Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Analitinė žurnalistika (anglų k. - Analytical Journalism)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Žurnalistika

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Analitinė žurnalistika_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211JX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti profesionalius žurnalistus, gebančius dirbti modernioje tradicinės ir daugiaterpės raiškos žiniasklaidos organizacijoje, suvokiančius masinės komunikacijos funkcionavimo principus, pasirengusius analizuoti visuomenei aktualius politikos, ekonomikos, kultūros, meno faktus ir reiškinius, gebančius juos pateikti analitiniais žurnalistikos žanrais.
Studijų rezultatai:

1. Kritiškai vertinti visuomenės raidos problemas, suvokti ir pagrįsti demokratinės visuomenės funkcionavimo principus.
2. Analizuoti ir taikyti praktikoje pagrindines žmogaus teisių ir žodžio laisvės nuostatas
3. Analizuoti temą pasirinkta tinkama rašto raiška (žanru, forma, stiliumi, apimtimi), gebėti redaguoti analitinės žurnalistikos ir mokslo tiriamuosius tekstus
4. Komunikuoti žodžiu ir nežodine kalba, mokėti įvairioms auditorijoms taikyti viešojo kalbėjimo gebėjimus
5. Gebėti stebėti, analizuoti, sisteminti procesus ir pateikti jų vertinimą visuomenei mokslo populiarinimo arba analitinių žurnalistikos žanrų forma
6. Gebėti atlikti konkrečias užduotis, praktiškai realizuojant temą pasirinktu žanru ir raiška, organizacinius ir kūrybinius įgūdžius pritaikyti modeliuojamoje ar realioje žiniasklaidos organizacijoje (redakcijoje)
7. Gebėti formuluoti, kritiškai vertinti, interpretuoti komunikacijos ir informacijos teorijas ir tyrimo metodus
8. Gebėti tirti žiniasklaidą istorinės raidos požiūriu, atskleisti jos kaitą komunikacijos ir informacijos technologinių lūžių etapais
9. Gebėti atlikti žiniasklaidos organizacijos struktūros, vadybos, veiklos analizę ir pristatyti visuomenei tyrimo rezultatus
10. Gebėti atpažinti, atskleisti ir apibūdinti žurnalistinio turinio poveikio efektus tradicinėje ir naujojoje žiniasklaidoje

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, pratybos, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, kūrybinių darbų rašymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis balas, susidedantis iš lankomumo, praktinių darbų atlikimo, aktyvumo seminaruose, teorinių žinių egzamino metu vertinimų. Šių komponentų procentinė raiška nustatoma dalykų sanduose.

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:

Pasirenkamiesiems dalykams skiriami 24 kreditai. Studentai kiekvieną semestrą gali rinktis iš dviejų alternatyvių politikos ekonomikos ar kultūros meno srities dalykų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai pasirinktinai gali gilinti žinias kultūros meno arba politikos ekonomikos srityse