Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinės ir skaitmeninės medijos (anglų k. - Graphic and Digital Media)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti technologijų mokslų profesinius bakalaurus, turinčius grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos žinių, gebančius sukurti ir įdiegti kokybiškus ir konkurencingus virtualius ir materialius medijų produktus bei įgyvendinti grafinių ir skaitmeninių medijų projektus, taikyti medžiagas, įrangą ir priemones, analitinius ir modeliavimo metodus medijų produktų kūrimui ir technologinių procesų optimizavimui bei gebančius suprasti ir įvertinti grafinių ir skaitmeninių medijų produktų technologinių kūrimo procesų poveikį visuomenei ir komercinei aplinkai.

Studijų rezultatai:
1. Turės pagrindinių profesinei veiklai reikalingų bendrųjų, gamtos mokslų, matematikos žinių ir gebės jas taikyti kuriant ir gaminant grafinių ir skaitmeninių medijų produktus.
2. Turės pagrindinių grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos technologijų žinių, valdys specialybės terminologiją.
3. Gebės taikyti žinias ir supratimą įvairių grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti.
4. Gebės taikyti žinias ir supratimą grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos technologiniams procesams analizuoti ir optimizuoti.
5. Gebės surinkti, išanalizuoti ir susisteminti mokslinę ir profesinę informaciją bei tinkamai ją panaudoti atliekant eksperimentus.
6. Gebės taikyti tyrimų rezultatus grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti, procesams optimizuoti ir inovacijoms kurti.
7. Projektuos grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos procesus.
8. Planuos, organizuos ir vykdys grafinių ir skaitmeninių medijų produktų gamybą, parinkdamas optimalias technologijas, medžiagas ir įrangą, vertins ir valdys procesų ir produktų kokybę bei saugumą.
9. Bendraus ir bendradarbiaus su socialiniais partneriais, grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrėjais, gamintojais bei vartotojais šalyje ir tarptautinėje erdvėje, įvertins vartotojų poreikius.
10. Išmanys pagrindinius technologinių grafinių ir skaitmeninių medijų projektų valdymo ir verslo aspektus; atsakingai įvertins grafinių ir skaitmeninių medijų projektų etinį, komercinį ir teisinį bei aplinkosauginį poveikį.
11. Sėkmingai dirbs grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrėjų ir/ar gamintojų komandoje arba savarankiškai, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos priemones.
12. Tobulins savo profesinius ir asmeninius gebėjimus, kūrybiškumą, nuolat sieks grafinių ir skaitmeninių medijų produktų kūrimo ir gamybos procesų produktyvumo ir inovatyvumo.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, diskusijos, praktika, kursiniai ir baigiamojo darbo projektai, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento mokymo ir mokymosi rezultatai vertinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų kriterinė skalė, susieta su studijų rezultatų pasiekimų lygmeniu. Galutinis pažymys susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba projekto įvertinimo dalių. Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo ir nešališkumo principais.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų (Filosofija, Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba).
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai: Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Grafinis dizainas, Chemija, Kompiuterinė grafika ir maketavimas, Medijų rinka ir technologijos, Grafinių medijų technologijos, Spaudos medžiagos, Skaitmeninių medijų technologijos, Žurnalistikos pagrindai, Medijų verslo kūrimas ir valdymas, Elektroninė leidyba, Žmogaus sauga, Teisės pagrindai.Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykų apimtis - 21 kreditas: Medijų produktų kūrimas (9 kreditai), Medijų produktų gamyba (9 kreditai), Skaitmeninių medijų produktų publikavimas (3 kreditai).
Praktikos:
1. Įvadinė praktika (6 kreditai)
2. Medijų produktų kūrimo praktika (6 kreditai)
3. Medijų technologijų praktika (9 kreditai)
4. Baigiamoji praktika (9 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų).

Studento pasirinkimai: Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Grafinių ir skaitmeninių medijų studijų programoje arba kitose studijų programose dėstomų dalykų. Grafinių ir skaitmeninių medijų studijų programoje siūlomi 6 pasirenkamieji dalykai, kurių apimtis – po 3 kreditus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Grafinių ir skaitmeninių medijų studijų programa yra unikali kolegijų sektoriuje – vienintelė tokio pobūdžio programa, rengianti technologijos specialistus grafinių ir skaitmeninių medijų sektoriui – spaustuvėms, leidykloms, reklamos ir žiniasklaidos agentūroms, TV, žiniatinklio, skaitmeninės spaudos ar e-leidybos įmonėms.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai dirba įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse medijų verslo įmonėse: dizaino, reklamos, žiniasklaidos, tradicinės ir elektroninės leidybos įmonėse, spaustuvėse, interneto portalų, laikraščių ir žurnalų redakcijose, medijų įrangos ir medžiagų tiekimo bei aptarnavimo kompanijose. Dalis absolventų sėkmingai kuria ir plėtoja savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus šią studijų programą, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.