Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ichtiologija ir žuvininkystė (anglų k. - Ichthyology and fishery)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Ichtiologija ir žuvininkystė_M_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211DX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1) praplėsti biologijos krypties mokslų žinias, ugdant kompetencijas ichtiologijos ir žuvininkystės tyrimų srityje, rengti aukštesnio išsilavinimo praktikus ir tyrėjus, gebančius kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias žuvų bei kitų vandens išteklių naudojimo ir apsaugos, akvakultūros srityse, siejant su darbdavių interesais; 2) ruošti specialistus tarptautiniam bendradarbiavimui Baltijos jūros žuvų išteklių tyrimų, naudojimo ir apsaugos srityse ir užtikrinti Lietuvos akademinių mokyklų įsitraukimą į bendrą Europos mokslo ir studijų erdvę ichtiologijos, žuvininkystės ir akvakultūros tyrimų srityse, plečiant tarptautinį studentų ir dėstytojų mobilumą; 3) užtikrinti absolventų pasiruošimą doktorantūros studijoms ir moksliniam darbui Lietuvoje ir užsienyje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1 Gebės taikyti naujausias fundamentines ichtiologijos ir žuvininkystės srities žinias moksliniuose tyrimuose.
2 Gebės naujausias ichtiologijos ir žuvininkystės mokslų žinias, teorijas, metodus ir technologijas taikyti praktikoje.
3 Išmanys statistinės analizės, modeliavimo metodų taikymą ichtiologijos ir žuvininkystės srityje, gebės interpretuoti tais metodais gautus rezultatus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 Gebės planuoti, savarankiškai atlikti analitinius ir eksperimentinius tyrimus ichtiologijos ir žuvininkystės srityje.
2 Gebės integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, sprendžiant kompleksiškas ichtiologijos ir žuvininkystės tyrimų problemas, turint nepakankamą ar ribotą informaciją.
Specialieji gebėjimai:
1 Gebės pritaikyti turimas ichtiologijos ir žuvininkystės žinias ir jomis vadovaujantis kurti naujas technologijas, metodus moksliniams tyrimams, studijoms atlikti, naujovėms diegti.
2 Gebės savarankiškai priimti sprendimus, numatyti veiklos strategijas ir jas pagrįsti įgytomis žiniomis ichtiologijos ir žuvininkystės srityje.
Socialiniai gebėjimai:
1 Gebės aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, sprendžiant profesinės srities uždavinius.
2 Gebės planuoti, organizuoti, vadovauti ir įgyvendinti mokslinio-projektinio darbo asmenines ir kolektyvines užduotis tautinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
1 Gebės savarankiškai planuoti studijų procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir integruotis į naujas mokymosi bei profesines aplinkas.
2 Gebės apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę informaciją, jos patikimumą ichtiologijos ir žuvininkystės srityje.
3 Gebės prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, specialiųjų programinių paketų taikymas, laboratoriniai darbai, mokslinio straipsnio analizė, pažintinės išvykos, darbas grupėse, diskusija, kviestinių dėstytojų paskaitos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Koliokviumas, laboratorinio darbo gynimas, mokslinio straipsnio analizė ir pristatymas, praktikos ataskaita, testas, baigiamojo darbo gynimas, probleminių sprendimų užduotis, pratybų atsiskaitymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai: Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas; Žuvų biologija; Vandens ekosistemų produktyvumas; Mokslinis darbas; Akvakultūros teorija ir praktika; Žuvininkystės technologijos; Žuvų išteklių būklės modeliavimas ir prognozavimas; Žuvų reprodukcinė ir elgsenos biologija; Žuvų ligos; Mokslinis darbas (Magistro baigiamasis darbas); Pasirenkami dalykai.
Praktika: Mokslinė tiriamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Kranto zonos valdymas; Nuotoliniai jūrų aplinkos tyrimai; Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas; Ekologinė informatika; Geostatistikos metodai; Pajūrio ekologija; Biostatistika; Invazijų ekologija vandens ekosistemose; Hidroekosistema ir jos taršos prevencija;
Žuvų fiziologija; Žuvininkystės ir akvakultūros ekonomika ir rinkodara; Vandenų aplinkos teisė ir bendroji žuvininkystės politika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelės Lietuvoje antros pakopos studijos Ichtiologijos ir žuvininkystės mokslų srityje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę ichtiologijos ir žuvininkystės studijų programą absolventai galės užpildyti specialistų trūkumo spragas žuvininkystės sektoriuje, tęsti mokslus doktorantūroje ar dirbti įvairiose valstybinėse, privačiose bei nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėse, konsultacinėse kompanijose tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.