Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu studijuotiStudijų krypties grupė: Fiziniai mokslai (32) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: Aplinkotyra (4)
Programa:

Aplinkosaugos organizavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje, radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6211CX016
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programos tikslas yra plėtoti žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus aplinkos specialistui atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės apibūdinti pagrindinius natūralius ir antropogeninius aplinkos komponentus, jų sąveiką ir antropogeninį poveikį aplinkai;
• Gebės taikyti fundamentines ir integruotas aplinkosaugos ir darnumo žinias, įvairius teorinius ir analitinius metodus, aiškinant poveikį aplinkai, jo veiksnius bei siūlant sprendimus įvairaus masto aplinkos problemoms spręsti;
• Gebės naudoti fundamentinę ir inovatyvią aplinkos tyrimų įrangą ir analitinę programinę įrangą aplinkos duomenims rinkti, apdoroti ir analizuoti;
• Gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus aplinkos stebėjimui ir aplinkos būklės bei jos pokyčių, kuriuos lemia antropogeninė veikla, vertinimui;
• Gebės analizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius aplinkos ir klimato pokyčių duomenis bei tendencijas, nustatyti jų priežastis ir suformuluoti aplinkos tyrimų išvadas;
• Gebės kritiškai vertinti įvairių šaltinių duomenis apie aplinką, siekiant įvertinti ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei ir pasirinkti tinkamus darnumu pagrįstus politinius, administracinius, ekonominius ir techninius poveikio aplinkai mažinimo būdus;
• Gebės atlikti statistinę, geoinformacinę duomenų analizę ir multidisciplininių duomenų modeliavimą aplinkos problemoms įvertinti ir valdyti;
• Gebės suplanuoti ir atlikti duomenų ir dokumentų analize pagrįstus, lauko bei laboratorinius aplinkos tyrimus, naudojant profesines žinias ir tinkamus metodus poveikiui aplinkai ir visuomenei įvertinti;
• Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene aplinkosaugos ir darnumo temomis bei priimamų sprendimų klausimais, atsižvelgiant į teisinius dokumentus, profesinę etiką, asmeninę ir profesinę atsakomybę ir įtraukiant suinteresuotųjų šalių poreikius ir nuomones;
• Gebės dirbti individualiai ir komandose, ieškant ir analizuojant informaciją aplinkos ir darnumo klausimais, formuluojant ir pateikiant išvadas tikslinei ir netikslinei auditorijai;
• Gebės efektyviai atlikti individualų darbą, paskirstant laiką ir išteklius, bei komunikuojant rezultatus žodžiu ir raštu, nuolat plėtojant profesinius įgūdžius;
• Gebės kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę veiklą ir priimtus sprendimus, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, idėjų generavimas, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, kursiniai darbai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa apima 240 ECTS kreditų, įskaitant teorinius studijų dalykus, lauko praktikas, tiriamuosius kursinius darbus ir baigiamąjį darbą. Programos turinys yra paskirstoma per 4 studijų metus (8 semestrus). Programą sudaro dvi dalys: bendrojo universitetinio išsilavinimo dalis, kurią sudaro 56 kreditai, ir specialybės dalis, kurią sudaro 184 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis iš šių pasirenkamųjų studijų dalykų: Biochemija, Gyvūnų ekologija, Geofizika, Geomorfologija, Ląstelės biologija, Biogeografija ir bendrieji universitetiniai pasirenkami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa yra orientuota į aplinkos aspektus, tarpdiscipliniškumą, praktinius įgūdžius, mokslinius tyrimus ir profesinę veiklą, susijusią su aplinkos apsaugos klausimais ir jų valdymu. Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų programos dalį sudaro teoriniai ir praktiniai dalykai, konkrečiai susiję su studijų programa (C grupė), bei baigiamasis darbas (15 ECTS) ir praktika (16 ECTS).
Bendrieji universitetiniai dalykai leidžia studentams įgyti platų pagrindinį išsilavinimą dėl unikalios VDU liberalių studijų sistemos (artes liberales), ugdyti atvirumą pasauliui, liberalios minties sklaidą ir aukštą studijų kokybę. VDU artes liberales sistema suteikia galimybę gilinti studentų žinias pasirinktomis temomis, taip užtikrinant studijų lankstumą ir individualizavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauro studijų programos absolventai gali toliau studijuoti aplinkotyros krypties magistratūroje arba pradėti profesinę veiklą. Programos absolventai gali dirbti aplinkos apsaugos specialistais tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose, įmonėse, agentūrose ir jų padaliniuose, taip pat konsultantais įmonėse aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6121CX013
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkosauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkosauga bakalauro studijų programos tikslas yra rengti kvalifikuotus aplinkotyros ir aplinkosaugos specialistus, turinčius plačias teorines žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais fizinių mokslų, gyvybės mokslų ir gamtotvarkos srityse bei gebėjimų jas integruotai taikyti aplinkotyroje ir aplinkosaugoje, dirbant Lietuvos įstaigose ir įmonėse bei tęsiant studijas magistrantūroje; įgijus tarpdisciplininių kompetencijų, gebančius konstruktyviai dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros politiką aplinkosaugoje.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės savarankiškai gilinti žinias ir naudotis naujausiais mokslo pasiekimais, planuoti ir organizuoti savo mokymąsi ir savarankiškų užduočių vykdymą;
• Gebės surinkti ir analizuoti mokslinę ir techninę literatūrą, naudotis šiuolaikiniais informacijos šaltiniais;
• Gebės susieti ir efektyviai panaudoti įgytas žinias, interpretuoti turimus duomenis savo specialybėje užsibrėžtiems tikslams pasiekti;
• Gebės dirbti savo srities ir tarpdisciplininėje grupėje, siūlyti sprendimus ir juos realizuoti;
• Gebės suprasti specialybės literatūrą anglų kalba, keistis informacija žodžiu ir raštu su savo srities specialistais;
• Gebės kritiškai vertinti informaciją viešojoje erdvėje, palyginti informaciją, gautą iš skirtingų šaltinių, gebės argumentuotai diskutuoti su kolegomis;
• Išsiugdys tarpdisciplininį mąstymą ir gebės integruotai taikyti keleto krypčių bazines žinias aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių gyvybės mokslų (biologijos ir ekologijos) žinių, gebės jas tinkamai taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių, fizinių (chemijos, fizikos, geomokslų) mokslų žinių ir gebės jas taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti
• Įgis gamtinių resursų, projektų ir verslo vadybos žinių ir gebės jas taikyti planuojant ir įgyvendinant aplinkosauginės veiklos strategijas ir projektus;
• Žinos ir gebės analizuoti pokyčių aplinkoje priežastis ir pasekmes;
• Žinos bei gebės identifikuoti pavojingų veiksnių poveikio sukeliamą žalą aplinkai;
• Gebės pasiūlyti tinkamus praktinius, mokslo žiniomis grįstus, lokalių, regioninių aplinkosaugos problemų sprendimus;
• Gebės dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros principus aplinkosaugoje;
• Žinos ir gebės analizuoti bei taikyti aplinkosauginius teisės dokumentus ir normatyvus praktinėje aplinkosaugoje;
• Gebės parinkti tinkamus metodus ir atlikti pagrindines standartines metodines procedūras laboratorijoje ir gamtinėje aplinkoje;
• Gebės dirbti su pagrindine aplinkos tyrimų įranga ir specializuotomis kompiuterinėmis programomis;
• Gebės gautus tyrimo duomenis tinkamai susisteminti ir analizuoti naudojantis statistiniais metodais;
• Gebės planuoti ir atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• Gebės kritiškai analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimo duomenis bei juos pristatyti ir apginti specialistų ir ne specialistų auditorijoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, profesinės praktikos (savi)refleksija, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa susideda iš studijų krypties dalykų paskaitų, seminarų ir praktikos darbų ir praktikų. Krypties dalykams skirta 190 kreditų, juos apima bazines žinias suteikiantys dalykai (Matematinės statistikos metodai Gamtos moksluose, Bendroji ir analizinė chemija, Organinė chemija, Biochemija, Fizika), geomokslų dalykai (Aplinkos geosistemos, Bendroji geologija, Hidrologijos pagrindai, Meteorologijos pagrindai, GIS pagrindai, Bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio geografija, Hidrogeologijos pagrindai), gyvybės mokslų dalykai (Bendroji biologija, Aplinkos bioįvairovė, Aplinkos mikrobiologija, Ekologijos pagrindai, Ekosistemų ekologija, Aerobiologija), taikomojo pobūdžio tarpdisciplininiai dalykai (Aplinkotyros ir aplinkosaugos pagrindai, Pedologija, Agroekologija, Ekotoksikologija, Aplinkos tvarkybos technologijos), praktikos (Aplinkotyros praktika, Profesinė praktika), aplinkos ir aplinkosaugos vadybos dalykai (Projektų valdymas ir aplinkosauginė procesų vadyba, Aplinkos ekonomika, Aplinkosaugos etika ir teisė, Gamtotvarka ir ekosistemų vadyba, Poveikis aplinkai ir aplinkos monitoringas, Saugomos teritorijos, Verslo pagrindai) ir baigiamasis darbas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis tris iš devynių pasirenkamųjų dalykų (Aplinkos bioindikacija, Aplinkos modeliavimo pagrindai, Miškotvarka ir želdinų planavimas, Molekulinė biologija, Radioekologija, Klimato kaitos valdymas, Kraštovaizdžio ekologinis planavimas, Žmogaus ekologija, Taikomieji Žemės stebėjimai iš kosmoso) skiriama 15 kreditų, BUS dalykams – 15 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa grindžiama kompleksiniu geoekologiniu požiūriu, t.y., formuojama iš gamtinės aplinkos komponentų pažinimui ir jų tarpusavio ryšių supratimui reikalingų žinių bei aplinkosauginių nuostatų. Nuostatos pateikiamos per dalykus, apimančius gamtonaudos ir aplinkosaugos sampratas bei jų tarpusavio ryšius. Išskirtinis bruožas, ją išskiriantis iš kitų panašių programų, yra kraštovaizdinio požiūrio integravimas. Tai atsiskleidžia per dirvožemio, agroekologijos bei kraštovaizdžio mokslų integravimą į programą. Per šią integraciją studentams bus ugdomas kompleksinis požiūris į gamtonaudą ir aplinkosaugą, jį grindžiant giliomis tarpdisciplininėmis žiniomis apie agro-, miško-, ir kitų ekosistemų funkcionavimą ir tarpusavio ryšius. Bus ugdomi gebėjimai aplinkosauginius sprendimus (pvz., agrarinėse teritorijose) priimti atsižvelgiant į aplinkos tvarumą ir geoekologinį potencialą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti valstybės valdymo bei savivaldos institucijose ar jų padaliniuose, atsakinguose už aplinkosaugą, aplinkotyrą, aplinkos išteklių naudojimą (Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijose, regioniniuose departamentuose, tyrimų centruose, kontrolės laboratorijose, savivaldybių Aplinkos apsaugos skyriuose), mokymo ir mokslo institucijose, aplinkosaugos projektavimo ir konsultavimo kompanijose, PAV rengimo grupėse, įmonių, žemės ūkio bendrovių, organizacijų aplinkos apsaugos skyriuose, taip pat nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose. Absolventai įgis pagrindų vystyti savo privatų verslą aplinkotvarkos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkosaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje (artimiausios magistrinių studijų kryptys Lietuvoje – Aplinkotyra (VU, VDU), Biologija (VU), Geologija (VU), Gamtinė geografija (VU), Gamtinių sistemų valdymas (VU Šiaulių akademija), Visuomeninė geografija (VU, KU), Gamtos išteklių ekologija (VDU), Aplinkos inžinerija (VGTU, KTU) ir vėliau doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6121CX018
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos aplinkotyros ir aplinkotvarkos išsilavinimą turinčius specialistus, suteikiant gebėjimų, reikalingų studijoms doktorantūroje, taip pat darbui švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse su aplinkosauginėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti karjeros įvairiose vyriausybinėse aplinkosaugos ūkio sektoriaus (valstybiniame, savivaldos institucijų lygmenyje) įstaigose, vystyti savo aplinkotvarkinį verslą. Parengti specialistai turi gebėti spręsti esamas ir naujai atsirandančias aplinkosaugines problemas.
Studijų rezultatai:
Programos siekiniai atspindi magistro kvalifikacinio laipsnio reikalavimus:
1) išplėsti ir pagilinti studijuojančiųjų aplinkotyrą ir aplinkotvarką kompetenciją;
2) suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemų supratimui ir sprendimui;
3) išugdyti gebėjimus dirbti mokslinį darbą;
4) ugdyti konstruktyvų sisteminį mąstymą, perspektyvinį projektinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės jausmą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: Aplinkos chemija, Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba, Aplinkos tarša ir prevencija, Kompiuterinės programos aplinkotyroje, Statistika aplinkotyroje, Aplinkos taršos tyrimai, Geologinės aplinkos būklės vertinimas, Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas, Atkuriamoji ekologija, Aplinkosaugos normatyvai, Aplinkotyra, Aplinkos hidrogeologija, Aplinkosaugos politika. Praktikos: mokslinio darbo projektai (praktikos) mokslo ir studijų bei verslo institucijų tiriamosiose laboratorijose.
Magistro baigiamasis darbas.
Profesinės veiklos galimybės:
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro studijų absolventai gali dirbti Aplinkos apsaugos, žemės ūkio srities valstybinio administravimo, aplinkos apsaugos ir sveikatos mokslų tyrimų institucijose, visuomeninėse organizacijose, Lietuvos ir tarptautinės verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus magistro studijas toliau galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas (trečios pakopos) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6211CX011
Priėmimo metai: 2024
Studijų kryptis: Chemija (11)
Programa:

Biomedicininių medžiagų industrijos

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Išugdyti integruotas gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijas, būtinas tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, kritiškai vertinant jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Studijų rezultatai: Žinios ir jų taikymas: A1 Geba apjungti įvairių chemijos sričių, įskaitant neorganinę, organinę, fizikinę, koloidų ir analizinę

chemiją, žinias apibūdinant biomedicinines medžiagas, jų paskirtį, tipus, savybes, struktūros bei savybių analizės būdus (C01); A2 Geba parinkti biomedicininių medžiagų gamybai tinkamus neatsinaujinančius ir atsinaujinančius gamtos išteklius, įvertinant jų savybes, gavybos būdus bei panaudojimo galimybes įvairiuose šiuolaikinės chemijos pramonės sektoriuose (F01); A3 Geba sistemiškai susieti matematikos, statistikos, fizikos, informacinių technologijų ir inžinerijos pagrindų žinias analizuojant ir aprašant biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos procesus (F01, C01); A4 Geba apibūdinti biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūras, savybes ir funkcijas, reikalingas biomedicininėms medžiagoms kurti ir jų gamybos technologijoms projektuoti (C01, F01); A5 Geba išaiškinti tradicinių ir pažangių biomedicininių medžiagų gamybos būdų taikant cheminę sintezę bei perdirbant atsinaujinančius ir neatsinaujinančius gamtos išteklius ypatumus, apibūdinant jų galimą poveikį žmogui ir aplinkai (C01, F01); A6 Geba parinkti tinkamus biomedicininių medžiagų kokybės ir saugos užtikrinimo bei gamybos technologijų modeliavimo ir skaitmenizavimo būdus (C01, F01). Gebėjimai atlikti tyrimus: B1 Geba rasti ir analizuoti reikiamą profesinę ir mokslinę literatūrą apie biomedicininių medžiagų savybes, gamybos technologijas bei taikymo ypatumus, panaudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius (F01, C01); B2 Geba parinkti tinkamus metodus biomedicininių medžiagų mokslinių ir taikomųjų tyrimų uždaviniams įgyvendinti (F01, C01); B3 Geba savarankiškai suformuluoti mokslinių tyrimų tikslą, atlikti eksperimentus pagal sudarytą planą, apdoroti, apibendrinti ir interpretuoti gautus duomenis bei formuluoti pagrįstas išvadas (F01, C01). Specialieji gebėjimai: C1 Taikant chemijos, gamtos išteklių technologijų, procesų inžinerijos, modeliavimo, projektavimo ir skaitmenizavimo žinias, geba analizuoti ir vertinti biomedicininių medžiagų sintezės ir gamybos panaudojant gamtos išteklius technologinius procesus (F01, C01); C2 Geba parinkti ir taikyti tinkamas biomedicininių medžiagų sintezės, savybių tyrimų bei gamybos technologijų projektavimo, modeliavimo ir skaitmenizavimo metodikas (F01, C01); C3 Geba parinkti ir taikyti biomedicininių medžiagų tyrimams ir gamybai tinkamą laboratorinę ir technologinę įrangą bei priemones (F01, C01); C4 Įgyvendinant techninius, darbo saugos, aplinkosaugos, ekonominius ir etinius reikalavimus

atitinkančius biomedicininių medžiagų gamybos projektus, geba identifikuoti ir spręsti medžiagų sintezės, savybių tyrimų ir gamtinių išteklių panaudojimo technologines problemas bei įvertinti įvairių proceso grandžių tarpusavio sąveiką (F01, C01); C5 Geba plėtoti darnaus vystymosi ir žiedinės ekonomikos principus atitinkančios biomedicininių medžiagų gamybos idėjas, analizuojant naujausius chemijos bei gamtos išteklių technologijų sričių mokslo pasiekimus bei technologinės pažangos rezultatus (F01, C01). Socialiniai gebėjimai: D1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą, laikantis akademinės etikos ir gerosios laboratorinės praktikos normų (F01, C01); D2 Geba žodžiu ir raštu bendrauti valstybine ir bent viena užsienio kalba, pristatant biomedicininių medžiagų tyrimų, jų gamybos technologijų kūrimo ir taikymo problemas bei galimus jų sprendimo būdus šios srities specialistams bei plačiajai visuomenei (F01, C01); D3 Geba efektyviai ir atsakingai dirbti komandoje, laikantis profesinės etikos, mokslinės ir technologinės veiklos normų (F01, C01); D4 Geba organizuoti biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos technologinius procesus, užtikrinant saugų darbą laboratorijose ir įmonėse (F01, C01). Asmeniniai gebėjimai: E1 Plečiant profesinės veiklos kompetencijas, geba priimti socialiai atsakingus, gamtos išteklius, energiją bei žmonių sveikatą tausojančius sprendimus kuriant biomedicinines medžiagas ir jų gamybos technologijas (F01, C01); E2 Geba įvertinti profesinės veiklos komercines aplinkybes ir susieti biomedicininių medžiagų tyrimų ir gamybos technologijų projektavimo sprendimus su jų ekonominiais ir socialiniais padariniais (F01, C01); E3 Geba nepriklausomai mokytis visą gyvenimą ir tobulėti atsižvelgiant į biomedicininių medžiagų mokslo ir technologijų pažangą bei šiuolaikinės visuomenės poreikius ir iššūkius (F01, C01). Mokymo ir mokymosi veiklos: Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą. Studijų dalykuose įtrauktos klasikinės paskaitos, kurių metu suteikiamos esminės studijų dalyko žinios ir supratimas. Dalyje modulių numatytos ir kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos. Daugiau nei pusėje studijų programos modulių įtraukti laboratoriniai darbai suteikiant studentams galimybę susieti įgytas teorines žinias ir gebėjimus su praktine veikla dirbant

individualiai arba grupėje. Dalyje modulių įtraukti aktyvesnę studento ir dėstytojo arba studentų tarpusavio sąveiką skatinantys metodai, tokie kaip diskusija, problemų sprendimu grįstas mokymasis, atvejo analizė, patirtinis mokymasis, tyrinėjimu grįstas mokymasis, pasitelkiami tokie studijų metodai, kaip idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas, koncepcijų žemėlapių sudarymas ar modeliavimas ir kt. Studijų metu studentų įgytos žinios ir gebėjimai pritaikomi bei tobulinami praktikų metu, kurios bus vykdomos septintajame ir aštuntajame studijų semestruose. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgytų studijuojant modulius semestro metu, vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinių koeficientų ir šias sandaugas susumuojant. Pasiekimų vertinimui naudojami įvairūs metodai, tarp kurių dažniausiai pasitaikančios formos yra tarpinis egzaminas, egzaminas raštu, laboratorinio darbo gynimas, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita), žodinis iliustruotas pranešimas, kontrolinis darbas, egzaminas žodžiu, probleminių užduočių sprendimas, ataskaita, egzaminas žodžiu ir raštu, kolokviumas (dėstytojo ir/ar specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu)), individualus projektas, idėjų (minčių žemėlapis). Rečiau naudojami vertinimo metodai: egzaminas kompiuteriu, veiklos refleksija, darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), kolegų įvertinimas ir kt. Studijų pasiekimų vertinimui yra naudojamos vertinimo rubrikos, kurios parodo dėstytojo lūkesčius ir nurodo reikalavimus vertinamai veiklai, apibrėžia, kas bus vertinama, taip pat apibūdina kriterijus, pagal kuriuos bus vertinama. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu. Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje. Galutinį projekto įvertinimą sudaro trijų dedamųjų (recenzento projekto įvertinimo, kvalifikacijos komisijos projekto įvertinimo ir kvalifikacijos komisijos gynimo įvertinimo) balų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos (Medijų filosofija, Darnus vystymasis); Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) (Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba, Prancūzų kalba, Rusų kalba, Vokiečių kalba).

Inžinerijos mokslų pagrindų dalykai: Informacinės technologijos 1; Inžinerinė grafika; Procesų inžinerija. Fizinių mokslų pagrindų dalykai: Neorganinė chemija; Fizika 1; Organinė chemija; Fizikinė ir koloidų chemija. Matematikos mokslų pagrindų dalykai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika. Pagrindiniai C01 ir F01 studijų krypčių dalykai: Įvadas į biomedicininių medžiagų industrijas; Ląstelės biologija; Žmogaus anatomija ir fiziologija; Mikrobiologija; Neatsinaujinantieji gamtos ištekliai; Biomedicininių medžiagų mokslas; Atsinaujinantieji gamtos ištekliai; Cheminės ir instrumentinės analizės metodai; Polimerų chemija ir technologija; Biokompozitinės neorganinės sistemos; Gamtos išteklių perdirbimo technologijos; Pažangios biomedicininių medžiagų gamybos technologijos; Medžiagų tvarumas ir aplinkosauga; Medžiagų toksikologija ir rizikos vertinimas; Geros gamybos praktika ir sauga. C01 ir F01 studijų krypčių gilinimosi (specializacijų) dalykai: Molekulinė biologija; Bioetika; Technologinių procesų modeliavimas ir skaitmenizavimas; Audinių inžinerija; C01 ir F01 studijų krypčių gilinimosi alternatyvos (Bioaktyvių medžiagų pernašos sistemos, Biomedicininių medžiagų nanotechnologijos). Alternatyvų grupė: Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai; Įmonių valdymo pagrindai; Inžinerinė ekonomika; Marketingas; Technologijų antreprenerystė; Produkto vystymo projektas; Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos). Praktikos: Profesinė praktika 1,2. Baigiamasis projektas: Bakalauro baigiamasis projektas. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Programos studentai turi galimybę individualizuoti savo studijas pasirenkant išlyginamuosius kursus, bendruosius universitetinius studijų modulius, Programos studijų modulių alternatyvas, taip pat praktikų ir baigiamojo projekto temas. Papildomą iki 6 kreditų apimties, studijų modulį kiekvieną semestrą nemokamai turi galimybę išklausyti „GIFTed“ talentų akademijoje dalyvaujantys studentai. Išlyginamieji kursai yra įgyvendinami lygiagrečiai studijuojant pagrindų studijų modulius per pirmąjį ir antrąjį semestrus. Programos studentai pirmajame semestre renkasi vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvų, o antrajame semestre – vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš užsienio kalbų alternatyvų C1 lygiu. Šeštajame semestre Programos studentai renkasi vieną 6 kreditų apimties studijų modulį iš socioekonominės aplinkos pažinimo arba verslumo ugdymo bei vieną 6 kreditų apimties modulį iš KTU I pakopos Asmeninio modulių rinkinio arba 12 kreditų modulį „Produkto vystymo projektas“. Studijuodami

septintajame semestre, Programos studentai renkasi modulius iš studijų krypčių gilinimosi alternatyvų modulių bloko. Taip pat Programos studentai turi galimybę papildomai individualizuoti savo studijas pasirenkant profesinių praktikų ir baigiamojo projekto temas. Studijų programos skiriamieji bruožai: Absolventas turi integruotų gamtos išteklių technologijų ir chemijos mokslų kompetencijų, būtinų tirti, projektuoti ir kurti biomedicinines medžiagas bei tvarias jų gamybos technologijas, taip pat kritiškai įvertinti jų taikymo galimybes bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Įgytos kompetencijos absolventams suteikia galimybę dirbti įvairiose biomedicininių medžiagų kūrimo, technologijų diegimo, gamybos ir platinimo įmonėse, biomedicininių medžiagų sintezės ir tyrimų įstaigose, akreditavimo ar kokybės užtikrinimo laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose. Tolesnių studijų galimybės: Programos studentai galės tęsti studijas KTU arba kitos Lietuvos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos įvairių studijų krypčių grupių (pvz., fizinių, technologijų, inžinerijos) antrosios pakopos (magistro) studijų programose.
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249
Švietimo sritis: Gamyba ir perdirbimas
Švietimo posritis: Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6122FC002
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bakalauro studijų programos pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija", "Neorganinė chemija", "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Polimerų chemija", "Biochemija", "Koloidų chemija", "Kristalų chemija", "Kvantinė chemija".
Programoje yra numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 2 mėnesiai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX001
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Pagrindiniai studijų programos studijų dalykai: "Cheminė kinetika", "Neorganinės chemijos rinktiniai skyriai", ‚Organinių reakcijų mechanizmai", "Polimerizacijos reakcijų mechanizmai".
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX003
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Cheminė analizė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas:
Įgyti teorinių žinių medžiagų savybėms aiškinti, remiantis bendraisiais chemijos principais, įgyti praktinių įgūdžių dirbti individualiai ir komandoje, reikalingų darbui chemijos laboratorijoje ir su chemija susijusiose srityse, atlikti cheminę ir/ar biocheminę analizę, užtikrinti jos kokybę ir interpretuoti cheminę informaciją, įgyti gebėjimų bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, pateikti tyrimo rezultatus specialistų ir nespecialistų auditorijai, tobulinti savo profesionalumą ir bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius;
2. Surasti ir taikyti chemijos mokslinę ir informacinę literatūrą savo veikloje;
3. Pristatyti cheminio eksperimento ar tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir nespecialistų auditorijai;
4. Planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
5. Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
6. Vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
7. Bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
8. Demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai ir visuomenei;
9. Tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas;
10. Taikyti kvantinės mechanikos principus, apibūdinant atomų bei molekulių struktūrą ir savybes;
11. Nagrinėti neorganinių ir organinių junginių struktūrą, prigimtį, savybes ir svarbiausius jų tyrimo metodus;
12. Charakterizuoti pagrindinius neorganinių, organinių ir biologiškai aktyvių medžiagų cheminių reakcijų tipus ir svarbiausius jų bruožus;
13. Taikyti termodinamikos ir kinetikos principus cheminiams procesams ir reakcijoms apibūdinti;
14. Taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminių medžiagų tyrimams;
15. Taikyti žinias apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus praktinėje veikloje;
16. Valdyti standartinę laboratorinę įrangą ir prietaisus, užtikrinti saugias darbo sąlygas;
17. Saugiai dirbti chemijos laboratorijoje su cheminėmis medžiagomis ir elgtis pagal darbo saugos reikalavimus;
18. Pasirinkti tinkamą metodą cheminių junginių sintezei ar analizei atlikti;
19. Parinkti cheminei analizei reikalingas medžiagas ir priemones;
20. Paimti reprezentacinius ėminius, paruošti bandinius cheminei analizei;
21. Patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
22. Interpretuoti laboratorinių matavimų duomenis, juos sistemiškai dokumentuoti;
23. Planuoti chemijos laboratorijos veiklą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius;
24. Spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
25. Statistiškai apdoroti duomenis ir vertinti cheminės analizės rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kr.): Specialybės kalba; Profesinė užsienio kalba; Tyrimų metodologija; Filosofija.
Studijų krypties dalykai (121 kr.): Laboratorinių tyrimų pagrindai; Bendroji ir neorganinė chemija; Informacinės technologijos; Žmogaus sauga; Matematika ir statistika; Taikomoji fizika; Analizinė chemija; Fizikinė chemija; Laboratorijų veikla; Organinė chemija; Chromatografinė analizė; Spektrinė analizė; Verslo ekonomika ir vadyba; Elektrocheminė analizė.
Praktikos (35 kr.): Neorganinė sintezė; Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika; Specializacijos; Baigiamoji.

Specializacijos:
Cheminiai tyrimai dalykai: Bandinių paruošimas, Aplinkos objektų analizė, Cheminės analizės kokybė, Aplinkosauga, Maisto analizė.
Biocheminiai tyrimai dalykai: Mikrobiologija, Biochemija, Biotechnologija, Biocheminės analizės metodai, Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas.
Studento pasirinkimai:
Cheminė technologija; Žalioji chemija; Polimerų chemija; Standartizacija ir metrologija; Anglų kalba pažengusiems; Bendravimo psichologija; Projektų valdymas; Kūno kultūra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Cheminės analizės specialistai kitose Lietuvos kolegijose nėra rengiami.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Institucijos pavadinimas: Vilniaus kolegija
Institucijos adresas: Vilnius, Saltoniškių g. 58-1, LT-08106
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6531CX001
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Kosmetinė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Pirmoji (bakalauro) studijų pakopa
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Siekiama parengti kosmetinės chemijos specialistus, kurie turėtų chemijos, gyvybės ir sveikatos mokslų žinių bei tyrimų gebėjimų, reikalingų kurti, gaminti, analizuoti ir sertifikuoti inovatyvias kosmetines medžiagas ir produktus.
Studijų rezultatai:
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
1.1. Gebės apibūdinti cheminius reiškinius, remiantis įvairių chemijos sričių ir būtinosiomis matematikos, fizikos, gyvybės ir sveikatos mokslų teorijomis, terminologija ir faktais.
1.2. Gebės derinti skirtinguose dalykuose įgytas žinias sprendžiant rutinines kokybines ir kiekybines problemas kosmetinėje chemijoje.
1.3. Gebės įvertinti ir interpretuoti informaciją ir duomenis apie cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų savybes ir jų poveikį žmogaus organizmui.
1.4. Gebės rinkti, analizuoti ir vertinti informacijos šaltinius bei sisteminti ir skaitiniam aprašymui pateikti gautus duomenis lietuvių ir anglų kalbomis.
2.1. Gebės suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, planuojant problemų sprendimo strategijas.
2.2. Gebės parinkti tinkamą tiriamojo darbo metodiką, efektyviai planuojant reikalingus išteklius.
2.3. Gebės taikyti teorines skirtinguose dalykuose įgytas žinias ir praktinius įgūdžius, atliekant laboratorinius, mokslinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus, bei analizuojant ir vertinant jų rezultatus.
2.4. Gebės apibendrinti laboratorinio, mokslinio ir eksperimentinės plėtros tyrimų rezultatus ir formuluoti išvadas.
3.1. Gebės atlikti standartinius laboratorinius tyrimus, naudojantis laboratorine įranga ir prietaisais, dirbti su cheminėmis medžiagomis, laikantis visų darbų saugos ir bioetikos reikalavimų.
3.2. Gebės parinkti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų kosmetikos priemonėse, tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis.
3.3. Gebės kurti inovatyvias kosmetines medžiagas ir produktus bei įvertinti naudojamų cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų poveikį žmogaus organizmui.
3.4. Gebės atlikti patikimus matavimus, dokumentuoti ir analizuoti jų rezultatus, panaudojant kompiuterines programas bei užtikrinant kosmetikos priemonių validavimo ir kokybės kontrolės reikalavimus.
Studijų programos bendrosios kompetencijos (socialiniai ir asmeniniai gebėjimai):
4.1. Gebės bendradarbiauti ir dirbti tarpdalykinėje komandoje, derinant interesus bei tinkamai atliekant grupines užduotis.
4.2. Gebės vadovautis kritiniu, sisteminiu ir kūrybišku mąstymu, dirbti atsakingai ir kruopščiai bei supras asmeninės lyderystės svarbą.
4.3. Gebės taisyklinga lietuvių ir anglų kalba pateikti mokslinę informaciją raštu ar žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai.
4.4. Gebėti organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose ir įmonėse bei supras priimamų sprendimų ilgalaikes pasekmes visuomenei ir aplinkai.
4.5. Gebės prisitaikyti prie pokyčių bei planuoti ir valdyti asmeninio ir profesinio tobulėjimo procesą, suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.1. Gebės dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo darbą ir laiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kosmetinės chemijos programoje bus taikoma nuolatinių studijų forma, vykdant kontaktinį, o prireikus ir / ar nuotolinį, mišrų ir hibridinį studijų būdą. Kiekvieno dalyko užsiėmimai pradedami supažindinant studentus su dalyko tikslu, siekiniais, pasiekimų vertinimu, savarankiško darbo organizavimu ir studijų metodais. Numatomi taikyti įvairūs mokymo(si) metodai (atvejų analizė, bakalauro baigiamojo darbo rengimas ir rašymas, diskusijos grupėse, individualaus/grupinio projekto vykdymas, individualaus/grupinio rašto darbo rengimas, literatūros nagrinėjimas ir informacijos paieška, išvažiuojamasis seminaras į laboratoriją atliekančią kosmetikos produktų gamybą / tyrimus, konsultacija, laboratorinis darbas, paskaitos, pranešimo rengimas ir pristatymas, pratybos, probleminis dėstymas, profesinė praktika, profesinės praktikos ataskaitos rengimas, recenzijos rašymas, savarankiškas mokymasis, seminarai, tinkamų tyrimo ir analizės metodų parinkimas, darbas su skaitmeninėmis priemonėmis) leidžiantys pasiekti studijų programos studijų siekinius ir taip pat realizuoti aktyvaus ir probleminio mokymosi nuostatas, užtikrinti teorijos ir praktikos integraciją. Paskaitos, teoriniai seminarai, praktiniai darbai derinami su individualaus ir grupinio darbo formomis bei savarankišku studentų darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų metu siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą daugelyje dalykų bus taikomas kaupiamasis (kai semestro pabaigoje pateikiamas susumuotas įvertinimas pagal iš anksto užduotims numatytą svorį) vertinimas. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą (ataskaitų pristatymas ir gynimas, atlikto tyrimo pristatymas, bakalauro baigiamojo darbo gynimas, egzaminas, individualaus/grupinio rašto darbo gynimas, knygos recenzija, kolokviumas, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo gynimas, literatūros apžvalgos darbas, profesinės praktikos ataskaitos gynimas, projektinis darbas, tarpinis atsiskaitymas, testas, žodinis pranešimas ir kt.), vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Svarbu, kad vertinimas būtų objektyvus, atliekamas profesionaliai, atsižvelgiant į sukauptas žinias apie vertinimą ir egzaminavimą. Vertinant vadovaujamasi VU patvirtinta Studijų pasiekimų vertinimo tvarka.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 240 kreditų, juos apima bazines žinias suteikiantys dalykai (Akademinė ir mokslinė anglų kalba, Matematika, Įvadas į kosmetinės chemijos studijas), chemijos dalykai (Bendroji chemija, Analizinė chemija, Neorganinė chemija, Organinė chemija, Fizikinė chemija, Koloidų ir nanomedžiagų chemija, Polimerai kosmetikos priemonėse, Chromatografiniai tyrimo metodai kosmetinėje chemijoje, Optiniai analizės metodai kosmetinėje chemijoje), fizikos dalykai (Fizika), gyvybės mokslų dalykai (Bendroji biologija, Ląstelės biologija, Mikrobiologija, Biochemija), sveikatos mokslų dalykai (Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai, Farmakologija, Imunologija ir toksikologija, Dermatologija), kosmetinės chemijos specialieji dalykai (Kosmetikos priemonių validavimas ir kokybės kontrolė, Kosmetikos produktų ingredientai, priemonių formulavimas ir technologija).
60 kreditų skirta studijų individualizavimui.
15 kreditų skirta profesinei praktikai, kurios metu studentai, įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu (skirta 15 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima individualizuoti savo studijas (60 kreditų). Studentai gali rinktis: programoje numatytus dalykus (Programavimo ir duomenų analizės įvadas, Taikomoji biofizika, Žalioji chemija, Organoleptinė chemija, Reologija, Rinkodaros pagrindai, Akademinis raštingumas, Spalvos ir šešėliai, Vadyba chemijos pramonės įmonėse, Veikliosios cheminės medžiagos, Bioneorganinė chemija, Gamtinių junginių chemija ir taikymas kosmetikoje) arba kitų studijų krypčių dalykus (iš bendro VU sąrašo) / Bendrosios universitetinės studijos (BUS) / Gretutinės studijos.
Galima pasinaudoti studijų mainų galimybėmis, sumaniąja praktika, sudaryti individualių studijų planą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kosmetinės chemijos programa yra unikali tuo, kad joje lygiagrečiai mokoma skirtingų studijų krypčių grupių dalykų, kurių suteikiamos žinios yra labai svarbios kosmetikos produktų kūrime. Studijos prasideda bendraisiais dalykais, vėliau išdėstomos atskiros chemijos kryptys bei kosmetikos priemonių kūrimui, gamybai ir analizei reikalingi specialieji kursai. Lygiagrečiai vyksta gyvybės ir sveikatos mokslų krypčių grupių dalykai, kurie suteikia žinių apie gyvų organizmų veikimo principus, žmogaus kūno sandarą bei galimą jo sąveiką su cheminėmis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis ar fizikiniais reiškiniais.
Programa orientuota į produktų kūrimą, gamybą, analizę ir sertifikavimą, suprantant šių produktų poveikį žmogaus organizmui.
Absolventai, kurie pasirinks siūlomus rinkodaros ir vadybos kursus, turės žinių apie produkto įvedimą į rinką, gebės organizuoti kosmetikos įmonės veiklą, turės verslumo pagrindus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kosmetinės chemijos programos absolventai galės dirbti kosmetikos, asmens higienos priemonių ir kvepalų pramonėje, valstybinėse įstaigose, vykdančiose tokių produktų kontrolę, mokslo įstaigose, bendradarbiauti su sveikatos / grožio paslaugų specialistais, teikti konsultacijas arba kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas fizinių mokslų krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose. Taip pat galės tęsti studijas ir kitų krypčių magistrantūros programose iš karto arba po išlyginamųjų studijų.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX020
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinias bei išugdyti tyrimų įgūdžius, reikalingus dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba demonstruoti chemijos ir giminingų mokslų sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti chemijos, biologijos ir farmacijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba vertinti naujausius chemijos ir giminingų mokslo sričių pasiekimus vaistų ir jų formų kūrimo, tyrimų ir taikymo kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą mokslinę, informacinę ir reglamentinę literatūrą.
B2 Geba planuoti eksperimentinius tyrimus ir analizuoti bei kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus taikant kompiuterines technologijas.
B3 Geba parengti tiriamojo mokslinio darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui medicininės chemijos srityje.
B4 Geba analizuoti ir vertinti naujovių diegimui reikalingus chemijos, biologijos ar farmacijos tyrimų duomenis.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba saugiai naudotis sudėtinga ar nestandartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais cheminių junginių sintezei, biologiškai aktyvių junginių išskyrimui iš augalinių žaliavų, struktūros nustatymui, grynumo įvertinimui ar kiekybinės analizės procedūroms.
C2 Geba vykdyti vaistinių medžiagų ar farmacinių formų biologinius, mikrobiologinius ar biofarmacinius ir vaistų kokybės tyrimus.
C3 Geba vykdyti vaistinių augalinių žaliavų, fitopreparatų fitocheminius tyrimus.
C4 Geba numatyti pagrindinių vaistų grupių poveikį pagal veikimo mechanizmą bei prognozuoti vaisto-taikinio sąveikos dėsningumus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, mąstyti sistemingai, analitiškai.
E2 Remiantis medicininės chemijos žiniomis geba priimti inovatyvius sprendimus ir diegti naujoves.
E3 Geba dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai organinės chemijos skyriai,
Organinių junginių spektroskopija,
Analitinė ir preparatinė chromatografija,
Vaistų kūrimas,
Ląstelės biologija,
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai,
Farmakognozija ir farmacinė chemija,
Farmakologija,
Molekulinė biologija,
Gamtinės kilmės bioaktyvių medžiagų gavyba,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Biomedicininės chemijos kryptis:
Molekulinė imunologija,
Molekulinė mikrobiologija,
Bendroji ir molekulinė patologija,
Vaistų technologija.
Sintetinės medicininės chemijos kryptis:
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Heterociklinių junginių chemija,
Organinių reakcijų mechanizmai,
Vaistinių medžiagų sintezė.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2021-09-16
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinias bei išugdyti tyrimų įgūdžius, reikalingus dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba demonstruoti chemijos ir giminingų mokslų sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti chemijos, biologijos ir farmacijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba vertinti naujausius chemijos ir giminingų mokslo sričių pasiekimus vaistų ir jų formų kūrimo, tyrimų ir taikymo kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą mokslinę, informacinę ir reglamentinę literatūrą.
B2 Geba planuoti eksperimentinius tyrimus ir analizuoti bei kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus taikant kompiuterines technologijas.
B3 Geba parengti tiriamojo mokslinio darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui medicininės chemijos srityje.
B4 Geba analizuoti ir vertinti naujovių diegimui reikalingus chemijos, biologijos ar farmacijos tyrimų duomenis.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba saugiai naudotis sudėtinga ar nestandartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais cheminių junginių sintezei, biologiškai aktyvių junginių išskyrimui iš augalinių žaliavų, struktūros nustatymui, grynumo įvertinimui ar kiekybinės analizės procedūroms.
C2 Geba vykdyti vaistinių medžiagų ar farmacinių formų biologinius, mikrobiologinius ar biofarmacinius ir vaistų kokybės tyrimus.
C3 Geba vykdyti vaistinių augalinių žaliavų, fitopreparatų fitocheminius tyrimus.
C4 Geba numatyti pagrindinių vaistų grupių poveikį pagal veikimo mechanizmą bei prognozuoti vaisto-taikinio sąveikos dėsningumus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, mąstyti sistemingai, analitiškai.
E2 Remiantis medicininės chemijos žiniomis geba priimti inovatyvius sprendimus ir diegti naujoves.
E3 Geba dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai organinės chemijos skyriai,
Organinių junginių spektroskopija,
Analitinė ir preparatinė chromatografija,
Vaistų kūrimas,
Ląstelės biologija,
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai,
Farmakognozija ir farmacinė chemija,
Farmakologija,
Molekulinė biologija,
Gamtinės kilmės bioaktyvių medžiagų gavyba,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Biomedicininės chemijos kryptis:
Molekulinė imunologija,
Molekulinė mikrobiologija,
Bendroji ir molekulinė patologija,
Vaistų technologija.
Sintetinės medicininės chemijos kryptis:
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Heterociklinių junginių chemija,
Organinių reakcijų mechanizmai,
Vaistinių medžiagų sintezė.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2021-09-16
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Nanomedžiagų chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų programa sudaryta iš studijų krypties dalykų, gilinamųjų studijų dalykų ir bendrojo universitetinio lavinimo studijų dalykų. Būsimieji nanotechnologai ir medžiagotyrininkai studijuoja šiuos studijų krypties dalykus: bendrąją chemiją, nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų įvadą, neorganinę chemiją, analizinę chemiją, neorganinę chemiją ir nanomedžiagas, matematiką, fiziką, kvantinę chemiją, nanomedžiagų analizės metodus, fizikinę chemiją, organinę chemiją, polimerines medžiagas nanobiotechnologijose, nanobiotechnologiją, spektroskopiją, biochemiją, cheminę termodinamiką nanotechnologijose ir paviršiaus chemiją. Vykdoma profesinė praktika fakulteto laboratorijose ar kitose su chemija susijusiose įmonėse, institutuose. Praktikos trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami standartinių laboratorinių procedūrų atlikimo, laboratorinio stebėjimo, matavimo, skaičiavimo, gautų duomenų analizės ir interpretavimo, eksperimentų planavimo ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX002
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Nanomedžiagų chemija ir antreprenerystė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanomedžiagos ir nanostruktūros: sintezė ir apibūdinimas, Medžiagotyra ir neorganinės funkcinės medžiagos, Savaiminių organizacijos principų taikymas nanostruktūrintų medžiagų sintezėje, Paviršių modifikavimas polimerinėmis nanostruktūromis, Nanotechnologijose taikomi tyrimo metodai, Organinių junginių analizės metodų taikymas medžiagotyroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX004
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti chemikus, suprantančius cheminių medžiagų sintezės ir tyrimo metodus bei principus, procesus biologinėse sistemose, susipažinusius su vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir organinių medžiagų chemijos ir technologijos principais, sugebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras ir dirbti su standartine instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu, ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas, sugebančius sekti, analizuoti bei kritiškai vertinti naujoves chemijos srityje.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba pasirinkti cheminių medžiagų sandaros ir savybių apibūdinimui tinkamą terminiją, nomenklatūrą ir matavimo vienetus.
A2 Geba apibūdinti biocheminių ir biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūrą ir chemines savybes.
A3 Geba paaiškinti žinomus cheminius reiškinius, remiantis neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių teorija ir faktais.
A4 Geba nusakyti svarbiausių chemijos pramonėje taikomų technologinių procesų esmę.
A5 Geba aprašyti funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų struktūrą ir jų pagrindinius tyrimų metodus.
A6 Geba pritaikyti neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias sprendžiant rutinines kokybines ir kiekybines funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių kūrimo ir vystymo problemas.
A7 Geba taikyti matematikos, statistikos, fizikos, informacinių technologijų žinias chemijos reiškinių skaitiniam aprašymui bei modeliavimui.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius.
B2 Geba taikyti šiuolaikinius informacijos paieškos įrankius informacijai ir duomenims rinkti ir įvertinti.
B3 Geba apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų chemijos srityse.
B4 Geba parinkti tinkamas medžiagas ir cheminių produktų kūrimo bei analizės metodikas konkrečiam tikslui pasiekti.
B5 Geba taikant teorines neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias analizuoti atliktų tyrimų rezultatus.
B6 Geba apibendrinti cheminio tyrimo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis cheminių junginių sintezės ir analizės laboratorijų standartine įranga bei prietaisais.
C2 Geba saugiai elgtis chemijos laboratorijoje pagal medžiagų saugos duomenų lapus bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
C3 Geba pritaikyti cheminių produktų kūrimo bei kokybinės ir kiekybinės analizės metodikas funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių gamybai ir charakterizavimui.
C4 Geba nagrinėti eksperimentinių tyrimų rezultatus naudojantis kompiuterinėmis programomis.
C5 Geba patikimai atlikti cheminius eksperimentus ir tinkamai aprašyti standartines laboratorines procedūras.
C6 Geba parinkti chemijos problemų sprendimo būdus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba sklandžiai bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu).
D3 Geba organizuoti saugų darbą chemijos laboratorijose ir chemijos įmonėse.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba prisitaikyti prie kintančių sąlygų.
E3 Geba plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas.
E4 Geba dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo bei profesinės praktikos atlikimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinės technologijos 1,
Įvadas į taikomąją chemiją,
Matematika 1,
Neorganinė chemija 1,
Fizika 1,
Ląstelės biologija,
Matematika 2,
Neorganinė chemija 2,
Fizikinė chemija 1,
Fiziologijos ir anatomijos pagrindai,
Kompiuterinės programos chemijai,
Organinė chemija 1,
Tikimybių teorija ir statistika,
Cheminė analizė,
Fizikinė chemija 2,
Organinė chemija 2,
Polimerų chemija,
Bendroji cheminė ir biotechnologija,
Bioneorganinė chemija,
Bioorganinė chemija,
Mikrobiologija,
Procesų inžinerija 1,
Biochemija,
Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas,
Instrumentinė analizė,
Paviršiaus ir koloidų chemija,
Procesų inžinerija 2 ,
Žmogaus sauga ir toksikologija,
Semestro projektas,
Bakalauro baigiamasis projektas,
Profesinė praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos:
Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis);
Verslumo ugdymo ir ekonomikos alternatyvos:
Technologijų antreprenerystė,
Inžinerinė ekonomika,
Įmonių valdymo pagrindai,
Marketingas,
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai;
Farmacijos ir kosmetikos krypties alternatyvos:
Cheminė farmakologija,
Vaistų chemija,
Biokosmetika,
Vaistų formų technologija,
Kosmetikos preparatų chemija ir technologija;
Funkcinių medžiagų krypties alternatyvos:
Funkcinių neorganinių medžiagų chemija,
Darnioji chemija,
Funkcinių organinių medžiagų chemija,
Kristalų chemija,
Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė,
Biomedicininiai polimerai,
Dažų chemijos pagrindai,
Spalvų mokslas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijos žinių, išmano chemijos procesus ir aparatus, yra susipažinęs su farmacijos technologijomis, kosmetikos preparatų chemija bei technologija, geba atlikti junginių sintezės ir analizės darbus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti chemijos, farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos profilio įmonėse, laboratorijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties magistro studijos.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX011
Priėmimo metai: 2024
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti aukštos kvalifikacijos chemikus, sukaupusius išsamių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti ir, remiantis naujausiais chemijos bei cheminės inžinerijos pasiekimais, spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, sugebančius atlikti specializuotas sintezės, analizės procedūras ir dirbti su instrumentine technika.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba apžvelgti naujausios organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba palyginti naujausius chemijos srities mokslo pasiekimus sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme.
A4 Geba integruoti naujausius organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių mokslo pasiekimus konkrečiame moksliniame tiriamajame darbe.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio darbo chemijos srityje tikslą ir uždavinius.
B2 Geba analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą chemijos srities mokslinę literatūrą.
B3 Geba kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus.
B4 Geba apibendrinti mokslinio tyrimo rezultatus taikant kompiuterines programas (informacines ir komunikacines technologijas).
B5 Geba parengti tiriamojo darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui.
B6 Geba įvertinti eksperimentinių duomenų tikslumą ir tinkamumą planuojant tolimesnį eksperimentinį tyrimą.
B7 Geba apibendrinti mokslinio tiriamojo darbo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis laboratorijų įranga bei prietaisais skirtais cheminių junginių sintezės ir analizės procedūroms.
C2 Geba saugiai dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, atsižvelgiant į duomenų saugos lapuose pateiktą informaciją.
C3 Geba parinkti chemijos laboratorijų įrangą bei prietaisus funkcinių medžiagų sintezės bei analizės procedūroms.
C4 Geba formuluoti mokslinio tyrimo chemijos srityje problemą, planuoti veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą.
C5 Geba priimti inovatyvius chemijos produktų kūrimo ir vystymo sprendimus ir įvertinti socialines ir aplinkosaugines pasekmes.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendro tikslo tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba mąstyti kūrybiškai ir veikti iniciatyviai.
E3 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai ir generuoti idėjas.
E4 Geba dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo atlikimas ir pristatymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Cheminė kinetika ir katalizė,
Organinių junginių spektroskopija,
Rinktiniai chemijos skyriai,
Skysčių ir dujų chromatografija,
Nanomedžiagų technologija,
Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Sumanių medžiagų chemija ir technologija,
Dispersinių sistemų savybės ir taikymas,
Gydomoji kosmetika,
Heterociklinių junginių chemija,
Kompiuterinė chemija,
Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos,
Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai,
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Elektrocheminiai energijos kaupikliai,
Medžiagų kristalų struktūros modeliavimas,
Medžiagų saulės energetikai sintezė,
Neorganinės dangos,
Odos baltymų chemija,
Polimerai aukštosioms technologijoms,
Polimerinių dangų chemija.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizikinės, organinės, analizinės chemijos, nanotechnologijos žinių, išmano pramoninės chemijos procesus, kompiuterinių programų taikymą chemijoje, yra įgijęs mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, geba naudotis cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir mokslinėse laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties doktorantūros studijos
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX014
Priėmimo metai: 2024
Studijų kryptis: Fizika (9) (Daugiau kitame puslapyje)
Programa:

Aukštųjų technologijų fizika ir verslas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus, lyderius, gebančius fizikines, IT ir technologines inovacijas bei sprendimus pritaikyti aukštųjų technologijų versle. Siekti, kad fizikos, IT ir technologinių žinių bei verslumo kompetencijų turintys absolventai galėtų užpildyti rinką tarp tyrimų ir verslo plėtros sričių ( pvz. perduodami ir įdiegdami aukštąsias technologijas).

Studijų rezultatai:
1. Geba inicijuoti ir vykdyti (individualiai ir/ar darbo grupėje) tyrimus, prisidedančius prie mokslinės pažangos ir gamtos, technologinių mokslų procesų pažinimo; tyrimais pagrįstų rezultatų siekimas.
2. Geba dirbti sudėtingų tyrimų komandose, suprasti savo atsakomybę, siekti bendrų tikslų.
3. Geba kūrybiškai spręsti problemas, taikyti tyrimų metodus ir siekti užsibrėžtų tikslų tiek fizikos, tiek verslo srityse.
4. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu su profesionalų ir bendro lygio auditorija, naudojant profesinę kalbą ir metodus, geba glaustai pristatyti savo veiklą, apibendrinti rezultatus.
5. Geba dirbti tarptautinėse, tarpkultūrinėse komandose, mokės atsižvelgti į skirtingus komandos narių darbo metodus, papročius ir kultūrą.
6. Geba atsakingai planuoti ir valdyti savo ir komandos laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ribotų išteklių ir laiko sąlygomis.
7. Geba veikti ir siekti savo tikslų griežtai laikantis mokslinių tyrimų (akademinės) ir verslo etikos.
8. Geba analizuoti fizikinius reiškinius (tiek natūralius, tiek technologinius) fundamentinės fizikos ir atitinkamos matematinės analizės aspektais.
9. Geba vykdyti mokslinius tyrimus fizikos ir technologijų srityse, taikyti modernius fizikinius tyrimo, technologijų ir skaitmeninio modeliavimo metodus puslaidininkių, telekomunikacijų, lazerių, bio fizikos srityse.
10. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti eksperimentinius duomenis, paklaidų ir neapibrėžtumų, patikimumo, priežastinio ryšio aspektus.
11. Geba analizuoti finansinius duomenis mikro ir makro ekonomikos aspektais.
12. Geba įvertinti technologinių pasiekimų komercinį potencialą, inovatyvumo lygį, valdyti įnovatyvių technologiškai pažangių produktų kūrimo procesą, vertinti rizikas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (50 kreditų), gilinamieji dalykai (40 kreditų): Programavimo įvadas, Cheminė technologija, Elektronikos pagrindai, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Kieto kūno elektronika, Medžiagų mokslas; verslo dalykai (50 kreditų): Vadyba, Mikroekonomika, Rinkodara, Inovacijų ir produktų vystymas, Makroekonomika, Apskaita, Projektų valdymas, Verslo teisė, Verslumas, Strateginis valdymas; pasirenkamieji dalykai (40 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (20 kreditų).

Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 6 pasirenkamuosius fizikos dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima įvairių technologijų fizikinius pagrindus, energetiką, medžiagotyrą, spektroskopiją, fotoniką, kosmoso technologijas.
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 2 pasirenkamuosius verslo krypties dalykus (po 5 kreditus).
Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra tarpdisciplininė programa, skirta rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus. Programoje derinamas fizikos, IT, technologijų bei verslo kompetencijų ugdymas, daug dėmesio skiriama naujausioms technologijoms, jų tyrimams ir taikymams praktikoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali kvalifikuotai organizuoti ir vadovauti veiklai, skirtai aukštųjų technologijų moksliniams tyrimams, technologijų, inovacijų perdavimui, diegimui, projektavimui, gamybai, ar panaudai. Šios programos absolventai gali įsilieti į globalią darbo rinką kaip aukštos kvalifikacijos (techninės pakraipos) specialistai, mokslininkai, arba susikurti sau darbo vietą, įkurdami statuolį ar kitokia šiuolaikinio verslo forma.

Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3, LT-01131
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6121CX005
Priėmimo metai: 2024