Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (20) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

"B'' kategorijos transporto priemonės vairuotojas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilio vairuotojas
Programos reikalavimai: ne jaunesni kaip 17 metų.
Programos aprašymas:
B- kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programos trukmė – 70 val.{Teorija 40 val., transporto priemonės praktinis vairavimas 30 val.};B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“;Minimalus amžius 18 metų. Mokymo programos metu būsimieji transporto priemonių vairuotojai turi įgyti žinių apie: transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekia įgyti, kategorijas, šių transporto priemonių paskirtį, naudojimą, didžiausiąją leidžiamąją masę; transporto priemonių agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį ir jų išdėstymą;transporto priemonių eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, transporto priemonių eksploatacijos techninių gedimų požymius; transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros reikalavimus bei jos periodiškumą;kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, važiavimo per sankryžas ir geležinkelio pervažas, greičio apribojimus; transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) gabenimo ir keleivių vežimo taisykles; atsakomybę už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; vairuotojo ir kitų eismo dalyvių teises ir pareigas; psichofiziologinės būsenos neigiamą įtaką (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) reakcijai ir dėmesiui, situacijos suvokimui, vertinimui ir optimalių sprendimų priėmimui; eismo įvykių priežastis; vairavimo rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku; specifinius rizikos veiksnius, susijusius su pažeidžiamiausiais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais; veiksmus, kurių vairuotojas privalo imtis įvykus eismo įvykiui; su transporto priemone susijusius faktorius: garso ir avarinės šviesos signalizacijos, taupaus degalų naudojimo, teršalų išmetimo ribojimo, saugos diržų, atramų galvai ir vaikų vežimo saugos reikmenų naudojimo taisykles; saugos priemones keičiant ratus; saugos faktorius, susijusius su krovinių pakrovimu, tvirtinimu, iškrovimu; transporto priemonių mechaninius gedimus, turinčius didžiausios įtakos saugiam eismui ir aplinkai: vairo, pakabos, stabdžių sistemos, padangų, žibintų, posūkių rodiklių, veidrodžių, priekinių stiklų valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, saugos diržų bei įspėjamojo garso signalo; dokumentus, kuriuos būtina turėti eksploatuojant transporto priemones. Praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai realaus eismo sąlygomis. Transporto priemonių vairuotojai privalo saugiai ir imdamiesi visų būtinų atsargumo priemonių atlikti šiuos veiksmus įprastinėse eismo situacijose: pajudėti po sustojimo aikštelėse, keliuose; išvažiuoti (pasukti) iš kelio į kitą kelią (aikštelę); važiuoti tiesiais keliais, prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis ir riboto pločio sąlygomis; važiuoti vingiuotais keliais; privažiuoti prie sankryžų ir jas kirsti; pasukti į dešinę, kairę, apsisukti; persirikiuoti eismo juostose; įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) kelius (-ių), turinčius greitėjimo (lėtėjimo) juostas; lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų; važiuoti keliais, kuriuose yra žiedinių sankryžų, geležinkelio pervažų, keleivinio transporto stotelių, pėsčiųjų perėjų, ilgų įkalnių (nuokalnių); taisyklingai sustoti (stovėti), išlipti iš transporto priemonės.
Programos teikėjas: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Programos teikėjo savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Vykdančioji institucija: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Vykdymo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, 74179 Jurbarkas
Renginio pradžia: 2018-04-09 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-07 19:00:00
Renginio savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Pavadinimas:

"C" kategorijos transporto priemonių vairuotojas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA SĄLYGOS: 21 metai, išskyrus asmenis kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
Programos aprašymas:
Teorijos mokymas 35 mok.val.
Praktinio vairavimo mokymas 15 mok.val.
Teorijos žinių ir praktinio vairavimo įskaita.
Galimybė neribotai mokykloje naudotis nuolat atnaujinama kompiuterine KET mokymo programa.
Galimybė gilinti teorijos žinias kompiuterine KET testų programa, kur yra internetinė prieiga.
Programos teikėjas: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Programos teikėjo savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Vykdančioji institucija: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Vykdymo adresas: Vasario 16-osios g. 10B Jurbarkas
Renginio pradžia: 2018-04-09 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-07 20:00:00
Renginio savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Pavadinimas:

„Mokytojo padėjėjo rengimo programa“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyviai - asmenys ketinantys dirbti mokytojo padėjėju.
Programos aprašymas:
„Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos apraše“ (LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1229) vienas iš nurodytų specialiosios pagalbos mokiniams teikėjų – mokytojo padėjėjas. Dar 2004 m. patvirtintas „Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas“ (LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2092), kuriame nurodyti specialieji reikalavimai mokytojo padėjėjui: turėjimas žinių apie mokinių sutrikimų specifiką; gebėjimas dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, (...), naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Šiame dokumente taip pat nurodoma, kad reikalaujamas mokytojo padėjėjo išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Tačiau klasėje dirbant su ypatingu vaiku, mokytojui reikia specialiai šiam darbui parengto padėjėjo. Dar 2008 metais yra patvirtintas „Mokytojo padėjėjo rengimo standartas“ (LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. ISAK-1872/A1-209). Nepaisant to, mokytojo padėjėjai mūsų šalyje dar nėra rengiami.
Siūloma „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“ (toliau – Programa) skirta asmenims, dirbantiems ar ketinantiems dirbti mokytojo padėjėju ir norintiems įgyti šiam darbui reikalingų kompetencijų.
Programos paskirtis – suteikti dalyviams kompetencijų, reikalingų šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas. Programos dalyviai įgis pedagoginių-psichologinių ir medicininės krypties žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Kad teoriją gebėtų susieti su praktiniu darbu, programos dalyviams bus organizuojama praktika mokykloje. Po praktikos mokykloje programos dalyviai parengs baigiamąjį darbą - parengs pasirinkto specialiųjų poreikių turinčio mokinio negalės ir psichologinės būkėls atvejo analizę ir išsamiai aprašys mokiniui reikalingą pagalbą ugdomosios veiklos, papildomo ugdymo renginių ir išvykų metu, atskleidžiant bendradarbiavimo su mokytoju, specialistais, mokyklos administracija ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) galimybes. Baigiamąjį darbą pristatys ir apsigins viešai.
Programos trukmė – 107 akademinės valandos.
Programos dalyviams, išklausiusiems visas Programoje numatytas temas, atlikusiems savarankiško ir baigiamojo darbo užduotis, praktiką mokykloje, išduodami Programos baigimo pažymėjimai
Programos teikėjas: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Programos teikėjo adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-04-03 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-10-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Verslo įmonės administratorius
Programos reikalavimai: Programa skirta asmenims, ketinantiems dirbti administracinį darbą, ir tiems, kurie anksčiau yra dirbę šioje srityje, bet nori atnaujinti savo žinias ir įgūdžius.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetetingus administracijos darbuotojus, kurie įgytų ne tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių, turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, gebančius administruoti darbą įvairaus dydžio ir pobūdžio verslo įmonėse.
Mokymo programos kursas įsisavinamas per 248 akademines valandas. Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys asmeniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Rūtų g. 4, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-04-09 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-23 16:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilio vairuotojas
Programos reikalavimai: DALYVIAI: Ne jaunesni kaip 17 metų, 1 dokumentinė nuotaruka, sveikatos pažyma.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - išmokyti vairuoti B kategorijos transporto priemones, laikantis kelių eismo taisyklių.

B kategorijos transporto priemonės - kurių didžiausioji leidžiamoji masė 3,5 t. ir turinčios ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas be vairuotojo, jos gali būti sujungtos su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg.

Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų ir įgūdžių.

Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus,leidžiama laikyti egzaminus VĮ Regitroje.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Programos teikėjo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai
Programos teikėjo savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357, Kėdainiai
Renginio pradžia: 2018-03-13 16:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-13 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

Bendruomenių turistinėse vietovėse pasirengimas aptarnauti darniojo (kultūrinio ir ekologinio) turizmo dalyvius

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Programos tikslas – stiprinti smulkiojo ir vidutinio verslo dalyvių kompetencijas, kaip pritaikyti turimą ar sukurti naują verslą turistinės traukos vietovėse.
Mokymų metu akcentuojamas darnusis vystymasis, kultūros paveldo apsauga ir jų sąveika su kultūriniu turizmu. Programa nagrinėja Baltų kultūros paveldo Lietuvoje atvejį. Tačiau pateikiami darniojo turizmo organizavimo būdai yra tinkami vystyti bet kurią kitą paveldo ar ekologinę temą. Daug dėmesio skiriama kultūrinio turizmo paslaugoms: įvairovei, kokybei, rinkodarai, įvairių tipų lankytojų poreikiams. Stebimi ir analizuojami gerosios patirties, konkurencinio pranašumo atvejai Lietuvoje bei Europoje.
Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu nagrinėjamas turizmo (rekreacijos) paslaugų ir produktų kūrimas atsižvelgiant į vietovės išteklių potencialą, vietinių gyventojų poreikius ir socialinę aplinką. Planuojamos turistų lankymosi programos, atitinkančios patirčių turizmo principus. Modeliuojamos lankytojų aptarnavimo situacijos: paslaugų pritaikymas užsakovo poreikiams, personalo darbo organizavimas, grįžtamasis ryšys ir kt.
Programa gali būti įgyvendinama teikėjo būstinėje arba išvykose į suinteresuotą turistinės traukos vietovę.

The purpose of the programme is to strengthen the competence of small and medium-sized business participants in the use of existing or developing new business in tourist attraction areas.
The emphasis is on sustainable development, the protection of cultural heritage and their interaction with cultural tourism. The program examines the case of the Baltic cultural heritage in Lithuania. However, the ways of organizing sustainable tourism are appropriate for the development of any other heritage or ecological theme. Much attention is paid to cultural tourism services: diversity, quality, marketing, and the needs of different types of visitors. Cases of good practice and competitive advantage in Lithuania or in Europe are observed and analyzed.
The development of tourism (recreation) services and products is considered, taking into account the potential of local area resources, the needs of local populations and the social environment. Tourist visiting programs that meet the principles of experiential tourism are important topics on theoretical and practical activities. Simulated customer service situations are preferred: customization of services for the needs of the client, organization of work of personnel, feedback, etc.
The program can be implemented at the provider's headquarters or on tours to an interested tourist destination.

Programos trukmė18 val.
Programa (trukmė, turinys ir kt.) gali būti koreguojama, atsižvelgiant į dalyvių amžių, pasirengimą, turimų žinių lygį modulių temomis.
Baigusiems šią programą išduodami pažymėjimai.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 3
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Vykdymo adresas: Vilniaus g. 100, Šiauliai
Renginio pradžia: 2018-05-03 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-07 17:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių kvalifikacijos kėlimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris apskaitininkas
Programos reikalavimai: Aukštasis koleginis, universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas apskaitos ir finansų, ekonomikos, buhalterijos, vadybos ir pan. srityse.
Programos aprašymas:
Programos tikslas – išmokyti mokymo programos dalyvius tvarkyti įmonių buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansinę atskaitomybę bei dirbti su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa. Atnaujinti, pagilinti buhalterinės apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Programos teikėjas: Vilniaus apskaitos mokykla, UAB
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Vilniaus apskaitos mokykla, UAB
Vykdymo adresas: Konstitucijos pr. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-04-16 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-06-04 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Konstitucijos pr. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-04-16 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-07-31 16:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-05-07 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-08-21 16:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris apskaitininkas
Programos reikalavimai: Programa skirta neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti įmonių buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansinę atskaitomybę, dirbti su kompiuterizuotomis buhalterinėmis apskaitos programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias. Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra bei verslo valdymo sistemos (t. y. kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programos), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Programos teikėjas: Vilniaus apskaitos mokykla, UAB
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Vilniaus apskaitos mokykla, UAB
Vykdymo adresas: Konstitucijos pr. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-04-16 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-07-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos r. sav. Budrikų k. Jubiliejaus g. 7
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Rūtų g. 4, 91208, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-05-07 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-08-21 16:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: DALYVIAI: ne jaunesni kaip 20 metų, ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemonių vairuotojai
Programos aprašymas:
Dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Programos teikėjo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai
Programos teikėjo savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2018-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-16 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. DALYVIAI: ne jaunesni kaip 20 metų, turintys ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.
Programos aprašymas:
Programos dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Programos teikėjo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai
Programos teikėjo savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2018-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-16 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

C+CE kategorijos transporto priemonių vairuotojas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA . DALYVIAI: Ne jaunesni kaip 21 metų, išskyrus atvejus kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
Programos aprašymas:
Teorijos mokymas 45 mok.val.
Praktinio vairavimo mokymas 30 mok.val.
Teorijos žinių ir praktinio vairavimo įskaita,
Galimybė neribotai mokykloje naudotis nuolat atnaujinama kompiuterine KET mokymo programa,
Galimybė gilinti teorijos žinias kompiuterine KET testų programa, kur yra internetinė prieiga.
Programos teikėjas: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Programos teikėjo savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Vykdančioji institucija: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Vykdymo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Renginio pradžia: 2018-04-09 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-09 20:00:00
Renginio savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Pavadinimas:

CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: DALYVIAI: Ne jaunesni kaip 21 metų, ne žemesnės kaip C kategorijos transporto priemonių vairuotojai
Programos aprašymas:
Dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Programos teikėjo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai
Programos teikėjo savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2018-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-16 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

CE kategorijos transporto priemonių vairuotojas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Ne jaunesni kaip 21 metų C kategorijų transporto priemonių vairuotojai, išskyrus asmenis kurie nustatyta tvarka yra įgiję profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
Programos aprašymas:
Teorijos mokymas 25 mok.val.
Praktinio vairavimo mokymas 15 mok.val.
Teorijos žinių ir praktinio vairavimo įskaita
Galimybė neribotai mokykloje naudotis nuolat atnaujinama kompiuterine KET mokymo programa
Galimybė gilinti teorijos žinias kompiuterine KET testų programa, kur yra internetinė prieiga
Programos teikėjas: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Programos teikėjo savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Vykdančioji institucija: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Vykdymo adresas: Vasario 16-osios g. 10B Jurbarkas
Renginio pradžia: 2018-04-09 17:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-07 20:00:00
Renginio savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Pavadinimas:

CNC Mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Tekinimo staklių operatorius
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys minimalius kompiuterinio raštingumo įgūdžius
Programos aprašymas:
1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: tikslas - parengti savarankiškam darbui pasiruošusį CNC staklių specialistą.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys, turintys skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
• Bazinis gebėjimas naudotis 3D skaitmeninio projektavimo programomis.
• Mechaninio apdirbimo programos sudarymas.
• Tinkamų įrankių ir apdirbimo procesų ir greičių parinkimas.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
• Kaip skaityti pateiktus darbo brėžinius ir kaip juos sudaryti
• Pagrindinius matavimo įrankius ir kaip užtikrinti kokybiškos detalės gamybą.
• Supras pagrindinius CNC staklių programavimo kalbos principus.
• Kaip naudotis Solidworks ir Fusion 360 skaitmeninio projektavimo programomis (CAD/CAM).


1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
• Skaityti darbo brėžinius ir suprojektuoti 3D detalės modelį.
• Savarankiškai sudaryti mechaninio apdirbimo programą (CAM) atsižvelgiant į gaminamos detalės specifiką.
• Pagaminti kokybišką ir reikalavimus atitinkančią detalę naudojant CNC stakles.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
• Gebės dirbti tiek didelėse, tiek mažose įmonėse, naudojančiose 3D skaitmeninio projektavimo programas.
• Pritaikyti įgytas žinias vienetinių arba serijinių detalių gamyboje.
• Toliau gilinti žinias reikalingas sudėtingų detalių gamyboje naudojant CNC stakles.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Sauletekio al.15, Antakalnio sen., 10224, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2018-03-26 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-05-26 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Vežimo specialistas [vadybininkas]
Programos reikalavimai: Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
Programos aprašymas:
Galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingais kroviniais.
Programos teikėjas: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Programos teikėjo savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Vykdančioji institucija: IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS
Vykdymo adresas: Vasario 16-osios g. 10B, 74179, Jurbarkas
Renginio pradžia: 2018-03-14 09:00:00
Renginio pabaiga: 2018-03-19 14:00:00
Renginio savivaldybė: Jurbarko r. sav.
Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatoriaus-programuotojo mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas parengti skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatorius – programuotojus suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių reikalingų CNC staklių valdymui.
Pagrindiniai programos uždaviniai: pažinti mašinų gamyboje naudojamas medžiagas, išmanyti jų savybes ir panaudojimo sritis, skaityti vidutinio sudėtingumo darbo brėžinius, eskizuoti, patikrinti gaminamų detalių tikslumą, saugiai eksploatuoti įrenginius, suvokti programos sudarymo principus, įgyti programavimo įgūdžių, įgyti CNC staklių valdymo įgūdžių.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• Aplinkos ir žmonių saugos reikalavimus metalo apdirbimo procese;
• Medžiagas naudojamas mašinų gamyboje. Jų savybes, žymėjimus;
• Brėžinių braižymo ir apipavidalinimo standartų reikalavimus, brėžinių sutartinius ženklus ir sąlyginius žymėjimus;
• Matmenų nuokrypius, tolerancijas, suleidimus, jų žymėjimą brėžiniuose ir matavimo priemones;
• Metalo pjovimo įrankių medžiagas, jų žymėjimą, bei konstrukciją;
• Technologinio proceso sudarymo principus, naudojamus įrankius, pjovimo režimus.
• CNC staklių konstrukciją, valdymo pultą, valdymo programos sandarą.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• Eskizuoti ir skaityti brėžinius.
• Parengti technologinį procesą ir žinoti jo sudarymo principus.
• Sudaryti staklių valdymo programą, parinkti pjovimo įrankius, bei apdirbimo režimus, įvertinus apdirbamos medžiagos savybes ir brėžinyje nurodytus reikalavimus ;
• Parengti CNC stakles darbui ir pagaminti detalę;
• Atlikti gaminio matmenų patikrą.
Mokymosi trukmė: 160 val. Mokymo vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau-VTDK), Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Vilniuje, HAAS techninio mokymo centras.
Vieno asmens mokymo kaina – 800,00 Eur. (aštuoni šimtai Eur 0 ct.)
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo srauto mokymo programos pradžia 2017-03-06, pabaiga 2017-04-14.
Antrojo srauto mokymo pradžia 2017-04-03 ir pabaiga 2017-05-12.
Trečiojo srauto mokymų pradžia 2017-09-25 ir pabaiga 2017-10-27.
KETVIRTOJO srauto mokymų pradžia 2017-10-23 ir pabaiga 2017-11-24
Užsiėmimai vyks pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 15.20 val. su 40 min. pietų pertrauka ir penktadieniais nuo 8.00 val. iki 11.20 val. VTDK Technikos fakultete, 001 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.
Penktojo srauto pradžia 2018-02-05, pabaiga 2018-03-05.
ŠEŠTOJO srauto pradžio 2018-04-03, pabaiga 2018-04-30. Mokymai vyks visomis savaitės darbo dienomis.
Programos teikėjas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Programos teikėjo adresas: Antakalnio g. 54, Vilnius
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16 - 001,005, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-04-03 08:00:00
Renginio pabaiga: 2018-04-30 18:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.