Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (245) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

„Anglų kalba B1 (Let's speak and communicate in English)”

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Įgytas A2 kalbos lygis
Programos aprašymas:
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje akcentuojamas užsienio kalbos mokėjimas, kaip asmenybės vystymuisi, socialinei integracijai ir užimtumui būtinas bendrasis gebėjimas.
Didėjant šiuolaikinės visuomenės mobilumui, labai išaugo poreikis bendrauti anglų kalba. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir tapus lygiateise jos valstybe, daugeliui atsivėrė platesnės karjeros galimybės, sąlygos pažinti kitas kultūras, dalintis informacija su kitų tautų žmonėmis. Elementarios kalbos žinios reikalingos ir žmonėms vykstantiems į pažintines keliones.
Užsienio kalbų tarpe anglų kalba užima pirmaujančią poziciją. Šiandien itin sparčiai vystantis visuomenei, siekiančiai profesinės karjeros, anglų kalba tampa būtinybe. Lietuvoje veikia vis daugiau tarptautinių kompanijų, ir vis daugiau Lietuvos įmonių bendradarbiauja su kitų šalių įmonėmis. Komunikavimui su kitos šalies įmonėmis anglų kalba tampa pagrindiniu įrankiu.
Kalbos mokėjimas praplečia galimybių ir gyvenimo ribas, nes daugumoje sričių naudojama anglų kalba – tai verslas, kelionės, mokslas, švietimas, internetas, filmai ir pan. Taigi anglų kalba sujungia, suartina žmones ir padeda semtis žinių iš daugybės skirtingų informacijos šaltinių.
Programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Baigę programą, mokymų dalyviai supras sudėtingesnes temas, terminus. Laisvai ir spontaniškai kalbės tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis. Kalba bus dar labiau ištobulinta, sklandesnė. Mokymų dalyviui bus lengviau suprasti užsienio naujienas. Taip pat mokės apibūdinti kitus (draugus, pažįstamus, šeimos narius), kalbėti apie jų išvaizdą, charakterio savybes, būdą bei nuotaiką. Be to darbinėje aplinkoje nesunkiai mokės paskirti ar atšaukti susitikimus, suteikti reikiamos informacijos, bendrauti su atvykusiais svečiais, ruošti įmonės pristatymus. Taip pat, bus labiau išlavinęs rašymo įgūdžius: mokės rašyti draugiškus ir oficialius laiškus tikslesne ir taisyklingesne anglų kalba. Galės bendrauti įvairiomis temomis, bei suprasti ir prisitaikyti prie daugelio situacijų. Jausis laisvai, keliaujant užsienio šalyse. Mokymų dalyvis galės pasakoti apie savo asmeninę patirtį, lūkesčius, užsibrėžtus tikslus. Taip pat supras pagrindines mintis, skaitydamas anglų kalbos knygas bei puikiai, paprastai, bet taisyklingai gebės anglų kalba parašyti įvairaus tipo laiškus.
Programa skirta suaugusiesiems, jau turintiems žinių apie kalbos struktūrą bei tarimą, gebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus (įgytas A2 kalbos lygis) ir siekiantiems aukštesnio B1 lygio bei norintiems pakartoti turimas žinias
Programos trukmė: 60 valandų (10 val. teorinių, 26 val. praktinio darbo ir 24 val. savarankiško darbo)
Darbo formos: individualus, grupinis ir savarankiškas darbas, kūrybinės veiklos, pristatymai, analizė, demonstravimas ir kt.
Tikslas:
Ugdyti mokymo dalyvių anglų kalbos komunikacinę kompetenciją siekiant atitikti B1 kalbos mokėjimo lygį.
Uždaviniai:
• tobulinti mokymo dalyvių kalbėjimo gebėjimus aiškiai, detaliai apibūdinant ir pristatant sudėtingesnius dalykus, plėtojant mintis ir baigiant tinkama išvada;
• lavinti mokymo dalyvių rašymo gebėjimus kuriant aiškius, detalius tekstus įvairiomis temomis, apibendrinant, vertinant įvairių šaltinių informaciją ir argumentus;
• tobulinti gebėjimą suprasti bendrinę sakytinę kalbą, girdimą gyvai ar per radiją, televiziją;
• lavinti gebėjimą laisvai skaityti įvairiais būdais, įvairiu tempu ir suprasti aktualios problematikos esmę;
• ugdyti gebėjimą įsidėmėti savo įprastas klaidas ir jas kontroliuoti.
Programos teikėjas: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Kelmė, J. Janonio g. 11
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2021-05-24 17:00:00
Renginio pabaiga: 2021-12-06 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

„Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Kelmės r. kultūros darbuotojai
Programos aprašymas:
Informacinės technologijos vis labiau įsitvirtina kasdieniniame gyvenime. Kompiuteris yra neatsiejamas pagalbininkas ne tik leidžiant laisvalaikį, bendraujant su draugais bet ir darbe. Informacinės technologijos keičia mūsų gyvenimo ir mąstymo būdą, kultūrą ir bendravimo stilių. Kultūros ministro 2020 m. balandžio 3 d. Nr. ĮV-284 įsakymu patvirtinta „Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programa“ pabrėžiama, kad kultūros sektorius darbuotojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas būtinas.
Informacinių technologijų pažinimas bei įvaldymas, palengvina bet kokios informacijos paiešką, apdorojimą, valdymą ir jos perteikimą kitiems. Kultūros sektorius darbuotojams svarbu gebėti naudotis Microsoft Office taikomomis programomis, mokėti atlikti būtiniausius nustatymus operacinėje sistemoje, mokti valdyti elektroninį paštą, debesų technologijas. Taip pat labai svarbi pažintis su vaizdo programomis, kurios suteikia galimybę kiekvienam įgauti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, skirtų tiek asmeniniam, tiek profesiniam tobulėjimui visais gyvenimo etapais. Kompetentingi ir rinkoje gebantys konkuruoti kultūros sektoriaus darbuotojai prisideda prie savo gerovės ir stiprios šalies ekonomikos kūrimo.
„Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“ programa sudaryta apimant visas svarbiausias programas, kurių pagrindu formuojami ir gilinami kasdieninėje veikloje reikalingi IKT įgūdžiai: informacijos tvarkymas; Microsoft Office programų naudojimas; interneto pagrindai; elektroninio pašto pagrindai; informacijos paieška; elektroninės paslaugos; Zoom programos naudojimas bendravimui.
Programos trukmė – 60 val. programa (12 val. teorinių, 22 val. praktinio darbo ir 26 val. savarankiško darbo). Baigę programą dalyviai patobulins skaitmeninio raštingumo kompetencijas ugdančias gebėjimus atrinkti, suprasti, vertinti, pritaikyti, kurti, saugoti ir pateikti informaciją. Informacines komunikacines technologijas įvaldę mokymų dalyviai gebės kritiškai mąstyti, analizuoti in-formaciją ir panaudoti ją saviraiškai, savarankiškam mokymuisi, kūrybai, darbui siekdami būti informuotais piliečiais ir profesionalais.
Mokymo metodai – paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Tikslas:
Didinti kultūros darbuotojų kompetenciją efektyviai naudoti šiuolaikines informacines technologijas savo darbe.
Uždaviniai:
• mokyti tiksliau vartoti sąvokas, susijusias su technine kompiuterių įranga, operacinėmis sistemomis, specializuota programine įranga, tinklais;
• gilinti žinias efektyviau rengti sudėtingesnės struktūros dokumentus, naudodami įprastinę biuro programinę įrangą;
• ugdyti gebėjimą naudotis nemokamomis internetinėmis paslaugomis dokumentams kurti bei bendradarbiauti;
• suteikti ir pagilinti žinias apie duomenų apsaugą ir etiką internete;
• pažintis su nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo programa Zoom.

Programos teikėjas: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Kelmė, J. Janonio g. 11
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2021-05-24 16:00:00
Renginio pabaiga: 2021-10-29 16:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

„Kitataučių integracija ir socializacija Lietuvoje: valstybinės kalbos mokėjimas“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Užsienietis gyvenantis Lietuvoje
Programos aprašymas:
Į Lietuvą kasmet gyventi atvyksta vis daugiau žmonių iš kitų užsienio šalių, tai rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Daugelis atvykusiųjų nori ne tik išmokti kalbą, bet pažinti ir jos kultūrą. Būtent kalba ir kultūra yra tas raktas, kuris atrakina duris į skirtingų tautų, skirtingų patirčių pažinimą. Kitos kultūros ir kalbos pažinimas sudaro prielaidas dialogui ir bendradarbiavimui. Taigi, noras išmokti ar bent pramokti lietuvių kalbą – toli gražu ne vienintelis motyvas užsieniečiams atvykti į mūsų šalį. Vieni ieško ir savo lietuviškų šaknų, kiti nori susipažinti su kultūra prieš pradėdami studijas Lietuvoje, o dar kiti paprasčiausiai tenkina smalsumą ir plečia akiratį, paraginti anksčiau kursus ar studijas baigusių draugų.
Imigrantai į Lietuvą atvyksta, dėl įvairių priežasčių: dėl ekonominių motyvų, šeimos susijungimo, ar kt.. Šių žmonių socialinės integracijos teisinio pagrindo kūrimas vyksta labai intensyviai, ir švietimas yra laikomas viena iš svarbiausių tos integracijos sričių.
Programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Lietuvių kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymas programa yra kalbos mokėjimo pagrindas – įsidėmėti posakiai, žodžiai, sakiniai.
Ši programa skirta Kelmės rajone gyvenantiems kitų tautų suaugusiems, norintiems išmokti lietuvių kalbą. Sėkminga komunikacija lietuvių kalba yra nelengva, bet būtina užduotis. Ši programa sudaryta pagal temas, kurios atskleidžiamos per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas praktines bei kūrybines užduotis. Taip pat skaitymo ir klausymo užduotys, padedančios įtvirtinti teorines žinias. Programa orientuota į pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Suaugusieji gebės ne tik tenkinti savo kasdienes reikmes, bet ir vartodami išmoktus posakius ir žodžius, naudodamiesi kitomis strategijomis elgtis ir mažiau nuspėjamose situacijose. Tai padės lengviau integruotis į visuomenę.
Programa skirta kitataučiams, neturintiems kalbinių įgūdžių, žinių apie kalbos struktūrą bei tarimą, negebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus.
Programos trukmė: 60 valandų (19 val. teorijos, 21 praktinio darbo ir 20 savarankiško darbo)
Dalyviai baigę programą ir atlikę diagnostinius testus atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygį pagal ,,Bendrieji kalbų metmenys Europoje: mokymasis, mokymas, vertinimas“: geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius; geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pa-žįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus; geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
Darbo formos: individualus, grupinis ir savarankiškas darbas, kūrybinės veiklos, pristatymai, analizė, demonstravimas ir kt.
Tikslas:
Sudaryti sąlygas asmenims, siekiantiems dirbti ir/ar gyventi Lietuvoje įgyti elementarią bendravimo lietuvių kalba kompetenciją.
Uždaviniai:
• gebėti elementariai bendrauti lietuvių kalba įprastose, numatomose kasdienio gyvenimo situacijose;
• išsiugdyti elementarius gebėjimus gauti ir perteikti informaciją, suprati ir reikšti mintis, jausmus;
• išsiugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus;
• pažinti ir suvokti lietuvių kalbą kaip tautos kultūros gebėjimus;
• pagal išgales domėtis šiuolaikiniu visuomeniniu kultūriniu Lietuvos gyvenimu.
Programos teikėjas: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Kelmė, J. Janonio g. 11
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2021-05-24 16:00:00
Renginio pabaiga: 2021-10-29 16:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

