Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu studijuotiStudijų krypties grupė: Fiziniai mokslai (32) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: Aplinkotyra (5)
Programa:

Aplinkosaugos organizavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje, radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 58
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6211CX016
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Aplinkotyra

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji aplinkos apsaugos specialistai studijuoja aplinkos bioindikaciją, biologinę įvairovę ir jos apsaugą, vandens ekologiją, dirvožemio ekologiją, žmogaus ekologiją, miestų želdinius, gyvūniją ir aplinką, aplinkos chemiją, aplinkos ekonomiką ir teisę, aplinkos inžineriją, aplinkos išteklius, aplinkos apsaugos teisinį reguliavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: augalų biologija, kompleksinė ekologijos ir aplinkotyros praktika, aplinkos inžinerija. Praktinių studijų trukmė – 3 kreditai.
Aplinkotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 58
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Aplinkosaugos technologijos
Programos valstybinis kodas: 6121CX013
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkosauga

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkosauga bakalauro studijų programos tikslas yra rengti kvalifikuotus aplinkotyros ir aplinkosaugos specialistus, turinčius plačias teorines žinias, pagrįstas fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais fizinių mokslų, gyvybės mokslų ir gamtotvarkos srityse bei gebėjimų jas integruotai taikyti aplinkotyroje ir aplinkosaugoje, dirbant Lietuvos įstaigose ir įmonėse bei tęsiant studijas magistrantūroje; įgijus tarpdisciplininių kompetencijų, gebančius konstruktyviai dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros politiką aplinkosaugoje.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės savarankiškai gilinti žinias ir naudotis naujausiais mokslo pasiekimais, planuoti ir organizuoti savo mokymąsi ir savarankiškų užduočių vykdymą;
• Gebės surinkti ir analizuoti mokslinę ir techninę literatūrą, naudotis šiuolaikiniais informacijos šaltiniais;
• Gebės susieti ir efektyviai panaudoti įgytas žinias, interpretuoti turimus duomenis savo specialybėje užsibrėžtiems tikslams pasiekti;
• Gebės dirbti savo srities ir tarpdisciplininėje grupėje, siūlyti sprendimus ir juos realizuoti;
• Gebės suprasti specialybės literatūrą anglų kalba, keistis informacija žodžiu ir raštu su savo srities specialistais;
• Gebės kritiškai vertinti informaciją viešojoje erdvėje, palyginti informaciją, gautą iš skirtingų šaltinių, gebės argumentuotai diskutuoti su kolegomis;
• Išsiugdys tarpdisciplininį mąstymą ir gebės integruotai taikyti keleto krypčių bazines žinias aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių gyvybės mokslų (biologijos ir ekologijos) žinių, gebės jas tinkamai taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti;
• Įgis bazinių, fizinių (chemijos, fizikos, geomokslų) mokslų žinių ir gebės jas taikyti aplinkotyros ir aplinkosaugos uždaviniams spręsti
• Įgis gamtinių resursų, projektų ir verslo vadybos žinių ir gebės jas taikyti planuojant ir įgyvendinant aplinkosauginės veiklos strategijas ir projektus;
• Žinos ir gebės analizuoti pokyčių aplinkoje priežastis ir pasekmes;
• Žinos bei gebės identifikuoti pavojingų veiksnių poveikio sukeliamą žalą aplinkai;
• Gebės pasiūlyti tinkamus praktinius, mokslo žiniomis grįstus, lokalių, regioninių aplinkosaugos problemų sprendimus;
• Gebės dalyvauti įgyvendinant darnios plėtros principus aplinkosaugoje;
• Žinos ir gebės analizuoti bei taikyti aplinkosauginius teisės dokumentus ir normatyvus praktinėje aplinkosaugoje;
• Gebės parinkti tinkamus metodus ir atlikti pagrindines standartines metodines procedūras laboratorijoje ir gamtinėje aplinkoje;
• Gebės dirbti su pagrindine aplinkos tyrimų įranga ir specializuotomis kompiuterinėmis programomis;
• Gebės gautus tyrimo duomenis tinkamai susisteminti ir analizuoti naudojantis statistiniais metodais;
• Gebės planuoti ir atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
• Gebės kritiškai analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimo duomenis bei juos pristatyti ir apginti specialistų ir ne specialistų auditorijoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, profesinės praktikos (savi)refleksija, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa susideda iš studijų krypties dalykų paskaitų, seminarų ir praktikos darbų ir praktikų. Krypties dalykams skirta 190 kreditų, juos apima bazines žinias suteikiantys dalykai (Matematinės statistikos metodai Gamtos moksluose, Bendroji ir analizinė chemija, Organinė chemija, Biochemija, Fizika), geomokslų dalykai (Aplinkos geosistemos, Bendroji geologija, Hidrologijos pagrindai, Meteorologijos pagrindai, GIS pagrindai, Bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio geografija, Hidrogeologijos pagrindai), gyvybės mokslų dalykai (Bendroji biologija, Aplinkos bioįvairovė, Aplinkos mikrobiologija, Ekologijos pagrindai, Ekosistemų ekologija, Aerobiologija), taikomojo pobūdžio tarpdisciplininiai dalykai (Aplinkotyros ir aplinkosaugos pagrindai, Pedologija, Agroekologija, Ekotoksikologija, Aplinkos tvarkybos technologijos), praktikos (Aplinkotyros praktika, Profesinė praktika), aplinkos ir aplinkosaugos vadybos dalykai (Projektų valdymas ir aplinkosauginė procesų vadyba, Aplinkos ekonomika, Aplinkosaugos etika ir teisė, Gamtotvarka ir ekosistemų vadyba, Poveikis aplinkai ir aplinkos monitoringas, Saugomos teritorijos, Verslo pagrindai) ir baigiamasis darbas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis tris iš devynių pasirenkamųjų dalykų (Aplinkos bioindikacija, Aplinkos modeliavimo pagrindai, Miškotvarka ir želdinų planavimas, Molekulinė biologija, Radioekologija, Klimato kaitos valdymas, Kraštovaizdžio ekologinis planavimas, Žmogaus ekologija, Taikomieji Žemės stebėjimai iš kosmoso) skiriama 15 kreditų, BUS dalykams – 15 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa grindžiama kompleksiniu geoekologiniu požiūriu, t.y., formuojama iš gamtinės aplinkos komponentų pažinimui ir jų tarpusavio ryšių supratimui reikalingų žinių bei aplinkosauginių nuostatų. Nuostatos pateikiamos per dalykus, apimančius gamtonaudos ir aplinkosaugos sampratas bei jų tarpusavio ryšius. Išskirtinis bruožas, ją išskiriantis iš kitų panašių programų, yra kraštovaizdinio požiūrio integravimas. Tai atsiskleidžia per dirvožemio, agroekologijos bei kraštovaizdžio mokslų integravimą į programą. Per šią integraciją studentams bus ugdomas kompleksinis požiūris į gamtonaudą ir aplinkosaugą, jį grindžiant giliomis tarpdisciplininėmis žiniomis apie agro-, miško-, ir kitų ekosistemų funkcionavimą ir tarpusavio ryšius. Bus ugdomi gebėjimai aplinkosauginius sprendimus (pvz., agrarinėse teritorijose) priimti atsižvelgiant į aplinkos tvarumą ir geoekologinį potencialą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti valstybės valdymo bei savivaldos institucijose ar jų padaliniuose, atsakinguose už aplinkosaugą, aplinkotyrą, aplinkos išteklių naudojimą (Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijose, regioniniuose departamentuose, tyrimų centruose, kontrolės laboratorijose, savivaldybių Aplinkos apsaugos skyriuose), mokymo ir mokslo institucijose, aplinkosaugos projektavimo ir konsultavimo kompanijose, PAV rengimo grupėse, įmonių, žemės ūkio bendrovių, organizacijų aplinkos apsaugos skyriuose, taip pat nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose. Absolventai įgis pagrindų vystyti savo privatų verslą aplinkotvarkos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkosaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje (artimiausios magistrinių studijų kryptys Lietuvoje – Aplinkotyra (VU, VDU), Biologija (VU), Geologija (VU), Gamtinė geografija (VU), Gamtinių sistemų valdymas (VU Šiaulių akademija), Visuomeninė geografija (VU, KU), Gamtos išteklių ekologija (VDU), Aplinkos inžinerija (VGTU, KTU) ir vėliau doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6121CX018
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos aplinkotyros ir aplinkotvarkos išsilavinimą turinčius specialistus, suteikiant gebėjimų, reikalingų studijoms doktorantūroje, taip pat darbui švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse su aplinkosauginėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti karjeros įvairiose vyriausybinėse aplinkosaugos ūkio sektoriaus (valstybiniame, savivaldos institucijų lygmenyje) įstaigose, vystyti savo aplinkotvarkinį verslą. Parengti specialistai turi gebėti spręsti esamas ir naujai atsirandančias aplinkosaugines problemas.
Studijų rezultatai:
Programos siekiniai atspindi magistro kvalifikacinio laipsnio reikalavimus:
1) išplėsti ir pagilinti studijuojančiųjų aplinkotyrą ir aplinkotvarką kompetenciją;
2) suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemų supratimui ir sprendimui;
3) išugdyti gebėjimus dirbti mokslinį darbą;
4) ugdyti konstruktyvų sisteminį mąstymą, perspektyvinį projektinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės jausmą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: Aplinkos chemija, Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba, Aplinkos tarša ir prevencija, Kompiuterinės programos aplinkotyroje, Statistika aplinkotyroje, Aplinkos taršos tyrimai, Geologinės aplinkos būklės vertinimas, Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas, Atkuriamoji ekologija, Aplinkosaugos normatyvai, Aplinkotyra, Aplinkos hidrogeologija, Aplinkosaugos politika. Praktikos: mokslinio darbo projektai (praktikos) mokslo ir studijų bei verslo institucijų tiriamosiose laboratorijose.
Magistro baigiamasis darbas.
Profesinės veiklos galimybės:
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro studijų absolventai gali dirbti Aplinkos apsaugos, žemės ūkio srities valstybinio administravimo, aplinkos apsaugos ir sveikatos mokslų tyrimų institucijose, visuomeninėse organizacijose, Lietuvos ir tarptautinės verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus magistro studijas toliau galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas (trečios pakopos) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Aplinka
Švietimo posritis: Aplinkotyra
Programos valstybinis kodas: 6211CX011
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Geoinformatika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Geoinformatikos magistrantūros studijų programos pagrindinis tikslas – suteikti kokybišką antros pakopos universitetinį išsilavinimą fizinių mokslų srityje, geoinformatikos studijų kryptyje (šakoje), paremtą pasaulio universitetų gerosiomis patirtimis, tarptautinių organizacijų ir profesionalių asociacijų siūlomu geoinformatikos ir gretimų sričių studijų programų turiniu, akcentuojant jūros ir pajūrio aplinkos tyrimų ir plėtros srities poreikius.
Šiam tikslui pasiekti ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad studentai, būsimieji aukštos kvalifikacijos specialistai, suvoktų erdvinių ir geoduomenų prigimtį, savybes ir apdorojimo metodus, geoinformacinių ir kompiuterinio modeliavimo sistemų architektūrą ir funkcijas, jų vaidmenį aplinkotyroje ir gebėtų pritaikyti turimas geoinformatikos žinias kuriant pridėtinę vertę visuomeniniam sektoriui, mokslui ir verslui.
Detalizuoti programos tikslai:
1. Užtikrinti, kad absolventams būtų suteikta matematikos, informatikos ir gretutinių mokslo sričių žinių, būtinų sudėtingoms geoinformatikos mokslo ir verslo problemoms spręsti taikant naujas sprendimo ir valdymo strategijas bei naujai atsirandančias informacines ir ryšių technologijas, ypač ribotos, nepažįstamos ir prieštaringos informacijos apie tiriamą problemą sąlygomis.
2. Parengti specialistus, kurie gebėtų analizuoti bei prognozuoti visuomenės, verslo ir mokslo poreikius geoinformacinių ir (arba) modeliavimo sistemų srityje, kokybiškai projektuoti, realizuoti ir diegti naujas, modifikuoti ir administruoti esamas geoinformacines ir (arba) modeliavimo sistemas bei užtikrinti aukštą darbų kokybę.
3. Parengti studentus tolimesniam praktiniam ir moksliniam darbui aplinkotyros srityje, suteikiant jiems fundamentinių žinių apie sudėtingas gamtines sistemas, jų stebėjimo, analizės ir valdymo metodus, taikomas šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, tarp jų ir erdvinių duomenų analizės, geoinformacines ir modeliavimo sistemas.
4. Suteikti studentams būtinus socialinių, ekonomikos ir vadybos žinių pagrindus, leidžiančius apibrėžti geoinformacinių ir modeliavimo sistemų vietą versle ir moksle, profesionaliai suvokti ir analizuoti su erdvinių duomenų taikymu susijusias mokslo ir verslo problemas, formuluoti ir siūlyti integruotus šių problemų sprendimus.
5. Užtikrinti tarptautinį studentų mobilumą, parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius dirbti Europos Sąjungos ir pasaulio erdvėje.
6. Ugdyti visapusiškai išsilavinusį, gebantį nuolat tobulėti, kūrybiškai mąstantį, komunikabilų ir aukštos kultūros pilietį, gebantį dalyvauti Lietuvos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Studijų rezultatai:
Geoinformatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį – vadybinį ir kitą aukštos kvalifikacijos specialisto (inžinieriaus) darbą informacinių ir ryšio technologijų, aplinkos planavimo, aplinkotyros ir aplinkosaugos ir kituose ekonomikos sektoriuose. Asmuo, įgijęs Geoinformatikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turės tokių dalykinių sričių, apimančių keturias pagrindines žinių sritis, žinių ir jų taikymo įgūdžių:
- turi gilių žinių apie geo- ir erdvinių duomenų analizės, gavybos, vizualizavimo ir interpretavimo metodus ir technikas, geosistemos dinamikos procesų kompiuterinį modeliavimą;
- turi gilių žinių apie modernią geoinformatikos programinė įranga ir šiuolaikines informacines paslaugas, geoinformacinių ir modeliavimo sistemų programų inžineriją, supranta ir vertina jų pridėtinė vertė mokslui ir verslui, planuoja, organizuoja ir vykdo šios įrangos ir paslaugų kūrimo ir taikymo veiklas;
- demonstruoja gilių žinių apie geosistemas ir jūrines ekosistemas, jų struktūrą ir funkcionavimą, apibūdina ir interpretuoja geosistemose vykstančius procesus;
- tikslingai parenka modernius geo- ir ekologinių sistemų stebėsenos (monitoringo) ir tyrimo metodus, nustato erdvinių duomenų prigimtį, gavimo šaltinius, saugojimo ir komunikavimo metodus, geba kurti ir taikyti geoinformacines technologijas ir sistemas.

Tad Geoinformatikos dalykinės srities žinios apima matematikos, informatikos, aplinkotyros ir geofizinių mokslų bei socialinių mokslų sričių žinias.
Baigusieji Geoinformatikos studijų programą taip pat turės gebėjimus atlikti tyrimus, specialiuosius praktinius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, įgalinančius juos suprasti ir taikyti aukščiau išvardintas atitinkamų dalykinių sričių ir posričių žinias įvairiuose mokslo ir verslo kontekstuose.

Gebėjimai atlikti tyrimus:
- gebės planuoti ir savarankiškai atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius geoinformatikos tyrimus, gebės teoriškai suprasti, kritiškai įvertinti ir taikyti modernias beatsirandančias technologijas ir naujų tyrimų rezultatus ir pasiekimus (laimėjimus) geoinformatikos ir geoinformacinių sistemų srityje.
- gebės integruoti matematikos ir statistikos, informatikos, geomokslų ir kitų geoinformatikos sričių žinias ir valdyti sudėtingas tarpdalykines situacijas, sprendžiant kompleksiškas aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas, ypač esant ribotai ir prieštaringai informacijai ir nepažįstamos aplinkos sąlygomis.
- gebės derinti teoriją ir praktiką ir demonstruos profesionalius praktinius įgūdžius taikant moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės plėtros veikloje (darbuose) šiuolaikines informacines ir ryšio technologijas, programų sistemas, web paslaugas, duomenų bazes ir saugyklas, CASE įrankius dalykinės ir probleminės srities analizei, problemos įvardijimui, sprendimo strategijos parinkimui ir įgyvendinimui bei gaunant procesų vadybai reikalingą informaciją.

Specialieji gebėjimai:
- turi profesionalių praktinių įgūdžių taikant erdvinės statistikos, fotogrametrijos, skaitmeninio kartografavimo, GIS ir daugiamačio kompiuterinio modeliavimo metodus specifinių aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemų sprendimams;
- praktiniai įgūdžiai taikant modernias IS ir programų inžinerijos koncepcijas, metodus bei priemones geoinformatikoje;
- įgūdžiai taikant duomenų analizę, duomenų gavybą, žinių išgavimą, erdvinės statistikos metodus, pažangiuosius dirbtinio intelekto kūrimo metodus bei įrankius, agentines technologijas, moderniųjų duomenų bazių technologijas geoinformacinių ir modeliavimo sistemų inžinerijoje;
- gilus geografinių informacinių sistemų (GIS) architektūros, funkcijų ir kūrimo metodų supratimas, moderniųjų vystymosi tendencijų išmanymas, profesionalūs praktiniai įgūdžiai GIS sistemų ir technologijų adaptavimo ir diegimo tipinėse taikymo sferose (nuo kartografijos ir navigacijos iki aplinkos ir verslo planavimo, sprendimų priėmimo ir valdymo);
- gebės holistiškai vertinti esamas ir kuriamas sistemas ir taikomus profesinius sprendimus, subalansuojant kaštus, pelną, kokybę, saugą, patikimumą, naudojamumą ir išvaizdą bei aplinkos įtaką.

Socialiniai gebėjimai:
- gebės efektyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių, skirtingos kompetencijos ir tautybės žmonių, ir jai vadovauti;
- efektyvaus ir savarankiško darbo savo profesinėje srityje įgūdžiai ir gebėjimai aiškiai ir argumentuotai perteikti darbo rezultatus apibūdinančią specialistams ir kitiems asmenims, sprendžiant profesinės ir gretimų sričių uždavinius;
- gebės planuoti, organizuoti, vadovauti ir įgyvendinti mokslinio-projektinio darbo asmenines ir kolektyvines užduotis šalies ir tarptautinėje aplinkoje.

Asmeniniai gebėjimai:
- gebės savarankiškai planuoti studijų ir asmeninio tobulėjimo procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptis ir integruotis į naujas mokymosi bei profesines aplinkas;
- gebės apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę informaciją, jos patikimumą tradicinėse ir moderniose besiformuojančiose geoinformatikos srityse, gebės savarankiškai priimti sprendimus, numatyti veiklos strategijas ir jas pagrįsti įgytomis žiniomis;
- gebės prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis geoinformatikos specialisto profesine etika ir pilietiškumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotas mokymas: interaktyvios paskaitos, diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, laboratoriniai ir praktiniai darbai, savarankiški darbai, projektų ir parengčių pristatymai. Programa siekia aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, studento savarankiškas darbas pagrįstas netrivialiomis užduotimis ir komandiniu darbu, kuriame labai svarbu problemų sprendimo įgūdžiai ir kritinis mąstymas. Esminė tiriamoji studijų programos komponentė taip pat leis absolventams pasirinkti akademinę karjerą ir tęsti studijas atitinkamų krypčių doktorantūroje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Geoinformatikos magistratūros studijų programa susideda iš privalomų ir pasirenkamų studijų dalykų, Tiriamojo (projektinio) darbo (bendra dalykų apimtis – 90 kreditų) bei Magistro baigiamojo darbo (30 kreditų) ir trunka 2 metus (120 ECTS kreditų). Iš viso studijuojama 15 studijų dalykų. Studijų programa baigiama magistro darbu, sėkmingai baigusiajam suteikiamas geoinformatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Privalomi dalykai: Geoinformatika, Geosistemos ir jų tyrimų metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, Modernios GIS, Ekologinių ir Geoinformacinių sistemų programų sistemų inžinerija, Integruotas duomenų valdymas ir geoduomenų saugyklos, Erdvinė ir geostatistika, Aplinkos fizika ir modeliavimas, Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, Mokslinių projektų rengimas ir valdymas.
Papildoma (pasirenkama) praktinė stažuotė derinama su baigiamojo darbo (magistro baigiamojo darbo) rengimu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 18 kreditų pasirenkamųjų dalykų. Pasirenkami dalykai iš ekologijos ir aplinkotyros, informatikos, statistikos ir gretutinių mokslo ir studijų krypčių (techninių informacinių sistemų, gamtinės geografijos, aplinkosaugos ir kt.), pvz. Jūrų ir vandenynų monitoringas, Pajūrio ekologija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos, Informacinių sistemų inžinerija, Statistinė duomenų analizė ir žinių gavimas, Žmogaus ir kompiuterio sąveika ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijose ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad studentai suvoktų geoduomenų, erdvinės informacijos ir geoinformatikos žinių prigimtį ir savybes, analizės ir modeliavimo metodus, moderniųjų intelektualiųjų, geoinformacinių ir programų sistemų kūrimo koncepcijas, jų architektūrą ir funkcijas ir gebėtų pritaikyti turimas žinias kuriant pridėtinę vertę visuomeniniam sektoriui, mokslui ir verslui. Geoinformatikos programa parengta ir įgyvendinama Klaipėdos universitete vykdant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Jūrinio slėnio“ plėtros programą. Jos išskirtinis bruožas – mokslo, studijų ir verslo sąveikos stiprinimas jūriniame sektoriuje, esminis tarpdiscipliniškumas ir tarptautiškumas.
Studijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje su videokonferencijų galimybėmis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję Geoinformatikos magistro kvalifikaciją asmenys galės dirbti informacinių ir geoinformacinių sistemų, geoduomenų saugyklų kūrimo ir administravimo, geoduomenų analizės ir kompiuterinio modeliavimo specialistais jūrinės aplinkos ir kranto zonos planavimo, valdymo ir prognozavimo srityse, taip pat transporto planavimo ir logistikos, laivybos, navigacijos bei telekomunikacijos sistemų srityse, Lietuvos bei užsienio įmonėse ir kitose institucijose. Esminė tiriamoji studijų programos komponentė taip pat leis absolventams pasirinkti akademinę karjerą ir tęsti studijas atitinkamų krypčių doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas, studijuoti fizinių ir technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Institucijos pavadinimas: Klaipėdos universitetas
Institucijos adresas: Klaipėda, H. Manto g. 84
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fiziniai mokslai (plačiosios programos)
Programos valstybinis kodas: 6211CX018
Priėmimo metai: 2019
Studijų kryptis: Chemija (9)
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bakalauro studijų programos pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija", "Neorganinė chemija", "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Polimerų chemija", "Biochemija", "Koloidų chemija", "Kristalų chemija", "Kvantinė chemija".
Programoje yra numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 2 mėnesiai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX001
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Pagrindiniai studijų programos studijų dalykai: "Cheminė kinetika", "Neorganinės chemijos rinktiniai skyriai", ‚Organinių reakcijų mechanizmai", "Polimerizacijos reakcijų mechanizmai".
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX003
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Cheminė analizė

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 180
Nuolatinė - 3 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Studijų programos tikslas:
Įgyti teorinių žinių medžiagų savybėms aiškinti, remiantis bendraisiais chemijos principais, įgyti praktinių įgūdžių dirbti individualiai ir komandoje, reikalingų darbui chemijos laboratorijoje ir su chemija susijusiose srityse, atlikti cheminę ir/ar biocheminę analizę, užtikrinti jos kokybę ir interpretuoti cheminę informaciją, įgyti gebėjimų bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, pateikti tyrimo rezultatus specialistų ir nespecialistų auditorijai, tobulinti savo profesionalumą ir bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius;
2. Surasti ir taikyti chemijos mokslinę ir informacinę literatūrą savo veikloje;
3. Pristatyti cheminio eksperimento ar tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir nespecialistų auditorijai;
4. Planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
5. Dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
6. Vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
7. Bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
8. Demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai ir visuomenei;
9. Tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas;
10. Taikyti kvantinės mechanikos principus, apibūdinant atomų bei molekulių struktūrą ir savybes;
11. Nagrinėti neorganinių ir organinių junginių struktūrą, prigimtį, savybes ir svarbiausius jų tyrimo metodus;
12. Charakterizuoti pagrindinius neorganinių, organinių ir biologiškai aktyvių medžiagų cheminių reakcijų tipus ir svarbiausius jų bruožus;
13. Taikyti termodinamikos ir kinetikos principus cheminiams procesams ir reakcijoms apibūdinti;
14. Taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminių medžiagų tyrimams;
15. Taikyti žinias apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus praktinėje veikloje;
16. Valdyti standartinę laboratorinę įrangą ir prietaisus, užtikrinti saugias darbo sąlygas;
17. Saugiai dirbti chemijos laboratorijoje su cheminėmis medžiagomis ir elgtis pagal darbo saugos reikalavimus;
18. Pasirinkti tinkamą metodą cheminių junginių sintezei ar analizei atlikti;
19. Parinkti cheminei analizei reikalingas medžiagas ir priemones;
20. Paimti reprezentacinius ėminius, paruošti bandinius cheminei analizei;
21. Patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
22. Interpretuoti laboratorinių matavimų duomenis, juos sistemiškai dokumentuoti;
23. Planuoti chemijos laboratorijos veiklą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius;
24. Spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
25. Statistiškai apdoroti duomenis ir vertinti cheminės analizės rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kr.): Specialybės kalba; Profesinė užsienio kalba; Tyrimų metodologija; Filosofija.
Studijų krypties dalykai (121 kr.): Laboratorinių tyrimų pagrindai; Bendroji ir neorganinė chemija; Informacinės technologijos; Žmogaus sauga; Matematika ir statistika; Taikomoji fizika; Analizinė chemija; Fizikinė chemija; Laboratorijų veikla; Organinė chemija; Chromatografinė analizė; Spektrinė analizė; Verslo ekonomika ir vadyba; Elektrocheminė analizė.
Praktikos (35 kr.): Neorganinė sintezė; Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika; Specializacijos; Baigiamoji.

Specializacijos:
Cheminiai tyrimai dalykai: Bandinių paruošimas, Aplinkos objektų analizė, Cheminės analizės kokybė, Aplinkosauga, Maisto analizė.
Biocheminiai tyrimai dalykai: Mikrobiologija, Biochemija, Biotechnologija, Biocheminės analizės metodai, Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas.
Studento pasirinkimai:
Cheminė technologija; Žalioji chemija; Polimerų chemija; Standartizacija ir metrologija; Anglų kalba pažengusiems; Bendravimo psichologija; Projektų valdymas; Kūno kultūra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Cheminės analizės specialistai kitose Lietuvos kolegijose nėra rengiami.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Institucijos pavadinimas: Vilniaus kolegija
Institucijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 15
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6531CX001
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti plačios erudicijos specialistus, turinčius vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinių bei tyrimų įgūdžių, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi organinės ir medicininės chemijos mokslo žinių ir geba jas taikyti
A2 Geba kritiškai analizuoti naujų vaistų kūrimą ir plėtojimą
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba savarankiškai planuoti bei atlikti analitinius ir eksperimentinius tyrimus
B2 Geba įvertinti gautus tyrimų rezultatus ir nustatyti jų praktinį reikšmingumą
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba planuoti ir vykdyti potencialiai biologiškai aktyvių junginių sintezę ir jų struktūros analizę
C2 Geba vykdyti biologinius, mikrobiologinius ir vaistų kokybės tyrimus
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba argumentuotai pristatyti savo darbo rezultatus
D2 Geba laikytis laboratorinės praktikos etikos, atsakomybės ir normų
D3 Geba dirbti individualiai ir komandoje
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi
E2 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai ir kūrybiškai

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Organinių junginių spektroskopija
Analitinė ir preparatinė chromatografija
Vaistų kūrimas
Ląstelės biologija
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai
Augalinės ir sintetinės vaistinės medžiagos
Molekulinė biologija
Farmacinė fizikinė chemija
Genomika ir bioinformatika
Tiriamasis projektas 1
Tiriamasis projektas 2
Mokslinė tyrimų praktika
Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Farmakologija
Biofizika
Farmacinė biotechnologija
Molekulinė imunologija
Molekulinė mikrobiologija
Bendroji ir molekulinė patologija
Farmakologija
Biofizika
Farmacinė biotechnologija
Molekulinė imunologija
Molekulinė mikrobiologija
Bendroji ir molekulinė patologija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius absolventas moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse, gali dirbti chemijos, farmacijos ir farmacinių biotechnologijų įmonėse, mokslo centruose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Medicininė chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti plačios erudicijos specialistus, turinčius vaistų kūrimo, plėtojimo ir praktinio reikšmingumo nustatymo žinių bei tyrimų įgūdžių, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi organinės ir medicininės chemijos mokslo žinių ir geba jas taikyti
A2 Geba kritiškai analizuoti naujų vaistų kūrimą ir plėtojimą
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba savarankiškai planuoti bei atlikti analitinius ir eksperimentinius tyrimus
B2 Geba įvertinti gautus tyrimų rezultatus ir nustatyti jų praktinį reikšmingumą
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba planuoti ir vykdyti potencialiai biologiškai aktyvių junginių sintezę ir jų struktūros analizę
C2 Geba vykdyti biologinius, mikrobiologinius ir vaistų kokybės tyrimus
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba argumentuotai pristatyti savo darbo rezultatus
D2 Geba laikytis laboratorinės praktikos etikos, atsakomybės ir normų
D3 Geba dirbti individualiai ir komandoje
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi
E2 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai ir kūrybiškai

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Organinių junginių spektroskopija
Analitinė ir preparatinė chromatografija
Vaistų kūrimas
Ląstelės biologija
Rinktiniai medicininės chemijos skyriai
Augalinės ir sintetinės vaistinės medžiagos
Molekulinė biologija
Farmacinė fizikinė chemija
Genomika ir bioinformatika
Tiriamasis projektas 1
Tiriamasis projektas 2
Mokslinė tyrimų praktika
Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Farmakologija
Biofizika
Farmacinė biotechnologija
Molekulinė imunologija
Molekulinė mikrobiologija
Bendroji ir molekulinė patologija
Farmakologija
Biofizika
Farmacinė biotechnologija
Molekulinė imunologija
Molekulinė mikrobiologija
Bendroji ir molekulinė patologija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių ir gebėjimų biologiškai aktyvių junginių sintezės, gryninimo, struktūros nustatymo, cheminių bei fizikinių savybių, biologinio aktyvumo, ikiklinikinių, vaistų kokybės, vaistų formų technologijų, vaistinių augalinių žaliavų ir biofarmacinių tyrimų srityse. Įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius absolventas moka taikyti kryptingos vaistinių medžiagų paieškos, kūrimo, gamybos, kokybės kontrolės ir platinimo srityse, gali dirbti chemijos, farmacijos ir farmacinių biotechnologijų įmonėse, mokslo centruose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadovaujamąjį darbą chemijos, farmacijos ir biotechnologijų pramonės įmonėse bei mokslo laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Institucijos pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 9
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6281CX001
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Nanomedžiagų chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų programa sudaryta iš studijų krypties dalykų, gilinamųjų studijų dalykų ir bendrojo universitetinio lavinimo studijų dalykų. Būsimieji nanotechnologai ir medžiagotyrininkai studijuoja šiuos studijų krypties dalykus: bendrąją chemiją, nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų įvadą, neorganinę chemiją, analizinę chemiją, neorganinę chemiją ir nanomedžiagas, matematiką, fiziką, kvantinę chemiją, nanomedžiagų analizės metodus, fizikinę chemiją, organinę chemiją, polimerines medžiagas nanobiotechnologijose, nanobiotechnologiją, spektroskopiją, biochemiją, cheminę termodinamiką nanotechnologijose ir paviršiaus chemiją. Vykdoma profesinė praktika fakulteto laboratorijose ar kitose su chemija susijusiose įmonėse, institutuose. Praktikos trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami standartinių laboratorinių procedūrų atlikimo, laboratorinio stebėjimo, matavimo, skaičiavimo, gautų duomenų analizės ir interpretavimo, eksperimentų planavimo ir kiti gebėjimai.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX002
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Nanomedžiagų chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
- Nanomedžiagos ir nanostruktūros: sintezė ir apibūdinimas, Medžiagotyra ir neorganinės funkcinės medžiagos, Savaiminių organizacijos principų taikymas nanostruktūrintų medžiagų sintezėje, Paviršių modifikavimas polimerinėmis nanostruktūromis, Nanotechnologijose taikomi tyrimo metodai, Organinių junginių analizės metodų taikymas medžiagotyroje.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX004
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Bakalauro studijų programos Taikomoji chemija tikslas - parengti bakalaurus, suprantančius cheminių medžiagų sintezės ir tyrimo metodus bei principus, procesus biologinėse sistemose, susipažinusius su vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir organinių medžiagų chemijos ir technologijos principais, sugebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras ir dirbti su standartine instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas, sugebančius sekti, analizuoti bei kritiškai vertinti naujoves chemijos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir chemijos mokslų žinių bei gali jas taikyti
A2 Žino ir supranta biocheminius, biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūrą ir chemines savybes
A3 Žino ir supranta svarbiausius chemijos pramonėje taikomus technologinius procesus
A4 Žino ir supranta įvairių cheminių medžiagų struktūrą ir jos tyrimo metodus
A5 Žino ir supranta farmacijos, kosmetikos preparatų ir funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos principus
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba surasti ir analizuoti mokslinę bei informacinę literatūrą
B2 Geba suformuluoti tiriamojo darbo tikslus, uždavinius, parengti metodiką
B3 Geba apdoroti, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus, formuluoti išvadas
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba kūrybiškai ir naujoviškai taikyti dalykines žinias, sprendžiant su chemija susijusius teorinius bei praktinius uždavinius
C2 Geba naudotis standartine chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais, atlikti standartinės cheminių junginių sintezės ir analizės procedūras, interpretuoti laboratorinių stebėjimų duomenis
C3 Geba identifikuoti praktines problemas, planuoti, projektuoti sprendimo veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą
C4 Geba saugiai dirbti chemijos laboratorijoje ir saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti medžiagą raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai
D2 Geba sklandžiai bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu)
D3 Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose ir chemijos įmonėse
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai dirbti, mokytis ir tobulėti visą gyvenimą
E2 Geba jausti moralinę atsakomybę už savo darbo rezultatus bei jų poveikį kolektyvui ir visuomenei

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Matematika 1
Informacinės technologijos 1
Neorganinė chemija 1
Koloristika
Ląstelės biologija
Matematika 2
Informacinės technologijos 2
Fizika 1
Bioneorganinė chemija
Neorganinė chemija 2
Fiziologijos ir anatomijos pagrindai
Tikimybių teorija ir statistika
Kompiuterinės programos chemijai
Organinė chemija 1
Fizikinė chemija 1
Cheminė analizė
Polimerų chemija
Organinė chemija 2
Fizikinė chemija 2
Mikrobiologija
Bioorganinė chemija
Procesų inžinerija 1
Žmogaus sauga ir toksikologija
Instrumentinė analizė
Biochemija
Paviršiaus ir koloidų chemija
Bendroji cheminė ir biotechnologija
Procesų inžinerija 2
Semestro projektas
Darnaus vystymosi principai
Inžinerinė ekonomika
Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas
Profesinė praktika
Bakalauro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Cheminė farmakologija
Vaistų chemija
Biokosmetika
Vaistų formų technologija
Kosmetikos preparatų chemija ir technologija
Funkcinių neorganinių medžiagų chemija
Darnioji chemija
Funkcinių organinių medžiagų chemija
Kristalų chemija
Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė
Biomedicininiai polimerai
Dažų chemijos pagrindai
Asmens sveikatos ugdymas
Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas
Filosofija
Medijų filosofija
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai
Įmonių valdymo pagrindai
Marketingas
Technologijų antreprenerystė
Anglų kalba (C1 lygiu)
Prancūzų kalba (C1 lygiu)
Rusų kalba (C1 lygiu)
Vokiečių kalba (C1 lygiu)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijos žinių, išmano chemijos procesus ir aparatus, yra susipažinęs su farmacijos technologijomis, kosmetikos preparatų chemija bei technologija, geba atlikti junginių sintezės ir analizės darbus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti chemijos, farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos profilio įmonėse, laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6121CX011
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Taikomoji chemija

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 120
Nuolatinė - 2 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti magistrus, sukaupusius gilių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius tyrimo įgūdžių, gebančius formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, remiantis naujausiais chemijos bei cheminės inžinerijos pasiekimais.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Naujausios teorinės organinės, neorganinės, fizikinės chemijos žinios ir taikymas
A2 Gilus naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas
A3 Žinios apie chemijos mokslų pasiekimus sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti darbo chemijos srityje tikslą, uždavinius, surinkti duomenis tyrimui
B2 Geba savarankiškai planuoti ir atlikti analitinius bei eksperimentinius tyrimus chemijos laboratorijose
B3 Geba vertinti laboratorinių bei technologinių tyrimų metu gautus duomenis, susieti juos su praktika
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis sudėtinga chemijos laboratorijų įranga bei prietaisais, atlikti cheminių junginių sintezės ir analizės procedūras
C2 Geba formuluoti ir spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais
C3 Geba priimti pažangius sprendimus chemijos srityje ir įvertinti savo darbo pasekmes
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose bei įmonėse
D2 Geba bendrauti ir pristatyti savo tiriamojo darbo chemijos srityje rezultatus raštu ir žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai dirbti ir mokytis, tobulėti visą gyvenimą
E2 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai, ir generuoti idėjas

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinktiniai chemijos skyriai
Skysčių ir dujų chromatografija
Organinių junginių spektroskopija
Cheminė kinetika ir katalizė
Tiriamasis projektas 1
Sumanių medžiagų chemija ir technologija
Nanomedžiagų technologija
Tiriamasis projektas 2
Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai
Magistro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gydomoji kosmetika
Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai
Dispersinių sistemų savybės ir taikymas
Heterociklinių junginių chemija
Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos
Fotocheminė konversija ir fotokatalizė
Šiuolaikinė keramika
Odos baltymų chemija
Neorganinės dangos
Medžiagų kristalų struktūros modeliavimas
Polimerų apibūdinimo ir tyrimo metodai
Aminorūgščių ir peptidų sintezė
Taikomoji dažų chemija
Medžiagų saulės energetikai sintezė
Polimerinių dangų chemija
Polimeriniai kompozitai
Elektrocheminiai energijos kaupikliai
Polimerai aukštosioms technologijoms
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizikinės, organinės, analizinės chemijos, nanotechnologijos žinių, išmano pramoninės chemijos procesus, kompiuterinių programų taikymą chemijoje, yra įgijęs mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, geba naudotis cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir mokslinėse laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į doktorantūros studijas.
Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas
Institucijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Chemija
Programos valstybinis kodas: 6211CX014
Priėmimo metai: 2019
Studijų kryptis: Fizika (9) (Daugiau kitame puslapyje)
Programa:

Aukštųjų technologijų fizika ir verslas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos bakalaurai studijuoja bendrąją ir teorinę fiziką, kompiuterių mokslą, standartus ir seritfikavimą, ekonomikos teoriją, apskaitos, finansų ir bankininkystės pradmenis, firmų ekonomiką ir administravimą, praktinę medžiagotyrą, chemines technologijs, pramoninę elektroniką, lazerių biomedicininius taikymus, fotoninius prietaisus ir kitus dalykus
Praktinės studijos nenumatytos.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6121CX005
Priėmimo metai: 2019
Programa:

Fizika

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais, forma ir trukmė: 240
Nuolatinė - 4 (metais)
Programos aprašymo santrauka:
Būsimieji fizikos bakalaurai studijuoja kompiuterių taikymą, užsienio kalbą, visuotinę kultūrų ir civilizacijų istoriją, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, bendrąją fiziką, teorinę fiziką, matematinę analizę, matematino modeliavimo pagrindus, matematines fizikos lygtis, elektroniką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas
Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3
Švietimo sritis: Fiziniai mokslai
Švietimo posritis: Fizika
Programos valstybinis kodas: 6121CX003
Priėmimo metai: 2019