Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

MOODLE virtuali mokymo(-si) aplinka

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2020-10-06

Programos teikėjas

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalyviai norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, privalo išklausyti visą programos kursą, atlikti jiems numatytas savarankiško darbo užduotis ir atsiskaityti lektoriui.

Programos aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.V-1006 patvirtino „Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašą“, kuriame išdėstyti nuotolinio mokymo kriterijai. Remiantis šiais kriterijais, atsirado poreikis mokytojams pagilinti žinias naudojant virtualią mokymo(si) aplinką ir jos įrankius. Moodle virtuali mokymo(si) aplinka suteikia galimybes pateikti mokymo(si) medžiagą, gauti atgalinį ryšį, turi bendravimo priemones ir galimybę vesti pamokas ne tik asinchroniniu, bet ir sinchroniniu būdu. Nuo to, kaip mokytojai greitai ir kūrybiškai galės persiorientuoti nuo grupinės kasdieninės mokymo formos prie nuotolinio mokymo, priklausys ir mokinių ugdymosi kokybė ir pasiekimų rezultatai. Iš ugdymo proceso iškritus netgi vienam mokiniui, mokytojas turės įrankį, kaip mokinį grąžinti ar įtraukti į ugdymo procesą, panaudodamas virtualią mokymo(si) aplinką Moodle.