Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lytiškumo ugdymas ir jaunimo rengimas šeimai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2015-10-07

Programos teikėjas

Vytauto Didžiojo universitetas
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra duomenų

Programos aprašymas

ŠMM patvirtintuose „2015-2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose numatyta privalomai integruoti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“ (2007) į mokyklos ugdymo turinį, todėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimas šioje srityje tampa itin aktualus.
Jaunimo rengimas šeimos gyvenimui ir lytiškumo ugdymas yra sudedamoji ugdymo dalis, kuri apima įvairių mokslo žinių perteikimą, gebėjimą jas pritaikyti konkrečiose situacijose, grįstinas visuminiu asmenybės supratimu bei vertybinių nuostatų ugdymu.
Programa skirta padėti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje tiek formaliajame, tiek neformaliajame švietimo dirbantiems/besirengiantiems dirbti mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kt. įgyti/plėtoti gebėjimą, įvertinus individualias besimokančiojo galimybes ir poreikius, planuoti ir organizuoti jaunimo rengimą šeimai.
Programa parengta atsižvelgiant į asmenų, dirbančių/besirengiančių jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityje poreikius.
Mokymasis programoje susideda iš penkių dalių: keturiose analizuojami teoriniai rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo klausimai antropologiniu, psichologiniu, medicininiu ir edukologiniu aspektu. Penktoji dalis skirta studijuojančiųjų programoje savarankiškam mokymuisi, bei užduoties, susijusios su konkrečia pedagogine veikla (parengti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos integravimo į savo dėstomą dalyką modelį) atlikimui. Atliekant užduotį besimokantiesiems sudaroma galimybė konsultuotis su lektoriumi. Šiam tikslui, skiriamas kontaktinis konsultacijų laikas. Atlikę skirtą užduotį besimokantieji gauna savo mokymosi pasiekimų įvertinimą balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti.