Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011PX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460730

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas yra suteikti menų srities (architektūros) magistro universitetinį išsilavinimą ir parengti kvalifikuotą architektą, gebantį savarankiškai vykdyti taikomuosius tyrimus ir jais grįsti praktinę profesinę veiklą. Architektūros vientisųjų studijų programa yra orientuota į kvalifikuoto architekto ir, tuo pačiu – kūrybingo menininko parengimą. Busimieji architektai studijuoja:
- bendrauniversitetinius dalykus: estetiką ir meno filosofiją, meno istoriją, matematiką ir užsienio kalbą;
- studijų krypties pagrindų dalykus: statybos technikos pagrindus, statybinės ir apdailos medžiagas, pastatų konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, statybinę fiziką, statybos ekonomiką ir teisę, urbanistikos pagrindus, paveldosaugos pagrindus, miesto ekologiją ir tvariosios architektūros principus, XX a. architektūros istoriją ir šiuolaikinės architektūros tendencijas, kompiuterinio projektavimo metodus, vizualinės raiškos metodus (piešimą, tapybą, mišrias technikas);
- profesinius specialybinius dalykus: architektūros kompoziciją ir architektūros pagrindus, taikomųjų aplinkos tyrimų metodologiją, pastatų ir jų kompleksų projektavimą, pastatų konstravimą, aplinkos planavimą ir projektavimą.
Studijų metu studentai atlieka semestrinius taikomųjų tyrimų ir projektinius darbus. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkos tyrimų, projektų rengimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai. Siekiama – kad tiriamasis darbas taptų kūrybinio proceso išeities pozicija, juo būtų grindžiami visi sprendiniai (mokslinė analizė + meninė kūryba = projektas).
Studijų programa baigiama profesinės veiklos praktika (18 kreditų) ir baigiamuoju darbu (30 kreditų), kuris yra savarankiškai studento parengtas kūrybinio/projektinio pobūdžio kvalifikacinis darbas, pagrįstas išsamiais taikomaisiais ikiprojektiniais tyrimais – visų studento įgytų kompetencijų išraiška. Apgynusiam baigiamąjį darbą, programos absolventui suteikiamas menų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Absolventas gali dirbti architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, valstybės ir savivaldybės teritorijų planavimo institucijose, projektuoti atitinkančius visuomenės poreikius ir aplinkos keliamus reikalavimus įvairios paskirties pastatus. Po 2 metų darbo profesinėje srityje LR Vyriausybės numatyta tvarka gali siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato, kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą. Taip pat gali užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla mokymo institucijose ar kitose mokslo įstaigose, dirbti administracinį darbą valstybinėse ir savivaldos institucijose, vadovauti kūrybiniam kolektyvui ar projektavimo įmonei, savo profesinės kompetencijos ribose teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.