Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo analitika (anglų k. - Business Analytics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo analitikos specialistus, turinčius integruotų verslo analitikos žinių, gebančius savo profesinėje veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklos analizei, vertinimui ir prognozavimui, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas, išmanančius šiuolaikinio verslo materialiųjų ir informacinių srautų projektavimo, analitinio darbo organizavimo ir įgyvendinimo standartus bei metodus.
Studijų rezultatai:
Žinios
• Įgyjamos fundamentaliųjų, humanitarinių, socialinių ir ekonomikos mokslų, bendramokslinių, tarpdisciplininių sričių žinios, būtinos analitinės pasaulėžiūros formavimui, įvairių analizės metodų ir jų taikymo verslo analitikoje galimybių išmanymui, siekiant kompleksiškai pažinti ir vertinti socialinius, ekonominius bei mokslo ir technologijų pažangos reiškinius, aktualius verslo įmonės funkcionavimui ir plėtrai.
• Įgyjamos verslo analitikos darbų organizavimo ir įgyvendinimo žinios, metodai bei modeliai, leidžiantys atlikti verslo ir ekonominių procesų įmonėje analizę, įvertinti įmonės būklę ir plėtros galimybes, paruošti siūlymus, atsižvelgiant į šalies bei tarptautinius teisinės, politinės, ekonominės aplinkos bei verslo pokyčius ir inovatyvius procesus, reikalaujančius originalių sprendimų bei leidžiančius spręsti įmonės veiklos analizės ir valdymo optimizavimo uždavinius.
Gebėjimai tirti
• Geba taikyti holistinį, sisteminį, inovatyvų požiūrį vertinant aplinką ir verslo veiklos rezultatus, kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus požiūrius, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus verslo efektyvaus funkcionavimo ir plėtros galimybėms identifikuoti, atpažinti įmonėse ir jų aplinkoje vykstančius procesus, numatyti veiklos tobulinimo kryptis.
• Geba taikyti ekonomikos ir verslo dėsnius, principus, kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus analizuojant verslo aplinką, apibendrinant tyrimų rezultatus, pateikiant pagrįstus siūlymus ir galimus sprendimų variantus, siekiant prisitaikyti prie nuolatinių ekonomikos ir verslo aplinkos pokyčių, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą.
• Specialieji gebėjimai
• Geba savarankiškai analizuoti ir tirti esmines verslo įmonių socialinių ir ekonominių reiškinių priežastis, dėsningumus, tendencijas bei jų valdymo galimybes, taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais pagrįstas vadybos, ekonomikos, matematikos bei kitų mokslų žinias verslo analitikos sistemos įmonėje tobulinimui.
• Geba savarankiškai parinkti realioms situacijoms, tendencijoms ir dėsningumams analizuoti adekvačius metodus ir jų kombinacijas, suformuoti nagrinėjamų procesų modelius, leidžiančius rezultatyviai spręsti praktinius verslo valdymo uždavinius, taikyti modernius vadybos metodus ir modelius analizuojant ir optimizuojant įmonės veiklą, jos santykius su vartotojais, tiekėjais, kitais verslo partneriais.
Socialiniai gebėjimai
• Geba bendrauti su verslo savininkais sprendžiant analitinės veiklos uždavinius bei perteikti moksliškai pagrįstas analitikos žinias ir verslo situacijos analizės rezultatus, grindžiamus analitiniu, sisteminiu ir kritiniu mąstymu, vadybos, ekonomikos ir kitų sričių specialistams.
• Geba perteikti raštu ir žodžiu informaciją, idėjas, žinias ir galimus problemų sprendimo būdus.
Asmeniniai gebėjimai
• Geba savarankiškai taikyti naujausius duomenų ir informacijos rinkimo, tyrimo, apdorojimo ir vertinimo metodus numatytiems verslo analizės tikslams pasiekti.
• Geba derinti turimas žinias prie naujų poreikių ir papildyti jas naujausiomis žiniomis, siekiant savo veiklos didesnio efektyvumo.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Veiklos yra skirstomos pagal siekiamus rezultatus, atitinkamai parenkami į studentus orientuoti, skatinantys individualų darbą (mokomosios literatūros analizė, sisteminimas, bibliografijos sąrašo sudarymas, mokslinio straipsnio analizė, darbas su duomenų bazėmis, duomenų sisteminimas ir analizė, individualūs projektai) ar grupinę veiklą (bendradarbiavimo metodas, minčių žemėlapiai, sąvokų žemėlapiai, debatai, stendinių pranešimų rengimas, recenzijų rašymas ir/ar pristatymas, komandiniai projektai) studijų metodai ir įtraukiantys dėstytojo darbo (paskaita, refleksijos, interaktyvios paskaitos) ir vadovavimo (mišrusis mokymasis, probleminis mokymas, prototipų kūrimas) bei praktinių įgūdžių formavimo (pažintinės išvykos, svečio paskaita, atvejo analizė, praktinių problemų sprendimas,) metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai (pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis); testai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys, minčių žemėlapiai, referatas, kolokviumas (atviri teoriniai klausimai), tyrimo ataskaitos pristatymas raštu (ar žodžiu), referatas, laboratorinio darbo ataskaita, rašto darbas (mokslinės literatūros analizė), stendinio pranešimo pristatymas, grupės ataskaitos pateikimas, kolegialus vertinimas, projekto pristatymas, mokslinių straipsnių analizė, tyrimų pristatymas, egzaminas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys), kursinio darbo gynimas, baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika: Fundamentalūs pasaulėžiūros, humanitarinių ar meno sričių studijų dalykai sudaro 12 kreditų (Filosofija, Specialybės kalba, Specialybės kalba (anglų arba vokiečių arba prancūzų), Sociologija arba Logika).Studijų krypties dalykai sudaro 135 kreditus (Informacinės technologijos, Tiesinė algebra ir matematinė analizė, Įvadas į verslo analitiką, Inžinerijos pagrindai, Programavimas Python, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Verslo ekonomika, Pažintinė praktika Vadyba, Kiekybiniai modeliavimo metodai, Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas, Apskaita (su kursiniu darbu), Teisės pagrindai, Duomenų analizė su Python, Operacijų tyrimai versle, Kokybiniai tyrimų metodai versle, Įmonių finansų valdymas, Verslo teisė, Verslininkystė (su kursiniu darbu), Ekonominė analizė, Projektų rengimas ir vertinimas, Ekonominis prognozavimas (su kursiniu darbu), Profesinės veiklos praktika, Tinklo ekonomika, ES ekonominė politika, Verslo procesų modeliavimas ir valdymas. Baigiamojo darbo rengimas, apiforminimas ir gynimas sudaro 18 kreditų (Bakalauro baigiamasis darbas 1, Bakalauro baigiamasis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas 3).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti pagrindinius studijų krypties dalykus (Logika arba Sociologija), (Specialybės anglų kalba 2, Specialybės vokiečių kalba 2, Specialybės prancūzų kalba 2)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Verslo analitikos studijų programa skirta ruošti verslo analitikos specialistus, turinčius integruotų verslo analitikos žinių, gebančius savo profesinėje veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklos analizei, vertinimui ir prognozavimui, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas verslo analitikai bus pasirengę įmonėse ir organizacijose atlikti įvairias analitines, vadybines ir ekonomines funkcijas: teikti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu pagrįstus analitinius įmonės veiklos tobulinimo ir plėtros projektus; organizuoti analitikų kolektyvo darbą, nukreiptą bendram efektyviam rezultatui pasiekti; inicijuoti, rengti ir įgyvendinti verslo kūrimo ir vystymo projektus; analizuoti ir prognozuoti įmonių situacijas, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas; savarankiškai formuoti, vertinti ir priimti efektyvius verslo vystymo sprendimus. Baigę studijas verslo analitikai galės sėkmingai siekti analitiko karjeros: tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose; įmonių, organizacijų padaliniuose; valstybinėse įmonėse; bankuose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali rinktis Gali rinktis 2 pakopos (magistrantūros) studijas verslo vadybos, ekonomikos srityse.