5 elementų asmenybių tipologija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Noras tobulinti emocinį intelektą
Programos aprašymas:
APIE 5 ELEMENTŲ TEORIJĄ
Tai senovinė kinų asmenybių tipologija, kuri aktuali ir šiandien: kaip nepasikeitė šie elementai gamtoje per tuos 3000 metų, kiek skaičiuoja teorija, taip nepasikeitė ir žmogaus prigimtis, tik jo pasiekimai bei sąmoningumo lygis. Kas anksčiau buvo prieinama tik išrinktiesiems ir laikoma ypatingomis žiniomis, dabar gali būti kasdienis instrumentas darbui su savimi ir šalia esančių pažinimui…
KĄ GALI DUOTI 5 ELEMENTŲ TEORIJA?
* Vizualią ir lengvai suvokiamą savęs ir kitų analizės sistemą
* Supratimą, jog žmogus žmogui nelygu, ir aiškumą, kodėl?
* Bus lengviau priimti kitų žmonių trūkumus ir kitonišką mąstymą bei elgseną
* Galėsite prognozuoti net pirmą kartą sutiktų žmonių savybes, tipinius jų elgesio modelius pagal jų išorę
* Įsivertinti, ko iš jų tikėtis, kaip patiems su jais bendrauti
* Pravers: SAVĘS SUVOKIMUI GILINTI IR POKYČIO KŪRIME, SANTYKIUOSE, DARBE, DERYBOSE, VADOVAUJANT, PERSONALO ATRANKOSE ir t.t.
Išanalizuosime žmogų per gamtos elementų: vandens, medžio, ugnies, žemės ir metalo derinio simboliką. Sužinosite, kokių elementų savybių rinkinius turite jūs, o kurie elementai pas jus silpnai išreikšti, ir ne tik - patys išmoksite nusistatyti, kas yra jūsų artimieji, bei sužinosite, ką kalba žmogaus kūnas, veidas ir net rūbų stilius apie jo savininką - po šių mokymų visus žmones matysite kiek kitaip…
Skirsime laiko ir tam, kaip pritaikyti 5 elementų teoriją darbui su savimi sąmoningumo kelyje; kaip tai įtakoja mūsų elgesį tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, kaip geriau vienas kitą suprasti ir priimti; kaip tai panaudoti derybose; kokią įtaką gyvenime daro spalvos, kaip renkantis atitinkamo skonio maistą galima paskatinti ar prislopinti tam tikro elemento apraiškas, kuris elementas kokius pojūčius geriausiai valdo ir kas jus labiausiai atpalaiduoja, kokią įtaką tai daro jūsų savijautai ir emocijoms remiantis kinų medicina. O svarbiausia, kaip gi dirbti su savimi ir kitais, kaip kurti pokytį ir artėti prie elementų balanso.
Programos teikėjas: UAB Bertrand group
Programos teikėjo adresas: Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Paklėštarės k., Santakos g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Varėnos r. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Bertrand group
Vykdymo adresas: Santakos g. 2, Paklėštarės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.
Renginio pradžia: 2022-06-04 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-06-05 17:00:00
Renginio savivaldybė: Varėnos r. sav.
Pavadinimas:

Andragogų kelionių klubas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Komunikavimo užsienio kalba ir tarpkultūrinė kompetencija. Dalyvavimo tarptautinių projektų įgyvendinimo darbo grupėse patirtis.
Programos aprašymas:
Programa „Andragogų kelionių klubas“ skirta andragogų sėkmės istorijų kūrimui ir kompetencijų gilinimui. Programą sudaro du moduliai: I modulis – „Šnekamoji anglų kalba“, II modulis – „Fasilitavimo pagrindai“.
Įgyvendinant pirmąjį programos modulį „Šnekamoji anglų kalba“ ypatingas dėmesys bus skiriamas šnekamosios anglų kalbos kompetencijų gilinimui. Mokymosi procesas bus organizuojamas atsižvelgiant į skirtingą besimokančiųjų žinių lygį, daug dėmesio skiriama mokymuisi porose. Temos (kultūra, švietimas, menas) parinktos pagal tikslinės grupės poreikius. Įgyvendinant programą bus sukuriamos natūralios mokymosi situacijos: pristatyti pasirinktą švietimo ar kultūros įstaigą, organizuoti kelionę po gražiausias Panevėžio vietas, virtualiai keliauti po visą Lietuvą ir jos sostinę, diskutuoti apie projekto „MOVE-ON!“ partnerių šalių (Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Vengrijos) kultūrą, švietimą ir meną. Žinoma, daugiausia laiko programoje bus skiriama Lietuvos švietimui, kultūrai ir menui.
Antras modulis „Fasilitavimo pagrindai“ bus įgyvendinamas remiantis 2021 m. projekto „Lyderių laikas 3“ išverstos knygos „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ (angl. Sam Kaner. Facilitator‘s Guide to Participatory Decision-Making) metodika. Pasirinkti šią knygą programos rengėjus įkvėpė dalyvavimas jos pristatyme, kurio metu konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas Juozaitis atskleidė šios knygos svarbą Lietuvos švietimo bendruomenei, o švietimo lyderių diskusijos įkvėpė pakviesti suaugusiuosius sugrįžti prie seno gero mokymosi metodo – knygų skaitymo, idėjų pritaikymo praktikoje bei patirties reflektavimo mažoje saugioje grupėje.
Knygos „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ pratarmėje Michaelis Doyle‘is rašo: „Tai vertinga knyga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti grupinio darbo įgūdžius“. Įgyvendinant programą šios knygos skaitymas ir idėjų pritaikymas praktikoje – tai asmeninė kiekvieno programos dalyvio sielos kelionė.
Šios knygos trečiojo leidimo įvade teigiama: „Drauge dirbdami mes įgyjame priemonių pakeisti pasaulį. <...> Šį procesą galime vadinti dalyvaujamuoju sprendimų priėmimu, socialine naujove, dialogu ir svarstymais, daugiafunkcėmis grupėmis ar daugiašaliu bendradarbiavimu, bendru indėliu“. Būtent tai ir lemia programos inovatyvumą, tikimės, kad programos dalyviai pagilins komunikavimo anglų kalba ir vadybines kompetencijas, o virtualios kelionės po partnerių šalis bei įgytos kompetencijos padės ateityje Panevėžio rajono švietimo įstaigose kokybiškai įgyvendinti tarptautinius projektus bei pasikliauti įgytomis anglų kalbos žiniomis realių kelionių metu. Programai skiriama 100 valandų (20 teorijos,
30 praktikos ir 50 savarankiško darbo). Programą planuojama įgyvendinti mišriuoju mokymosi būdu, pagal galimybes mokymąsi perkeliant į netradicines erdves bei derinant su virtualiuoju mokymusi.
Programos teikėjas: Panevėžio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Beržų g. 50, Panevėžys
Renginio pradžia: 2021-06-22 16:00:00
Renginio pabaiga: 2021-12-01 17:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Anglų k. kursai suaugusiems (A1-A2)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Pradiniai komunikavimo anglų k. gebėjimai (A1)
Programos aprašymas:
Anglų kalbos kursai suaugusiems (A1-A2) pereinamasis kursas, skirtas atnaujinti, tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, išmokti taisyklingai vartoti kalbos struktūras, praplėsti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, išmokti laisviau komunikuoti anglų kalba, drąsiai išreiškiant savo požiūrį diskusijoje, gautas žinias pritaikyti bendraujant, įvairiose kasdieninėse situacijose, darbinėje veikloje, aptarnaujant klientus, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus. Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Elementary, skirtą suaugusiųjų mokymui. Baigę programą dalyviai patobulins savo komunikavimo anglų k. kompetenciją, įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Darbo formos: kalbėjimas, skaitymas, klausymas, vertimas, savarankiškas darbas, darbas grupėse, porose.
Programos apimtis – 60 val. (14 val. teorijos, 26 val. praktikos, 20 val. savarankiško darbo).
Programos teikėjas: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Molėtų r. sav. Molėtų m. P. Cvirkos g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Molėtų r. sav.
Vykdančioji institucija: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vilniaus g. 44, Molėtai
Renginio pradžia: 2021-09-21 17:30:00
Renginio pabaiga: 2021-12-23 17:00:00
Renginio savivaldybė: Molėtų r. sav.
Pavadinimas:

