Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pamokų organizavimas nuotoliniu būdu

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

5

Programos įregistravimo data

2020-11-11

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokėjimo naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą pradmenys
Ne trumpesnė kaip vienerių metų praktinio darbo patirtis

Programos aprašymas

Programa skirta pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas dirbantiems pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams.
Nuotolinio ugdymo organizavimo ir vykdymo klausimai pedagogams tebėra vieni aktualiausių. Mokytojams trūksta teorinio ir praktinio pasirengimo bei profesinės paramos ieškant sprendimų, kaip ugdyti kompetencijas, atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo iššūkius, kaip planuoti ir organizuoti į kompetencijų ugdymą orientuotą mokymąsi, reflektyviai stebėti ir tobulinti ugdymo praktiką.
Nuotolinį mokymą vykdančiai mokyklai ugdymo organizavimo veiklos funkcijas svarbu perkelti į virtualiąją aplinką. Dažniausiai minimos šios mokyklos funkcijos: mokymosi medžiagos parengimas ir pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, mokinių pažangos ir vertinimo stebėjimas, mokinio ir mokytojo asmeninė erdvė, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas ir kitos (Nuotolinio mokymo/si /ugdymo/si vadovas. Parengė Nacionalinės švietimo agentūros darbo grupė, sudaryta 2020-07-08 Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VK-312) .
Daugelį tradicinių mokymosi metodų galima perkelti į virtualiąją erdvę. Tokie metodai, kaip paskaita, diskusijos, debatai, atvejo tyrimas, kartojimas ir įtvirtinimas, mokomieji žaidimai, eksperimentavimas, naujų išteklių paieška, tyrinėjimas, praktikavimosi pratimai, kūrybinio mąstymo reikalaujančios užduotys ir kt. gali būti taikomi nuotoliniu būdu. Sujungus keletą metodų, galima organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi.
Mokydamiesi pagal šią programą pedagogai pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą organizuojant nuotolinį mokymą. Bus aptariama, pristatoma, analizuojama: bendri organizacijos susitarimai; pedagogų paruošimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais ir mokinių tėvais; sinchroninio ir asinchroninio darbo organizavimo principai (tvarkaraščio rengimas, lankomumo apskaita, mokymosi krūvio reguliavimo galimybės); sinchroninės ir asinchroninės pamokos organizavimo metodika, informacijos pateikimo būdai, įsivertinimas, grįžtamasis ryšys ir aktyvaus mokymo/si metodai bei papildomų išteklių naudojimo galimybės pamokų metu. Įrankių Moodle, Eduka klasė, Egzaminatorius.lt, Kahoot ir kt. naudojimas; Asinchroninio mokymo informacijos pateikimas: vaizdo įrašo kūrimas, išsaugojimas, talpinimas į vaizdo saugojimo platformą YOUTUBE.
Programos trukmė – 40 val., kurias sudaro kontaktinis (teorija, pratybos) ir savarankiškas darbas.
Programą sudaro 6 moduliai:
1. Seminaras „Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka ir principai“ 6 val. (1 val. - teorijos, 4 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
2. Seminaras „Nuotolinio mokymo pamokos organizavimo metodika. I-oji dalis“ 6 val. (1,5 val. - teorijos, 3,5 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
3. Seminaras „Nuotolinio mokymo pamokos organizavimo metodika. II-oji dalis“ 6 val. (1,5 val. - teorijos, 3,5 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
4. Seminaras „Nuotolinio darbo įrankiai: praktiniai patarimai“. 6 val. (1 val. - teorijos, 4 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
5. Seminaras „Nuotolinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo organizavimas“. 6 val. (1 val. - teorijos, 4 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
6. Praktinės patirties pristatymas (konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, metodinės dienos, atviros veiklos) 10 val.