Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos technologijos (anglų k. - Multimedia Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Informacinės technologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius, analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

Studijų rezultatai:
Įgyti žinias ir gebėjimus
1. Žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje
2. Žinoti informacinių technologijų sąvokas ir suprasti jų turinį
3. Žinoti ir suprasti interneto svetainių projektavimo, kūrimo ir administravimo principus
4. Žinoti ir suprasti garso bei vaizdo technologijų taikymo, valdymo ir sintezės principus
5. Žinoti ir kūrybiškai taikyti grafinio dizaino ir multimedijų meno komponavimo principus.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
6. Tirti multimedijos produkto poreikį, analizuoti konkurencingus produktus
7. Kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas, parenkant tinkamas priemones jų įgyvendinimui
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos studijų kryptyje atlikti
8. Parengti techninę užduotį multimedijos produkto sukūrimui
9. Parengti daugialypės terpės produkto sukūrimo projektą, kūrybiškai parenkant ir naudojant įvairias metodikas, priemones ir įrankius.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
10. Atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas
11. Turėti darbo įgūdžių su multimedijos kūrimo įranga
12. Efektyviai parinkti ir naudoti multimedijos technologijų kūrimo techninę įrangą
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
13. Analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones multimedijos produkto kūrimui.
14. Kurti ir tobulinti internetinius tinklapius bei jų komponentus, įdiegti į juos daugialypės terpės elementus.
15. Kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pristatyti įmonę ar produktą pasirenkant multimedijos technologijas
16. Suvokti multimedijos produktų kūrimo etinius ir komercinius principus
17. Kurti ir valdyti multimedijos produkto kūrimą, pardavimą ir platinimą.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus
18. Dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.
19. Išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas,
kursinis darbas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmavimo pagrindai, fizika, informacinės technologijos, šiuolaikinių medijų meno ir technologijų pagrindai, taikomoji matematika, daugialypės terpės signalai, duomenų perdavimo ir valdymo technologijos, grafinis dizainas, medžiagų mokslas, duomenų bazių valdymas, internetinės technologijos, multimedijų techninė įranga, garso ir vaizdo technologijos, programavimas, įmonių ekonomika ir vadyba, internetinė rinkodara, kompiuterinė grafika ir vizualizacija, informacijos sauga, žmonių sauga ir ergonomika.
Praktikų trukmė – 20 savaičių (grafinio dizaino ir programavimo, garso ir vaizdo montažo technologijų, multimedijų ir baigiamoji praktikos).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Profesinė etika / bendravimo psichologija, technikos filosofija / teisės pagrindai, kompiuterinė animacija / reklama medijose; projektų valdymas / reklamos dizainas

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams sudaryta galimybė gilintis internetinės reklamos arba kompiuterinės animacijos šakose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti televizijos, radijo, reklamos, animacijos ir interneto svetainių projektuotoju, kūrėju, steigti savo multimedijos produktus ir paslaugas teikiančias įmones.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą studijas galima tęsti universitetuose pagal informatikos mokslų krypčių grupės informatikos inžinerijos studijų krypties studijų programas.