Anglų k. kursai suaugusiems (A2-B1)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Pradiniai komunikavimo anglų k. gebėjimai (A2)
Programos aprašymas:
Anglų kalbos kursai suaugusiems (A2-B1) pereinamasis kursas, skirtas atnaujinti, tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, išmokti taisyklingai vartoti kalbos struktūras, praplėsti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, išmokti laisviau komunikuoti anglų kalba, drąsiai išreiškiant savo požiūrį diskusijoje, gautas žinias pritaikyti bendraujant, įvairiose kasdieninėse situacijose, darbinėje veikloje, aptarnaujant klientus, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus. Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Pre-Intermediate, skirtą suaugusiųjų mokymui. Baigę programą dalyviai patobulins savo komunikavimo anglų k. kompetenciją, įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Darbo formos: kalbėjimas, skaitymas, klausymas, vertimas, savarankiškas darbas, darbas grupėse, porose.
Programos apimtis – 60 val. (14 val. teorijos, 26 val. praktikos, 20 val. savarankiško darbo).
Programos teikėjas: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Molėtų r. sav. Molėtų m. P. Cvirkos g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Molėtų r. sav.
Vykdančioji institucija: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vilniaus g. 44, Molėtai
Renginio pradžia: 2021-09-21 17:30:00
Renginio pabaiga: 2021-12-23 17:00:00
Renginio savivaldybė: Molėtų r. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalba suaugusiems

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Anglų kalbos pagrindai (A2 lygis)
Programos aprašymas:
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Anglų kalba suaugusiems" skirta turintiems anglų kalbos pagrindus. Turinys apima kasdieniniame gyvenime aktualias temas: kelionės planavimą, apsipirkimą, darbo pokalbį, išvaizdos apibūdinimą ir pan. Šnekamoji dalyvių anglų kalba tobulinama organizuojant mokmąsi porose.
Programos teikėjas: Kaišiadorių švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Kaišiadorys, Gedimino g. 117-26
Programos teikėjo savivaldybė: Kaišiadorių r. sav.
Vykdančioji institucija: Kaišiadorių švietimo centras
Vykdymo adresas: Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav.
Renginio pradžia: 2021-09-08 17:00:00
Renginio pabaiga: 2021-11-25 19:00:00
Renginio savivaldybė: Kaišiadorių r. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1/Starter)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programos dalyviai nemoka laisvai bendrauti anglų kalba. Kitų ypatingų reikalavimų programos dalyviams nėra.
Programos aprašymas:
Užsienio kalbos mokėjimas – tai reikalavimas, kurį kelia šiuolaikinis gyvenimas. Užsienio kalbos mokėjimas keičia žmogaus santykį su pasauliu, nes atsiveria durys į bendravimą plačiąja prasme: internetą, projektus, priėjimą prie pasaulinės kultūros lobių, studijas, keliones, darbą ir t.t. . Užsienio kalbos mokėjimas sudaro sąlygas profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Programa sudaryta, kad padarytų tvirtą įžangą į anglų kalbą: jos struktūrą, gramatiką, žodyną, kalbos funkcijų supratimą A1 (pagal Europinius standartus) lygyje.
Programos teikėjas: Kretingos rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Kretinga, J. Pabrėžos g. 8
Programos teikėjo savivaldybė: Kretingos r. sav.
Vykdančioji institucija: Kretingos rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: J. Pabrėžos g. 8, 97129, Kretinga
Renginio pradžia: 2019-09-23 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kretingos r. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos pradžiamokslis 55+

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Didėjant šiuolaikinės visuomenės mobilumui, auga poreikis bei būtinybė bendrauti anglų kalba tiek nuvykus į kitą šalį, tiek užsieniečiams atvykus į Lietuvą.
Elementarios kalbos žinios reikalingos ir žmonėms palaikant ryšį su giminaičiais esančiais užsienyje. Anglų kalbos pradmenys leidžia neprarasti ryšio su brangiais žmonėmis ar patogiai jaustis nuvykus į svetimą šalį suprantant frazes, būtinas pagrindinei komunikacijai.
Bendriniuose anglų kalbos mokymuose sudaromos sąlygos mokytis anglų kalbos kaip bendravimo priemonės. Lavinamos visos keturios kalbinės veiklos rūšys: klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas. Šiame lygmenyje daugiau dėmesio skiriama tarimo mokymui, sakinių struktūrai, formuojami elementarūs komunikacijos anglų kalba gebėjimai.
Programos trukmė – 40 val. (29 val. kontaktinio ir 11 val. savarankiško darbo).
Programos teikėjas: Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Programos teikėjo adresas: Kaišiadorys, V. Kudirkos g. 12C
Programos teikėjo savivaldybė: Kaišiadorių r. sav.
Vykdančioji institucija: Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Vykdymo adresas: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys
Renginio pradžia: 2021-10-04 10:00:00
Renginio pabaiga: 2021-12-10 12:00:00
Renginio savivaldybė: Kaišiadorių r. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: Jaunystės g. 2, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: K. Donelaičio g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: Bijūnų g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

ANTAKIŲ ARCHITEKTŪRA ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: IŠDĖSTOMOS TEORINĖS IŠSAMIOS ŽINIOS, JAS PRITAIKOME PRAKTINĖJE DALYJE
Programos aprašymas:
TAI KURSAS PRADEDANTIESIEMS BŪSIMIEMS ANTKIŲ SPECIALISTAMS
TEORINĖS ŽINIOS
ANTAKIŲ PAGRINDINIAI TAŠKAI
STILISTIKA, ARCHITEKTŪRA
PLAUKŲ ŠALINIMO TECHNIKOS
ANTAKIŲ ANALIZĖ
ANTAKIŲ SIMETRIJA
ANTAKIŲ ILGIS IR PLOTIS
SPALVŲ PAGRINDAI
ANTAKIŲ DAŽŲ PAGRINDAI
KLAIDŲ ANALIZAVIMAS
DARBO PRIEMONIŲ SUPAŽINDINIMAS
PO KURSO TESTAS
Programos teikėjas: BRIGITA ČINIKIENĖ
Programos teikėjo adresas: Vytauto g. 66, Garliava, Kauno r. sav.
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno r. sav.
Vykdymo adresas: VYTAUTO G.66, Garliavos sen., Kauno r. sav.
Renginio pradžia: 2020-10-01 09:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno r. sav.
Pavadinimas:

Antakių dizaino mokymų programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Specialių reikalavimų nėra
Programos aprašymas:
Teorinių ir praktinių antakių dizaino mokymų programos aprašymas

Antakių dizaino ir makiažo mokymų programa labiau skirta pradedantiesiems meistrams, bet plačiai apima įvairius teorinius ir praktinius aspektus, todėl net ir dirbantys meistrai greičiausiai atrastų naudingų dalykų. Ji susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Programoje dėmesys labiausiai sutelktas į praktinius dalykus, todėl teorinė dalis apima darbui reikalingus aspektus, kad mokinys, pabaigęs programą, galėtų iš karto dirbti. Kursas trunka 8 akademines valandas (toliau ak. val.), iš kurių 3 ak. val. skirtos teoriniams pagrindams, 1 ak. val. parodomoji dalis ir 4 ak. val. praktiniams įgūdžiams.

