Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geografija ir teritorijų planavimas (anglų k. - Geography and Spatial Planning)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Visuomeninė geografija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470310

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
pagilinti ir įtvirtinti profesinę kompetenciją esminių bendrageografinių žinių pagrindu; išugdyti gebėjimą dirbti mokslinį darbą; suteikti žinių, ir gebėjimų, reikalingų krašto tvarkymo planavimui; ugdyti konstruktyvų mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant.
Studijų rezultatai:
Dalykinės kompetencijos:
• Žino visuomenės raidos ir teritorinės organizacijos ypatumus, supranta kartografinės ir geoinformacinės komunikacijos procesus, kiekybinės analizės metodologiją;
• žino ir supranta teritorijų planavimo dokumentus ir jų rengimo metodologiją;
• suvokia socialinių-ekonominių procesų dėsningumus ir regioninės politikos principus, kultūrinio kraštovaizdžio organizacijos dėsningumus erdvėje ir laike;
• įsisavina tvaraus vystymo ideologiją;
• moka kurti ir taikyti taikomųjų teritorijos tyrimų metodikas, regionuoti valstybę, identifikuoti teritorijos vystymo problemas, spręsti naudojimo ir apsaugos konfliktus, formuoti racionalią teritorijos naudojimo koncepciją;
• moka išaiškinti teritorijos vertybes ir numatyti jų išsaugojimo priemones, atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
• moka pagrįstai taikyti teisines normas, rengti planus/projektus, kartografiškai kompiuterinėje terpėje vizualizuoti teikiamus analizės rezultatus ir planavimo sprendinius.
Studijų siekiniai
• Geografijos ir kraštotvarkos studijų programos magistras gerai išmano gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvinės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus;
• žino ir supranta miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją;
• formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas;
• geba bendrauti ir dirbti komandoje, geba atlikti kartografavimo, statistinį tyrimą bei parengti mokslinį darbą, geba sistemiškai bei analitiškai mąstyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Visuomeninės geografijos studijų krypties dalykai (60 kr.): Mokslinio darbo metodologija, Taikomųjų tyrimų metodologija, GIS metodologija ir taikymas, Visuomenės ir visuomeninės geografijos teorijos, Kultūrinio kraštovaizdžio geografija, Teritorijos vystymo metodologija, Europos regionai ir regioninė politika, Lietuvos socialinė ir ekonominė struktūra, Metinis mokslinis pranešimas, Mokslo tiriamoji praktika (3 sav.). Teritorijų planavimo studijų krypties dalykai (30 kr.): Teritorijos vystymo reglamentavimas, Miškotvarka ir želdynų formavimas (pasirenkamas), Vandentvarka (pasirenkamas), Žemėtvarka ir kadastrai, Regionų ir miestų planavimas, Aplinkosauginių projektų rengimas ir vadyba. Baigiamųjų darbų modulis (30 kr.): Magistro seminaras, Magistro baigiamasis darbas (visuomeninė geografija), Magistro baigiamasis projektas (teritorijų planavimas).
Specializacijos:
Teritorijų planavimas
Studento pasirinkimai:
2-ame semestre galima rinktis kitos krypties dalykus: Miškotvarka ir želdynų formavimas arba Vandentvarka
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra tarpkryptinė.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Geografijos ir kraštotvarkos magistrai gali tęsti studijas sociologijos krypties (socialinės geografijos, miesto ir krašto planavimo šakų) doktorantūroje (Lietuvoje) arba visuomeninės geografijos bei teritorijų planavimo krypčių doktorantūroje užsienyje.