Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Public utilities sector employee

Valstybinis kodas

PROFKVAL01792

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti komunalinių paslaugų, įmonėse, užsiimti individualia darbine veikla teikiant paslaugas namuose, aptarnaujant privačius namus, teikiant komunalinio ūkio darbus pavieniams asmenims ir/ar šeimoms, nedidelėms įstaigoms, (mokykloms, darželiams), daugiabučių namų bendrijoms, seniūnijų teritorijose fiziniams ir juridiniams asmenims ar jas steigiant.
Asmuo įgyjęs komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti parinkti ir paruošti darbui santechninių sistemų montavimo, suvirinimo rankiniu lankiniu būdu, apdailos ir staliaus darbų medžiagas, įrankius ir įrenginius. Paruošti karšto ir šalto vandens detales montavimui; suvirinti metalines konstrukcijas rankiniu lankiniu būdu; jungti santechninių sistemų išardomus ir neišardomus sujungimus; valyti vamzdynus, plauti ir išbandyti; atlikti vamzdinės armatūros ir vandens ėmimo prietaisų reviziją ir keitimą; pajungti santechnikos prietaisus; atlikti nuotekų sistemos priežiūros ir remonto darbus; tinkuoti mūro sienas; kloti grindų plyteles, apšiltinti išorines pastato sienas; gaminti nesudėtingas medienos detales rankiniais medienos apdirbimo įrankiais; pažinti, rūšiuoti medieną; remontuoti medines pastato dalis.
- mokėti skaityti ir braižyti detalių eskizus, techninius piešinius, nesudėtingus projekcinius ir surinkimo brėžinius, hidraulines schemas.
- žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus ir taisykles, išmanyti metalų ir nemetalinių medžiagų naudojamų santechnikoje apdirbimo būdus, režimus, mokėti juos pritaikyti praktinėje veikloje. Žinoti šilumos ir debito matavimo prietaisus, jų naudojimo taisykles, balansavimo esmę, santechninių sistemų profilaktikos periodiškumą.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo mokymo programą.
Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunalinio ūkio paslaugų darbuotoju nėra pripažįstami.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.