Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

34

Programos savarankiško ugdymo trumė

6

Programos įregistravimo data

2020-11-13

Programos išregistravimo data

2023-12-11

Programos teikėjas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompetencija(-os): komunikavimo, planavimo, komandinio darbo, profesinio tobulėjimo.
Praktinės veiklos patirtis: darbo kompiuteriu pagrindai. Visi dalyviai naudojasi Zoom, dalis naudojasi Classroom, Eduka.

Programos aprašymas

Programos tikslas: plėsti turimas žinias IT srityje, jas sisteminti, susipažinti su naujais terminais, išsiaiškinti būdus, kaip Programoje pateiktas naujoves taikyti praktiškai ir perkelti įgytą patirtį į pamoką, neformalųjį švietimą, veiklą mokyklos bendruomenėje.
Programos uždaviniai:
1. Susipažinti su įrankiais pažangos matavimui, interaktyvių mokomųjų užduočių , vaizdo pamokų kūrimui.
2. Susipažinti su virtualiąja ugdymo(si) aplinka ir darbo joje ypatumais.
3. Išmokti naudotis įvairiais skaitmeniniais įrankiais.
4. Išmokti valdyti išmaniuosius įrenginius bei diegti programėles.
Temos (moduliai):
I. Seminaras, mokymai „Elektroninės sistemos pažangos matavimui ir žinių tikrinimui“.
II. Seminaras, mokymai „Programos interaktyvių mokomųjų užduočių kūrimui“.
III. Metodinė diena siekiant susipažinti, kaip lavinami kūrybiniai įgūdžiai praktiškai pamokose.
IV. Seminaras, mokymai „Programos vaizdo pamokų kūrimui“.
V. Seminaras „Virtualiosios ugdymo(si) aplinkos ir darbo jose ypatumai“.
VI. Išvyka į n mokyklą siekiant pasisemti gerosios darbo patirties tema „išmaniųjų įrenginių valdymas bei programėlių diegimas“.