Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokymo(si) strategijos informacinių technologijų pamokose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

16

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-11-25

Programos teikėjas

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

_

Programos aprašymas

Planuodami 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo veiklas informacinių technologijų mokytojai įvardijo poreikį labiausiai stiprinti dalykines žinias apie IKT priemonių kūrybišką panaudojimą ir mokinių motyvavimo strategijų taikymą dalyko pamokose. Kaip teigiama Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemoje „DigCompEdu“, vienas pagrindinių skaitmeninių technologijų naudojimo švietimo procese privalumų yra galimybė pritaikyti į mokinį orientuotas pedagogines strategijas bei paskatinti aktyvų mokinių dalyvavimą mokymosi procese ir jo kontroliavimą. Skaitmeninės technologijos suteikia galimybę diferencijuoti klasę ir specialiai pritaikyti mokymosi veiklas pagal mokinio kompetencijų lygį, interesus bei mokymosi poreikius.
Atnaujinamose bendrosiose programose skaitmeninė kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu. Gebėjimas naudotis 3D modeliavimo programa „Tinkercad“ kuria sąlygas mokinių kūrybiškumo, vaizduotės lavinimui, o erdvinės aplinkos tyrinėjimas kuriant trimačius objektus gerina matematines žinias ir loginį mąstymą. IT mokytojai darbą „Tinkercad“ aplinkoje gali pritaikyti įvairiose veiklose, pavyzdžiui, integruotoms pamokoms (su chemija – molekulės modelis, su matematika – erdvinių figūrų modeliai, su biologija – DNR ląstelių modeliai ir t. t.), neformaliajam ugdymui, brandos darbo rašymui. Modelius, sukurtus šioje aplinkoje, galima spausdinti 3D spausdintuvu ir panaudoti mokinių ugdymui. Pagal atnaujintas informacinių technologijų programas „Tinkercad“ aplinka tiks skaitmeninio turinio kūrimo srities užduotims atlikti. Orientuojantis į atnaujinamą informacinių technologijų bendrųjų programų turinį aktualizuojamas poreikis spręsti klausimus, susijusius su mokinių kompetencijų raiška dalyko pamokose, ugdymo turinio pokyčiais ir kt.
Programos įgyvendinimas grįstas refleksyviu mokymusi, kuris yra ciklinis, arba spiralinis, procesas – mokytojai nepaliaujamai stebi ir kontroliuoja, vertina ir tobulina savo veiklą (Pollard, 2006). Patirties tęstinumas (o ne vienkartiniai mokymai) yra veiksmingiausi, nes leidžia mokytojams susieti turimas žinias ir patirtį su naujomis. (Glatthorn, 1995) Tikimasi, kad programos dalyviai formuosis ir/ar tobulins informacinių technologijų naudojimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.