Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interjero ir baldų projektavimas (anglų k. - Interior and Furniture Design)

Programos studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį suprojektuoti buitinės ir visuomeninės paskirties objektų interjerą ir jo elementus, sudaryti gamybos technologinius procesus, tobulinti gaminių konstrukcijas ir konstravimo procesą, bandyti gaminius, koreguoti brėžinius, parengti projektus įteisinimui, organizuoti padalinio veiklą, dokumentacijos tvarkymą, vadovauti darbuotojams.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai gebės:
1. atskirti ir susieti įvairius technologinius procesus;
2. suprojektuoti interjero elementus įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonėms bei įvairios paskirties interjerą, pritaikant naujus konstrukcinius elementus ir furnitūrą;
3. pertvarkyti gaminių konstrukcijas naudojant šiuolaikines informacinių technologijų priemones (kompiuterines programas);
4. pagrįsti gaminių konstrukcijas ir įvertinti produkto kokybę;
5. rekomenduoti projektą įdiegimui;
6. įvertinti firmos ar padalinio veiklą ir numatyti vystymo strategiją;
7. sutvarkyti dokumentaciją pagal dokumentų valdymo metodiką ir standartų reikalavimus;
8. bendradarbiauti ir bendrauti su įvairaus lygio partneriais, klientais, naudoti pažangias informacines technologijas.
9. ugdyti asmeninius bendruosius gebėjimus, išplėtojant mokymosi visą gyvenimą principus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Temos dėstymas, atvejo analizė, diskusijos, seminarai, darbas grupėmis, minčių lietus, kursinių, savarankiškų darbų, praktikų ataskaitų rengimas, jų pristatymas ir gynimas. Praktiniai užsiėmimai vyksta kompiuterių klasėse, simuliacinėse laboratorijose, medienos gaminių dirbtuvėse, realioje gamybinėse bazėje.
Praktikos atliekamos kolegijos praktinio mokymo bazėje, interjero salonuose, visuomeniniuose objektuose bei kitose įmonėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijavimo pasiekimams vertinti taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, naudojant dešimties balų vertinimo skalę. Vertinami kursiniai, praktiniai, savarankiški darbai, praktikų ataskaitos, tarpiniai atsikaitymai, kt.
Vertinant vadovaujamasi aiškumo, objektyvumo, nešališkumo, vertinimo tvarkos viešumo, abipusės pagarbos bei geranoriškumo principais.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų.
Filosofijos įvadas, kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, psichologijos pagrindai, užsienio kalba.
Studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai.
Matematika, fizika, chemija, mechanika, konstrukcinės medžiagos, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, žmogaus sauga, tipologija, piešimas, kompozicija, grafinis projektavimas, medžiagotyra, interjero dekoravimas, grafinis erdvinis projektavimas, interjero elementų gamybos įrankiai ir įrenginiai, dizainas, standartizacija ir kokybės valdymas, verslo ekonomika ir vadyba, teisės pagrindai.
Praktikos: įgūdžių lavinimo (6 kreditai), kūrybinė - gamybinė (6 kreditai), gamybinė technologinė (10 kreditų), baigiamoji (8 kreditai).
Baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Gilesnės specializacijos dalykai (21 kreditas): interjero elementų gamybos technologija, interjero elementų konstravimas, apdailos technologija, etnokultūra.
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo, skelbiamo internete
http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkamieji-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Interjero ir baldų projektavimo studijų programa yra vienintelė tokios pakraipos programa Lietuvos aukštosiose mokyklose.
- Studentai mokomi ne tik projektuoti, bet ir pagaminti savo sukurtus gaminius.
- Žinios gilinamos lankantis specializuotose baldų gamybos ir dizaino, medienos apdirbimo technologijų parodose Lietuvoje ir užsienyje.
- Praktiniai užsiėmimai vyksta interjero salonuose, tautodailininkų dirbtuvėse, pažangiausiose Lietuvos bei užsienio įmonėse.
- Studijų metu sukurtus autorinius gaminius studentai pristato tarptautinėse parodose, konkursuose, eksponuoja interjero salonuose.
- Projektuodami visuomeninės paskirties interjerus studentai turi galimybę bendradarbiauti su dizaineriais ir architektais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti baldų ir interjero elementų dizaineriais projektavimo ir interjero dizaino studijose, baldų ir interjero elementų konstravimo inžinieriais, pardavimo konsultantais interjero salonuose, gamybos technologais bei gamybos specialistais baldų ir medienos dirbinių gamybos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka.

Identifikatorius

1525_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3799
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas