Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu studijuotiStudijų krypties grupė: Fiziniai mokslai (30) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: Aplinkotyra (4)
Programa:

Aplinkosaugos organizavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje, radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6211CX016
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programos tikslas yra plėtoti žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus aplinkos specialistui atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės apibūdinti pagrindinius natūralius ir antropogeninius aplinkos komponentus, jų sąveiką ir antropogeninį poveikį aplinkai;
• Gebės taikyti fundamentines ir integruotas aplinkosaugos ir darnumo žinias, įvairius teorinius ir analitinius metodus, aiškinant poveikį aplinkai, jo veiksnius bei siūlant sprendimus įvairaus masto aplinkos problemoms spręsti;
• Gebės naudoti fundamentinę ir inovatyvią aplinkos tyrimų įrangą ir analitinę programinę įrangą aplinkos duomenims rinkti, apdoroti ir analizuoti;
• Gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus aplinkos stebėjimui ir aplinkos būklės bei jos pokyčių, kuriuos lemia antropogeninė veikla, vertinimui;
• Gebės analizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius aplinkos ir klimato pokyčių duomenis bei tendencijas, nustatyti jų priežastis ir suformuluoti aplinkos tyrimų išvadas;
• Gebės kritiškai vertinti įvairių šaltinių duomenis apie aplinką, siekiant įvertinti ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei ir pasirinkti tinkamus darnumu pagrįstus politinius, administracinius, ekonominius ir techninius poveikio aplinkai mažinimo būdus;
• Gebės atlikti statistinę, geoinformacinę duomenų analizę ir multidisciplininių duomenų modeliavimą aplinkos problemoms įvertinti ir valdyti;
• Gebės suplanuoti ir atlikti duomenų ir dokumentų analize pagrįstus, lauko bei laboratorinius aplinkos tyrimus, naudojant profesines žinias ir tinkamus metodus poveikiui aplinkai ir visuomenei įvertinti;
• Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene aplinkosaugos ir darnumo temomis bei priimamų sprendimų klausimais, atsižvelgiant į teisinius dokumentus, profesinę etiką, asmeninę ir profesinę atsakomybę ir įtraukiant suinteresuotųjų šalių poreikius ir nuomones;
• Gebės dirbti individualiai ir komandose, ieškant ir analizuojant informaciją aplinkos ir darnumo klausimais, formuluojant ir pateikiant išvadas tikslinei ir netikslinei auditorijai;
• Gebės efektyviai atlikti individualų darbą, paskirstant laiką ir išteklius, bei komunikuojant rezultatus žodžiu ir raštu, nuolat plėtojant profesinius įgūdžius;
• Gebės kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę veiklą ir priimtus sprendimus, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, idėjų generavimas, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, kursiniai darbai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa apima 240 ECTS kreditų, įskaitant teorinius studijų dalykus, lauko praktikas, tiriamuosius kursinius darbus ir baigiamąjį darbą. Programos turinys yra paskirstoma per 4 studijų metus (8 semestrus). Programą sudaro dvi dalys: bendrojo universitetinio išsilavinimo dalis, kurią sudaro 56 kreditai, ir specialybės dalis, kurią sudaro 184 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis iš šių pasirenkamųjų studijų dalykų: Biochemija, Gyvūnų ekologija, Geofizika, Geomorfologija, Ląstelės biologija, Biogeografija ir bendrieji universitetiniai pasirenkami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa yra orientuota į aplinkos aspektus, tarpdiscipliniškumą, praktinius įgūdžius, mokslinius tyrimus ir profesinę veiklą, susijusią su aplinkos apsaugos klausimais ir jų valdymu. Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų programos dalį sudaro teoriniai ir praktiniai dalykai, konkrečiai susiję su studijų programa (C grupė), bei baigiamasis darbas (15 ECTS) ir praktika (16 ECTS).
Bendrieji universitetiniai dalykai leidžia studentams įgyti platų pagrindinį išsilavinimą dėl unikalios VDU liberalių studijų sistemos (artes liberales), ugdyti atvirumą pasauliui, liberalios minties sklaidą ir aukštą studijų kokybę. VDU artes liberales sistema suteikia galimybę gilinti studentų žinias pasirinktomis temomis, taip užtikrinant studijų lankstumą ir individualizavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauro studijų programos absolventai gali toliau studijuoti aplinkotyros krypties magistratūroje arba pradėti profesinę veiklą. Programos absolventai gali dirbti aplinkos apsaugos specialistais tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose, įmonėse, agentūrose ir jų padaliniuose, taip pat konsultantais įmonėse aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6121CX013
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkosauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkosauga bakalauro studijų programos tikslas yra rengti kvalifikuotus aplinkotyros ir aplinkosaugos specialistus, turinčius plačias teorines žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais fizinių mokslų, gyvybės mokslų ir gamtotvarkos srityse bei gebėjimų jas integruotai taikyti aplinkotyroje ir aplinkosaugoje, dirbant Lietuvos įstaigose ir įmonėse bei tęsiant studijas magistrantūroje; įgijus tarpdisciplininių kompetencijų, gebančius konstruktyviai dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros politiką aplinkosaugoje.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės savarankiškai gilinti žinias ir naudotis naujausiais mokslo pasiekimais, planuoti ir organizuoti savo mokymąsi ir savarankiškų užduočių vykdymą;
• Gebės surinkti ir analizuoti mokslinę ir techninę literatūrą, naudotis šiuolaikiniais informacijos šaltiniais;
• Gebės susieti ir efektyviai panaudoti įgytas žinias, interpretuoti turimus duomenis savo specialybėje užsibrėžtiems tikslams pasiekti;
• Gebės dirbti savo srities ir tarpdisciplininėje grupėje, siūlyti sprendimus ir juos realizuoti;
• Gebės suprasti specialybės literatūrą anglų kalba, keistis informacija žodžiu ir raštu su savo srities specialistais;
• Gebės kritiškai vertinti informaciją viešojoje erdvėje, palyginti informaciją, gautą iš skirtingų šaltinių, gebės argumentuotai diskutuoti su kolegomis;
• Išsiugdys tarpdisciplininį mąstymą ir gebės integruotai taikyti keleto krypčių bazines žinias aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių gyvybės mokslų (biologijos ir ekologijos) žinių, gebės jas tinkamai taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių, fizinių (chemijos, fizikos, geomokslų) mokslų žinių ir gebės jas taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti
• Įgis gamtinių resursų, projektų ir verslo vadybos žinių ir gebės jas taikyti planuojant ir įgyvendinant aplinkosauginės veiklos strategijas ir projektus;
• Žinos ir gebės analizuoti pokyčių aplinkoje priežastis ir pasekmes;
• Žinos bei gebės identifikuoti pavojingų veiksnių poveikio sukeliamą žalą aplinkai;
• Gebės pasiūlyti tinkamus praktinius, mokslo žiniomis grįstus, lokalių, regioninių aplinkosaugos problemų sprendimus;
• Gebės dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros principus aplinkosaugoje;
• Žinos ir gebės analizuoti bei taikyti aplinkosauginius teisės dokumentus ir normatyvus praktinėje aplinkosaugoje;
• Gebės parinkti tinkamus metodus ir atlikti pagrindines standartines metodines procedūras laboratorijoje ir gamtinėje aplinkoje;
• Gebės dirbti su pagrindine aplinkos tyrimų įranga ir specializuotomis kompiuterinėmis programomis;
• Gebės gautus tyrimo duomenis tinkamai susisteminti ir analizuoti naudojantis statistiniais metodais;
• Gebės planuoti ir atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• Gebės kritiškai analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimo duomenis bei juos pristatyti ir apginti specialistų ir ne specialistų auditorijoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, profesinės praktikos (savi)refleksija, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa susideda iš studijų krypties dalykų paskaitų, seminarų ir praktikos darbų ir praktikų. Krypties dalykams skirta 190 kreditų, juos apima bazines žinias suteikiantys dalykai (Matematinės statistikos metodai Gamtos moksluose, Bendroji ir analizinė chemija, Organinė chemija, Biochemija, Fizika), geomokslų dalykai (Aplinkos geosistemos, Bendroji geologija, Hidrologijos pagrindai, Meteorologijos pagrindai, GIS pagrindai, Bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio geografija, Hidrogeologijos pagrindai), gyvybės mokslų dalykai (Bendroji biologija, Aplinkos bioįvairovė, Aplinkos mikrobiologija, Ekologijos pagrindai, Ekosistemų ekologija, Aerobiologija), taikomojo pobūdžio tarpdisciplininiai dalykai (Aplinkotyros ir aplinkosaugos pagrindai, Pedologija, Agroekologija, Ekotoksikologija, Aplinkos tvarkybos technologijos), praktikos (Aplinkotyros praktika, Profesinė praktika), aplinkos ir aplinkosaugos vadybos dalykai (Projektų valdymas ir aplinkosauginė procesų vadyba, Aplinkos ekonomika, Aplinkosaugos etika ir teisė, Gamtotvarka ir ekosistemų vadyba, Poveikis aplinkai ir aplinkos monitoringas, Saugomos teritorijos, Verslo pagrindai) ir baigiamasis darbas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis tris iš devynių pasirenkamųjų dalykų (Aplinkos bioindikacija, Aplinkos modeliavimo pagrindai, Miškotvarka ir želdinų planavimas, Molekulinė biologija, Radioekologija, Klimato kaitos valdymas, Kraštovaizdžio ekologinis planavimas, Žmogaus ekologija, Taikomieji Žemės stebėjimai iš kosmoso) skiriama 15 kreditų, BUS dalykams – 15 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa grindžiama kompleksiniu geoekologiniu požiūriu, t.y., formuojama iš gamtinės aplinkos komponentų pažinimui ir jų tarpusavio ryšių supratimui reikalingų žinių bei aplinkosauginių nuostatų. Nuostatos pateikiamos per dalykus, apimančius gamtonaudos ir aplinkosaugos sampratas bei jų tarpusavio ryšius. Išskirtinis bruožas, ją išskiriantis iš kitų panašių programų, yra kraštovaizdinio požiūrio integravimas. Tai atsiskleidžia per dirvožemio, agroekologijos bei kraštovaizdžio mokslų integravimą į programą. Per šią integraciją studentams bus ugdomas kompleksinis požiūris į gamtonaudą ir aplinkosaugą, jį grindžiant giliomis tarpdisciplininėmis žiniomis apie agro-, miško-, ir kitų ekosistemų funkcionavimą ir tarpusavio ryšius. Bus ugdomi gebėjimai aplinkosauginius sprendimus (pvz., agrarinėse teritorijose) priimti atsižvelgiant į aplinkos tvarumą ir geoekologinį potencialą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti valstybės valdymo bei savivaldos institucijose ar jų padaliniuose, atsakinguose už aplinkosaugą, aplinkotyrą, aplinkos išteklių naudojimą (Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijose, regioniniuose departamentuose, tyrimų centruose, kontrolės laboratorijose, savivaldybių Aplinkos apsaugos skyriuose), mokymo ir mokslo institucijose, aplinkosaugos projektavimo ir konsultavimo kompanijose, PAV rengimo grupėse, įmonių, žemės ūkio bendrovių, organizacijų aplinkos apsaugos skyriuose, taip pat nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose. Absolventai įgis pagrindų vystyti savo privatų verslą aplinkotvarkos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkosaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje (artimiausios magistrinių studijų kryptys Lietuvoje – Aplinkotyra (VU, VDU), Biologija (VU), Geologija (VU), Gamtinė geografija (VU), Gamtinių sistemų valdymas (VU Šiaulių akademija), Visuomeninė geografija (VU, KU), Gamtos išteklių ekologija (VDU), Aplinkos inžinerija (VGTU, KTU) ir vėliau doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6121CX018
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos aplinkotyros ir aplinkotvarkos išsilavinimą turinčius specialistus, suteikiant gebėjimų, reikalingų studijoms doktorantūroje, taip pat darbui švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse su aplinkosauginėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti karjeros įvairiose vyriausybinėse aplinkosaugos ūkio sektoriaus (valstybiniame, savivaldos institucijų lygmenyje) įstaigose, vystyti savo aplinkotvarkinį verslą. Parengti specialistai turi gebėti spręsti esamas ir naujai atsirandančias aplinkosaugines problemas.
Studijų rezultatai:
Programos siekiniai atspindi magistro kvalifikacinio laipsnio reikalavimus:
1) išplėsti ir pagilinti studijuojančiųjų aplinkotyrą ir aplinkotvarką kompetenciją;
2) suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemų supratimui ir sprendimui;
3) išugdyti gebėjimus dirbti mokslinį darbą;
4) ugdyti konstruktyvų sisteminį mąstymą, perspektyvinį projektinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės jausmą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: Aplinkos chemija, Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba, Aplinkos tarša ir prevencija, Kompiuterinės programos aplinkotyroje, Statistika aplinkotyroje, Aplinkos taršos tyrimai, Geologinės aplinkos būklės vertinimas, Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas, Atkuriamoji ekologija, Aplinkosaugos normatyvai, Aplinkotyra, Aplinkos hidrogeologija, Aplinkosaugos politika. Praktikos: mokslinio darbo projektai (praktikos) mokslo ir studijų bei verslo institucijų tiriamosiose laboratorijose.
Magistro baigiamasis darbas.
Profesinės veiklos galimybės:
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro studijų absolventai gali dirbti Aplinkos apsaugos, žemės ūkio srities valstybinio administravimo, aplinkos apsaugos ir sveikatos mokslų tyrimų institucijose, visuomeninėse organizacijose, Lietuvos ir tarptautinės verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus magistro studijas toliau galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas (trečios pakopos) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6211CX011
Priėmimo metai: 2022
Studijų kryptis: Chemija (9)
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bakalauro studijų programos pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija", "Neorganinė chemija", "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Polimerų chemija", "Biochemija", "Koloidų chemija", "Kristalų chemija", "Kvantinė chemija".
Programoje yra numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 2 mėnesiai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX001
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Pagrindiniai studijų programos studijų dalykai: "Cheminė kinetika", "Neorganinės chemijos rinktiniai skyriai", ‚Organinių reakcijų mechanizmai", "Polimerizacijos reakcijų mechanizmai".
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX003
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Cheminė analizė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas:
Įgyti teorinių žinių medžiagų savybėms aiškinti, remiantis bendraisiais chemijos principais, įgyti praktinių įgūdžių dirbti individualiai ir komandoje, reikalingų darbui chemijos laboratorijoje ir su chemija susijusiose srityse, atlikti cheminę ir/ar biocheminę analizę, užtikrinti jos kokybę ir interpretuoti cheminę informaciją, įgyti gebėjimų bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, pateikti tyrimo rezultatus specialistų ir nespecialistų auditorijai, tobulinti savo profesionalumą ir bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius;
2. Surasti ir taikyti chemijos mokslinę ir informacinę literatūrą savo veikloje;
3. Pristatyti cheminio eksperimento ar tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir nespecialistų auditorijai;
4. Planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
5. Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
6. Vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
7. Bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
8. Demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai ir visuomenei;
9. Tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas;
10. Taikyti kvantinės mechanikos principus, apibūdinant atomų bei molekulių struktūrą ir savybes;
11. Nagrinėti neorganinių ir organinių junginių struktūrą, prigimtį, savybes ir svarbiausius jų tyrimo metodus;
12. Charakterizuoti pagrindinius neorganinių, organinių ir biologiškai aktyvių medžiagų cheminių reakcijų tipus ir svarbiausius jų bruožus;
13. Taikyti termodinamikos ir kinetikos principus cheminiams procesams ir reakcijoms apibūdinti;
14. Taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminių medžiagų tyrimams;
15. Taikyti žinias apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus praktinėje veikloje;
16. Valdyti standartinę laboratorinę įrangą ir prietaisus, užtikrinti saugias darbo sąlygas;
17. Saugiai dirbti chemijos laboratorijoje su cheminėmis medžiagomis ir elgtis pagal darbo saugos reikalavimus;
18. Pasirinkti tinkamą metodą cheminių junginių sintezei ar analizei atlikti;
19. Parinkti cheminei analizei reikalingas medžiagas ir priemones;
20. Paimti reprezentacinius ėminius, paruošti bandinius cheminei analizei;
21. Patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
22. Interpretuoti laboratorinių matavimų duomenis, juos sistemiškai dokumentuoti;
23. Planuoti chemijos laboratorijos veiklą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius;
24. Spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
25. Statistiškai apdoroti duomenis ir vertinti cheminės analizės rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kr.): Specialybės kalba; Profesinė užsienio kalba; Tyrimų metodologija; Filosofija.
Studijų krypties dalykai (121 kr.): Laboratorinių tyrimų pagrindai; Bendroji ir neorganinė chemija; Informacinės technologijos; Žmogaus sauga; Matematika ir statistika; Taikomoji fizika; Analizinė chemija; Fizikinė chemija; Laboratorijų veikla; Organinė chemija; Chromatografinė analizė; Spektrinė analizė; Verslo ekonomika ir vadyba; Elektrocheminė analizė.
Praktikos (35 kr.): Neorganinė sintezė; Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika; Specializacijos; Baigiamoji.

Specializacijos:
Cheminiai tyrimai dalykai: Bandinių paruošimas, Aplinkos objektų analizė, Cheminės analizės kokybė, Aplinkosauga, Maisto analizė.
Biocheminiai tyrimai dalykai: Mikrobiologija, Biochemija, Biotechnologija, Biocheminės analizės metodai, Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas.
Studento pasirinkimai:
Cheminė technologija; Žalioji chemija; Polimerų chemija; Standartizacija ir metrologija; Anglų kalba pažengusiems; Bendravimo psichologija; Projektų valdymas; Kūno kultūra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Cheminės analizės specialistai kitose Lietuvos kolegijose nėra rengiami.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Institucijos pavadinimas: Vilniaus kolegija
Institucijos adresas: Vilnius, Saltoniškių g. 58-1
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6531CX001
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinias bei išugdyti tyrimų įgūdžius, reikalingus dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba demonstruoti chemijos ir giminingų mokslų sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti chemijos, biologijos ir farmacijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba vertinti naujausius chemijos ir giminingų mokslo sričių pasiekimus vaistų ir jų formų kūrimo, tyrimų ir taikymo kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą mokslinę, informacinę ir reglamentinę literatūrą.
B2 Geba planuoti eksperimentinius tyrimus ir analizuoti bei kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus taikant kompiuterines technologijas.
B3 Geba parengti tiriamojo mokslinio darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui medicininės chemijos srityje.
B4 Geba analizuoti ir vertinti naujovių diegimui reikalingus chemijos, biologijos ar farmacijos tyrimų duomenis.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba saugiai naudotis sudėtinga ar nestandartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais cheminių junginių sintezei, biologiškai aktyvių junginių išskyrimui iš augalinių žaliavų, struktūros nustatymui, grynumo įvertinimui ar kiekybinės analizės procedūroms.
C2 Geba vykdyti vaistinių medžiagų ar farmacinių formų biologinius, mikrobiologinius ar biofarmacinius ir vaistų kokybės tyrimus.
C3 Geba vykdyti vaistinių augalinių žaliavų, fitopreparatų fitocheminius tyrimus.
C4 Geba numatyti pagrindinių vaistų grupių poveikį pagal veikimo mechanizmą bei prognozuoti vaisto-taikinio sąveikos dėsningumus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, mąstyti sistemingai, analitiškai.
E2 Remiantis medicininės chemijos žiniomis geba priimti inovatyvius sprendimus ir diegti naujoves.
E3 Geba dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai organinės chemijos skyriai,
Organinių junginių spektroskopija,
Analitinė ir preparatinė chromatografija,
Vaistų kūrimas,
Ląstelės biologija,
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai,
Farmakognozija ir farmacinė chemija,
Farmakologija,
Molekulinė biologija,
Gamtinės kilmės bioaktyvių medžiagų gavyba,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Biomedicininės chemijos kryptis:
Molekulinė imunologija,
Molekulinė mikrobiologija,
Bendroji ir molekulinė patologija,
Vaistų technologija.
Sintetinės medicininės chemijos kryptis:
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Heterociklinių junginių chemija,
Organinių reakcijų mechanizmai,
Vaistinių medžiagų sintezė.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2021-09-16
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinias bei išugdyti tyrimų įgūdžius, reikalingus dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba demonstruoti chemijos ir giminingų mokslų sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti chemijos, biologijos ir farmacijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba vertinti naujausius chemijos ir giminingų mokslo sričių pasiekimus vaistų ir jų formų kūrimo, tyrimų ir taikymo kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą mokslinę, informacinę ir reglamentinę literatūrą.
B2 Geba planuoti eksperimentinius tyrimus ir analizuoti bei kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus taikant kompiuterines technologijas.
B3 Geba parengti tiriamojo mokslinio darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui medicininės chemijos srityje.
B4 Geba analizuoti ir vertinti naujovių diegimui reikalingus chemijos, biologijos ar farmacijos tyrimų duomenis.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba saugiai naudotis sudėtinga ar nestandartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais cheminių junginių sintezei, biologiškai aktyvių junginių išskyrimui iš augalinių žaliavų, struktūros nustatymui, grynumo įvertinimui ar kiekybinės analizės procedūroms.
C2 Geba vykdyti vaistinių medžiagų ar farmacinių formų biologinius, mikrobiologinius ar biofarmacinius ir vaistų kokybės tyrimus.
C3 Geba vykdyti vaistinių augalinių žaliavų, fitopreparatų fitocheminius tyrimus.
C4 Geba numatyti pagrindinių vaistų grupių poveikį pagal veikimo mechanizmą bei prognozuoti vaisto-taikinio sąveikos dėsningumus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, mąstyti sistemingai, analitiškai.
E2 Remiantis medicininės chemijos žiniomis geba priimti inovatyvius sprendimus ir diegti naujoves.
E3 Geba dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai organinės chemijos skyriai,
Organinių junginių spektroskopija,
Analitinė ir preparatinė chromatografija,
Vaistų kūrimas,
Ląstelės biologija,
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai,
Farmakognozija ir farmacinė chemija,
Farmakologija,
Molekulinė biologija,
Gamtinės kilmės bioaktyvių medžiagų gavyba,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Biomedicininės chemijos kryptis:
Molekulinė imunologija,
Molekulinė mikrobiologija,
Bendroji ir molekulinė patologija,
Vaistų technologija.
Sintetinės medicininės chemijos kryptis:
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Heterociklinių junginių chemija,
Organinių reakcijų mechanizmai,
Vaistinių medžiagų sintezė.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2021-09-16
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Nanomedžiagų chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų programa sudaryta iš studijų krypties dalykų, gilinamųjų studijų dalykų ir bendrojo universitetinio lavinimo studijų dalykų. Būsimieji nanotechnologai ir medžiagotyrininkai studijuoja šiuos studijų krypties dalykus: bendrąją chemiją, nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų įvadą, neorganinę chemiją, analizinę chemiją, neorganinę chemiją ir nanomedžiagas, matematiką, fiziką, kvantinę chemiją, nanomedžiagų analizės metodus, fizikinę chemiją, organinę chemiją, polimerines medžiagas nanobiotechnologijose, nanobiotechnologiją, spektroskopiją, biochemiją, cheminę termodinamiką nanotechnologijose ir paviršiaus chemiją. Vykdoma profesinė praktika fakulteto laboratorijose ar kitose su chemija susijusiose įmonėse, institutuose. Praktikos trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami standartinių laboratorinių procedūrų atlikimo, laboratorinio stebėjimo, matavimo, skaičiavimo, gautų duomenų analizės ir interpretavimo, eksperimentų planavimo ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX002
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Nanomedžiagų chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanomedžiagos ir nanostruktūros: sintezė ir apibūdinimas, Medžiagotyra ir neorganinės funkcinės medžiagos, Savaiminių organizacijos principų taikymas nanostruktūrintų medžiagų sintezėje, Paviršių modifikavimas polimerinėmis nanostruktūromis, Nanotechnologijose taikomi tyrimo metodai, Organinių junginių analizės metodų taikymas medžiagotyroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX004
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti chemikus, suprantančius cheminių medžiagų sintezės ir tyrimo metodus bei principus, procesus biologinėse sistemose, susipažinusius su vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir organinių medžiagų chemijos ir technologijos principais, sugebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras ir dirbti su standartine instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu, ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas, sugebančius sekti, analizuoti bei kritiškai vertinti naujoves chemijos srityje.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba pasirinkti cheminių medžiagų sandaros ir savybių apibūdinimui tinkamą terminiją, nomenklatūrą ir matavimo vienetus.
A2 Geba apibūdinti biocheminių ir biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūrą ir chemines savybes.
A3 Geba paaiškinti žinomus cheminius reiškinius, remiantis neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių teorija ir faktais.
A4 Geba nusakyti svarbiausių chemijos pramonėje taikomų technologinių procesų esmę.
A5 Geba aprašyti funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų struktūrą ir jų pagrindinius tyrimų metodus.
A6 Geba pritaikyti neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias sprendžiant rutinines kokybines ir kiekybines funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių kūrimo ir vystymo problemas.
A7 Geba taikyti matematikos, statistikos, fizikos, informacinių technologijų žinias chemijos reiškinių skaitiniam aprašymui bei modeliavimui.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius.
B2 Geba taikyti šiuolaikinius informacijos paieškos įrankius informacijai ir duomenims rinkti ir įvertinti.
B3 Geba apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų chemijos srityse.
B4 Geba parinkti tinkamas medžiagas ir cheminių produktų kūrimo bei analizės metodikas konkrečiam tikslui pasiekti.
B5 Geba taikant teorines neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias analizuoti atliktų tyrimų rezultatus.
B6 Geba apibendrinti cheminio tyrimo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis cheminių junginių sintezės ir analizės laboratorijų standartine įranga bei prietaisais.
C2 Geba saugiai elgtis chemijos laboratorijoje pagal medžiagų saugos duomenų lapus bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
C3 Geba pritaikyti cheminių produktų kūrimo bei kokybinės ir kiekybinės analizės metodikas funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių gamybai ir charakterizavimui.
C4 Geba nagrinėti eksperimentinių tyrimų rezultatus naudojantis kompiuterinėmis programomis.
C5 Geba patikimai atlikti cheminius eksperimentus ir tinkamai aprašyti standartines laboratorines procedūras.
C6 Geba parinkti chemijos problemų sprendimo būdus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba sklandžiai bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu).
D3 Geba organizuoti saugų darbą chemijos laboratorijose ir chemijos įmonėse.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba prisitaikyti prie kintančių sąlygų.
E3 Geba plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas.
E4 Geba dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo bei profesinės praktikos atlikimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinės technologijos 1,
Įvadas į taikomąją chemiją,
Matematika 1,
Neorganinė chemija 1,
Fizika 1,
Ląstelės biologija,
Matematika 2,
Neorganinė chemija 2,
Fizikinė chemija 1,
Fiziologijos ir anatomijos pagrindai,
Kompiuterinės programos chemijai,
Organinė chemija 1,
Tikimybių teorija ir statistika,
Cheminė analizė,
Fizikinė chemija 2,
Organinė chemija 2,
Polimerų chemija,
Bendroji cheminė ir biotechnologija,
Bioneorganinė chemija,
Bioorganinė chemija,
Mikrobiologija,
Procesų inžinerija 1,
Biochemija,
Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas,
Instrumentinė analizė,
Paviršiaus ir koloidų chemija,
Procesų inžinerija 2 ,
Žmogaus sauga ir toksikologija,
Semestro projektas,
Bakalauro baigiamasis projektas,
Profesinė praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos:
Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis);
Verslumo ugdymo ir ekonomikos alternatyvos:
Technologijų antreprenerystė,
Inžinerinė ekonomika,
Įmonių valdymo pagrindai,
Marketingas,
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai;
Farmacijos ir kosmetikos krypties alternatyvos:
Cheminė farmakologija,
Vaistų chemija,
Biokosmetika,
Vaistų formų technologija,
Kosmetikos preparatų chemija ir technologija;
Funkcinių medžiagų krypties alternatyvos:
Funkcinių neorganinių medžiagų chemija,
Darnioji chemija,
Funkcinių organinių medžiagų chemija,
Kristalų chemija,
Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė,
Biomedicininiai polimerai,
Dažų chemijos pagrindai,
Spalvų mokslas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijos žinių, išmano chemijos procesus ir aparatus, yra susipažinęs su farmacijos technologijomis, kosmetikos preparatų chemija bei technologija, geba atlikti junginių sintezės ir analizės darbus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti chemijos, farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos profilio įmonėse, laboratorijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties magistro studijos.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX011
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti aukštos kvalifikacijos chemikus, sukaupusius išsamių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti ir, remiantis naujausiais chemijos bei cheminės inžinerijos pasiekimais, spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, sugebančius atlikti specializuotas sintezės, analizės procedūras ir dirbti su instrumentine technika.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba apžvelgti naujausios organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba palyginti naujausius chemijos srities mokslo pasiekimus sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme.
A4 Geba integruoti naujausius organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių mokslo pasiekimus konkrečiame moksliniame tiriamajame darbe.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio darbo chemijos srityje tikslą ir uždavinius.
B2 Geba analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą chemijos srities mokslinę literatūrą.
B3 Geba kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus.
B4 Geba apibendrinti mokslinio tyrimo rezultatus taikant kompiuterines programas (informacines ir komunikacines technologijas).
B5 Geba parengti tiriamojo darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui.
B6 Geba įvertinti eksperimentinių duomenų tikslumą ir tinkamumą planuojant tolimesnį eksperimentinį tyrimą.
B7 Geba apibendrinti mokslinio tiriamojo darbo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis laboratorijų įranga bei prietaisais skirtais cheminių junginių sintezės ir analizės procedūroms.
C2 Geba saugiai dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, atsižvelgiant į duomenų saugos lapuose pateiktą informaciją.
C3 Geba parinkti chemijos laboratorijų įrangą bei prietaisus funkcinių medžiagų sintezės bei analizės procedūroms.
C4 Geba formuluoti mokslinio tyrimo chemijos srityje problemą, planuoti veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą.
C5 Geba priimti inovatyvius chemijos produktų kūrimo ir vystymo sprendimus ir įvertinti socialines ir aplinkosaugines pasekmes.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendro tikslo tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba mąstyti kūrybiškai ir veikti iniciatyviai.
E3 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai ir generuoti idėjas.
E4 Geba dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo atlikimas ir pristatymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Cheminė kinetika ir katalizė,
Organinių junginių spektroskopija,
Rinktiniai chemijos skyriai,
Skysčių ir dujų chromatografija,
Nanomedžiagų technologija,
Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Sumanių medžiagų chemija ir technologija,
Dispersinių sistemų savybės ir taikymas,
Gydomoji kosmetika,
Heterociklinių junginių chemija,
Kompiuterinė chemija,
Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos,
Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai,
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Elektrocheminiai energijos kaupikliai,
Medžiagų kristalų struktūros modeliavimas,
Medžiagų saulės energetikai sintezė,
Neorganinės dangos,
Odos baltymų chemija,
Polimerai aukštosioms technologijoms,
Polimerinių dangų chemija.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizikinės, organinės, analizinės chemijos, nanotechnologijos žinių, išmano pramoninės chemijos procesus, kompiuterinių programų taikymą chemijoje, yra įgijęs mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, geba naudotis cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir mokslinėse laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties doktorantūros studijos
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX014
Priėmimo metai: 2022
Studijų kryptis: Fizika (8) (Daugiau kitame puslapyje)
Programa:

Aukštųjų technologijų fizika ir verslas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus, lyderius, gebančius fizikines, IT ir technologines inovacijas bei sprendimus pritaikyti aukštųjų technologijų versle. Siekti, kad fizikos, IT ir technologinių žinių bei verslumo kompetencijų turintys absolventai galėtų užpildyti rinką tarp tyrimų ir verslo plėtros sričių ( pvz. perduodami ir įdiegdami aukštąsias technologijas).

Studijų rezultatai:
1. Geba inicijuoti ir vykdyti (individualiai ir/ar darbo grupėje) tyrimus, prisidedančius prie mokslinės pažangos ir gamtos, technologinių mokslų procesų pažinimo; tyrimais pagrįstų rezultatų siekimas.
2. Geba dirbti sudėtingų tyrimų komandose, suprasti savo atsakomybę, siekti bendrų tikslų.
3. Geba kūrybiškai spręsti problemas, taikyti tyrimų metodus ir siekti užsibrėžtų tikslų tiek fizikos, tiek verslo srityse.
4. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu su profesionalų ir bendro lygio auditorija, naudojant profesinę kalbą ir metodus, geba glaustai pristatyti savo veiklą, apibendrinti rezultatus.
5. Geba dirbti tarptautinėse, tarpkultūrinėse komandose, mokės atsižvelgti į skirtingus komandos narių darbo metodus, papročius ir kultūrą.
6. Geba atsakingai planuoti ir valdyti savo ir komandos laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ribotų išteklių ir laiko sąlygomis.
7. Geba veikti ir siekti savo tikslų griežtai laikantis mokslinių tyrimų (akademinės) ir verslo etikos.
8. Geba analizuoti fizikinius reiškinius (tiek natūralius, tiek technologinius) fundamentinės fizikos ir atitinkamos matematinės analizės aspektais.
9. Geba vykdyti mokslinius tyrimus fizikos ir technologijų srityse, taikyti modernius fizikinius tyrimo, technologijų ir skaitmeninio modeliavimo metodus puslaidininkių, telekomunikacijų, lazerių, bio fizikos srityse.
10. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti eksperimentinius duomenis, paklaidų ir neapibrėžtumų, patikimumo, priežastinio ryšio aspektus.
11. Geba analizuoti finansinius duomenis mikro ir makro ekonomikos aspektais.
12. Geba įvertinti technologinių pasiekimų komercinį potencialą, inovatyvumo lygį, valdyti įnovatyvių technologiškai pažangių produktų kūrimo procesą, vertinti rizikas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (50 kreditų), gilinamieji dalykai (40 kreditų): Programavimo įvadas, Cheminė technologija, Elektronikos pagrindai, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Kieto kūno elektronika, Medžiagų mokslas; verslo dalykai (50 kreditų): Vadyba, Mikroekonomika, Rinkodara, Inovacijų ir produktų vystymas, Makroekonomika, Apskaita, Projektų valdymas, Verslo teisė, Verslumas, Strateginis valdymas; pasirenkamieji dalykai (40 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (20 kreditų).

Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 6 pasirenkamuosius fizikos dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima įvairių technologijų fizikinius pagrindus, energetiką, medžiagotyrą, spektroskopiją, fotoniką, kosmoso technologijas.
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 2 pasirenkamuosius verslo krypties dalykus (po 5 kreditus).
Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra tarpdisciplininė programa, skirta rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus. Programoje derinamas fizikos, IT, technologijų bei verslo kompetencijų ugdymas, daug dėmesio skiriama naujausioms technologijoms, jų tyrimams ir taikymams praktikoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali kvalifikuotai organizuoti ir vadovauti veiklai, skirtai aukštųjų technologijų moksliniams tyrimams, technologijų, inovacijų perdavimui, diegimui, projektavimui, gamybai, ar panaudai. Šios programos absolventai gali įsilieti į globalią darbo rinką kaip aukštos kvalifikacijos (techninės pakraipos) specialistai, mokslininkai, arba susikurti sau darbo vietą, įkurdami statuolį ar kitokia šiuolaikinio verslo forma.

Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6121CX005
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Fizika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos erudicijos ir išsilavinimo absolventus, kurie studijų metu įgytų fundamentinių fizikos žinių, išmoktų kritiškai mąstyti ir kiekybiškai analizuoti gamtos reiškinius bei sukauptų pradinės mokslinio darbo patirties, atveriančios jiems galimybę tapti tiek tarptautinio lygio mokslininkais, tiek darbo rinkos lyderiais, gebančiais plėtoti fizikos mokslą, kelti ir taikyti naujas idėjas, spręsti fizikos, technologijų bei kitų sričių uždavinius Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Studijų rezultatai:
1. Išmano ir geba taikyti pagrindinės klasikinės ir kvantinės fizikos sąvokas, dėsnius ir teorijas modeliuojant, analizuojant ir aiškinant fizikinius reiškinius bei sprendžiant uždavinius, susijusius su lazerių, elementariųjų dalelių ir aukštųjų energijų fizika, energetika.
2. Geba taikyti standartinius matematinius (analizinius ir skaitinius) metodus sprendžiant fizikos ir susijusių sričių uždavinius.
3. Geba suplanuoti paprastus eksperimentinius tyrimus, naudojant standartinę įrangą, ir geba tyrimo planą įgyvendinti praktiškai ir saugiai atlikti tyrimus, laikantis pateiktų instrukcijų ir protokolų.
4. Geba taikyti pagrindinius duomenų surinkimo, analizės ir aprašymo metodus bei teorijas.
5. Geba kritiškai nagrinėti uždavinius fizikiniu požiūriu, identifikuojant dėsnius ir sąvokas, svarbias konkrečiose situacijose.
6. Geba sudaryti ir įgyvendinti problemų sprendimo planus bei vertinti rezultatų patikimumą.
7. Geba pasirinkti ir naudotis informacijos šaltiniais apie naujausius fizikos pasiekimus, atsižvelgiant į fizikinius principus, techninius bei technologinius aspektus, analizuoti pavyzdžius.
8. Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti mokslo įtaką visuomenės ir technologijų problemų sprendimui.
9. Geba laikytis bendrųjų etikos normų ir mokslinės etikos principų, atliekant paskirtas užduotis.
10. Geba įvertinti mokslinę medžiagą, glaustai, aiškiai ir argumentuotai pateikti sudėtingą informaciją žodžiu ir raštu.
11. Geba parinkti ir įgyvendinti tinkamą strategiją duotam uždaviniui išspręsti.
12. Geba organizuoti ir įvykdyti paprastą projektą dirbant individualiai ar grupėje.
13. Geba organizuoti savo mokymosi procesą naudojant įvairius informacijos šaltinius.
14. Geba įsilieti į naujas mokslo sritis prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (85 kreditai), gilinamieji fizikos dalykai (50 kreditų): Elektronikos pagrindai, Matematinio modeliavimo pagrindai, Teorinė mechanika, Bendroji chemija, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Bangų fizika, Lazerių fizika; pasirenkamieji dalykai (40 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), teisės pradmenys (5 kreditai), specialybės kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 8 pasirenkamuosius dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima sritis susijusias su lazerių fizika ir spektroskopija, elementariųjų dalelių ir didelių energijų fizika, programavimu ir kompiuterių taikymu, astrofizika, atomų teorija ir kt.

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa suteikia subalansuotą fundamentinių ir specialiųjų žinių paketą, kuris gali būti pritaikomas ne tik fundamentiniuose fizikiniuose tyrimuose, bet ir kitose įvairiausiose gamtos mokslų srityse, šiuolaikinių technologijų (pvz., informacinių, nanotechnologijų) versle. Šios programos vykdyme bendradarbiaujama su CERN, taip pat galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslo ir studijų institucijose, administracinėse ir konsultacinėse įstaigose bei verslo įmonėse, kuriose sprendžiamos teorinės ir eksperimentinės fizikos problemos, taikomos fizikos žinios.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6121CX003
Priėmimo metai: 2022
Programa:

Gyvybės ir cheminė fizika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji aplinkos ir cheminės fizikos magistrai studijuoja aplinkos fiziką, branduolinių incidentų analizę, fizikinę kinetiką, branduolinių reaktorių fiziką, cheminę fiziką, magnetinių rezonansų spektrometriją, liuminescenciją, radiacinę ekologiją, kinetinę spektrometriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos trunka 5 savaites ir vyksta mokslinėje institucijoje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6211CX005
Priėmimo metai: 2022