Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IKT naudojimas ugdymo(si) procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

64

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradedančiųjų lygmens skaitmeninės kompetencijos

Programos aprašymas

Tikslingas informacinių technologijų taikymas atveria mokiniams naujas perspektyvas ir leidžia jiems geriau pažinti aplinką ir kultūrą, ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, atvirumą naujovėms. Taigi kompiuterinių technologijų taikymas pamokose ir popamokinėje veikloje leidžia mokymosi procesą paversti įdomiu ir įtraukiančiu.
Šiandieniniai mokiniai apie informacines technologijas išmano kartais net daugiau nei suaugusieji, todėl mokytojas turi nuolat atsinaujinti, tobulinti savo darbo stilių, įvairinti ir mokymosi metodus, gilinti reikiamas skaitmenines kompetencijas (Europos skaitmeninių technologijų sistema, 2017).
Svarbu, kad pedagogai tobulintų skaitmenines kom¬petencijas siekiant savo pačių profesinio tobu¬lėjimo bei su mokymo kokybe susijusių mokyklos, šalies interesų.
Šiuose mokymuose pedagogai tobulins IKT kompetencijas, kurių reikia mokytojui norint efektyviai ir atsakingai naudoti skaitmeninius išteklius, siekiant kurti, taikyti mokymui ir mokymuisi skirtas skai¬tmenines technologijas, gerinti skaitmeniniam mokinių raštingumui plėtoti reikalingas pedagogines kompetencijas.
Mokydamiesi pagal šią programą, pedagogai pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą taikyti IT priemones ugdyme, mokysis panaudoti mobiliąsias aplikacijas, plėtos efektyvaus laiko planavimo ir bendravimo bei bendradarbiavimo naudojant IKT gebėjimus. Praktinėje dalyje išbandys ir išmoks taikyti skaitmeninių nuotraukų apdorojimo, dokumentų kūrimo ir dalijimosi, pristatymų rengimo, pateikčių įgarsinimo, duomenų analizavimo naudojant skaičiuokles, vaizdo kūrimo programas, kurios leis mokymą labiau vizualizuoti, daryti patrauklesnį, aiškesnį ir įtaigesnį. Mokymų metu bus išanalizuotos saugaus bei atsakingo elgesio naudojant skaitmeninius įrenginius ir internetą taisyklės, pristatyta kaip pamokose tikslingai naudoti informacines technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį. Savarankiško darbo metu sukurs vaizdo pamokas su EDpuzzle programa, įgarsins pateiktis. Tikėtina, kad įvaldę skaitmeninius įrankius, mokymų dalyviai gebės kurti įtraukias ir prasmingas pamokas.
Mokymų dalyviai patobulins informacinių technologijų naudojimo kompetenciją.
Programos trukmė – 64 valandos (12 val. – teorijos, 42 val. – praktikos, 10 val. – savarankiško darbas su konsultavimosi galimybe).
Mokymo(si) programoje numatyta:
• seminarai (devynios dienos) – (58 val. – 10 val. teorijos, 38 val. praktikos ir savarankiško darbo 10 val.);
• paskaitos-konsultacijos (dvi dienos) – 6 val. (2 val. teorijos ir 4 val. praktikos).
Mokymai gali būti realizuojami nuotoliniu arba kontaktiniu būdu.