Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų k. - English for Public Relations)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kalbos studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti specialistus, gebančius taisyklingai bendrauti profesijos anglų kalba raštu ir žodžiu, kūrybiškai spręsti lingvistines problemas ryšių su visuomene veikloje, koordinuoti vidinę bei išorinę organizacijos komunikaciją lietuvių ir anglų kalbomis, kurti ir pristatyti organizacijos įvaizdį stiprinančius komunikacijos ir informacijos produktus, taikyti informacijos ir komunikacijos technologijas, plėsti ir palaikyti tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius.

Studijų rezultatai: baigę studijų programą absolventai:
1. supras anglų kalbą kaip sistemą ir taisyklingai vartos profesijos anglų kalbą raštu bei žodžiu (C1 lygiu);
2. kurs ir pristatys informacijos ir komunikacijos produktus taisyklingai vartojant kalbines, stilistines priemones ir atsižvelgiant į tikslinę auditoriją;
3. koordinuos vidinės ir išorinės organizacijos komunikaciją gimtąja bei anglų kalba;
4. identifikuos, analizuos bei konstruktyviai spręs lingvistines problemas ryšių su visuomene veikloje;
5. taikys informacijos ir komunikacijos technologijas profesinėms užduotims atlikti;
6. pažins ir kritiškai vertins socialinę, kultūrinę ir kalbinę aplinką;
7. palaikys ir plės tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą;
8. socialiai atsakingai atliks profesines veiklas laikantis etikos ir darnios visuomenės raidos principų bei siekiant nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų procesas virtualizuojamas. Į studentus orientuotas jų savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentams kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Per paskaitas siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimai visą semestrą vertinami per tarpinius atsiskaitymus (testus, individualias ir grupines užduotis ir jų pristatymus, projektus, praktinių ir savarankiškų darbų pristatymą ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų balų vidurkis.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai - 15 kreditų: Socialinė psichologija, Darnusis vystymasis, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Profesijos lietuvių kalba.
Studijų krypties dalykai - 126 kreditai:
• studijų dalykai (87 kreditai): Dabartinė anglų kalba, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalbos fonetika, Kalbos mokslo pagrindai, Kalbos filosofija, Verslo anglų kalba, Organizacijų komunikacija, Sociolingvistika, Anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Vertimo teorija ir praktika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tiriamasis darbas, Anglų kalba ryšiams su visuomene ir komunikacijai, Informacinio teksto rašymo metodika ir referavimas;
• praktikos (30 kreditai): Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika;
• Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (9 kreditai).
Pasirenkami dalykai – 30 kreditų: II užsienio kalba, Informacijos ir medijų technologijos, Ryšiai su visuomene, Profesinė etika ir teisė, Informacinio teksto valdymas. Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai

Studento pasirinkimai: Studentai turi teisę rinkti iš viso Kauno kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. II užsienio kalbą studentai gali rinktis iš kolegijos Kalbų centro siūlomų kalbų sąrašo (10 kalbų).

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa yra orientuota į profesinės anglų kalbos studijas, kurios sudaro palankias sąlygas tapti tam tikros kalbinės srities specialistu. Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo įmonėse: žiniasklaidos kanaluose, kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos tarnybose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai geba rengti informacijos ir komunikacijos produktus gimtąja bei anglų kalba, išmano vadybos pricipus, tad gali dirbti Lietuvos ir užsienio įmonių viešųjų ryšių, rinkodaros tarnybose.

Tolesnių studijų galimybės: absolventai turi teisę tęsti antrosios pakopos studijas aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.