Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų transporto logistikos technologijos (anglų k. - Maritime Transport Logistics Technologies)

Programos studijų kryptis

Jūrų technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti jūrų transporto logistikos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir valdyti jūrų transporto logistikos technologijų procesus, savarankiškai rengti ir įgyvendinti krovinių gabenimo jūra globalioje rinkoje logistikos projektus, taikyti šiuolaikines aukštąsias krovinių gabenimo jūra ir sausuma technologijas, siejant juos su jūrų uosto ir jūrų bei sausumos transporto technologijomis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, krovinių ekspedijavimo ir sandėliavimo procesais, remiantis krovinių srautų, krovinių gabenimo maršrutų, transporto priemonių bei kitų svarbių krovinių gabenimo proceso elementų tyrimų rezultatais, įgyvendinant logistikos savalaikiškumo, saugumo, efektyvumo, intermodalumo, tarptautiškumo principus, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, uostų ir laivybos saugumo, aplinkosaugos reikalavimais, dirbti individualiai ir komandoje, organizuojant savo darbą, planuojant laiką bei nuolat ugdant savo profesionalumą ir bendrą išprusimą.
Studijų rezultatai:
1. Suprasti matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų pagrindus, medžiagų savybes, paaiškinant jūrų technologijų esmines sąvokas ir jų turinį.
2. Taikyti pamatines ir naujausių jūrų technologijos bei kitų mokslų žinias, jūrų transporto logistikos technologijoms, atsižvelgiantį į jūrų sektoriaus veiklos kompleksiškumą.
3. Analizuoti jūrų transporto logistikos technologijas, modeliuojant jūrų krovinių srautus, krovinių gabenimo, krovos ir sandėliavimo technologinius procesus ir sistemas.
4. Formuluoti ir spręsti jūrų transporto logistikos technologines problemas, nustatant krovinių gabenimo jūrų ir sausumos transportu, krovos ir sandėliavimo technologinių procesų ir įrangos tinkamumą.
5. Vertinti jūrų transporto logistikos technologinius sprendimus atsižvelgiant į uosto infrastruktūros ir superstruktūros bei krovinių specifiką, siekiant valdymo ir ekonominio efektyvumo, didesnio tvarumo, vadovaujantis darbo ir aplinkos saugos reikalavimais, nacionalinių bei tarptautinių bendrosios ir transporto teisės aktų, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, saugios laivybos reikalavimais.
6. Rengti ir įgyvendinti jūrų transporto logistikos technologijos projektus, taikant jūrų technologijų mokslo naujausius pasiekimus, žinias ir technologijų diegimo gerąsias praktikas, numatant įgyvendinimo sąlygas ir galimybes, subalansuotą naudą ir tvarumą.
7. Parinkti tinkamą ir taikyti technologijų projektavimo, procesų skaitmeninimo ir duomenų valdymo metodikas, vertinant jūrų transporto logistikos technologijas
8. Sudaryti aktualių duomenų rinkinius, naudojant jūrų technologijų mokslų krypties profesinę informaciją, duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
9. Gebėti naudotis laivų, krovinių, uostų terminalų valdymo bazine programine įranga, modeliuojant technologijas ar imituojant technologinius procesus, atliekant eksperimentus
10. Vartotojo lygiu išmanyti laivų, krovos, sandėliavimo, krovinių tvirtinimo ir pan. technologinę įrangą, priemones ir būdus.
11. Gebėti parinkti ir naudoti tinkamą uosto ir laivyno technologinę įrangą, priemones ir būdus, derinant teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas, susijusias su jūrų aplinkos apsaugos, darbų saugos ar komercines aplinkybėmis, technologinės veiklos organizavimo principais.
12. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu su šalies ir užsienio partneriais, inžinerijos ir technologijų bendruomene, rengiant ir įgyvendinant logistikos technologijos projektus, atsižvelgiant į jūrų transporto logistinių projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu
13. Dirbant savarankiškai ir komandoje įgyti profesinės veiklos srities žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos ir kultūros raidai, gerovei ir aplinkai, plėtoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, kūrybiškumą, jūrinį mentalitetą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste
Mokymo ir mokymosi veiklos:
• Orientuotos į studentą paskaitos, kritinis mąstymas, dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas, mokslinės ir praktinės literatūros analizė, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reglamentuojančių jūrų transporto sektorių, turinio analizė;
• Studijos taikant kompiuterines programas ir elektroninius treniruoklius, jūrų uoste veikiančių informacijos sistemų prototipus (jūrų krovos procesus modeliuojantis Jūrų uosto terminalo veiklos valdymo treniruoklis, jūrų krovinių informacinė sistema KIPIS, krovinio gabenimo maršruto planavimo programos GIS, Sea Rates, jūrinės anglų kalbų mokymo programos Marlins, MarEng, kompiuterinės inžinerinės grafikos sistema AutoCad ir kt.);
• Praktikumų metu sudaromi logistinių duomenų rinkiniai, algoritmai, modeliuojama tarptautinė logistinė grandinė, sandėliavimo procesas, rengiami technologiniai projektai;
• Vykdomi tiriamieji darbai, rengiamos taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijos ir pranešimai šalies bei tarptautinėse konferencijose; probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas;
• Praktinės studijos vykdomos pažintinių, mokomųjų ir profesinės veiklos praktikų metu, organizuojamos pažintinės ekskursijos į jūrų transporto ir logistikos įmones, mokymasis profesinės veiklos vietoje;
• Studijų metu kontaktinės paskaitos derinamos su konsultacijomis, savarankišku ir nuotoliniu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai.
Apklausa raštu, testas, esė, referatas, kontrolinis darbas, egzaminas, duomenų rinkinių ir analitinių modelių pristatymas, bibliografinio sąrašo pristatymas, atvejo analizės rezultatų pristatymas, individualus projektas, darbas grupėse, rezultatų pristatymas, problemos sprendinių pristatymas, pranešimas seminare ir/ar konferencijoje, programavimo įgūdžių demonstravimas praktikumuose, programinio kodo pristatymas, užduočių atlikimas ir dalyvavimas jose, koncepcinio modelio pristatymas, optimizavimo sprendimo pristatymas, vizualizuotų rezultatų pristatymas, tiriamasis darbas, tiriamojo darbo rezultatų pristatymas, kursinis darbas ir jo viešas pristatymas, baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita ir jos gynimas, baigiamasis darbas ir jo viešas gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (15 kreditų): Jūrinė anglų kalba; Darnios logistikos mentalitetas; Verslo darnos kultūra; Filosofija; Politikos mokslų pagrindai; Vakarų Europos kultūros istorija (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų, vokiečių).
Studijų krypties moduliai/dalykai (125 kreditai):
Taikomoji matematika: Tiesinė algebra, Matematinė analizė, Matematinis modeliavimas,
Logistikos informacinės technologijos: Informacinės technologijos, Phyton programavimo pagrindai;
Jūrų transporto logistikos įvadas: Logistikos pagrindai, Transporto logistikos įvadas (anglų kalba), Jūrų uosto terminalai ir operacijos;
Jūrų technologijų pagrindai: Mechanikos pagrindai. Elektros ir automatikos technologijų pagrindai, Inžinerinė ir kompiuterinė inžinerinė grafika; Mechatronikos pagrindai,
Civilinė ir darbo sauga uoste: Darbo sauga uoste, Jūrų aplinkosauga, Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programa (STCW A-VI/1);
Jūrų krovinių logistikos technologijos: Krovos darbų technologijos ir mechanizmai, Generalinių krovinių logistikos technologijos, Masinių krovinių logistikos technologijos, Pavojingų krovinių logistikos technologijos;
Sandėliavimo ir atsargų logistikos technologijos: Sandėliavimo technologijos, Sandėliavimo ir atsargų paskirstymo modeliavimas;
Tarptautinės tiekimo grandinės modeliavimas: Tarptautinė logistika, Logistikos geoinformacinės sistemos, Krovinio ekspedijavimas ir muitinės procedūros;
Jūrų transporto logistikos informacinių sistemų mokomoji praktika: Jūrų krovinių informacinės sistemos mokomoji praktika; Jūrų uosto krovos terminalų valdymo mokomoji praktika;
Technologijų taikomųjų tyrimų ir projektų metodologija: Technologijų kalbos kultūra, Technologijų tyrimų metodologija, Jūrų technologijų projektų valdymas;
Jūrų transporto/ intermodalinio transporto technologijos: Laivo sandara ir įranga, Sausumos transporto sistemos; Laivavedybos pagrindai, Transporto priemonių eksploatavimo technologijos, Laivo stovumo teorija, Transporto sistemų intermodalumas (pasirenkamieji);
Jūrų verslo valdymas, ekonomika ir teisiniai veiklos pagrindai: Vadybos pagrindai, Verslo valdymas, Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (pasirenkamieji), Ekonomikos teorija, Verslo ekonomika, Jūrų ekonomika (pasirenkamieji), Teisės pagrindai, Transporto teisė, Komercinė jūrų teisė (pasirenkamieji).
Praktika (30 kreditų): Pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika (5 kreditai); Baigiamoji profesinės veiklos praktika: Jūrų transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika, Intermodalinio transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika (25 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Papildomi pasirenkamieji dalykai/programos: Kūno kultūra; Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti laisvai pasirenkami tiek bendrojo lavinimo, tiek studijų krypties dalykai/ moduliai.
Bendrojo lavinimo pasirenkamieji moduliai/ dalykai (10 kreditų): Darnios logistikos mentalitetas/ Verslo darnos kultūra/ Filosofija/ Politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūa; Antroji užsienio kalba (rusų, ispanų, vokiečių A1, A2 lygmuo).
Studijų krypties pasirenkamieji moduliai/dalykai (45 kreditai):
Jūrų transporto/intermodalinio transporto technologijos: Laivo sandara ir įranga, Sausumos transporto sistemos; Laivavedybos pagrindai, Transporto priemonių eksploatavimo technologijos, Laivo stovumo teorija, Transporto sistemų intermodalumas;
Jūrų verslo valdymas, ekonomika ir teisiniai veiklos pagrindai: Vadybos pagrindai, Verslo valdymas, Uosto ir laivybos valdymo pagrindai, Ekonomikos teorija, Verslo ekonomika, Jūrų ekonomika, Teisės pagrindai, Transporto teisė, Komercinė jūrų teisė;
Profesinės veiklos praktika: Jūrų transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika, Intermodalinio transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tai vienintelė šalyje jūrų transporto logistikos technologijų studijų programa, kurioje studijuojama pasaulinė tiekimo grandinė plačiąja prasme ir didelį dėmesį kreipiant į jūrų transporto ir jūrų uostų grandį – nes apie 90 proc. pasaulio tarptautinės prekybos yra vykdoma jūra. Tokios studijos suteikia galimybę studentams studijuoti ne tik visose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos logstikos studijos, tačiau ir jūrų akademijose.
• Jūrų technologijų studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos pagrįstos tarptautinio jūrų transporto sektoriaus veiklos poreikiais ir naujausiomis jūrų technologijomis, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas. Studentas gali laisvai rinktis dalines studijas pagal programą Erasmus+ kiekvienoje užsienio jūrų akademijoje arba universitete, taip pat kitose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos tos pačios ar giminingos krypties studijos. Tai sudaro galimybę absolventams įgyti papildomų kompetencijų ir geriau pasirengti darbo rinkai.
• Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.
• Praktinis programos ,,Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas (STCW A-VI/1)“ vyksta LAJM Jūrininkų mokymo centro baseino baseine su gelbėjimo valtimis ir sraigtasparnio keltuvo imitatoriumi, gaisrų gesinimo bei pirmosios medicininės pagalbos laboratorijose.
• Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai antroji užsienio kalba rusų, ispanų arba vokiečių.
• Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie technologijas, kurios taikomos jūrų laivuose ir uostuose, krovos terminaluose, organizuoja mokomąsias išvykas į uosto ir laivybos bei logistikos įmones.
• Įprastai profesinės veiklos praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų ar kitose įmonėse.
• LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį bei tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesinio bakalauro technologijų srities jūrų technologijų krypties studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ absolventų, jūrų technologijų specialistų, profesinė veikla gali būti vykdoma jūrų uostų, jūrų transporto logistikos, sausumos transporto ar kitose logistikos įmonėse, laivybos, jūrų krovos, krovinių ekspedijavimo įmonėse, gamybos, prekybos ar kitos veiklos, susijusios su krovinių gabenimu jūrų ir sausumos transportu ar kitose giminingos veiklos srityse Lietuvoje ir tarptautinėse įmonėse. Absolventai galės dirbti jūrų sektoriaus valdymo valstybės įstaigose, tokiose kaip Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos transporto saugos administracijos jūrų transporto departamente ir pan.
Absolventai gali dirbti jūrų transporto ir uosto krovos terminalo logistais, stividoriais, logistikos technologais, transporto technologais, krovinio ekspeditoriais, krovos technologais laivybos, sausumos ar krovos kompanijose ar kitą giminingą darbą. Įgytas jūrų technologijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę absolventams įkurti jūrų sektoriaus įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antrosios studijų pakopos programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. LAJM absolventai, įgiję jūrų technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas antrosios pakopos technologijų bei kai kuriuose universitetuose socialinių mokslų studijų programose. Galima kelti kvalifikaciją technologijų srityje arba įgyti naujų vadybos, verslo, viešojo administravimo kompetencijų ir kt.

Identifikatorius

1828_2021

Institucijos identifikatorius

88603090315

Programos identifikatorius

2021
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, I. Kanto g. 7

Institucijos telefonas

+370 46 397240

Institucijos faksas

+370 46 397240

Institucijos el. paštas

info@lajm.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.lajm.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 397248

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@lajm.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas