Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (596) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

Neformalaus (suaugusių) dailės ugdymo programa I–IV klasei

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programa skirta 20–75 metų amžiaus suaugusiems, norintiems išreikšti save ir įgyti pradinių spalvinės raiškos žinių ir įgūdžių. Programos trukmė – 4 ugdymo metai. Programos intensyvumas – 2 kartus per savaitę. Programą gali lankyti visi norintys suaugusieji, pasirašę sutartį su įstaiga.
Programos aprašymas:
Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės pratybos.
Programoje: spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos pagrindai. Vidutinis suaugusiųjų skaičius ugdymo grupėje – 6–12 mokinių Programoje numatytos individualios kūrybinės veiklos, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus. Baigęs neformalaus ugdymo programą suaugęs žmogus turės teorinių ir praktinių žinių apie spalvinę, grafinę, erdvinę raišką, komponavimo principus, skirs įvairių meno stilių ir epochų stilistiką, gebės savarankiškai ir kūrybingai pritaikyti šias žinias individualioje kūrybinėje veikloje, plėtos darbštumo, pareigingumo, atsakomybės, valios ir kitas asmenines savybes. Bus sąmoningas savo krašto kultūros paveldo puoselėtojas ir vertintojas. Aktyviai dalyvaus bendruomenės kultūrinėje veikloje.
Tikslas: (spalvinės raiškos) – ugdyti tapybos plastinės raškos, medžiagų, priemonių, spalvos galimybių išmanymą bei praktinius tapymo įgūdžius studijiniuose ir kūrybiniuose darbuose; suteikti kūrybinei raiškai reikalingų žinių ir įgūdžių.
Uždaviniai:
1. suteikti žinių apie tapybos medžiagų bei priemonių technines ir tapybos plastinės kalbos galimybes, jų panaudojimo įvairovę;
2. suteikti žinių apie teorines, istorines, sociokultūrines, spalvos bei spalvinių derinių pažinimo, suvokimo ir praktinio naudojimo galimybes, lavinti spalvų atpažinimo gebą;
3. mokyti analizuoti, suvokti, vertinti, interpretuoti vaizduojamą objektą spalviniu-tapybiniu požiūriu, kūrybiškai naudoti tapybos plastinės kalbos elementus;
4. nuosekliai formuoti ir tobulinti tapymo įgūdžius, lavinti gebėjimus sąmoningai ir originaliai naudoti plastines raiškos priemones.
Programos teikėjas: Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Programos teikėjo adresas: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Stadiono g. 16
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Vykdymo adresas: Stadiono g. 16, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Renginio pradžia: 2022-10-13 17:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Pavadinimas:

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programos didaktikos modulis

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Mokymo specialistai
Programos reikalavimai: Kursas skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas. Kurso tikslas – suteikti asmenims pedagogikos, psichologijos, didaktikos žinių pagrindus, būtinus veiksmingai ugdyti mokinius pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas, atskleisti pagrindinius pedagoginės veiklos principus ir psichologinius dėsningumus, charakterizuoti pedagoginės veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose mokymo ir mokymosi situacijose.
Programos aprašymas:
Didaktikos modulis parengtas atsižvelgiant į asmenų, neturinčių pedagogo kvalifikacijos, bet norinčių įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, poreikius ir į šių mokytojų veiklos specifiką. Realizuojant modulį dalyviai galės patirti ugdymo(si) procesus mokymosi grupėje, juos reflektuoti, analizuoti, daryti išvadas ir ateityje taikyti jas savo pedagoginėje veikloje. Dalyviai įgyja teorinių didaktikos žinių ir pasirengia savarankiškam mokymuisi bei užduoties, susijusios su konkrečia pedagogine veikla, atlikimui.

Didaktikos modulio turinys:
1. Didaktikos samprata ir reikšmė realizuojant ugdymo(si) procesus (4 kontaktinės akademinės valandos, 1 savarankiško darbo akademinė valanda);
2. ugdymo(si) proceso modeliavimas remiantis moderniomis ugdymo strategijomis ir technologijomis, palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, atsižvelgiant į mokinių įvairovę ir ugdymosi poreikius, teikiant pagalbą turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, stiprinant mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis (16 kontaktinių akademinių valandų, 4 savarankiško darbo akademinės valandos);
3. ugdymo(si) veiklų organizavimo principai, metodai ir priemonės (8 kontaktinių akademinių valandų, 2 savarankiško darbo akademinės valandos);
4. ugdymo(si) veiklų vertinimo metodai ir priemonės, grįžtamojo ryšio mokiniams, tėvams, kolegoms teikimas, mokymasis iš savo ir kitų patirties (12 kontaktinių akademinių valandų, 3 savarankiško darbo akademinės valandos);
5. savarankiškas darbas (11 savarankiško darbo akademinių valandų) – parengti profesinio mokymo ir (ar) neformaliojo švietimo užsiėmimo planą, kuriame būtų suformuluoti ugdymo(si) rezultatai, apibūdintos mokymo priemonės, ugdymo(si) aplinka, ugdymo(si) metodai, ugdymo(si) pasiekimų įvertinimo kriterijai ir metodai.

Įgytų kompetencijų vertinimo būdai. Individualaus ir grupių darbo pristatymai, dalyvavimas ir aktyvumas atliekant praktines užduotis, pamokos (veiklos) plano parengimas ir pristatymas, refleksija. Taikomi kriterinio ir kaupiamojo vertinimo principai, naudojant dešimtbalę vertinimo skalę.
Programos teikėjas: "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
Vykdymo adresas: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-03-21 00:00:00
Renginio pabaiga: 2023-05-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Gerų emocijų dirbtuvės“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Patyriminis seminaras skirtas visiems įvairaus profilio specialistams dirbantiems tiek asmeniškai, tiek su vaikų ar suaugusiųjų grupėmis ir saviugda bei gera savijauta besidomintiems asmenims.
Programos aprašymas:
Patyriminis seminaras "Gerų emocijų dirbtuvės"
Kuo daugiau žmonių sutikome mokymų, užsiėmimų ir seminarų metu, tuo dažniau įsitikiname, kad nepriklausomai nuo asmens specialybės, geros savijautos programų reikia visiems. Tad siūlome „Gerų emocijų dirbtuves“ įvairaus profilio specialistams ir saviugda besidomintiems asmenims!
Kviečiame susipažinti ir praktiškai išbandyti dailės bei šokio-judesio terapijos metodus, pagrįstus neuroemokslo, neuromeno bei psichologijos įžvalgomis.
Seminaro tikslas - atrasti būdų, kaip geriau pažinti savo ir kitų žmonių emocijas bei auginti geresnes emocines patirtis visiems drauge.
Kam skirta? Patyriminis seminaras skirtas visiems įvairaus profilio specialistams dirbantiems tiek asmeniškai, tiek su vaikų ar suaugusiųjų grupėmis ir saviugda bei gera savijauta besidomintiems asmenims.
Seminaro metu:
- supažindinsime su dailės, šokio-judesio terapijų bei neuroedukacijos metodų taikymo galimybėmis;
- praktiškai išbandysime metodus, padedančius geriau pažinti savo emocijas, vidinius išgyvenimus;
- stebėsime ir stebėsimės – dailės terapija kaip mūsų vidaus atspindys;
- dalinsimės pozityvaus mąstymo bei emocijų paleidimo praktikomis;
- atsipalaiduosime ir pasinersime į kūrybos procesą
Metodai
• Neuroedukacijos metodai apima pratimus-testus, kalbinius kodus, dailės terapijos metodus, meditacijas. Neuroedukacija – tai viena iš neuromokslų sričių, ieškanti atsakymų, kaip ir kokiais metodais galima padėti žmogui keisti požiūrį, mąstymą bei elgseną.
• Dailės terapijos metodai jau keletą dešimtmečių naudojama kaip paveiki savęs pažinimo, emocijų valdymo, saviugdos, relaksacijos priemonė. Jos metu svarbu kūrybinis procesas, o ne rezultatas, ir refleksija.
• Judesio praktika remiasi šokio-judesio terapijos JOIMOVE metodika. Judesio edukacijos metu siekiama pažinti savo kūną ir jį išgirsti, tyrinėti pojūčius ir savo santykius su pačiu savimi, kitu žmogumi, aplinka.
Daugiau apie seminarą:
Darbinėje aplinkoje žmonės praleidžia daug laiko drauge. Tai, kaip jie jaučiasi, kokia jų psichoemocinė būsena, nulemia ne tik bendrus rezultatus, bet ir tarpusavio santykius, motyvaciją, įsitraukimą į įvairias veiklas. Kartais emocinį balansą būti kartu atrasti nelengva, stokojame įrankių, metodų, o galbūt tiesiog nebėra noro, nes kasdienybė ir nuovargis darbe „ima viršų“. Patyriminis seminaras “Gerų emocijų dirbtuvės” parengtas remiantis, dailės ir judesio terapijų bei neuroedukacijos metodais.
Dailės terapijos metodai jau keletą dešimtmečių naudojami kaip paveiki savęs pažinimo, emocijų valdymo, saviugdos, relaksacijos priemonė. Jos metu svarbu kūrybinis procesas, o ne rezultatas, ir refleksija. Dailės terapijos metodai gali būti būdas mokytis pažinti vieniems kitų emocijas, jas tyrinėti, kalbėtis ir labiau vieni kitus išgirsti. Piešiniai gali tapti iškalbingu sufleriu, kur link pakreipti žmogaus emocinį būvį, kaip išsikrauti, galbūt ieškoti pagalbos. Tuo pačiu įsitraukiant į dailės terapijos procesą, galima padaryti daug atradimų apie save, savo santykį su kitais asmenimis, kaip grupe ar su kiekvienu kaip individualia asmenybe.
Neuromokslo tyrimai ir pažanga atveria daug galimybių suprasti mūsų vidinius procesus – kaip veikia mūsų emocijos, kodėl jos neatsiejamos nuo mūsų kūno, kur ir kodėl užstringame ir kaip galime keistis. Neuroedukacija, kaip viena iš neuromokslo sričių, pasitelkiant dailės terapiją, meditaciją, kalbinius kodus, tyrinėja ir padeda surasti metodus vidiniams pokyčiams. Tie pokyčiai ne tik keičia mūsų savijautą į geresnę, bet ir reikšmingai keičia mūsų santykį su kitais, su visu aplinkiniu pasauliu.
Mūsų emocijų pažinimo kelias negali būti atsietas nuo mūsų kūno. Todėl į patyriminius mokymus įtraukiame judesio terapijos elementus remiantis šokio-judesio terapijos JOIMOVE metodika. Judesio edukacijos metu siekiama pažinti savo kūną ir jį išgirsti, tyrinėti pojūčius ir savo santykius su pačiu savimi, kitu žmogumi, aplinka.
Seminaro lektorės:
Joana Cironkaitė – „Visapusiško vaikų ir jaunimo lavinimo centro“ įkūrėja, ankstyvojo ugdymo programų autorė ir lektorė, sertifikuota neuroedukatorė, kvalifikuota dailės terapijos praktikė, baigusi specialiąją programą Lietuvoje „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ bei Rusijos švietimo akademijoje įgijusi kvalifikaciją „Meno terapijos metodai psichologinio konsultavimo, socialinio-pedagoginio darbo ir sveikatos priežiūros srityse“, įvairių užsiėmimų vaikams, suaugusiems, neįgaliesiems lektorė, JOYMOVE metodo licencijuota praktikė, WoW University verslo ir lyderystėskursų absolventė, 4 vaikų mama.

Laura Kuprytė – sertifikuota neuroedukatorė, kvalifikuota dailės terapijos praktikė, baigusi specialiąją programą Lietuvoje „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ bei Rusijos švietimo akademijoje įgijusi kvalifikaciją „Meno terapijos metodai psichologinio konsultavimo, socialinio-pedagoginio darbo ir sveikatos priežiūros srityse“, komunikacijos ir rinkodaros specialistė, Google iniciatyvos „I am Remarkable“ fasilitatorė, įvairių užsiėmimų vaikams, suaugusiems, neįgaliesiems lektorė, trynukų mama.

Programos teikėjas: VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras
Programos teikėjo adresas: Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Barborlaukio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Jonavos r. sav.
Vykdančioji institucija: VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras
Vykdymo adresas: Kaminkelio g., Vilnius
Renginio pradžia: 2022-03-01 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-31 15:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Kurti paprasta“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Kelmės rajono bendruomeninė.
Programos aprašymas:
Šiandieniniame gyvenime labai dažnai girdime žodžius – tvarumas, bet ar tikrai žinome ir su-prantame, ką tai reiškia? Kas yra tvarus vartojimas, tvarus aplinkai produktas, kaip galime prisidėti prie savo tvarios aplinkos kūrimo? Į šiuos klausimus būtina atsakyti visiems kartu ir kiekvienam atskirai. Kalbėti kiek įmanoma daugiau, kalbėti su jaunimu, jaunomis šeimomis, kurios jau užaugo prie daiktizmo ir nesiskaitymo su gamta. Taip pat kalbas versti darbais per kūrybą, atnaujinti tai, ką jau turi atnaujinant.
Užsiėmimuose bus akcentuojama, kad ne visi gražūs darbai turi būti sudėtingi. Dažnai unikalumas slypi paprastume. „Kurti paprasta“ programa sieks – asmenybės kūrybiškumo paieškų per meninę, tvarią veiklą, ieškoti sprendimų paprastume. Sieks panardinti šiuolaikinį nuolat skubantį, greito gyvenimo tempo apsuptą žmogų į kūrybinę erdvę, jį nuraminti ir padaryti kūrybinį procesą kuo įdomesnį, patrauklesnį. Per užsiėmimus gavę praktinės naudos įgis daugiau pasitikėjimo bei drąsos kurti.
Mokymų metu dalyviai išmoks nereikalingus daiktus prikelti naujam gyvenimui naudojant įvairias dizaino, taikomosios bei dekoratyvinių rankdarbių atlikimo technikas. Iš jų pagaminti ne tik dekoracijas namams, papuošalus, bet ir kurti žaidimus vaikams, puošti namus. Išmoks pasirinkti medžiagas, susipažins su jų charakteriais. Kompozicijos pagrindus bei spalvų pasirinkimo derinius gebės taikyti savo kūriniuose. Susipažins su naujomis technikomis. Užsiėmimų metu formuojami kūrybiniai įgūdžiai, asmenybės kūrybiškumas bus naudingas kiekvienam žmogui visose gyvenimo srityse.
Atradęs sau patinkančią techniką ar dizaino kryptį, dalyvis galės toliau vystyti savo veiklą, todėl ši programa yra palanki privataus verslo kūrimui, profesinei darbinei veiklai individualiose įmonėse. Išklausę šią programą, remdamiesi sukauptomis žiniomis, dalyviai galės aktyviai dalyvauti mugėse ir šventėse, demonstruodami savo gaminius.
Programa skirta Kelmės rajono bendruomeninei. Trukmė – 60 val. 7 mėnesiai. (43 val. teorinio ir praktinio darbo; 17 val. savarankiško; užsiėmimai planuojami 8 val. mėnesyje pagal dalyvių pageidavimą).
Baigę programą dalyviai gebės: kryptingai siekti tvaraus ir kūrybiško rezultato; dalintis savo gebėjimais kūryboje su bendruomenės nariais; mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas; aktyviai ir kūrybingai veikti; susipažins su nebandytomis taikomosios dailės technikomis, dizainu; išmoks kūrybingai atnaujinti savo buitį panaudojant senus ir nereikalingus daiktus taikant įvairias taikomosios dailės technikas, taip prikeldami juos naujam gyvenimui; gebės sukurti dekoracijas namams iš gipso, modelino; gebės į savo gražesnę, tvaresnę kasdienybę įvesti naujas ir nebandytas technologijas, taip pat siuvimą, siuvinėjimą, modeliavimą, kompoziciją, lipdymą, dažymą ir kt.
Tikslas – sudominti jaunas šeimas bei brandaus amžiaus žmones kurti iš pačių paprasčiausių aplinkoje esančių priemonių. Skatinti supratimą, kad daug ką galima perdirbti ir gyventi tvariau.
Uždaviniai:
1. Skatinti vaizduotę kūrybiniam procesui.
2. Išmokyti pritaikyti ir naudotis reikiamas medžiagas bei įrankius, nešiotą rūbą, naudotą daiktą atnaujinti.
3. Supažindinti su modelino, papje mašė technika.
4. Išmokyti pasigaminti papuošalų (siuvinėjimo, siuvinėjimo karoliukais, technikomis).
5. Išaiškinti stiklinio indo formos / dydžio keitimo privalumus bei trūkumus.
6. Supažindinti su plastiko formos/dydžio keitimo ypatumais.
7. Supažindinti su betono, gipso panaudojimo galimybėmis namų puošybai.
8. Skatinti supratimą, kad žaidimus, pasakų herojus galima pasigaminti patiems.
9. Išplėsti supratimą apie fotografijos panaudojimo įvairovę.
10. Supažindinti su platesne popieriaus panaudojimo galimybę.
11. Supažindinti su tekstilės atraižų ir kitokių antrinių žaliavų dekoravimo būdais.
Programos teikėjas: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2022-04-20 08:00:00
Renginio pabaiga: 2024-04-19 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

„Lietuvių kalbos A1/A2 lygio programa užsienio piliečiams, atvykusiems gyventi Lietuvos Respublikoje ir nemokantiems lietuvių kalbos“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos aprašymas:
Daugėjant į Lietuvos Respubliką atvykstančių užsieniečių, siekiama sudaryti sąlygas, nemokantiems lietuvių kalbos, įgyti lietuvių kalbos A1/A2 lygio komunikacinius gebėjimus. Programa skirta apibrėžti nemokančių lietuvių kalbos užsienio piliečių lietuvių kalbos mokėjimo A1/A2 lygio lietuvių kalbos gebėjimus ir kalbos mokymo(si) turinį. Programa parengta vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109-3991), 2 punktu ir išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216.
Programos trukmė - 40 valandų (teorija – 40 val., savarankiškas darbas – 8 val.)
Programos teikėjas: Kauno švietimo inovacijų centras
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Kauno švietimo inovacijų centras
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
Renginio pradžia: 2022-05-17 17:30:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

„Ukrainiečių integracija ir socializacija Lietuvoje: valstybinės kalbos mokėjimas“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Ukrainos piliečiai gyvenantys Lietuvoje
Programos aprašymas:
Į Lietuvą kasmet gyventi atvyksta vis daugiau žmonių iš kitų užsienio šalių, tai rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Daugelis atvykusiųjų nori ne tik išmokti kalbą, bet pažinti ir jos kultūrą. Būtent kalba ir kultūra yra tas raktas, kuris atrakina duris į skirtingų tautų, skirtingų patirčių pažinimą. Kitos kultūros ir kalbos pažinimas sudaro prielaidas dialogui ir bendradarbiavimui. Taigi, noras išmokti ar bent pramokti lietuvių kalbą – toli gražu ne vienintelis motyvas užsieniečiams atvykti į mūsų šalį. Vieni ieško ir savo lietuviškų šaknų, kiti nori susipažinti su kultūra prieš pradėdami studijas Lietuvoje, o dar kiti paprasčiausiai tenkina smalsumą ir plečia akiratį, paraginti anksčiau kursus ar studijas baigusių draugų.
Imigrantai į Lietuvą atvyksta, dėl įvairių priežasčių: dėl ekonominių motyvų, šeimos susijungimo, ar kt.. Šių žmonių socialinės integracijos teisinio pagrindo kūrimas vyksta labai intensyviai, ir švietimas yra laikomas viena iš svarbiausių tos integracijos sričių.
Programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Lietuvių kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymas programa yra kalbos mokėjimo pagrindas – įsidėmėti posakiai, žodžiai, sakiniai.
Ši programa skirta Kelmės rajone gyvenantiems kitų tautų suaugusiems, norintiems išmokti lietuvių kalbą. Sėkminga komunikacija lietuvių kalba yra nelengva, bet būtina užduotis. Ši programa sudaryta pagal temas, kurios atskleidžiamos per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas praktines bei kūrybines užduotis. Taip pat skaitymo ir klausymo užduotys, padedančios įtvirtinti teorines žinias. Programa orientuota į pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Suaugusieji gebės ne tik tenkinti savo kasdienes reikmes, bet ir vartodami išmoktus posakius ir žodžius, naudodamiesi kitomis strategijomis elgtis ir mažiau nuspėjamose situacijose. Tai padės lengviau integruotis į visuomenę.
Programa skirta ukrainiečiams, neturintiems kalbinių įgūdžių, žinių apie kalbos struktūrą bei ta-rimą, negebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus.
Programos trukmė: 60 valandų (19 val. teorijos, 21 praktinio darbo ir 20 savarankiško darbo)
Dalyviai baigę programą ir atlikę diagnostinius testus atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygį pagal ,,Bendrieji kalbų metmenys Europoje: mokymasis, mokymas, vertinimas“: geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius; geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus; geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
Darbo formos: individualus, grupinis ir savarankiškas darbas, kūrybinės veiklos, pristatymai, analizė, demonstravimas ir kt.
Tikslas - ugdyti mokymo dalyvių lietuvių kalbos komunikacinę kompetenciją siekiant atitikti A1 kalbos mokėjimo lygį.
Uždaviniai:
• gebėti elementariai bendrauti lietuvių kalba įprastose, numatomose kasdienio gyvenimo situacijose;
• išsiugdyti elementarius gebėjimus gauti ir perteikti informaciją, suprati ir reikšti mintis, jausmus;
• išsiugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus;
• pažinti ir suvokti lietuvių kalbą kaip tautos kultūros gebėjimus;
• pagal išgales domėtis šiuolaikiniu visuomeniniu kultūriniu Lietuvos gyvenimu.

Programos teikėjas: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2022-05-20 15:00:00
Renginio pabaiga: 2024-05-24 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

Advokatūros teisė

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Teisininkas
Programos reikalavimai: Asmuo, siekiantis tapti advokatu turi: * būti Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis; * turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą); * turėti ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atlikti ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką; * būti nepriekaištingos reputacijos; * mokėti valstybinę kalbą; * neturėti sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų.
Programos aprašymas:
Programa yra Teisės vientisųjų studijų programos dalis (9 kreditai).
Programa sudaryta pagal Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1R-164.

ADVOKATAS IR ADVOKATŪRA

1. Advokatūros ir advokato vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Advokatų profesinės etikos ir veiklos reguliavimas.
2. Advokatų profesinės etikos samprata ir prigimtis. Etikos vaidmuo advokatų veikloje. Advokatų profesinės etikos ir veiklos principai (advokatų veiklos laisvė ir nepriklausomumas, advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga konkurencija, advokatų veiklos teisėtumas, kliento paslapties neatskleidimas, lojalumas klientui ir interesų konflikto vengimas, kt.), jų turinys ir įgyvendinimas.
3. Lietuvos advokatų etikos kodeksas.
4. Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas.
5. Advokato teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo sąlygos ir tvarka. Advokato veikla. Advokato nepriekaištinga reputacija. Pripažinimo advokatu tvarka ir reikalavimai. Sprendimo pripažinti asmenį advokatu panaikinimas. Teisė verstis advokato praktika. Įrašymas į praktikuojančių advokatų sąrašą. Išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.
6. Advokatų veiklos formos, jų ypatumai. Individualios advokatų veiklos sąlygos. Advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais, neįsteigiant juridinio asmens, veiklos sąlygos. Advokatų veikla įsteigiant juridinį asmenį. Advokatų veiklos formos keitimo sąlygos ir tvarka.
7. Advokato darbo vietos samprata. Advokato darbo vietai keliami reikalavimai. Advokato darbo vietos registravimas. Advokatų veikloje naudojamų pavadinimų registravimas. Advokatų veikloje naudojami dokumentai. Advokatų (advokatų profesinės bendrijos) veiklos finansinė apskaita, apskaitos dokumentai.
8. Advokato padėjėjo samprata. Advokato padėjėjo teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo sąlygos ir tvarka. Advokato padėjėjų praktikos atlikimo tvarka. Advokato padėjėjų veiklos ypatumai. Praktikos vadovo vaidmuo, pareigos ir atsakomybė advokato padėjėjų praktikos laikotarpiu. Vadovavimo advokato padėjėjų praktikai reikalavimai ir tvarka.
9. Advokatų ir advokatų padėjėjų atsakomybė. Advokatų ir advokatų padėjėjų drausminės atsakomybės specifika. Advokatų drausmės bylos iškėlimo ir nagrinėjimo tvarka. Advokatų drausminės atsakomybės praktika.
10. Advokatų profesinės teisės ir pareigos. Advokatų funkcijos. Advokatų veiklos apribojimai. Advokatų veiklos garantijos. Advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.
11. Advokatų profesinė civilinė atsakomybė. Advokato ar advokatų profesinės bendrijos profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimas. Prašymų (skundų) dėl vartojimo teisinių paslaugų sutarčių sąlygų nesąžiningumo nagrinėjimas.
12. Susitarimo dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) samprata. Teisinių paslaugų sutarties teisinis kvalifikavimas. Teisinių paslaugų sutarties sąlygos, jos sudarymo reikalavimai ir tvarka. Advokato įgalinimų įforminimas. Atsisakymas sudaryti teisinių paslaugų sutartį. Teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarties atribojimas. Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo specifika.
13. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema. Advokato vieta valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje. Advokatų teikiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos rūšys. Advokatų paskyrimo teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą sąlygos ir tvarka.
14. Užmokestis už advokatų teikiamą teisinę pagalbą. Advokatų išlaidų apmokėjimas. Užmokestis už advokatų teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Bylinėjimosi išlaidas bei jų priteisimą reglamentuojančių teisės aktų taikymas advokatų veikloje. Advokatų depozitinės sąskaitos naudojimo sąlygos ir tvarka.
15. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai. Asmens duomenų apsauga advokatų veikloje ir Lietuvos advokatūroje.
16. Advokatų veiklos reklama. Advokatų santykiai su socialinėmis medijomis. Elektroninių ryšių technologijų naudojimas advokatų veikloje.
17. Advokatų socialinis draudimas. Advokatų sveikatos draudimas. Pajamų mokesčio taikymas advokatams. Pridėtinės vertės mokesčio taikymas advokatams. Advokato kaip draudėjo ir mokesčių mokėtojo prievolės.
18. Advokatų savivalda. Lietuvos advokatūros funkcijos, organai ir sprendimai. Advokatų susirinkimas (konferencija), jo sušaukimo tvarka, kompetencija. Lietuvos advokatūros advokatų taryba, jos sudėtis, funkcijos. Advokatų tarybos pirmininkas, jo rinkimas, kompetencija. Advokatų garbės teismas, jo sudėtis, funkcijos. Advokatų revizijos komisija, jos sudėtis, funkcijos. Lietuvos advokatūros komitetai, jų funkcijos ir veikla. Aktualūs Lietuvos advokatūros organų sprendimai, reglamentuojantys advokatų veiklą ir profesinę etiką.
19. Lietuvos advokatūros įstatai. Advokatūros ženklas, apdovanojimo ženklai ir regalijos. Advokato statuso simboliai. Advokatūros tradicijos ir papročiai.
20. Lietuvos advokatūros lėšos. Advokatų ir advokatų padėjėjų įmokos ir mokėjimai Lietuvos advokatūros reikmėms.
21. Tarptautinės organizacijos, atstovaujančios advokatų interesams. Tarptautinė advokatų asociacija (International Bar Association – IBA). Europos advokatūrų ir teisinių bendrijų taryba (The Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE). Lietuvos advokatūros narystė tarptautinėse organizacijose.
22. Advokatų teisė laikinai teikti paslaugas ir teisė teikti nuolatines teisines paslaugas kitoje (ne kilmės) valstybėje. Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų teisės teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje rūšys, įgyvendinimo sąlygos. Lietuvos advokato profesinio vardo suteikimo Europos Sąjungos valstybės narės teisininkui sąlygos ir tvarka.

Nuoroda į šaltinį: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23736460ace311ea8aadde924aa85003/asr
Programos teikėjas: "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
Vykdymo adresas: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-02-07 00:00:00
Renginio pabaiga: 2023-06-30 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Amžėjimo prevencija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Programa yra skirta suaugusiesiems, besidomintiems sveika gyvensena, norintiems įgyti daugiau žinių ir pritaikyti jas savo ir kitų žmonių gyvensenai gerinti. Programos medžiaga gali būti naudinga specialistams, dirbantiems su senyvo amžiaus žmonėmis. Mokymo programoje pateikiamos svarbiausios liguisto senėjimo atsiradimo priežastys ir pateikiamos strategijos kaip to išvengti.
Sėkminga sveikatos stiprinimo veikla neįmanoma be sveikatos mokymo. Sveikatos mokymas yra sudėtinė sveikatos stiprinimo dalis, pagrindinė ligų prevencijos priemonė, kuri, pagal Franklin Apfel, tokia pat galinga, kaip ir chirurgo skalpelis. Tai mokslas ir menas ir, pasak Paul Ramsden, viena maloniausių ir labiausiai jaudinančių žmogaus veiklos formų (kai jis vykdomas gerai) ir viena labiausiai žeminančių bei nuobodžiausių (kai jis yra netikęs).
Programos teikėjas: VšĮ Mindify
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Tauralaukio g. 16C
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: VšĮ Mindify
Vykdymo adresas: Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.
Renginio pradžia: 2022-03-01 08:00:00
Renginio pabaiga: 2025-02-28 08:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Pavadinimas:

Anestezija ir intesyvioji slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: DALYVIAI: Bendrosios praktikos slaugytojai ir akušeriai.
Programos aprašymas:
Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programos tikslas - parengti kompetentingą anestezijos ir intensyviosios slaugos slaugytoją, gebantį teikti anestezijos ir intensyviosios slaugos paslaugas.
Kompetencijos:
- organizuoti darbą anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose;
- valdyti medicinos prietaisus, skirtus anestezijai atlikti, pacientų gyvybinėms funkcijoms stebėti;
- asistuoti bendrajai ir regioninei anestezijai, spręsti pooperacines problemas;
- teikti skubiąją medicinos pagalbą ūmių būklių metu, gaivinti ir slaugyti kritinių būklių metu.
Turinys
Anestezija - 80 val.
Intensyvioji slauga - 80 val.
Praktinis mokymas - 800 val.
Iš viso: 960 val.
Sėkmingai baigę programą, dalyviai įgis anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.
Programos teikėjas: Šiaulių valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Šiauliai, Aušros al. 40
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai
Renginio pradžia: 2023-01-04 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-06-18 00:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Anglų k. kursai suaugusiems (B1)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: pradiniai komunikavimo anglų k. gebėjimai
Programos aprašymas:
Anglų kalbos kursai suaugusiems (B1), skirti tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, išmokti taisyklingai vartoti kalbos struktūras, praplėsti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, išmokti komunikuoti anglų kalba, drąsiai išreiškiant savo požiūrį diskusijoje, pateikiant nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Gautas žinias pritaikyti bendraujant, įvairiose kasdieninėse situacijose, darbinėje veikloje, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus. Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Intermediate, skirtą suaugusiųjų mokymui. Baigę programą dalyviai patobulins savo komunikavimo anglų k. kompetenciją, įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Darbo formos: kalbėjimas, skaitymas, klausymas, vertimas, savarankiškas darbas, darbas grupėse, porose.
Programos apimtis – 60 val. (10 val. teorijos, 30 val. praktikos, 20 val. savarankiško darbo).
Programos teikėjas: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Molėtai, P. Cvirkos g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Molėtų r. sav.
Vykdančioji institucija: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Vilniaus g. 44, Molėtai
Renginio pradžia: 2022-09-19 17:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-22 20:00:00
Renginio savivaldybė: Molėtų r. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalba, A1

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Būti pilnamečiu
Programos aprašymas:
Elementary lygis, tai antroji kalbos mokėjimo pakopa, leidžianti žmogui laisviau naudoti anglų kalbą, suprasti pašnekovą, rašyti paprastus tekstus. Tokio lygio kursų dalyvis gali sklandžiau skaityti ir rašyti, formuluoti nesudėtingus sakinius, užduoti klausimus bei atsakyti į juos. Taip pat žino keletą laikų, sakinių formavimą ir klausimų struktūrą. Esant poreikiui, gali susikalbėti paprastose situacijose, tačiau tam tikromis temomis bendrauti nėra pasirengęs. Norėdamas lengviau, reikšti savo mintis, kalbėti aktualiomis temomis, studentas turi pildyti savo žodyną (žinoti daugiau terminų, naudoti įvairesnius apibūdinimus, frazes), kalbėti sudėtingesniais sakiniais bei laisviau reikšti mintis bendraujant su užsieniečiais. Nuosekliai lavinami visi keturi anglų kalbos mokymuisi reikalingi įgūdžiai: skaitymas ir rašymas, klausymas ir kalbėjimas. Įtvirtinami tarimo susiformavę įgūdžiai, mokoma pagrindinių anglų kalbos gramatikos taisyklių. Baigusieji šį kursą, asmuo laisvai moka apibūdinti savo aplinką ir buitį, lengvai supranta ir atsakinėja į klausimus, susijusius su gyvenimu, tačiau dar kalba lėtai.
Programos teikėjas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Šiauliai, Pakalnės g. 6A
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Vykdymo adresas: Pakalnės g. 6A, Šiauliai
Renginio pradžia: 2022-03-17 17:00:00
Renginio pabaiga: 2025-06-24 19:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos kursai pradedantiesiems

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos aprašymas:
Programa skirta 19-70 metų suaugusiems asmenims bendravimo įgūdžių lavinimui, kad mokiniai gebėtų bendrauti kasdienėmis temomis išvykę į užsienį ar bendraudami su kitataučiais.
Į programą bus skatinami aktyviai įsijungti vyresnio amžiaus žmonės, kad jie įgytų kalbos pagrindus ir patobulintų bendravimo įgūdžius, skirtus bendravimui įvairiomis laisvalaikio ir kasdienėmis buitinėmis temomis; gebėtų bendrauti (paklausti/ atsakyti į klausimus, priimti ir perduoti informaciją) įšvykę į užsienį. Sugebėjimas suprasti daugiau negu vieną kalbą ir jomis bendrauti, jau dabar būdingas daugumai žmonių pasaulyje, yra pageidautinas visų Europos piliečių bruožas. Kitų kalbų mokymasis ir kalbėjimas jomis mus skatina ir gerina gimtosios kalbos mokėjimą, suteikia galimybių naudotis laisve dirbti ar mokytis kitoje valstybėje narėje.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras
Programos teikėjo adresas: Visaginas, Sedulinos al. 49
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras
Vykdymo adresas: Sedulinos al. 49, Visaginas
Renginio pradžia: 2022-05-03 17:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-31 19:15:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A2)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Anglų kalbos mokytojas
Programos reikalavimai: Specialaus pasiruošimo nereikia
Programos aprašymas:
Ši anglų kalbos programa skirta plėtoti anglų kalbos žinias ir siekti, kad kursų pabaigoje dalyviai gebėtų suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, jausmus ir emocijas, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Gebėtų komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis gebėtų papasakoti apie savo gyvenimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius. Suprastų trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę. Gebėtų skaityti labai trumpus paprastus tekstus ir rastų specifinę, nuspėjamą informaciją kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose. Gebėtų vesti dialogą trumpais sakiniais buitinėmis temomis.
Programos teikėjas: Joniškio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Joniškis, Melioratorių a. 14-2
Programos teikėjo savivaldybė: Joniškio r. sav.
Vykdančioji institucija: Joniškio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Medžiotojų g. 2, Joniškis
Renginio pradžia: 2022-09-06 17:00:00
Renginio pabaiga: 2025-09-05 17:00:00
Renginio savivaldybė: Joniškio r. sav.
Pavadinimas:

