingumo kompetencija

Programos aprašymas

Mokytojų kompetencijos aprašas (2007 – 01 – 15 ISAK – 54) skatina mokytojus tobulinti savo IKT kompetenciją - ugdytis informacinę kultūrą, kompiuterinį raštingumą ir gebėjimą integruoti IKT į mokymo ir mokymosi procesą. 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prieritetas yra kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. (2020 m. balandžio 2 d. Nr. V-504, Vilnius). Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. (2020 m. kovo 30 d. Nr. V-469)
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Nuotolinio darbo įrankiai mokykloje“ “ remiasi minėtų teisės aktų nuostatomis nagrinėja esamas mokyklai pritaikytas nuotolinio darbo platformas ir jos įrankius. Šios 40 val. programos dalyviai, išklausę teoriją ir įgyję praktinių įgūdžių patobulins informacinių technologijų naudojimo kompetencijas.