Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų transporto logistikos technologijos (anglų k. - Maritime Transport Logistics Technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Jūrų technologijos

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti jūrų transporto logistikos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir valdyti jūrų transporto logistikos technologijų procesus, savarankiškai rengti ir įgyvendinti krovinių gabenimo jūra globalioje rinkoje logistikos projektus, taikyti šiuolaikines aukštąsias krovinių gabenimo jūra ir sausuma technologijas, siejant juos su jūrų uosto ir jūrų bei sausumos transporto technologijomis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, krovinių ekspedijavimo ir sandėliavimo procesais, remiantis krovinių srautų, krovinių gabenimo maršrutų, transporto priemonių bei kitų svarbių krovinių gabenimo proceso elementų tyrimų rezultatais, įgyvendinant logistikos savalaikiškumo, saugumo, efektyvumo, intermodalumo, tarptautiškumo principus, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, uostų ir laivybos saugumo, aplinkosaugos reikalavimais, dirbti individualiai ir komandoje, organizuojant savo darbą, planuojant laiką bei nuolat ugdant savo profesionalumą ir bendrą išprusimą.
Studijų rezultatai:
1. Teoriškai suprasti naujas jūrų uostų ir jūrų transporto technologijas ir taikyti žinias apie logistikos technologijose naudojamas medžiagas, elementus ir jų savybes, projektavimo ir konstravimo metodus ir būdus, šiems veiksmams naudojamas technines priemones bei kokybės užtikrinimo būdus
2. Taikyti pagrindines matematines koncepcijas, principus bei skaičiavimo būdus valdant logistikos technologijas
3. Analizuoti ir vertinti teorinius ir praktinius studijų srities mokslinių tyrimų ir praktinės veiklos rezultatus, interpretuoti duomenis bei holistiniu požiūriu priimti profesinius sprendimus, subalansuojant naudą, kokybę, saugumą, patikimumą ir įtaką aplinkai
4. Priimti technologinius jūrų transporto logistikos sprendimus, įvertinus krovinių srautus, gabenimo būdą ir maršrutą, krovinio sandėliavimo būdą ir vadovaujantis darbo ir aplinkos saugos reikalavimais
5. Taikyti informacines technologijas ir sistemas modeliuojant jūrų transporto logistikos technologinius sprendimus bei valdant logistikos procesus
6. Valdyti krovinio logistikos technologinį procesą, atsižvelgiant į nacionalinių bei tarptautinių bendrosios ir transporto teisės aktų, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, saugios laivybos reikalavimus
7. Įvertinti jūrų transporto logistikos technologinius sprendimus atsižvelgiant į uosto infrastruktūros ir superstruktūros bei krovinių specifiką, valdymo ir ekonominį efektyvumą
8. Rengti ir įgyvendinti jūrų transporto logistikos technologijos projektus tarptautinėje globalioje tiekimo grandinės rinkoje, teikiant logistinio bendradarbiavimo paslaugas
9. Formuoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, jūrinį mentalitetą, studijų bei mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir įgūdžius
10. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu su šalies ir užsienio partneriais rengiant bei įgyvendinant logistikos technologijos projektus
11. Rengti ir įgyvendinti jūrų transporto logistikos technologijos projektus tarptautinėje globalioje tiekimo grandinės rinkoje, teikiant logistinio bendradarbiavimo paslaugas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (15 kreditai): Jūrinė anglų kalba; Darnios logistikos mentalitetas; Verslo darnos kultūra; Filosofija; Politikos mokslų pagrindai; Vakarų Europos kultūros istorija (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų).
Studijų krypties moduliai/dalykai (165 kreditai):
Taikomoji matematika: Tiesinė algebra, Matematinė analizė, Matematinis modeliavimas, Logistikos informacinės technologijos: Informacinės technologijos, Programavimo pagrindai, Algoritmizavimas ir modeliavimas; Jūrų transporto logistikos įvadas: Logistikos įvadas (anglų kalba), Transporto sistemų geografija, Jūrų uosto terminalai ir operacijos; Jūrų uostų ir jūrų transporto technologijų pagrindai: Taikomoji chemija, Techninė mechanika ir standartizacija, Elektrotechnikos, hidraulikos ir elektronikos automatikos pagrindai, Inžinerinė ir kompiuterinė inžinerinė grafika; Mechatronikos pagrindai, Civilinė ir darbo sauga uoste: Civilinė sauga, Darbo sauga uoste, Jūrų aplinkosauga, Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programa (SOLAS, JRAB, A-VI/1);
Jūrų krovinių logistikos technologijos: Krovos darbų technologijos ir mechanizmai, Generalinių krovinių logistikos technologijos, Masinių krovinių logistikos technologijos, Pavojingų krovinių logistikos technologijos; Sandėliavimo ir atsargų logistikos technologijos: Sandėliavimo procesas, Sandėliavimo technika, Sandėliavimo ir atsargų paskirstymo modeliavimas; Tarptautinės tiekimo grandinės modeliavimas: Tarptautinė logistika, Transporto sistemos, Muitinės procedūros ir krovinio ekspedijavimas; Jūrų transporto logistikos informacinės sistemos: Jūrų krovinių informacinės sistemos treniruoklis, Uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis, Technologijų taikomųjų tyrimų ir projektų metodologija: Technologijų kalbos kultūra, Technologijų tyrimų metodologija, Jūrų technologijų projektų valdymas; Jūrų transporto/ intermodalinio transporto technologijos: Laivo sandara ir įranga, Transporto priemonių sandara; Laivavedybos pagrindai, Transporto priemonių eksploatavimo technologijos, Laivo stovumo teorija, Transporto sistemos intermodalumas (pasirenkamieji); Jūrų verslo valdymas, ekonomika ir teisiniai veiklos pagrindai: Vadybos pagrindai, Verslo valdymas, Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (pasirenkamieji), Ekonomikos teorija, Verslo ekonomika, Jūrų ekonomika (pasirenkamieji), Teisės pagrindai, Transporto teisė, Komercinė jūrų teisė (pasirenkamieji).
Praktika (30 kreditų): Pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika (5 kreditai); Baigiamoji profesinės veiklos praktika: Jūrų transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika, Intermodalinio transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika (25 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Papildomi pasirenkamieji dalykai/moduliai: Kūno kultūra; Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursai.
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti laisvai pasirenkami tiek bendrojo lavinimo, tiek studijų krypties (pagrindų ir specializacijos) dalykai/moduliai.
Bendrojo lavinimo pasirenkamieji moduliai/ dalykai (10 kreditai): Darnios logistikos mentalitetas; Verslo darnos kultūra; Filosofija; Politikos mokslų pagrindai; Vakarų Europos kultūros istorija (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų).
Studijų krypties pasirenkamieji moduliai/dalykai (45 kreditai): Jūrų transporto/ intermodalinio transporto technologijos: Laivo sandara ir įranga, Transporto priemonių sandara; Laivavedybos pagrindai, Transporto priemonių eksploatavimo technologijos, Laivo stovumo teorija, Transporto sistemos intermodalumas (10 kreditų); Jūrų verslo valdymas, ekonomika ir teisiniai veiklos pagrindai: Vadybos pagrindai, Verslo valdymas, Uosto ir laivybos valdymo pagrindai, Ekonomikos teorija, Verslo ekonomika, Jūrų ekonomika, Teisės pagrindai, Transporto teisė, Komercinė jūrų teisė (10 kreditų); Profesinės veiklos praktika: Jūrų transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika, Intermodalinio transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika (25 kreditai).
Studentai, norintys gauti papildomą pažymėjimą darbui Lietuvos karinėse jūrų pajėgose, turi galimybę papildomai studijuoti modulį „Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursai“, vykdomą ne paskaitų metu visu studijų laikotarpiu. Kursų klausytojai atleidžiami nuo privalomos karinės tarnybos, o sėkmingai užbaigusiems šiuos kursus, suteikiamas karinis laipsnis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos grindžiamos aukštosiomis jūrų transporto ir jūrų uostų technologijomis (IT, mechatronika, automatika). Pagal tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimus išskirtinis jūrinių elektroninių treniruoklių, informacinių sistemų ir kompiuterinių programų taikymas studijose bei praktinis realias situacijas imituojantis mokymas ,,Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas (STCW, A-VI/1)“ LAJM Jūrininkų mokymo centre, naudojant baseiną, gelbėjimo valtis, sraigtasparnio keltuvo imitatorių, gaisrų gesinimo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones bei įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesinio bakalauro technologijų srities jūrų technologijų krypties studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ absolventų, jūrų technologijų specialistų, profesinė veikla gali būti vykdoma jūrų uostų, jūrų transporto logistikos, sausumos transporto ar kitose logistikos įmonėse, laivybos, jūrų krovos, krovinių ekspedijavimo įmonėse, gamybos, prekybos ar kitos veiklos, susijusios su krovinių gabenimu jūrų ir sausumos transportu ar kitose giminingos veiklos srityse Lietuvoje ir tarptautinėse įmonėse. Absolventai galės dirbti jūrų sektoriaus valdymo valstybės įstaigose, tokiose kaip Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos transporto saugos administracijos jūrų transporto departamente ir pan.
Absolventai gali dirbti jūrų transporto ir uosto krovos terminalo logistais, stividoriais, logistikos technologais, transporto technologais, krovinio ekspeditoriais, krovos technologais laivybos, sausumos ar krovos kompanijose ar kitą giminingą darbą. Įgytas jūrų technologijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę absolventams įkurti jūrų sektoriaus įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antrosios studijų pakopos programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. LAJM absolventai, įgiję jūrų technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas antrosios pakopos technologijų bei kai kuriuose universitetuose socialinių mokslų studijų programose. Galima kelti kvalifikaciją technologijų srityje arba įgyti naujų vadybos, viešojo administravimo kompetencijų.