Animacijos neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Animatorių poreikis sparčiai auga, o rasti gerą specialistą yra itin sunku. Dėl šios priežasties tai yra viena iš perspektyviausių meninių sričių IT sektoriuje. Vis didėjanti rinka ir besikeičiantys informacijos sklaidos būdai diktuoja tik vieną – vis labiau ir labiau reikia žmonių gebančių valdyti vizualinę medžiagą ir sukurti efektyvią istoriją. 2D ir 3D animacija – neabejotinai teisingas pasirinkimas. Tikslas - paruošti asmenį, gebantį dirbti su animacijos kūrimo programomis bei įrankiais, sugebantį valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, galintį prisitaikyti prie pastoviai besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Uždaviniai - siekiama supažindinti su Adobe After Effects ir/arba Autodesk Maya, 2D ir 3D animacijos principais, arba Maxon Cinema 4D, arba su kitomis panašų funkcionalumą turinčiomis programomis. Supažindinti su personažų animacija, vaizdo klipų struktūros principais, bei garso technologijomis. Visa tai pasiekti dirbant su nedideliais, bet realiais projektais
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas
Renginio pradžia: 2022-10-01 00:00:00
Renginio pabaiga: 2023-09-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Animacijos neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Animatorių poreikis sparčiai auga, o rasti gerą specialistą yra itin sunku. Dėl šios priežasties tai yra viena iš perspektyviausių meninių sričių IT sektoriuje. Vis didėjanti rinka ir besikeičiantys informacijos sklaidos būdai diktuoja tik vieną – vis labiau ir labiau reikia žmonių gebančių valdyti vizualinę medžiagą ir sukurti efektyvią istoriją. 2D ir 3D animacija – neabejotinai teisingas pasirinkimas. Tikslas - paruošti asmenį, gebantį dirbti su animacijos kūrimo programomis bei įrankiais, sugebantį valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, galintį prisitaikyti prie pastoviai besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Uždaviniai - siekiama supažindinti su Adobe After Effects ir/arba Autodesk Maya, 2D ir 3D animacijos principais, arba Maxon Cinema 4D, arba su kitomis panašų funkcionalumą turinčiomis programomis. Supažindinti su personažų animacija, vaizdo klipų struktūros principais, bei garso technologijomis. Visa tai pasiekti dirbant su nedideliais, bet realiais projektais
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2022-10-01 00:00:00
Renginio pabaiga: 2023-09-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Animacijos neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Animatorių poreikis sparčiai auga, o rasti gerą specialistą yra itin sunku. Dėl šios priežasties tai yra viena iš perspektyviausių meninių sričių IT sektoriuje. Vis didėjanti rinka ir besikeičiantys informacijos sklaidos būdai diktuoja tik vieną – vis labiau ir labiau reikia žmonių gebančių valdyti vizualinę medžiagą ir sukurti efektyvią istoriją. 2D ir 3D animacija – neabejotinai teisingas pasirinkimas. Tikslas - paruošti asmenį, gebantį dirbti su animacijos kūrimo programomis bei įrankiais, sugebantį valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, galintį prisitaikyti prie pastoviai besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Uždaviniai - siekiama supažindinti su Adobe After Effects ir/arba Autodesk Maya, 2D ir 3D animacijos principais, arba Maxon Cinema 4D, arba su kitomis panašų funkcionalumą turinčiomis programomis. Supažindinti su personažų animacija, vaizdo klipų struktūros principais, bei garso technologijomis. Visa tai pasiekti dirbant su nedideliais, bet realiais projektais
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 17, Vilnius
Renginio pradžia: 2022-10-01 00:00:00
Renginio pabaiga: 2023-09-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: Jaunystės g. 2, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyva delyro diagnostika ir slauga

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Bendrosios praktikos slaugytojas
Programos reikalavimai: Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams (visos specialiszacijos), išplėtinės praktikos slaugytojams, dirbantiems ligoninėse, teikiant slaugos paslaugas namuose.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būsenos metu.
Programos teikėjas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos valstybinė kolegija
Vykdymo adresas: K. Donelaičio g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2021-10-18 09:00:00
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.