Mokymų planas:

1) Teoriniai pagrindai (3 ak. val.):
• Higienos normos bei dezinfekcijos reikalavimai.
• Supažindinimas su priemonėmis, naudojamomis procedūrų metu.
• Darbo vietos paruošimas.
• Antakių modeliavimo pagrindai.
• Antakių forma pagal veido bruožus.
• Antakių reikšmė veide.
• Schema, kaip susirasti pagrindinius taškus.
• Antakio pradžia, kūnas, galiukas - apie kiekvieną atskirai.
• Antakio arka - aukščiausias antakio taškas.
• Ombre technika.
• Antakių istorija ir šiuolaikinės mados tendencijos.
• Koloristika.
• Skirtingų gamintojų dažų (pigmentų) ypatybės.
• Antakių dažymas.
• Antakių korekcija pincetu.
• Antakių korekcija vašku ir cukraus pasta.
• Blakstienų dažymas.
• Dažniausiai pasitaikančios problemos ir jų sprendimo būdai.

2) Parodomoji dalis (1 ak. val.):
•Atlieka dėstytoja modeliui.

3) Mokinio praktika (4 ak. val.):
•Praktika 4 ak. val., jos metu turėsime du modelius, ant kurių praktikuosimės.
•Pirmam modeliui atliksime antakių dažymą pasirinktais dažais, blakstienų dažymą ir antakių korekciją pincetu.
•Antram modeliui atliksime antakių dažymą pasirinktais dažais, blakstienų dažymą ir antakių korekciją vašku ar cukraus pasta.

Programos teikėjas: Egidijus Pluščiauskis
Programos teikėjo adresas: Vilnius
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdymo adresas: Tilžės g. 128a, Šiauliai
Renginio pradžia: 2019-11-24 10:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Antakių dizaino su Henna bei cheminiais dažais programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Gebės saugiai ir profesionaliai atlikti natūralių antakių korekcijos procedūrą tiek pincetu, tiek vašku. Pagerinant formos išraiškingumą – tuo pačiu gebės atlikti ir jų dažymą ne tik įprastais cheminiais dažais, tačiau ir natūralia Henna technika.
Programos teikėjas: Danutė Adomavičienė
Programos teikėjo adresas: Baltijos pr. 123 - 8, Klaipėda
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdymo adresas: Baltijos pr. 123, Klaipėda
Renginio pradžia: 2020-09-07 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Antakių korekcijos programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Teorinė dalis:

- Kliento bei darbo vietos paruošimas;

- Antakių korekcija pincetu bei vašku (formos parinkimas pagal veido tipą, galimi defektai - netinkamai parinkta forma prieš tai ir pan.);

- Cheminis jų bei blakstienų dažymas (koloristikos pagrindai, dažų maišymas, tinkamos medžiagos ir priemonės, kiti įvairūs niuansai).

Praktinė dalis:

Praktika atliekama 2 modeliukams.
Programos teikėjas: Danutė Adomavičienė
Programos teikėjo adresas: Baltijos pr. 123 - 8, Klaipėda
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdymo adresas: Baltijos pr. 123 - 8, Klaipėda
Renginio pradžia: 2020-02-26 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

ANTAKIŲ LAMINAVIMAS

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: TEORINĖS IŠSAMIOS ŽINIOS, JAS PRITAIKANT PRAKTINĖJE DALYJE
Programos aprašymas:
ANTAKIŲ LAMINAVIMUI PRODUKTŲ ANALIZĖ
SUPAŽINDINAMA SU PLAUKO SANDARA
LAMINAVIMO ETAPŲ SUPAŽINDINIMAS
KLAIDŲ APTARIMAS
DARBO VIETOS APTARIMAS, HIGIENOS NORMOS
KONTRAINDIKACIJOS
PO KURSO TESTAS
Programos teikėjas: BRIGITA ČINIKIENĖ
Programos teikėjo adresas: Vytauto g. 66, Garliava, Kauno r. sav.
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno r. sav.
Vykdymo adresas: VYTAUTO G.66, Garliavos sen., Kauno r. sav.
Renginio pradžia: 2020-10-05 09:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno r. sav.