Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybinių industrijų technologijos (anglų k. - Technologies for Creative Industries)

Programos studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Kūrybinių industrijų technologijų studijų programos tikslas – parengti kūrybiškai mąstančius technologijos mokslų profesinius bakalaurus, turinčius kūrybinių industrijų (reklamos, leidybos, grafinių ir skaitmeninių medijų) produktų kūrimo ir gamybos žinių, gebančius sukurti ir įdiegti kokybiškus ir konkurencingus virtualius ir materialius produktus bei įgyvendinti reklamos projektus, taikyti medžiagas, įrangą ir priemones, analitinius ir modeliavimo metodus produktų kūrimui ir technologinių procesų optimizavimui bei gebančius suprasti ir įvertinti technologinių reklamos kūrimo procesų poveikį visuomenei ir komercinei aplinkai.
Studijų rezultatai:
1. Turėti medžiagų technologijų studijų krypties gamtos mokslų ir matematikos pagrindinių žinių, suprasti jų kontekstą, sąvokas ir turinį.2. Turės pagrindinių reklamos produktų kūrimo ir gamybos technologijų žinių, valdys specialybės terminologiją.
2. Taikyti įgytas žinias ir supratimą kūrybinių industrijų produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti, technologiniams procesams analizuoti, modeliuoti ir įrangos pasirinkimui optimizuoti.
3. Taikyti technologines žinias kūrybinių industrijų projektų ir produktų kūrimui ir gamybai.
4. Suprojektuoti materialių ir skaitmeninių kūrybinių industrijų produktų kūrimo ir gamybos procesus naudojant atitinkamas metodikas.
5. Rinkti, analizuoti ir sisteminti mokslinę ir profesinę informaciją apie kūrybinių industrijų rinką ir technologijas, atlikti eksperimentus, kvalifikuotai vertinti jų rezultatus.
6. Valdyti kūrybinių industrijų produktų kūrimo ir gamybos programinę bei technologinę įrangą.
7. Planuoti, organizuoti ir vykdyti kūrybinių industrijų produktų gamybą, pasirenkant optimalias technologijas, medžiagas ir įrangą.
8. Taikyti tyrimų rezultatus kūrybinių industrijų produktų kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms spręsti, procesams optimizuoti ir inovacijoms kurti.
9. Įvertinti kūrybinių industrijų produktų kūrimo ir gamybos medžiagų, procesų ir produktų kokybę bei saugumą, atsižvelgiant į technologinius reikalavimus ir techninius standartus.
10. Dirbti savarankiškai ir komandoje, komunikuoti su profesine bendruomene bei taikyti pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus kūrybinių industrijų produktų kūrimui ir gamybai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, diskusijos, praktika, kursiniai ir baigiamojo darbo projektai, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento mokymo ir mokymosi rezultatai vertinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų skalė, susieta su studijų rezultatų pasiekimų lygmeniu. Galutinis pažymys susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba projekto įvertinimo dalių. Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Vertinimo tvarka, sistema ir kriterijai yra grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo ir nešališkumo principais.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų (Filosofija, Profesinė komunikacija, Specialybės anglų kalba).
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai (Matematika, Informacijos technologijos, Kūrybinių industrijų rinka ir technologijos, Grafinis dizainas, Žurnalistikos pagrindai, Medžiagų chemija, Kompiuterinė grafika, Fizika, Tinklalapių kūrimas, Teisės pagrindai, Medijų ir reklamos produktų kūrimas, Medijų komunikacija, Mobilių aplikacijų kūrimas, Elektroninė leidyba, Kūrybiškas problemų sprendimas, Žmogaus sauga, Kūrybinių industrijų verslo valdymas).
Gilesnių tos pačios krypties studijų dalykai – 21 kr.
Praktikos:
1. Informacinės komunikacinės technologijos (6 kr.)
2. Medijų ir reklamos produkto kūrimas 1 (6 kr.)
3. Medijų ir reklamos produkto kūrimas 2 (6 kr.)
4. Baigiamoji praktika (12 kr.).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Kūrybinių industrijų technologijų studijų programoje arba kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Kūrybinių industrijų technologijų studijų programoje siūlomi 6 pasirenkamieji dalykai, kurių apimtis – po 3 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kūrybinių industrijų technologijų studijų programa – pirmoji technologijos studijų krypčių grupės medžiagų technologijų krypties koleginių studijų programa. Ši programa apima virtualių (skaitmeninių) ir materialių (fizinių) kūrybinių industrijų produktų kūrimo procesus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kūrybinių industrijų technologijų specialistai gebės sėkmingai integruotis į darbo rinką skaitmeninių ir materialių kūrybinių industrijų produktų kūrimo srityje, vystyti kūrybinius reklamos, leidybos, skaitmeninių ir grafinių medijų projektus, dirbti kūrėjų komandoje ar jai vadovauti reklamos kūrimo, dizaino, gamybos, marketingo, spaudos, įvairaus profilio IT ir skaitmeninių medijų įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią studijų programą, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.

Identifikatorius

81811_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

9687
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas